MUSIIKKILUKION KUULUMISIA

MU­SIIK­KI­LU­KI­ON KUU­LU­MI­SIA

Mu­siik­ki­lu­ki­on ku­lu­nut luku­vuo­si on ol­lut tut­tuun ta­paan ta­pah­tu­ma­ri­kas ja työn­täy­tei­nen. Use­an ko­ro­nan var­jos­ta­man vuo­den jäl­keen pys­tyim­me to­teut­ta­maan kaik­ki ta­pah­tu­mat suun­ni­tel­lus­ti ja il­man ra­joi­tuk­sia. Voi sa­noa, että mu­siik­ki­lu­ki­on toi­min­ta pa­lau­tui pa­rin vuo­den tauon jäl­keen jäl­leen ta­kai­sin nor­maa­liin uo­miin­sa li­ve­kon­sert­tei­neen ja lu­kui­si­ne ta­pah­tu­mi­neen, mis­tä olem­me to­del­la on­nel­li­sia.

Luku­vuo­den kon­ser­tit ja ylei­sö­ti­lai­suu­det

Ku­ten yllä ole­vas­ta lu­et­te­los­ta voi huo­ma­ta, luku­vuo­si si­säl­si laa­jan kat­tauk­sen kon­sert­te­ja ja mui­ta esi­tyk­siä, näis­tä tar­kem­min seu­raa­vas­sa.

Loka­kuus­sa to­teu­tui­vat myös pi­dem­män ai­kaa suun­ni­tel­mis­sa ol­leet ja ko­ro­nan ta­kia lyk­kään­ty­neet Han­nun ja Ker­tun ta­ri­na -satu­oop­pe­ran ylei­sö- ja kou­lu­lais­e­si­tyk­set. En­gel­bert Hum­per­dinc­kin sä­vel­tä­mää ja Chie­ko Oka­be-Sil­vas­tin ide­oi­maa pro­duk­ti­o­ta oli to­teut­ta­mas­sa suu­reh­ko ryh­mä OMU­TE:n opis­ke­li­joi­ta, ja li­säk­si so­lis­tei­na toi­mi Taik­ka­rin kas­vat­ti Kai­sa Mak­ko­nen sekä mu­sii­kin leh­to­ri San­na Pirt­ti­salo. Te­os­ta on esi­tet­ty vuo­sien var­rel­la use­as­ti eri muo­dois­sa, ja tänä vuon­na sil­lä oli eri­tyi­nen mer­ki­tys, sil­lä se juh­lis­ti kou­lus­sam­me jo 20 vuot­ta toi­mi­nut­ta OMU­TE:a. On­nea OMU­TE ja Chie­ko!

Tai­de­lu­ki­on pe­rin­tei­nen jou­lu­kon­sert­ti soi tänä vuon­na Me­lar­tin-sa­lis­sa. Sama kon­sert­ti esi­tet­tiin kah­teen ker­taan, jot­ta kaik­ki ha­luk­kaat mah­tui­vat sitä kuun­te­le­maan. Kon­ser­tis­sa kuul­tiin jou­lun­ai­kaan so­pi­vaa mu­siik­kia eri ko­koon­pa­no­jen esit­tä­mä­nä, eri tyy­leis­sä ja tun­nel­mis­sa. Kon­ser­tin alku­puo­lel­la oli klas­si­sem­pia kap­pa­lei­ta mm. oop­pe­ra- ja mu­siik­ki­te­at­te­ri­ryh­män sekä sel­lo­yh­ty­een esit­tä­mä­nä. Sen jäl­keen siir­ryt­tiin var­si­nai­siin jou­lu­lau­lui­hin, joi­ta kuul­tiin mm. hui­lu­or­kes­te­ril­ta, lau­lu­yh­ty­eil­tä, jazz­bän­diä, irk­ku­bän­dil­tä ja kan­san­mu­siik­ki­yh­tye Ta­Ka­Muk­sel­ta. Isos­sa roo­lis­sa kon­ser­tis­sa oli tie­ten­kin Tai­de­lu­ki­on kuo­ro, joka esit­ti täl­lä ker­taa mm. ame­rik­ka­lai­sia jou­lu­klas­si­koi­ta.

Jou­lu­kon­ser­tin jäl­kei­se­nä viik­ko­na ka­ma­ri­kuo­ro piti oman kon­sert­tin­sa Kult­tuu­ri­kel­la­ril­la, mis­sä kuul­tiin moni­puo­li­nen set­ti a cap­pel­la -kuo­ro­mu­siik­kia meil­tä ja muu­al­ta päin maa­il­maa. Mu­siik­ki­mat­ka vei peri­suo­ma­lai­sis­ta tun­nel­mis­ta poh­jois­mai­sen kan­san­mu­sii­kin kaut­ta aina Kuu­baan ja Ete­lä-Af­rik­kaan saak­ka. Ka­ma­ri­kuo­ron kon­sert­ti oli osa Eras­mus-vii­kon ta­pah­tu­mia, jois­ta voit­te lu­kea li­sää pro­jek­tia kä­sit­te­le­väs­tä lu­vus­ta.

Taik­ka­ri­vii­kon kon­ser­tit on aina vuo­den koho­koh­tia, ja tänä luku­vuon­na oli eri­tyi­nen ilo sii­tä, että kol­men vuo­den tauon jäl­keen pää­sim­me esit­tä­mään ne li­vey­lei­söl­le. Pro­me­na­di­kon­ser­tis­sa oli esil­lä laa­ja kat­taus mu­siik­ki­lu­ki­o­lais­ten esi­tyk­siä pää­osin akus­ti­ses­ti esi­tet­ty­nä. Kon­ser­tin alku­puo­lel­la esiin­tyi pe­rin­tei­ses­ti so­lis­te­ja ja klas­sis­ten inst­ru­ment­tien tai­ta­jia, ja kuul­tiin mm. mais­ti­ai­nen Taik­ka­rin te­at­te­rin ke­vään uu­tuus-mu­siik­ki­näy­tel­mäs­tä Itäi­sil­tä me­ril­tä kel­la­rin kät­köi­hin. Tä­män jäl­keen la­val­le nou­si­vat Tai­de­lu­ki­on suur­kuo­ro, abi­kuo­ro ja ka­ma­ri­kuo­ro, jot­ka esit­ti­vät tut­tuun ta­paan oh­jel­mis­toa mo­nes­ta eri gen­res­tä. Ilta jat­kui vie­lä use­an tun­nin ajan kan­san­mu­sii­kin, jaz­zin ja OMU­TE:n esi­tys­ten pa­ris­sa, ja päät­tyi lä­hel­lä puol­ta­yötä myö­häis­il­lan lau­lu­klu­biin, jos­sa lois­ta­maan pää­si­vät lau­lu­so­lis­tit ja eri vuo­si­kurs­sien pop­lau­lu­ryh­mät.

Pro­me­na­di 2023: Läh­de: You­Tu­be.com/Tai­de­lu­ki­on li­ve­tal­ti­oin­te­ja. Ka­na­val­la näh­tä­vä­nä Tai­de­lu­ki­on ta­pah­tu­miin ja kon­sert­tei­hin liit­ty­vää vi­de­o­ma­te­ri­aa­lia. [https://www.you­tu­be.com/re­sults?sp=mAEB&se­arch_qu­e­ry=tai­de­lu­ki­on+li­ve­tal­ti­oin­nit]

Ke­va­ri eli ke­vy­en mu­sii­kin kon­sert­ti hui­pen­si Taik­ka­ri­vii­kot tuo­mal­la Sa­von­lin­na­sa­lin la­val­le kym­me­niä taik­ka­ri­lais­ten bän­de­jä. Kon­ser­tin en­sim­mäi­sel­lä puo­lis­kol­la esiin­tyi opet­ta­jien oh­jaa­mat vuo­si­kurs­si­bän­dit, ja väli­ajan jäl­keen la­val­le nou­se­vat lu­kui­sat opis­ke­li­joi­den omat yh­ty­eet, jois­ta suu­ri osa on koot­tu juu­ri Ke­va­ria var­ten. Il­lan ai­ka­na kuul­tiin roc­kia, pop­pia, pro­gea ja ras­kaam­paa­kin mu­siik­kia sekä mm. jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut Abi­show. Kon­sert­ti strii­mat­tiin myös li­ve­nä, ja näin se ta­voit­ti laa­jan jou­kon Taik­ka­ri-fa­ne­ja vä­hän kau­em­pa­na­kin.

Ke­va­ri 2023: Läh­de: You­Tu­be.com/Tai­de­lu­ki­on li­ve­tal­ti­oin­te­ja. Ka­na­val­la näh­tä­vä­nä Tai­de­lu­ki­on ta­pah­tu­miin ja kon­sert­tei­hin liit­ty­vää vi­de­o­ma­te­ri­aa­lia. [https://www.you­tu­be.com/re­sults?sp=mAEB&se­arch_qu­e­ry=tai­de­lu­ki­on+li­ve­tal­ti­oin­nit]

Opis­ke­li­joi­den aloit­tees­ta Kult­tuu­ri­kel­la­ril­la soi luku­vuo­den vii­mei­sel­lä vii­kol­la Ult­ra Bra -tri­buut­ti Rau­han ja aat­teen or­kes­te­rin esit­tä­mä­nä. Idea kon­sert­tiin syn­tyi opis­ke­li­joil­tam­me Eppu Mui­no­sel­ta ja Mint­tu Puur­ti­sel­ta, jot­ka joh­ti­vat pro­jek­tia ja bän­diä ja vas­ta­si­vat kon­ser­tis­sa kuul­lei­den kap­pa­lei­den so­vit­ta­mi­ses­ta. Upe­aa kon­sert­tia oli kuun­te­le­mas­sa run­sas­lu­kui­nen ylei­sö, jot­ka osoit­ti­vat nuo­ril­le muu­si­koil­le suo­si­o­taan ja sil­min­näh­den pi­ti­vät kuu­le­mas­taan.

Vie­lä luku­vuo­den vii­mei­se­nä päi­vä­nä kuul­tiin mu­siik­ki­e­si­tyk­siä koko kou­lun yh­tei­ses­sä ke­vät­juh­la­ses­sa yk­kös­ten ja kak­kos­ten vuo­si­kurs­si­bän­dien sekä ka­ma­ri­kuo­ron toi­mes­ta. Tä­män li­säk­si kou­lun omis­sa it­se­näi­syys- ja lak­ki­ais­juh­lis­sa on ol­lut kor­ke­a­ta­soi­sia eri gen­re­jä edus­ta­via mu­siik­ki­e­si­tyk­siä, ja Tai­de­lu­ki­on so­lis­tit ja ko­koon­pa­no­t ovat esiin­ty­neet run­saas­ti myös kou­lun ulko­puo­li­sis­sa ti­lai­suuk­sis­sa lähi­a­lu­eel­la. Eri­tyi­ses­ti kou­lun kan­san­mu­siik­ki­yh­ty­eet ovat keik­kail­leet luku­vuo­den ai­ka­na pal­jon, esim. oli­vat vah­vas­ti esil­lä Sa­von­lin­nan Kan­san­mu­siik­ki­päi­väs­sä Kult­tuu­ri­kel­la­ril­la ja Kan­sal­li­ses­sa Van­hus­ten­päi­vän juh­las­sa, joka te­le­vi­si­oi­tiin tänä vuon­na Sa­von­lin­na­sa­lis­ta.  Li­sää tai­de­lu­ki­o­lais­ten keik­ko­ja on lis­tat­tu vä­hän alem­mas.

Muis­ta esiin­ty­mi­sis­tä mai­nit­ta­koon erik­seen vie­lä kou­lu­lais­kon­ser­tit, joi­ta on to­teu­tet­tu tänä vuon­na Itä-Suo­men alu­eel­la. Tam­mi­kuus­sa ka­ma­ri­kuo­ro ja Ta­Ka­Mus kon­ser­toi­vat Joen­suun Ran­ta­ky­län ja Tul­li­por­tin nor­maa­li­kou­luil­la, ja sai­vat ylei­söl­tä run­saas­ti kiit­tä­vää pa­lau­tet­ta. Pro­jek­ti­viik­koa vie­tet­tiin huh­ti­kuun alku­puo­lel­la, ja sil­loin eri vuo­si­kurs­sien opis­ke­li­jois­ta koot­tu bän­di läh­ti mini­kier­tu­eel­le lähi­seu­dul­le. ”Mu­sa­tour” piti si­säl­lään täl­lä ker­taa kol­me kou­lu­lais­kon­sert­tia Ruo­ko­lah­den kou­lul­la, Sam­mon­lah­den kou­lul­la Lap­peen­ran­nas­sa sekä Mer­ta­lan kou­lus­sa.

Mui­ta esiin­ty­mi­siä ja keik­ko­ja:

Opin­to­mat­kat

Loka­kuus­sa mu­sayk­kö­set ja -kak­ko­set läh­ti­vät pe­rin­tei­sel­le Hel­sin­gin opin­to­mat­kal­le. Pää­koh­tee­na oli Suo­men kan­sal­lis­oop­pe­ra ja -ba­let­ti, mis­sä pää­sim­me seu­raa­maan Kai­ja Saa­ri­ahon sy­käh­dyt­tä­vän In­no­sen­ce –oop­pe­ran pää­har­joi­tus­ta. Esi­tyk­sen jäl­keen ta­pa­sim­me te­ok­ses­sa esiin­ty­neet oop­pe­ra­lau­la­jat Tuo­mas Pur­si­on ja Joo­nas Or­rai­nin (ex-taik­ka­ri­lai­nen!) sekä sel­lis­ti Jo­han Carls­so­nin, jot­ka ker­toi­vat työs­tään oop­pe­roi­den maa­il­mas­sa ja mu­sii­kil­li­ses­ta po­lus­taan. Hel­sin­gin vie­rai­lu si­säl­si myös vie­rai­lut Mu­siik­ki­ta­lol­le ja tu­tus­tu­mi­sen HAM:n näyt­te­lyyn.

Myös tänä luku­vuon­na teh­tiin mu­siik­ki­lin­jan ulko­maan­mat­ka, joka lin­kit­tyi Eras­mus-pro­jek­tiin, sii­tä seu­raa­vas­sa lu­vus­sa li­sää.

Eras­mus-pro­jek­ti ”We Are mu­sic”

Olem­me jo kol­mat­ta vuot­ta mu­ka­na ”We Are Mu­sic” -ni­meä kan­ta­vas­sa Eras­mus-pro­jek­tis­sa yh­des­sä sak­sa­lai­sen ja por­tu­ga­li­lai­sen part­ne­ri­kou­lun kans­sa. Pro­jek­ti on mää­rä saa­da pää­tök­seen tä­män luku­vuo­den lop­puun men­nes­sä, ja se on­kin ol­lut käyn­nis­sä ko­ro­nan ta­kia ta­val­lis­ta pi­dem­män ai­kaa. Pro­jek­tiin liit­ty­en olem­me jo ai­kai­sem­min teh­neet mat­kat Por­tu­ga­liin ja Sak­saan, ja tänä luku­vuon­na pro­jek­tin suun­ni­tel­maan kuu­lui isän­nöi­mäm­me Eras­mus-viik­ko Sa­von­lin­nas­sa 12.-17.12.22 ja mat­ka Sak­saan tou­ko­kuus­sa 2023. Näi­den li­säk­si mu­sii­kin leh­to­rit San­na ja Hei­di kä­vi­vät suun­nit­te­le­mas­sa tu­le­vien vuo­sien Eras­mus-mat­ko­ja Por­tu­ga­lis­sa hel­mi­kuus­sa mm. tu­tus­tu­en uu­siin pai­kal­li­siin kou­lui­hin, yh­teis­työ­kump­pa­nei­hin ja mu­siik­ki­koh­tei­siin.

Saim­me noin vii­si­kym­men­tä vie­ras­ta Por­tu­ga­lin Bar­reirós­ta ja Sak­san Fürs­ta­naus­ta vä­hän en­nen jou­lu­lo­mil­le läh­töä. Viik­ko oli in­ten­sii­vi­nen ja iki­muis­toi­nen ja piti si­säl­lään pal­jon yh­teis­tä oh­jel­maa ja mu­sii­kil­lis­ta toi­min­taa, mm. yh­des­sä mu­si­soin­tia, work­sho­pe­ja ja stu­di­o­ää­ni­tyk­siä. Saim­me vii­kon ai­ka­na ää­ni­tet­tyä pro­jek­tin ”tun­na­ri­bii­sin”, joka on kul­ke­nut mu­ka­na lä­hes koko pro­jek­tin ajan, ja jon­ka pro­jek­tin alku­met­reil­lä sä­vel­si meil­tä jo val­mis­tu­neet opis­ke­li­jat. Vii­kon mu­sii­kil­li­se­na koho­koh­ta­na oli ka­ma­ri­kuo­ron kon­sert­ti ja sen jäl­kei­nen Open Sta­ge -ilta Kult­tuu­ri­kel­la­ril­la, mis­sä kuul­tiin moni­puo­li­nen set­ti upei­ta esi­tyk­siä eri mai­den nuor­ten esit­tä­mi­nä. Viik­ko si­säl­si pal­jon myös tu­tus­tu­mis­ta ja yh­des­sä hen­gai­lua (por­tu­ga­li­lai­set oli­vat ma­joit­tu­nee­na mei­dän kou­lul­la), pai­kal­li­siin näh­tä­vyyk­siin tu­tus­tu­mis­ta, pulk­ka­mä­keä, mak­ka­ran­pais­toa, sau­no­mis­ta avan­nos­sa & lumi­han­ges­sa käyn­tei­neen. Vie­raam­me oli­vat eri­tyi­sen in­nois­saan lu­mes­ta, jota hel­po­tuk­sek­sem­me siu­naan­tui täl­lä vii­kol­la vie­lä run­saas­ti li­sää.

Prjo­ke­tia jat­ket­tiin tou­ko­kuus­sa Sak­sas­sa, min­ne mat­ka­si pa­ri­sen­kym­men­tä mu­sa­kak­kos­ta täy­den­net­ty­nä muu­ta­mal­la musa-abil­la. Koh­teem­me Sak­sas­sa oli Fürs­te­nau, mut­ta pää­sim­me tu­tus­tu­maan myös mui­hin kau­pun­kei­hin, ku­ten Ha­mel­niin ja Han­no­ve­riin, sekä teim­me ret­ken Ensc­he­deen, Hol­lan­tiin. Myös täl­lä vii­kol­la saim­me ko­kea unoh­tu­mat­to­mia het­kiä yh­des­sä por­tu­ga­li­lais­ten ja sak­sa­lais­ten opis­ke­li­joi­den ja opet­ta­jien kans­sa esim. yh­des­sä mu­si­soi­den, gril­lail­len ja ai­kaa viet­tä­en sekä eri­lai­sis­sa ak­tii­vi­tee­teis­sä, ku­ten jou­si­am­mun­nas­sa ja me­lon­ta­ret­kel­lä. Vii­kon mu­sii­kil­li­se­na huip­pu­het­ke­nä oli eh­dot­to­mas­ti esiin­ty­mi­set Open Sta­ges­sa ja pää­tös­kon­ser­tis­sa, joka jär­jes­tet­tiin tun­nel­mal­li­sess­sa sak­sa­lai­ses­sa lin­na­mil­jöös­sä au­rin­gon pais­ta­es­sa. Pää­tös­kon­ser­tis­sa esi­tim­me kuo­ro-oh­jel­mis­toa ja kan­san­mu­siik­kia, ja kaik­ki mu­ka­na ol­leet opis­ke­li­jat osal­lis­tui­vat kuo­ron li­säk­si myös Ta­Ka­Muk­sen esi­tyk­siin. Tämä li­säk­si osal­lis­tuim­me muu­ta­man yh­teis­nu­me­ron esit­tä­mi­seen pro­jek­tis­sa mu­ka­na ole­val­la kan­sain­vä­li­sel­lä po­ru­kal­la. Mo­net, eri­tyi­ses­ti isän­tä­per­heis­sä ma­joit­tu­neet, sol­mi­vat vii­kon ai­ka­na tii­viim­pi­ä­kin ys­tä­vyys­suh­tei­ta, ja uu­sia ta­paa­mi­sia puo­lin ja toi­sin jo tu­le­vak­si ke­säk­si on kuu­lem­ma suun­ni­tel­tu. Näyt­tää sil­tä, että tämä Eras­mus-pro­jek­ti kan­taa he­del­mää pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen. Olem­me myös kou­lu­na suun­ni­tel­leet jo seu­raa­vaa vie­rai­lua Por­tu­ga­liin lähi­vuo­si­na, jo­ten täs­tä yh­teis­työs­tä pää­se­vät hyö­ty­mään myös tu­le­vat opis­ke­li­jam­me.

Yh­teis­työ­tä

Niin kuin edel­lä mai­nit­tu teem­me yh­teis­työ­nä hy­vin mo­nien eri ta­ho­jen ja toi­mi­joi­den kans­sa pai­kal­li­ses­ti, kan­sal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti­kin. Yksi luon­te­va taho yh­teis­työl­le on mu­siik­ki­lu­ki­o­ver­kos­to, joka jäl­leen yh­den väli­vuo­den jäl­keen ko­koon­tui yh­teen Kuo­pi­on Lu­mi­tin isän­nöi­mil­lä mu­siik­ki­lu­ki­o­päi­vil­lä huh­ti­kuun lo­pus­sa. Mu­siik­ki­lu­ki­o­päi­vil­le osal­lis­tui suu­ri jouk­ko opis­ke­li­joi­ta, opet­ta­jia ja reh­to­rei­ta mu­siik­ki­lu­ki­ois­ta ym­pä­ri Suo­men, ja päi­vien anti oli ri­kas ja voi­maan­nut­ta­va. Taik­ka­ris­ta mu­kaan läh­ti vii­ti­sen­tois­ta ka­ma­ri­kuo­ro­lais­ta, jot­ka osal­lis­tui­vat pro­jek­tin suur­kuo­roon, joka kan­ta­e­sit­ti Kuo­pi­on kau­pun­gin­or­kes­te­rin sä­es­tä­mä­nä Jus­si Chy­de­niuk­sen sä­vel­tä­män vai­kut­ta­van Kesä­kan­taa­tin. Päi­vil­lä kuul­tiin myös usei­ta ta­sok­kai­ta, eri gen­re­jä edus­ta­via kon­sert­te­ja, ins­pi­roi­dut­tiin work­sho­peis­sa, ja opet­ta­jat pää­si­vät ja­ka­maan mu­sii­kin­o­pet­ta­juut­taan ja ko­ke­muk­si­aan kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sis­sa ja va­pais­sa ti­lan­teis­sa.

Pai­kal­li­ses­ti lä­hei­sin ja tär­kein yh­teis­työ­kump­pa­nim­me on tie­ten­kin Sa­von­lin­nan mu­siik­ki- ja tans­si­o­pis­to, jos­ta mo­net opis­ke­li­jam­me saa­vat pää- tai sivu­soit­ti­men­sa ope­tuk­sen. Jäl­leen tä­män an­toi­san ja työn­täy­tei­sen luku­vuo­den jäl­keen tah­don kiit­tää mu­siik­ki­o­pis­ton opet­ta­jia ja sen li­säk­si kaik­kia mui­ta­kin mu­sii­kin tun­ti­o­pet­ta­jia yh­teis­työs­tä ja ar­vok­kaas­ta työs­tän­ne ja aher­ruk­ses­ta opis­ke­li­joi­dem­me hy­väk­si.

Nyt toi­vo­tan kai­kil­le ny­kyi­sil­le, tu­le­vil­le ja en­ti­sil­le­kin taik­ka­ri­lai­sil­le oi­kein hy­vää ja ren­tout­ta­vaa kesä­lo­maa!

Hei­di Ta­ka­nen, mu­sii­kin vas­tuu­leh­to­ri

Mu­siik­ki­lu­kio to­teut­ti kak­si isoa Eras­mus+ -opin­to­mat­kaa. Täs­sä ol­laan läh­dös­sä Sak­saan va­pun­päi­vä­nä 2023. Kuva Lau­ri Ky­rön­sep­pä,

Sak­san opin­to­mat­kal­la. Niko (kesk.) sä­es­tää ja Elia lau­laa. Kuva Hei­di Ta­ka­nen.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2022 - 2023