KANSAINVÄLISYYS

Erasmus+ -akkreditointi

Jou­lu­kuus­sa 2022 oppi­lai­tos sai ta­voi­tel­lun Eras­mus+ ak­kre­di­toin­nin. Se on laa­tu­var­men­ne sii­tä, että oppi­lai­tos ky­ke­nee jär­jes­tä­mään vaa­ti­via kan­sain­vä­li­siä liik­ku­vuuk­sia. ak­kre­di­toin­ti as­tui voi­maan 1.2.2023 ja jat­kuu vuo­den 2027 lop­puun saak­ka. Ha­ke­mus­ta val­mis­te­li oppi­lai­tok­sem­me kan­san­väli­syys­tii­mi.

Ohes­sa Pää­tös ak­kre­di­toin­nis­ta ja ha­ke­muk­sem­me ar­vi­oin­ti­ker­to­mus

Ohes­sa Eras­mus+ ak­kre­di­toin­ti­ha­ke­muk­sen.

Ha­ke­muk­sen liit­tee­nä Eras­mus+ suun­ni­tel­ma ja Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on kan­sain­väli­syys­stra­te­gia

Oppi­lai­tok­sen kan­sain­väli­syys­toi­min­to­jen mot­to­na on, mat­kai­lu on kiva tapa op­pia. Mat­ka it­ses­sään on jo osaa­mis­ta ar­jes­sa li­sää­vä te­ki­jä. Se li­sää tu­le­vai­suu­den työ­e­lä­mä­val­miuk­sia ja vah­vis­taa kult­tuu­rien vä­li­seen vies­tin­tää osal­lis­tu­mis­ta. Par­haim­mil­laan se tuo vah­vo­ja on­nis­tu­mi­sen elä­myk­siä opis­ke­li­jal­le.

Oppi­lai­tok­ses­sa Eras­mus+ toi­min­not on suun­ni­tel­tu niin, että itse mat­ka ei enää yk­si­nään rii­tä, vaan mat­kan läh­tö­val­men­nus ko­ros­tuu. Mat­kal­le läh­te­vä hal­lit­see mat­ka­oh­jel­man si­säl­löl­li­set asi­at (kuva­tai­de, mu­siik­ki, va­paa­eh­toi­nen vie­ras kie­li, EU-pe­rus­tie­tous) ja hän on myös osal­lis­tu­nut läh­tö­val­men­nuk­seen, jos­sa ko­ho­te­taan val­miuk­sia on­nis­tu­neen mat­ka­ko­ke­muk­sen saa­mi­sek­si.

Liik­ku­vuuk­siin liit­ty­vis­sä läh­tö­val­men­nuk­sis­sa ehey­täm­me an­net­ta­vaa opin­to­jak­so-ope­tus­ta EU-tee­moil­la YH03- sekä myö­hem­min pe­rus­tet­ta­vas­sa pai­kal­li­seen opin­to­jak­sos­sa. Laa­jen­nam­me opis­ke­li­jan opis­ke­lu­ym­pä­ris­töä EU-kum­mi­toi­min­nan (MEP­PI, kan­san­e­dus­ta­ja ja EU-vir­ka­mies) sekä EPAS-toi­min­nan ja EU-tee­ma­päi­vien avul­la.

Tämä ak­kre­di­toin­ti-sta­tus ta­kaa meil­le mer­kit­tä­vän pe­rus­ra­hoi­tuk­sen kv-toi­min­taam­me var­ten. Tou­ko­kuus­sa -23 saim­me en­sim­mäi­sen ra­hoi­tus­pää­tök­sen ja sen avul­la tul­laan to­teut­ta­maan lv23/24 pro­jek­ti­vii­kol­la kuva­tai­de­lu­ki­on opin­to­mat­ka Tans­kaan.

Erasmus+ Sounds of Opera -hanke

Opin­to­mat­ka Rans­kan Niz­zaan ja Avig­no­niin to­teu­tet­tiin osa­na lu­ki­on pro­jek­tii­viik­koa huh­ti­kuus­sa 2023. Mat­ka kuva­koos­tee­seen pää­set tu­tus­tu­maan täs­tä lin­kis­tä.

Erasmus+ We are music -hanke

Olem­me jo kol­mat­ta vuot­ta mu­ka­na ”We Are Mu­sic” -ni­meä kan­ta­vas­sa Eras­mus-pro­jek­tis­sa yh­des­sä sak­sa­lai­sen ja por­tu­ga­li­lai­sen part­ne­ri­kou­lun kans­sa. Pro­jek­ti on mää­rä saa­da pää­tök­seen tä­män luku­vuo­den lop­puun men­nes­sä, ja se on­kin ol­lut käyn­nis­sä ko­ro­nan ta­kia ta­val­lis­ta pi­dem­män ai­kaa. Pro­jek­tiin liit­ty­en olem­me jo ai­kai­sem­min teh­neet mat­kat Por­tu­ga­liin ja Sak­saan, ja tänä luku­vuon­na pro­jek­tin suun­ni­tel­maan kuu­lui isän­nöi­mäm­me Eras­mus-viik­ko Sa­von­lin­nas­sa 12.-17.12.22 ja mat­ka Sak­saan tou­ko­kuus­sa 2023. Näi­den li­säk­si mu­sii­kin leh­to­rit San­na ja Hei­di kä­vi­vät suun­nit­te­le­mas­sa tu­le­vien vuo­sien Eras­mus-mat­ko­ja Por­tu­ga­lis­sa hel­mi­kuus­sa mm. tu­tus­tu­en uu­siin pai­kal­li­siin kou­lui­hin, yh­teis­työ­kump­pa­nei­hin ja mu­siik­ki­koh­tei­siin.

Saim­me noin vii­si­kym­men­tä vie­ras­ta Por­tu­ga­lin Bar­reirós­ta ja Sak­san Fürs­ta­naus­ta vä­hän en­nen jou­lu­lo­mil­le läh­töä. Viik­ko oli in­ten­sii­vi­nen ja iki­muis­toi­nen ja piti si­säl­lään pal­jon yh­teis­tä oh­jel­maa ja mu­sii­kil­lis­ta toi­min­taa, mm. yh­des­sä mu­si­soin­tia, work­sho­pe­ja ja stu­di­o­ää­ni­tyk­siä. Saim­me vii­kon ai­ka­na ää­ni­tet­tyä pro­jek­tin ”tun­na­ri­bii­sin”, joka on kul­ke­nut mu­ka­na lä­hes koko pro­jek­tin ajan, ja jon­ka pro­jek­tin alku­met­reil­lä sä­vel­si meil­tä jo val­mis­tu­neet opis­ke­li­jat. Vii­kon mu­sii­kil­li­se­na koho­koh­ta­na oli ka­ma­ri­kuo­ron kon­sert­ti ja sen jäl­kei­nen Open Sta­ge -ilta Kult­tuu­ri­kel­la­ril­la, mis­sä kuul­tiin moni­puo­li­nen set­ti upei­ta esi­tyk­siä eri mai­den nuor­ten esit­tä­mi­nä. Viik­ko si­säl­si pal­jon myös tu­tus­tu­mis­ta ja yh­des­sä hen­gai­lua (por­tu­ga­li­lai­set oli­vat ma­joit­tu­nee­na mei­dän kou­lul­la), pai­kal­li­siin näh­tä­vyyk­siin tu­tus­tu­mis­ta, pulk­ka­mä­keä, mak­ka­ran­pais­toa, sau­no­mis­ta avan­nos­sa & lumi­han­ges­sa käyn­tei­neen. Vie­raam­me oli­vat eri­tyi­sen in­nois­saan lu­mes­ta, jota hel­po­tuk­sek­sem­me siu­naan­tui täl­lä vii­kol­la vie­lä run­saas­ti li­sää.

Prjo­ke­tia jat­ket­tiin 1.5. – 8.5.2023 Sak­sas­sa, min­ne mat­ka­si pa­ri­sen­kym­men­tä mu­sa­kak­kos­ta täy­den­net­ty­nä muu­ta­mal­la musa-abil­la. Koh­teem­me Sak­sas­sa oli Fürs­te­nau, mut­ta pää­sim­me tu­tus­tu­maan myös mui­hin kau­pun­kei­hin, ku­ten Ha­mel­niin ja Han­no­ve­riin, sekä teim­me ret­ken Ensc­he­deen, Hol­lan­tiin. Myös täl­lä vii­kol­la saim­me ko­kea unoh­tu­mat­to­mia het­kiä yh­des­sä por­tu­ga­li­lais­ten ja sak­sa­lais­ten opis­ke­li­joi­den ja opet­ta­jien kans­sa esim. yh­des­sä mu­si­soi­den, gril­lail­len ja ai­kaa viet­tä­en sekä eri­lai­sis­sa ak­tii­vi­tee­teis­sä, ku­ten jou­si­am­mun­nas­sa ja me­lon­ta­ret­kel­lä. Vii­kon mu­sii­kil­li­se­na huip­pu­het­ke­nä oli eh­dot­to­mas­ti esiin­ty­mi­set Open Sta­ges­sa ja pää­tös­kon­ser­tis­sa, joka jär­jes­tet­tiin tun­nel­mal­li­sess­sa sak­sa­lai­ses­sa lin­na­mil­jöös­sä au­rin­gon pais­ta­es­sa. Pää­tös­kon­ser­tis­sa esi­tim­me kuo­ro-oh­jel­mis­toa ja kan­san­mu­siik­kia, ja kaik­ki mu­ka­na ol­leet opis­ke­li­jat osal­lis­tui­vat kuo­ron li­säk­si myös Ta­Ka­Muk­sen esi­tyk­siin. Tämä li­säk­si osal­lis­tuim­me muu­ta­man yh­teis­nu­me­ron esit­tä­mi­seen pro­jek­tis­sa mu­ka­na ole­val­la kan­sain­vä­li­sel­lä po­ru­kal­la. Mo­net, eri­tyi­ses­ti isän­tä­per­heis­sä ma­joit­tu­neet, sol­mi­vat vii­kon ai­ka­na tii­viim­pi­ä­kin ys­tä­vyys­suh­tei­ta, ja uu­sia ta­paa­mi­sia puo­lin ja toi­sin jo tu­le­vak­si ke­säk­si on kuu­lem­ma suun­ni­tel­tu. Näyt­tää sil­tä, että tämä Eras­mus-pro­jek­ti kan­taa he­del­mää pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen. Olem­me myös kou­lu­na suun­ni­tel­leet jo seu­raa­vaa vie­rai­lua Por­tu­ga­liin lähi­vuo­si­na, jo­ten täs­tä yh­teis­työs­tä pää­se­vät hyö­ty­mään myös tu­le­vat opis­ke­li­jam­me.

Epas-hanke

Tai­de­lu­kio on ol­lut mu­ka­na Eu­roo­pan par­la­men­tin Am­bas­sa­dor School (EPAS) -hank­kees­sa luku­vuon­na 2022-2023.

Hank­keen tar­koi­tuk­se­na on li­sä­tä kou­lu­jen tie­toi­suut­ta Eu­roo­pan uni­o­nis­ta ja tuo­da nuo­ria lä­hem­mäs uni­o­nin toi­min­taa ja po­liit­tis­ta kes­kus­te­lua. Tai­de­lu­ki­ol­la hank­keen toi­min­ta on yh­dis­tet­ty yh­teis­kun­ta­opin Suo­mi, Eu­roop­pa ja maa­il­ma (YH3) kurs­sin opis­ke­luun. Hank­kees­sa on to­teu­tet­tu EU:n toi­min­taa esit­te­le­vä info­pis­te sekä tie­to­vi­sat koko kou­lul­le Eu­roop­pa-päi­vän yh­tey­des­sä. Kou­lus­sam­me vie­rai­li myös Eu­roo­pan par­la­men­tin EPP- ryh­män tie­dot­ta­ja, joka piti Eu­roo­pan uni­o­nin toi­min­taa esit­te­le­vän  ti­lai­suu­den koko kou­lul­le. Ope­tuk­ses­sa on hyö­dyn­net­ty Am­bas­sa­dor Schoo­lin kaut­ta tuo­tet­tu­ja val­mii­ta oppi­ma­te­ri­aa­le­ja. Kou­lum­me jat­kaa hank­kees­sa mu­ka­na myös ensi luku­vuon­na, jol­loin pai­no­pis­tee­nä on eri­tyi­ses­ti kan­sa­lais­vai­kut­ta­mi­nen ja ke­säl­lä 2024  to­teu­tet­ta­vat euro­par­la­ment­ti­vaa­lit.

Tai­de­lu­kon mat­ka­kuo­ro esiin­tyy Sak­san Furs­te­naus­sa tou­ko­kuus­sa 2023. Tä­män­kin mat­kan on­nis­tu­mi­ses­ta on suurës­ti kiit­tä­mi­nen Eu­roo­pan uni­o­nia ja Suo­men kan­sal­lis­ta Eras­mus+ -toi­mis­toa. Kuva Hei­di Ta­ka­nen.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2022 - 2023