VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISTEHTÄVÄ- KUVATAIDE

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö (OKM) ha­lu­si eri­tyis­teh­tä­vä­lu­ki­o­uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä (2016-2017)  var­mis­taa, että eri­tyi­sen kou­lu­tus­teh­tä­vän lu­ki­oi­den osaa­mi­nen saa­daan koko lu­ki­o­ken­tän käyt­töön. Täs­tä joh­tu­en se va­lit­si ha­ke­mus­ten pe­rus­teel­la jou­kon ke­hit­tä­jä­lu­ki­oi­ta, jot­ka sai­vat vel­vol­li­suu­den ke­hit­tää ja le­vit­tää pai­no­tuk­seen­sa liit­ty­viä pe­da­go­gii­kan, toi­min­ta­kult­tuu­rin ja op­pi­mis­ym­pä­ris­tön hy­viä mal­le­ja ja käy­tän­tei­tä. Li­säk­si nämä lu­ki­ot vah­vis­ta­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti hen­ki­lös­tön ope­tuk­sel­li­sia val­miuk­sia ja osaa­mis­ta ja edis­tä­vät kaik­kien alaan kuu­lu­vien toi­mi­joi­den yh­teis­työ­tä.

Ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä an­net­tiin Kan­sal­li­sen kou­lu­tuk­sen ar­vi­oin­ti­kes­kuk­sen (KAR­VI) ja ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön to­teut­ta­mis­sa au­di­toin­neis­sa loka­kuus­sa 2017 yh­del­le­tois­ta suo­ma­lai­sel­le lu­ki­ol­le. Edus­tet­tui­na eri­tyis­teh­tä­vi­nä ovat mu­siik­ki, ur­hei­lu, kuva­tai­de, vie­raat kie­let, ma­te­ma­tiik­ka ja luon­non­tie­teet sekä yrit­tä­jyys. Näis­tä lu­ki­ois­ta kah­dek­san toi­mii pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja kol­me muu­al­la Suo­mes­sa.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio va­lit­tiin siis tä­hän har­va­lu­kui­seen jouk­koon ja sen teh­tä­väk­si tuli kuva­tai­teen lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­nen koko val­ta­kun­nas­sa. Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on rin­nal­le kuva­tai­teen ke­hit­tä­jä­lu­ki­ok­si va­lit­tiin Tölö Gym­na­sium Hel­sin­gis­tä.

OKM on vah­vis­ta­nut mar­ras­kuus­sa 2018 va­li­tuil­le lu­ki­oil­le eril­lis­ra­hoi­tuk­sen. Sen mää­rä on jy­vi­tet­ty OKM:öön toi­mi­te­tun ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man laa­dun ja laa­juu­den mu­kaan. Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio saa vuo­sit­tain tätä ra­hoi­tus­ta 185 000€. Ra­hoi­tus on yli­mää­räis­tä val­ti­on­o­suus­han­ket­ta ja sii­tä on pe­rus­tet­tu eril­li­nen kus­tan­nus­paik­ka, 3605. Nämä teh­tä­vät ja ra­hoi­tuk­set ovat suh­teel­li­sen pit­kä­ai­kai­sia eli ne ovat voi­mas­sa 31.7.2025 saak­ka. Yli­mää­räi­nen val­ti­on­o­suus­ker­ty­mä Sa­von­lin­nal­le täs­tä on näi­den vuo­sien osal­ta 1 295 000€.

Ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä luku­vuon­na 2022-2023

Yksi ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän alku­pe­räi­siin suun­ni­tel­miin on ol­lut to­teut­taa lu­ki­on kuva­tai­de­kas­va­tuk­seen is­tu­vaa täy­den­nys­kou­lu­tus­ta ku­va­tai­de­o­pet­ta­ji­le. Ko­ro­na­pan­de­mi­an ta­kia täy­den­nys­kou­lu­tuk­set pääs­tiin aloit­ta­maan var­si­nai­ses­ti syk­syl­lä 2022. Täy­den­nys­kou­lu­tuk­sia suun­ni­tel­tiin kah­den­lai­seen tar­koi­tuk­seen: suo­raan ku­vis­tun­neil­le so­pi­via etä­lu­en­to­ja sekä lähi­kou­lu­tus­ta. Etä­lu­en­noil­le haa­ru­koi­tiin tai­teen te­ki­jöi­tä eri aloil­ta. Etä­lu­en­toa pää­si pi­tä­mään bio­tai­tei­li­ja Jo­han­na Rot­ko, graf­fi­ti­tai­tei­li­ja Jani To­lin sekä katu­tai­tei­li­jat Psy­ke ja Pop­pa­mai­ja. Lu­en­nol­le Muo­to­kuva do­ku­ment­ti­elo­ku­vas­sa oli mah­dol­lis­ta osal­lis­tua etä­nä tai pai­kan pääl­lä. Sen to­teut­ti Ihme­fil­mi ry Tam­pe­reen elo­kuva­fes­ti­vaa­leil­la ja sitä mark­ki­noi­tiin ku­vis­tuu­bin kaut­ta kuva­tai­de­o­pet­ta­jil­le. Kuva­tai­tei­li­ja Satu Kal­li­o­kuu­sen etä­lu­en­to pe­ruun­tui vii­me­het­kel­lä hä­nen vai­kei­den ai­ka­tu­lu­jen vuok­si ja lu­en­to pää­tet­tiin siir­tää seu­raa­val­la syys­luku­kau­del­le. Etä­lu­en­noil­le on osal­lis­tu­nut kuva­tai­de­o­pet­ta­jia opis­ke­li­ja­ryh­mien kans­sa sekä myös yk­sit­täi­siä kuva­tai­de­o­pet­ta­jia.

Lähi­o­pe­tuk­se­na to­teu­tet­tiin kol­me kou­lu­tus­ta: Di­gi­taa­li­nen valo­ku­vaus (Outi Lai­ne), Di­gi­taa­li­nen ku­vi­tus (Kat­rii­na Kai­ja), Sa­ves­ta ke­ra­mii­kak­si (Outi Sa­vo­lai­nen). Kul­le­kin kurs­sil­le osal­lis­tui pyö­ris­tä­en noin 10 kuva­tai­de­o­pet­ta­jaa eri puo­lel­ta suo­mea. Nel­jät­tä lähi­kou­lu­tus­ta, Luon­non­vä­rit kuva­tai­tees­sa, suun­ni­tel­tiin to­teu­tet­ta­van For­sas­sa Fors­san kuva­tai­de­kou­lun toi­mes­ta, mut­ta sin­ne ei saa­tu riit­tä­väs­ti il­moit­tau­tu­nei­ta. Seu­raa­van syk­syn lähi­kou­lu­tuk­set (stu­di­o­valo­ku­vaus ja foto­lito­gra­fia sa­vel­le) ovat jo so­vit­tu ja mark­ki­noi­tu. Kuva­tai­de­kas­vat­ta­jien ken­täl­tä on kuul­tu kou­lu­tus­toi­vei­ta di­gi­taa­li­ses­ta työs­ken­te­lys­tä, ja tätä toi­vet­ta ai­o­taan huo­mi­oi­da seu­raa­van vuo­den kou­lu­tus­suun­ni­tel­mis­sa.

Kuva­tai­de­kas­va­tuk­sen net­ti­si­vus­to Ku­vis­tuu­bi jat­koi kas­vu­aan vuo­den ai­ka­na. Si­vus­ton on tar­koi­tus toi­mia kuva­tai­de­o­pet­ta­jan ma­te­ri­aa­li­pank­ki­na, ins­pi­raa­ti­o­na ja mah­dol­li­suu­te­na uu­den op­pi­mi­seen. Ku­vis­tuu­biin si­säl­tö pe­rus­tuu niin sa­no­tus­ti kol­men T:n tak­tiik­kaan: te­o­ria, te­ki­jät ja teh­tä­vät. Ma­te­ri­aa­lia tuo­te­taan si­vus­tol­le eri­lai­sin me­ne­tel­min. Koor­di­naat­to­ri on lä­he­tel­lyt joil­le­kin tai­tei­li­joil­le säh­kö­pos­ti­haas­tat­te­lu­ja sekä pyy­tä­nyt käyt­tö­oi­keut­ta teos­ku­viin Ku­vis­tuu­bin si­vul­la. Luo­ku­vuo­den koor­di­naat­to­ri ke­rä­si ja ko­ko­si haas­tat­te­lu Han­na Vih­ri­ä­lä, Jere Gel­ler, Kaa­ri­na Haka, Kaa­ri­na Kaik­ko­nen ja Jo­han­na Rot­ko. Gal­le­ria Sculp­to­rin te­ke­miä tai­tei­li­ja­haas­tat­te­lu­ja lin­ki­tet­tiin suo­raan Ku­vis­tuu­bin si­vuil­le ku­van­veis­to-ot­si­kon alle. Koor­di­naat­to­ri aloit­ti myös ko­ko­a­maan ku­vit­ta­jien esit­te­lyä ku­vis­tuu­biin.

Me­di­a­tai­teen ala­si­vua teh­tiin yh­teis­työs­sä AV-ar­kin kans­sa. Av-ark­ki to­teut­ti me­di­a­tai­tei­li­joil­le säh­kö­pos­ti­haas­tat­te­lu­ja sekä lin­kit­ti hei­dän me­di­a­tai­teen si­vuil­taan teos­vi­de­oi­ta Ku­vis­tuu­biin. Val­miin ma­te­ri­aa­lin tait­toi ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän koor­di­naat­to­ri. Ku­vit­ta­ja Sari Ai­ro­la vie­rai­li Tai­de­lu­ki­os­sa oh­jaa­mas­sa työ­pa­jan, jos­ta koor­di­naat­to­ri vii­meis­te­li teh­tä­vän­an­non ku­vis­tuu­biin so­pi­vak­si.

La­pin­lah­den kuva­tai­de­lu­ki­on kans­sa aloi­tet­tu yh­teis­työ ke­hit­tyi uu­dek­si teh­tä­vän­an­nok­si, joka lo­pul­ta aset­tuu ins­tal­laa­tio-ot­si­kon alle. Var­jo­ku­vi­tel­mia-teh­tä­vä vie­tiin esil­le Sa­von­lin­nan Rii­hi­saa­ren mu­se­oon syk­syl­lä 2022 ja sil­le ke­hi­tet­tiin toi­nen teh­tä­vä­o­suus, jol­la ko­ko­a­ni­suu­del­le saa­tiin ääni­mai­se­ma. Ääni­mai­se­man te­ke­mi­seen joh­ta­van teh­tä­vän anto to­teu­tet­tiin yh­des­sä ke­hit­tä­en Lau­ra Mel­la­sen sekä Eliel Tam­mi­har­jun kans­sa. Teh­tä­vää pi­lo­toi­tiin syk­syl­lä 2022 Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opis­ke­li­joi­den kans­sa. Ääni­ku­vit­te­lu-teh­tä­vä löy­tyy sekä me­di­a­tai­teen alta sekä ins­tal­laa­ti­on alta. Sen voi to­teut­taa osa­na Var­jo­ku­vi­tel­mia -teh­tä­vää, tai jo­tain muu­ta ko­ko­nai­suut­ta. Koor­di­naat­to­ri tait­toi tuo­te­tun si­säl­lön Ku­vis­tuu­biin so­pi­vak­si. Var­jo­ku­vi­tel­mia-näyt­te­ly on esil­lä La­pin­lah­den Tai­de­mu­seo Ee­mi­lis­sä syk­syl­lä 2023. La­pin­lah­den kuva­tai­de­lu­kio to­teut­taa näyt­te­lyyn oman ääni­mai­se­man Ääni­ku­vit­te­lu-teh­tä­vän avul­la.

Ark­ki­teh­tuu­rin ot­sik­ko saa­tiin auki. Sin­ne ma­te­ri­aa­lia ke­hit­ti Arc­hin­fo, joka palk­ka­si tuot­ta­jak­si ark­ki­teh­tuu­rin tek­nii­kan opis­te­li­jan Lau­ra Nik­ki­sen Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­ta. Ma­te­ri­aa­lia pi­loi­toi­tiin yh­teis­ke­hit­tä­en Lah­den Gau­di­an sekä Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opis­ke­li­joi­den kans­sa, opet­ta­ji­na Kari Ma­li­nen sekä Sei­ja Tik­ka. Tuo­tet­tu ma­te­ri­aa­li ni­met­tiin ot­si­kon “ark­ki­teh­tuu­ria oppi­tun­neil­le” alle. Tä­män li­säk­si avat­tiin ra­ken­nus­ark­ki­teh­tuu­rin ala­sivu, jos­ta löy­tyy link­kei­nä lu­kui­sia Ark­ki­teh­tuu­ri­mu­se­on ma­te­ri­aa­le­ja.

Graa­fi­sen suun­nit­te­lun ko­ko­nai­suut­ta aloi­tet­tiin tuot­ta­maan yh­teis­työs­sä Gra­fi­an kans­sa. Gra­fi­an kaut­ta si­säl­lön­tuot­ta­jik­si va­li­koi­tui­vat An­nii­na Len­su sekä Eli­na Ko­su­nen, jot­ka tuot­ta­vat typo­gra­fi­an, lay ou­tin, väri­suun­nit­te­lun sekä logo­suun­nit­te­lun ko­ko­nai­suu­den, jos­sa on te­o­ri­aa sekä teh­tä­viä. Outi Lai­ne aloit­ti ku­vi­tus-osi­on koon­nin, jo­hon hän te­kee vi­de­o­e­sit­te­ly­jä ku­vit­ta­jis­ta sekä teh­tä­viä. Graa­fi­sen suun­nit­te­lun si­säl­tö­jä pi­lo­toi­daan Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­os­sa opis­ke­li­joil­la.
Si­sus­tus­ark­ki­teh­tuu­rin teh­tä­viä on pi­lo­toi­tu syk­syl­lä 2022 MU­KUn TL21 -ryh­mäs­sä, ja ma­te­ri­aa­lin työs­tä­mi­nen jat­kuu seu­raa­vaan vuo­teen. Ai­neis­ton oiko­lu­ki­vat myös Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on äi­din­kie­len opet­ta­ja Kat­rii­na Ko­po­nen ja si­sus­tus­ark­ki­teh­tuu­rin & ka­lus­te­muo­toi­lun opis­ke­li­ja Tii­na Sink­ko­nen LAB-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­ta.

Ku­vis­tuu­bil­le ja ke­hit­tä­mis­teh­tä­väl­le muo­dos­tet­tiin oh­jaus­ryh­mä, joka koos­tuu eri­lai­sis­sa lu­ki­ois­sa opet­ta­vis­ta kuva­tai­de­o­pet­ta­jis­ta sekä yh­des­tä juu­ri lu­ki­os­ta Aal­to­yli­o­pis­ton tai­de­kas­va­tus­lai­tok­sel­le töi­hin siir­ty­nees­tä opet­ta­jas­ta. Ryh­mä koos­ta­mi­ses­sa kuul­tiin Ope­tus­hal­li­tuk­sen Mik­ko Har­ti­kais­ta sekä Ku­vis ry:n hal­li­tus­ta ja toi­min­nan­joh­ta­ja Erja Väy­rys­tä. Li­säk­si koor­di­naat­to­ri haa­ru­koi oh­jaus­ryh­mään ha­luk­kai­ta to­teu­tu­neis­ta lähi­kou­lu­tuk­sis­ta. Oha­jus­ryh­mä ko­koon­tuu etä­nä ja en­sim­mäi­nen tu­tus­tu­mis­ko­kous on en­nen kesä­lo­mia. Oh­jaus­ryh­mä on si­tou­tu­nut teh­tä­vään­sä yh­dek­si luku­vuo­dek­si ker­ral­laan. 2023-2024 sii­hen kuu­lu­vat Jen­ny Ka­jaa­la (Ilma­joen lu­kio), Tuuk­ka Sep­pä­lä (Tam­mer­kos­ken lu­kio), Tai­na Laak­ko­nen (Gau­dia), Sai­ja Ha­lo­nen (Mik­ke­lin lu­kio) sekä Pi­ri­ta Ma­li­nen (Aal­to­yli­o­pis­to).

Taik­ka­rin alum­ni­näyt­te­ly, Taik­ka­ri fo­re­ver, to­teut­tiin yh­teis­työs­sä Sa­von­lin­nan S cre­a­ti­ves fes­ti­va­lin kans­sa. Alum­ni­näyt­te­lyn tai­tei­li­ja Ka­ro­lii­na Paap­pa kut­sut­tiin pi­tä­mään näyt­te­lyä, eli avoin­ta ha­kua ei tänä vuon­na tuo­teu­tet­tu. Koor­di­naat­to­ri to­teut­taa Ka­ro­lii­na Paa­pas­ta vi­de­o­e­sit­te­lyn ku­vis­tuu­bin me­di­a­tai­de-osuu­den alle.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio oli yh­des­sä mui­den ke­hit­tä­jä­lu­ki­oi­den kans­sa Edu­ca-mes­suil­la yh­tei­sel­lä osas­tol­la Tam­mi­kuus­sa 2023. Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio ja­koi mes­suil­la omia esit­tei­tään, Ku­vis­tuu­bin esit­tei­tä sekä Mutu-pa­ket­te­ja.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio sekä Tölö Gy­man­sium to­teut­ti­vat yh­tei­sen ret­ken ke­vääl­lä 2023, kun Sei­ja Tik­ka sekä Töö­lös­tä Lai­la Re­bes-Hol­lan­dän­der ja Joel Gräf­nings suun­nit­te­li­vat opin­to­ko­ko­nai­suu­den yh­des­sä. Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio vie­rai­li Tölö Gym­na­siu­mis­sa, jos­sa kuva­tai­de­o­pet­ta­ja Joel Gräf­nings piti opis­ke­li­joil­le työ­pa­jan Blen­der-oh­jel­mas­ta sekä VR-la­seis­ta. Tai­de­lu­kio vie­rai­li myös Amos Rex-mu­se­os­sa kat­so­mas­sa Ge­ne­ra­ti­on 23-näyt­te­lyn. Seu­raa­na päi­vä­nä kum­pi­kin oppi­lai­tos mat­kus­ti Tam­pe­reel­le, jos­sa he vie­rai­li­vat Tam­mer­kos­ken lu­ki­os­sa. Tam­mer­kos­ken lu­ki­on kuva­tai­de­o­pet­ta­ja Tuuk­ka Sep­pä­nen esit­te­li ti­lo­ja vie­rail­le. Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio sekä Tölö Gym­na­sium osal­lis­tui­vat myös Gra­fii­kan­paja Him­melb­laun työ­pa­jaan, jos­sa hei­tä opas­ti Pert­ti Ke­to­nen sekä kol­me am­mat­ti­ve­dos­ta­jaa. Tam­pe­reel­la vie­rail­tiin myös Tam­pe­reen Tuo­mi­o­kir­kos­sa, jos­sa oli tu­tus­tu­mi­nen Hugo Sim­ber­gin tai­tee­seen. Tam­pe­reel­ta Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio jat­koi tu­tus­tu­maan Män­tän Ser­la­chius-mu­se­ois­sa, Gus­ta­fis­sa ja Gös­tas­sa.

Al­mu­ni­toi­min­ta

Alum­ni­ver­kos­ton ko­ko­a­mis­ta jat­ket­tiin luku­vuo­den ai­ka­na. Tä­hän men­nes­sä olem­me koon­neet seit­se­män alum­nin esit­te­lyt. Nii­hin pää­set tu­tus­tu­maan ohei­ses­ta lin­kis­ta. Ohes­sa vie­lä upo­tet­tu­na Tee­mu Muu­ri­mäen ter­vei­set van­has­ta opin­ah­jos­taan.

Ke­säl­le 2022 on suun­nit­teil­la alum­ni­näyt­te­ly Taik­ka­ri fo­re­ver. Sitä on va­lit­tu ku­ra­toi­maan tai­de­lu­ki­on käy­nyt kuva­tai­tei­li­ja Sini Ko­so­nen, ja sii­hen on kai­kil­le alum­neil­le avoin haku.

Han­ke­hal­lin­noin­ti

Ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän eril­lis­teh­tä­viä ovat luku­vuo­den 2022 – 2023 suo­rit­ta­neet kou­lun vi­ran­hal­ti­jois­ta seu­raa­vat hen­ki­löt; Kati Sink­ko­nen, Sei­ja Tik­ka, Kat­rii­na Kai­ja, Outi Sa­vo­lai­nen ja Rei­ma Här­kö­nen. Li­säk­si osto­pal­ve­lu­na on han­kit­tu eril­lis­teh­tä­viä use­al­ta si­säl­lön­tuot­ta­jal­ta, yh­dis­tyk­sel­tä sekä oppi­lai­tok­sel­ta.

Lisä­tie­toa ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän to­teut­ta­mi­seen liit­ty­en löy­dät kou­lum­me verk­ko­sivuilta

Ku­vis­tuu­bin Ku­van­veis­to-osi­on kan­si­kuva. Kuva Ku­vis­tuu­bi.

Val­ta­kun­nal­li­set ke­hit­tä­jä­lu­ki­ot 2019 – 2025. Tau­luk­ko Rei­ma Här­kö­nen.

Ku­vis­tuu­bin ark­ki­teh­tuu­ri-osi­on ku­vi­tus­ta. Kuva Ku­vis­tuu­bi.

Ku­vis­tuu­bin me­dia-osi­on ku­vi­tus­ta. Kuva Ku­vis­tuu­bi.

Ku­vis­tuu­bis­ta löy­ty­vät Muo­toi­lu­pa­ket­ti lu­ki­o­lai­sel­le sekä opet­ta­jan opas. Kuva Ku­vis­tuu­bi.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2022 - 2023