KUVATAIDELUKION KUULUMISIA

Men­nyt luku­vuo­si on ol­lut työn­täy­tei­nen ja ta­pah­tu­ma­ri­kas. Kuva­tai­de­lu­ki­on opin­to­jak­so­jen mää­rä ja kir­jo on laa­ja. Pie­ni osa­nen kuva­tai­teen oppi­tun­neil­la ta­pah­tu­vas­ta vä­lit­tyy näh­tä­väk­si Taik­ka­rin jär­jes­tä­mien näyt­te­lyi­den myö­tä. Opis­ke­li­jal­le työn aset­ta­mi­nen esil­le näyt­te­lyyn on aina tär­keä ta­pah­tu­ma: näh­dyk­si tu­le­mi­sen het­ki oman vi­su­aa­li­sen luo­van työn kaut­ta.Yllä­pi­däm­me Ins­tag­ram-ti­le­jä, joi­den vä­li­tyk­sel­lä pää­see kur­kis­ta­maan ku­vik­sen ajan­koh­tai­siin ta­pah­tu­miin, ja vä­lil­lä myös opis­ke­lun eri työ­vai­hei­siin sekä tuo­tok­siin joi­ta ei näyt­te­lyis­sä pää­se nä­ke­mään. Py­rim­me kuva­tai­de­opin­nois­sa vä­lit­tä­mään myös aja­tus­ta sii­tä, että aina täy­sin val­mis ja vii­meis­tel­ty ei ole op­pi­mi­sen kan­nal­ta ta­voit­te­le­mi­sen ar­voi­sin asia. Kes­ken­e­räi­syys ja vaih­to­eh­to­jen tut­ki­mi­nen on vält­tä­mä­tön osa luo­vaa on­gel­man­rat­kai­sua ja pro­ses­sia. Kuva­tai­de­lu­ki­on opin­to­jak­soil­la pro­ses­sit ovat usein pit­kä­kes­toi­sia ja on tär­ke­ää näh­dä myös väli­e­tap­pien mer­ki­tys.

Luku­vuo­den ai­ka­na on jat­ket­tu ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­sen työn ohel­la Ope­tus-ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön aset­ta­man kuva­tai­teen val­ta­kun­nal­li­sen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän to­teut­ta­mis­ta. Kuva­tai­de­lu­ki­o­lai­sen ar­jes­sa tämä nä­kyy mm. opin­to­jak­soil­la to­teu­tet­ta­vien Ku­vis­tuu­bi-oppi­ma­te­ri­aa­lin pi­lo­toin­tien muo­dos­sa, jois­sa suun­nit­te­lu­vai­hees­sa ole­via ko­ko­nai­suuk­sia tai nii­den osia tes­ta­taan käy­tän­nös­sä.

Ins­tag­ram:
@taik­ka­rin­ku­vis
@gal­le­ria_etei­nen
@taik­ka­ringts
@taik­ka­ri_me­dia
@ku­vis­tuu­bi

TAIDEPOLKUOPINNOT

ME­DI­A­IL­MAI­SU
Me­di­a­il­mai­sun opin­nois­sa opis­ke­li­jat työs­ken­te­le­vät sekä kä­sin että di­gi­taa­li­ses­ti. Vuo­den ai­ka­na saa­tiin käyt­töön piir­to­pöy­dät, jot­ka hel­pot­ti­vat ku­vien te­ke­mis­tä tie­to­ko­neil­la. Elo­kuva-kurs­sil­la syn­tyi kak­si asi­a­kas­työ­tä: esit­te­ly­vi­deo Päi­vä­paik­ka Ma­ri­al­le sekä tai­tei­li­ja­vi­deo yh­teis­työs­sä Mik­ke­lin Tai­de­mu­se­on kans­sa. Me­di­a­il­mai­sun leh­ti­jul­kai­su-kurs­sin Tai­ku­ri leh­ti jul­kais­tiin maa­lis­kuus­sa 2023.

MUO­TOI­LU JA KUVA­TAI­DE
Muku-opin­to­jen vuo­si ku­lui kuva­tai­teen ja muo­toi­lun maa­il­mois­sa. Opin­toi­hin si­säl­tyi pe­rin­tei­sem­pien kuva­tai­teen työ­ta­po­jen li­säk­si tii­mi­työn har­joit­te­le­mis­ta, aivo­rii­hiä ja brains­tor­maus­ta. Opis­ke­luun toi mu­ka­vaa ryt­miä tai­teel­li­sen te­ke­mi­sen ja te­o­reet­ti­sem­man si­säl­lön pai­no­tuk­set eri opin­to­jak­soil­la. Mu­kun syys­luku­kau­den suu­ri pon­nis­tus oli Kruu­nu­puis­to-näyt­te­ly­pro­jek­ti. Näyt­te­ly­ko­ko­nai­suus sai kiit­tä­vää pa­lau­tet­ta sekä Kruu­nu­puis­ton asi­ak­kail­ta että hen­ki­lö­kun­nal­ta. Suu­ri osa asi­ak­kais­ta on lii­kun­ta­ra­joit­tei­sia ja näyt­te­lyn help­po saa­vu­tet­ta­vuus tuot­ti iloa. Muku-ryh­mä pi­lo­toi Ku­vis­tuu­bin suun­nit­teil­la ole­van si­sus­tus­ark­ki­teh­tuu­rin teh­tä­viä, si­säl­löl­tään tämä is­tui hy­vin MUKU09 Muo­toi­lun pro­jek­ti -opin­to­jak­soon. Ke­vääl­lä käyn­nis­tel­tiin vie­lä yh­teis­työ­tä XamK:n teks­tii­lin kier­to­ta­lous­hank­keen toi­mi­joi­den kans­sa. Alku­vai­heen suun­ni­tel­mis­sa on yh­teis­ke­hit­tää Meks­tii­li-hank­keen ja Mu­kun bio­tai­teen opin­to­jak­son vä­li­nen ko­ko­nai­suus.

GRAA­FI­NEN MUO­TOI­LU JA TILA­SUUN­NIT­TE­LU

YLEI­NEN KUVA­TAI­DE

TAPAHTUMAT

Tou­ko­kuun lo­pul­la Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­os­sa jär­jes­tet­tiin Taik­ka­rin gaa­la, jon­ne pu­keu­dut­tiin hie­nos­ti. Il­lan ai­ka­na oli tar­jol­la pien­tä pur­ta­vaa ja me­hua. Gal­le­ria Etei­seen teh­tiin pho­to­booth valo­ku­vaus­ta var­ten ja ulko-oven eteen ase­tel­tiin pu­nai­nen mat­to si­sään tu­li­joil­le. Juh­la­sa­lis­sa pi­det­tiin elo­kuva-ai­hei­nen ka­hoot opis­ke­li­joil­le ja kat­sot­tiin elo­kuva­työ­pa­jan sekä me­di­a­il­mai­sun ly­hyt­elo­ku­via ja ani­maa­ti­oi­ta. Li­säk­si esil­lä oli valo­kuva­työ­paja 2 valo­kuva­näyt­te­ly. Ilta päät­tyi pal­kin­to­jen ja­koon, jos­sa pal­kit­tiin leik­ki­mie­li­ses­ti en­sim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­joi­ta ää­nes­ty­gal­lu­pin tu­lok­siin pe­rus­tu­en. Elo­kuva­tuo­tok­si­aan esit­tä­neil­le ja näyt­te­li­jöil­le ja­et­tiin kuk­ki­vat ome­na­puun ok­sat. Gaa­la­il­lan jär­jes­ti­vät Kat­rii­na Kai­ja, Sei­ja Tik­ka sekä yh­tei­sö­ku­raat­to­ri Han­na­ma­ri Mer­ra.

YHTEISTYÖ JA PROJEKTIT

Sa­von­lin­nan kir­jas­ton las­ten ja nuor­ten kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma Luku­Laku: Näyt­te­ly Äm­min­käi­siä ja öt­ti­äi­siä. Maa­kun­ta­tai­tei­li­ja Mari Lii­ma­tai­sen ide­oi­mas­sa pro­jek­tis­sa to­teu­tet­tiin hah­mo­ja Äm­min­käi­siä ja öt­ti­äi­siä -näyt­te­lyyn Sa­von­lin­nan kir­ja­to­ta­lo Jo­e­liin. Ryh­mä: TL21. Pie­ni opis­ke­li­ja­ryh­mä toi­mi myös oh­jaa­ji­na las­ten tai­de­pa­jas­sa Jo­e­lin Luku­Laku -ta­pah­tu­mas­sa.
Sa­von­lin­nan luo­vien alo­jen han­ke S cre­a­ti­ves on tuot­ta­nut seu­dul­le kult­tuu­ri­leh­ti Iä­nen, jota le­vi­te­tään Ete­lä-Sa­vos­sa sekä Hel­sin­gis­sä. Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on tuot­ta­maa si­säl­töä löy­tyy leh­des­tä myös: MUKU-ryh­mä­läi­sil­tä kol­me ku­vi­tus­ku­vaa sekä äi­din­kie­len kurs­sil­la tuo­tet­tu­ja teks­te­jä.

Par­gas svens­ka gym­na­siu­min vas­ta­vie­rai­lu Tai­de­lu­ki­ol­le to­teu­tui elo­kuus­sa Svens­ka kul­tur­fon­de­nin Hallå-hank­keen puit­teis­sa. Taik­ka­ri­lais­ten ja pa­rais­lais­ten Hallå-opis­ke­li­ja­ryh­mien yh­tei­seen oh­jel­maan si­säl­tyi mm. Pa­rais­ten esit­te­ly taik­ka­ri­lai­sil­le, kuva­tai­teen paja ja suo­sik­ki­na il­lal­li­nen Piz­ze­ria Ca­pe­ros­sa. Hank­keen tar­koi­tuk­se­na Taik­ka­ril­la on nos­taa ruot­sin­kie­len opis­ke­lun pro­fii­lia ja kiin­nos­ta­vuut­ta sekä tuot­taa mah­dol­li­suuk­sia har­joit­taa kie­li­tai­toa arki­e­lä­mäs­sä. Hank­keen vas­tuu­pet­ta­ji­na Taik­ka­ril­la oli­vat ruot­sin­o­pet­ta­ja Lee­na Päi­vä­tie ja kuva­tai­teen leh­to­ri Kati Sink­ko­nen.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on pro­jek­ti­vii­kon Eras­mus-ret­kel­le Rans­kan Avig­no­niin osal­lis­tui 25 opis­ke­li­jaa, jois­ta 13 oli kuva­tai­de­lu­ki­on opis­ke­li­joi­ta. Yh­teis­työ­kou­lu­na Avig­no­nis­sa toi­mi Ly­cee Au­ba­nel. Siel­lä yh­teis­työ­tä to­teu­tet­tiin mu­sii­kin sekä kiel­ten opet­ta­jan kans­sa. Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on ku­va­tai­de­lin­ja­lai­set to­teut­ti­vat Rans­kas­sa valo­kuva­pa­jan, jon­ka tuo­tok­sia vie­tiin esil­le Let­tu­kah­vi­la Kal­li­o­lin­nan kesä­näyt­te­lyyn.

VIERAILIJAT

Ku­vit­ta­ja Sari Ai­ro­la – Näyt­te­ly, näyt­te­lyn esit­te­ly TL 22 sekä ku­vi­tus­työ­paja TL21. Ku­vit­ta­ja Sari Ai­ro­la esit­te­li Gal­le­ri­an Etei­ses­sä esil­lä ol­lut­ta näyt­te­ly­ään kuva­tai­de­lu­ki­on TL22 -opis­ke­li­joil­le. Kuva­tai­de­lu­ki­on TL21 -opis­ke­li­joil­le Ai­ro­la piti työ­pa­jan, jos­sa to­teu­tet­tiin ku­vi­tus­hah­mo­ja.

Ku­vit­ta­ja Hei­di Tam­mi­nen – esit­te­ly TL 22.
Valo­ku­vaa­ja Ma­ri­an­ne Aho­nen sekä graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja Kat­ja Meri­kal­lio: Luo­van alan yrit­tä­jyys TL21-ryh­mät.
Ou­lun yli­o­pis­ton ark­ki­teh­tuu­rin 1 vsk:n opis­ke­li­ja Tiu­ku Lau­rio – alan opin­to­jen esit­te­lyä syk­syl­lä GTSn ja Muku-opis­kei­joil­le ja ke­vääl­lä 2.vskn vuo­si­kurs­sien opis­ke­li­joil­le.

OPINTOMATKAT

Luku­vuo­den ai­ka­na to­teu­tet­tiin usei­ta kuva­tai­teen opin­to­mat­ko­ja ja luon­nos­te­lu- & valo­ku­vaus­ret­ki Pun­ka­har­jun Kruu­nu­puis­toon.
24.8. Kruu­nu­puis­to: Mat­kal­la oli mu­ka­na MU­KUn ja GTS:n TL21-ryh­mät. Ku­val­li­sen te­ke­mi­sen li­säk­si tu­tus­tut­tiin har­ju­a­lu­een ja Kruu­nu­puis­ton his­to­ri­aan. Ret­ken poh­jal­ta am­men­net­tiin si­säl­töä opin­to­jak­so­jen tai­de­työs­ken­te­lyyn ja te­ok­set pää­si­vät esil­le Kruu­nu­puis­tos­sa jär­jes­tet­tyyn näyt­te­lyyn.

Mik­ke­liin 6.10. suun­tau­tu­neel­la ret­kel­lä vie­rail­tiin MIk­ke­lin tai­de­mu­se­os­sa, jos­sa oh­jel­mas­sa oli Hin­ni Hut­tu­sen näyt­te­ly ja tai­tei­li­ja­ta­paa­mi­nen. Vie­rai­lim­me myös Mik­ke­lin valo­kuva­kes­kuk­sen näyt­te­lyis­sä.

16.11.22 to­teu­tet­tiin ku­vik­sen kult­tuu­ri­mat­ka Hel­sin­kiin, mu­ka­na ret­kel­lä oli­vat TL20 ja TL21 -ryh­mien opis­ke­li­jat. Koh­tei­na mat­kal­la oli Amos Rex, Ki­as­ma, Si­neb­ryc­hof­fin tai­de­mu­seo, HAM ja oh­jel­mas­sa oli myös ark­ki­teh­tuu­rin bon­gaus­teh­tä­vä Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa.

Ke­vään mat­ka 19.5.23 oli suun­nat­tu TL22 -ryh­män opis­ke­li­joil­le. Vie­rai­lim­me Lah­den vi­su­aa­lis­ten tai­tei­den mu­se­os­sa Mal­vas­sa, jos­ta jat­koim­me mat­kaa Hel­sin­kiin Ate­neu­min Al­bert Edel­fel­tin näyt­te­lyyn & mu­se­on ko­ko­el­ma­näyt­te­lyyn, Amos Re­xin Ge­ne­ra­ti­on2023 -näyt­te­lyyn sekä Tai­de­hal­lin Nuo­ret2023 -näyt­te­lyyn.

29. – 30.11. Rii­hi­saa­ren mu­seo – Aa­veis­ta tot­ta -näyt­te­ly, tai­tei­li­ja­ta­paa­mi­nen: graa­fik­ko Jus­si Kar­ja­lai­nen

1.12. Kuo­pio: VB-valo­kuva­kes­kus: Ar­nold New­ma­nin näyt­te­ly: Me­dia 1 ja Ka­me­ra 1 -työ­pa­jo­jen opis­ke­li­jat.

PÄÄTTÖTYÖ

Kuva­tai­de­lu­ki­on luku­vuo­den huip­pu­het­ki on pe­rin­tei­ses­ti Taik­ka­ri­vii­koil­le avau­tu­va abi­tu­rient­tien päät­tö­työ­näyt­te­ly. Tänä vuon­na yh­tei­se­nä tee­ma­na oli UNI. Näyt­te­ly jär­jes­tet­tiin kou­lun si­sään­tulo­ker­rok­ses­sa si­jait­se­vas­sa Gal­le­ria Etei­ses­sä. Näyt­te­lyn työt val­mis­tui­vat kuva­tai­de­lin­jan eri tai­de­pol­ku­jen opin­to­jak­sol­la: graa­fi­nen muo­toi­lu ja tila, me­di­a­il­mai­su, so­vel­let­tu kuva­tai­de ja ylei­nen kuva­tai­de. Mu­ka­na oli moni­puo­li­nen kir­jo eri tek­nii­koi­ta mm.piir­rok­sia (pe­rin­tei­nen ja di­gi­taa­li­nen), sar­ja­ku­vaa, ak­ryy­li- ja ak­va­rel­li­maa­lauk­sia, gra­fiik­kaa, pai­no­kan­gas -print­te­jä, valo­ku­via, veis­tok­sia, sekä pie­nois­mal­le­ja ja ins­tal­laa­ti­oi­ta. Oleel­li­se­na osa­na päät­tö­työ­tä on opis­ke­li­jan luo­vas­ta pro­ses­sis­ta ker­to­va port­fo­lio. Myös port­fo­li­ot oli­vat näyt­te­ly­vie­rai­den tu­tus­tut­ta­vi­na. Näyt­te­lyn te­ok­set edus­ti­vat tyy­lil­tään ja näkö­kul­mil­taan per­soo­nal­li­sia lä­hes­ty­mis­ta­po­ja UNI-tee­maan.

TAIK­KA­RIN DU­KAAT­TI­PAL­KIN­TO
Päät­tö­työ­näyt­te­lyn yh­tey­des­sä ja­et­tiin jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut Taik­ka­rin du­kaat­ti­pal­kin­to, joka on vuon­na 2005 pe­rus­tet­tu tai­de­pal­kin­to. Pal­kin­non saa­jan va­lit­see päät­tö­töi­den jou­kos­ta Tai­de­lu­ki­on kut­su­ma kou­lun ulko­puo­li­nen kuva­tai­teen tai muun vi­su­aa­li­sen kult­tuu­rin am­mat­ti­lai­nen.

Tänä vuon­na pal­kin­non saa Sop­hia Sil­ven­noi­nen. Va­lit­si­ja­na toi­mi Taik­ka­rin alum­ni, kuva­tai­tei­li­ja Vil­le Löp­pö­nen.

“Pal­kin­non saa­jan va­lin­ta ei ol­lut help­po. On otet­ta­va huo­mi­oon mo­nen­lais­ta te­ke­mi­sen muo­toa ja ta­paa. Oi­ke­as­taan lä­hes kaik­ki kuva­tai­teen muo­dot ovat edus­tet­tui­na Tai­de­lu­ki­on lop­pu­työ­näyt­te­lys­sä. Ku­vi­tus­tai­det­ta, ins­tal­laa­ti­o­ta, valo­ku­vaa, me­di­a­tai­det­ta, ke­ra­miik­kaa, ku­van­veis­toa jne. On sel­vää, että yh­den työn va­lit­se­mi­nen du­kaat­ti-pal­kin­non saa­jak­si ei tee oi­keut­ta kaik­kia näi­tä te­ke­mi­sen eri­muo­to­ja koh­taan.
Kä­vin kat­so­mas­sa näyt­te­lyä kol­meen ker­taan.

En­sin tein ihan no­pe­an yleis­kat­sauk­sen, saa­dak­se­ni ko­ke­muk­sen ko­ko­nai­suu­des­ta. Pie­nen tauon jäl­keen pa­la­sin näyt­te­lyyn ja kat­soin te­ok­set yk­si­tel­len läpi ja tu­tus­tuin osaan port­fo­li­ois­ta.

Toi­sen ja kol­man­nen ker­ran vä­lis­sä ku­lui ai­kaa noin kol­me viik­koa. Kol­man­nel­la ker­ral­la pe­reh­dyin lop­pui­hin port­fo­li­oi­hin ja kat­se­lin vie­lä ker­taal­leen ne te­ok­set läpi, jot­ka oli­vat jät­tä­neet mi­nuun eri­tyi­sen jäl­jen.

Näyt­te­ly pi­tää si­säl­lään use­am­man vaih­to­eh­don, joka oli­si voi­nut olla du­kaat­ti-pal­kin­non saa­ja. Mo­net ovat näh­neet pal­jon vai­vaa ja ai­kaa te­ok­siin­sa, sekä port­fo­li­oi­hin. Te­ok­sis­ta huo­kuu ins­pi­roi­tu­mi­nen, luo­vuus ja kes­kit­ty­nei­syys. Nämä ovat mer­ki­tyk­sel­li­siä mo­ti­vaat­to­rei­ta tai­teen te­ke­mi­ses­sä.

Tänä vuon­na du­kaat­ti-pal­kin­non saa hen­ki­lö, jon­ka teos kä­sit­te­lee an­net­tua ai­het­ta Uni, luon­te­vas­ti sa­mal­la tu­tus­tu­en uu­teen ma­te­ri­aa­li­seen rat­kai­suun. On­nis­tu­en sii­nä niin muo­don kuin si­säl­lön suh­teen. Teos tuo hy­vän unen va­loa ja voi­maut­ta­vaa toi­voa näin voi­mak­kaan mur­rok­sen kes­kel­lä ole­vaan ai­kaam­me.

Te­ok­ses­sa on kä­si­tel­ty hie­nos­ti ma­te­ri­aa­lia ja sen fyy­sis­tä ole­mus­ta tar­kas­ti har­ki­ten ja oi­val­ta­en. Maa­li­ai­neen fyy­si­syys ja struk­tuu­ri rin­nas­tet­tu­na pe­rin­tei­sem­män maa­lauk­sen il­luu­si­o­luon­tee­seen. Tämä yh­dis­tel­mä syn­nyt­tää mie­len­kiin­toi­sen tul­kin­nan unes­ta to­del­li­sen ja epä­to­del­li­sen raja­pin­ta­na. Uni paik­ka­na, joka on ja ei ole täs­sä ja nyt.

Te­ok­sen koko on myös har­ki­tun kau­niis­ti mu­ka­na maa­lauk­sen ko­ke­mi­sen mer­ki­tyk­sel­li­syy­des­sä. Te­ok­sen suu­ri koko saa kat­so­jan up­po­a­maan te­ok­seen. Or­gaa­ni­suus ja vä­rit tu­ke­vat hie­nos­ti herk­kää tun­nel­maa ja kui­ten­kin ma­te­ri­aa­lin kä­sin kos­ke­tel­ta­vuus, lii­tu­jau­hon li­sää­mi­nen vä­riin peh­men­tää ak­ryy­li­maa­lin muo­vi­mai­suut­ta ja muut­taa ma­te­ri­aa­lin hen­git­tä­väk­si ja luon­nol­li­sek­si.

Mie­les­tä­ni teos on on­nis­tu­nut ja ehjä ko­ko­nai­suus. Tul­kin­ta unes­ta po­si­tii­vi­se­na ja va­loa an­ta­va­na mah­dol­li­suu­te­na. Teos on maa­laus ja sii­nä on ym­mär­ret­ty vä­li­neen omi­nai­suus ja po­ten­ti­aa­li hie­nos­ti, niin että se saa olla sitä mitä se on ja kui­ten­kin avaa­mal­la nä­ky­män myös pois ma­te­ri­aa­lis­ta si­sään unen, ins­pi­raa­ti­on ja luo­vuu­den to­del­li­suu­teen.

Pal­kin­non saa Sop­hia Sil­ven­noi­nen

Vil­le Löp­pö­nen
25.2.2023
Sa­von­lin­na”

KUVA­TAI­TEEN LU­KI­O­DIP­LO­MI

Kuva­tai­teen lu­ki­o­dip­lo­me­ja val­mis­tui ke­vääl­lä 2023 yh­dek­sän kap­pa­let­ta. Val­mis­tu­neis­sa töis­sä ai­hei­na oli­vat: 1a. Lii­ket­tä ku­vas­sa, 3b. Las­ten­kir­jan ku­vat, 4. Kar­vo­ja ku­vas­sa, 5. Huo­maa­ma­ton hyön­tei­nen? ja 6. Sta­tus! Lu­ki­o­dip­lo­me­ja suo­rit­ti­vat sekä abi­tu­rien­tit että toi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat. Kou­lun ulko­puo­li­se­na hen­ki­lö­nä dip­lo­me­ja ar­vi­oi kuva­tai­tei­li­ja ja sar­ja­kuva­piir­tä­jä Juho Sih­vo­nen.

HUOM! teos­kuva Dri­ve-kan­si­os­sa / kuva­teks­ti: Jes­se Lauk­ka­sen dip­lo­mi­työn san­ka­ri­hah­moa esit­tä­vä teos teh­tä­vään 1a. Lii­ket­tä ku­vas­sa, on ni­mel­tään “Spen­cer”.

GAL­LE­RIA ETEI­NEN / NÄYT­TE­LYT

Gal­le­ria Etei­ses­sä näh­tiin luku­vuon­na niin opis­ke­li­ja­näyt­te­lyi­tä kuin myös am­mat­ti­tai­tei­li­joi­den sekä Tai­de­lu­ki­on alum­nien näyt­te­lyi­tä.

Gal­le­ria Etei­sen näyt­te­lyt luku­vuon­na 2022-2023:
12.8.-26.8. Ra­ken­ne­tut ku­vat – opis­ke­li­ja­näyt­te­ly
1.-30.9. Tot­ta vai ta­rua? – ku­vit­ta­ja Sari Ai­ro­la
4.10.-11.11 To be con­ti­nu­ed – Hei­di Fors­man, Jen­na Kä­hö­nen, Jone Mut­ka, Essi Pit­kä­nen
14.11.-14.12. Kun­ni­oi­ta tai­vas­ta, pal­ve­le kan­saa – Tuo­mas Jär­vi­nen
16.12.-13.1. Pop up -opis­ke­li­ja­näyt­te­ly
24.1.-23.3. UNI – kuva­tai­de­lu­ki­on päät­tö­työ­näyt­te­ly
1.4.-28.4. Ak­se­lin­katu 10 – Tou­ko Rau­ha­la, Timo Kuut­ti, Olga Hy­vö­nen, Mar­kus Mak­ko­nen, Erno Beu­ker, Topi Löp­pö­nen
3.5.-2.6. Ku­via -opis­ke­li­ja­näyt­te­ly
10.-18.6. Taik­ka­ri fo­re­ver: Ka­ro­lii­na Paap­pa (S cre­a­ti­ves fes­ti­val)

Muut näyt­te­lyt:
21.9. – 23.10. Var­jo­ku­vi­tel­mia-näyt­te­ly, Rii­hi­saa­ren mu­se­on LAA­RI-näyt­te­ly­tila. Luku­vuon­na 2021-22 La­pin­lah­den lu­ki­os­sa kans­sa to­teu­te­tun yh­teis­työ­pro­jek­tin tuo­tok­se­na syn­ty­nyt­tä var­jo­kuva­tai­det­ta. Pro­jek­tia to­teu­tet­tiin ke­vään 2022 pro­jek­ti­vii­kol­la ja syk­syn 2022 KUPE04-opin­to­jak­sol­la.
12.12. -12.3. Kruu­nu­puis­tos­sa – ak­va­rel­le­ja ja kol­laa­se­ja. Te­os­ten läh­tö­koh­ta­na oli syys­luku­kau­den alus­sa te­ke­mäm­me vie­rai­lu Kruu­nu­puis­toon. Elo­kui­se­na ret­ki­päi­vä­nä tu­tus­tut­tiin Taka­har­jun pa­ran­to­lan his­to­ri­aan ja toi­min­taan so­ti­las­sai­raa­la­na sekä tut­kit­tiin ja tal­len­net­tiin mil­jöö­tä his­to­ri­al­li­si­ne ra­ken­nuk­si­neen piir­tä­en, maa­la­ten ja valo­ku­va­ten. Luon­nos­ten ja ku­vien poh­jal­ta jat­koim­me tai­teel­lis­ta työ­tä kuva­tai­teen opin­to­jak­sol­la. Maa­lauk­sen opin­to­jak­sol­la ta­voit­tee­na oli ak­va­rel­li- ja kol­laa­si­tek­niik­kaan tu­tus­tu­mi­nen, oman kuva­il­mai­sun tai­to­jen sekä luo­vien rat­kai­su­jen et­si­mi­nen ja ko­kei­le­mi­nen. Näyt­te­lys­sä on esil­lä 17 te­os­ta 13:lta opis­ke­li­jal­ta. Te­ok­set ovat syn­ty­neet pää­osin kuva­tai­de­lu­ki­on MUKU-ryh­mäs­sä (muo­toi­lu ja kuva­tai­de).
27.5.-18.6. Let­tu­kah­vi­la Kal­li­o­lin­na: Les Vues – Nä­ky­miä. Esil­lä valo­ku­via Avig­no­nin mat­kal­ta, Kruu­nu­puis­to -ak­va­rel­le­ja & -kol­laa­se­ja sekä kui­va­neu­la­gra­fiik­kaa Kete road tri­pin Him­melb­lau -työ­pa­jas­ta.

Har­joi­tel­laan oman työn pre­sen­toin­tia TL21-ryh­män MUKU-opin­nois­sa.Kuva Kati Sink­ko­nen.

DP Spen­cer Prog­ress 8 Fi­nis­hed. Kuva Kat­rii­na Kai­ja.

Ke­vät­näyt­te­lyn ju­lis­te.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2022 - 2023