SAVONLINNAN TAIDELUKION HENKILÖKUNTA

Henkilökunta 

Lis­tauk­ses­sa ovat mu­ka­na sel­lai­set ope­tus­työ­tä te­ke­vät, jot­ka kuu­lu­vat Tai­de­lu­ki­on pal­kan­mak­sun pii­riin. Tai­de­lu­ki­o­lai­set ovat suo­rit­ta­neet kurs­se­ja myös muis­sa oppi­lai­tok­sis­sa, en­nen kaik­kea Sa­von­lin­nan Ly­se­on lu­ki­ol­la, Sa­von­lin­nan Mu­siik­ki­o­pis­tol­la sekä Sa­von­lin­nan am­mat­ti- ja ai­kuis­o­pis­tol­la. Näi­den kurs­sien opet­ta­jat ei­vät lis­tauk­ses­sa näy.

Joh­to­ryh­mä:

Här­kö­nen Rei­ma: reh­to­ri, yh­teis­kun­ta­oppi, opis­ke­li­ja­kun­nan oh­jaus, val­ta­kun­nal­li­seen lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vään liit­ty­vät teh­tä­vät

Vou­ti­lai­nen Vesa: apu­lais­reh­to­ri, ma­te­ma­tiik­ka, ly­hyt oppi­mää­rä, ke­mia

Sink­ko­nen Kati: kuva­tai­teen vas­tuu­leh­to­ri, so­vel­let­tu tai­de, muo­toi­lu ja kuva­tai­de. kuva­il­mai­sun pe­rus­teet, val­ta­kun­nal­li­seen lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vään liit­ty­vät teh­tä­vät

Ta­ka­nen Hei­di: mu­sii­kin vas­tuu­leh­to­ri, sä­vel­ta­pai­lu ja mu­sii­kin te­o­ria, mu­sii­kin his­to­ria ja kuun­te­lu, pi­a­no, bän­di, kuo­ro ja te­at­te­ri­or­kes­te­ri

Här­kö­nen Sari: leh­to­ri, opin­to-oh­jaus, tu­tor-opis­ke­li­joi­den oh­jaus

Leh­to­rit ja pää­toi­mi­set tun­ti­o­pet­ta­jat:

Booth Anna: leh­to­ri, eng­lan­nin kie­li, a-kie­li, yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa

Har­ti­kai­nen Satu: leh­to­ri, his­to­ria, yh­teis­kun­ta­oppi, tai­de­his­to­ria

Häk­ki­nen Tai­na: leh­to­ri, eng­lan­nin kie­li, a-kie­li, rans­kan kie­li, b3-kie­li

Jär­vi­nen Tuo­mas: vs. pää­toi­mi­nen tun­ti­o­pet­ta­ja kuva­il­mai­sun pe­rus­teet, ylei­nen kuva­tai­de, aika­vä­lil­lä 9.11.2022 – 17.4.2023

Kai­ja Kat­rii­na, pää­toi­mi­nen tun­ti­o­pet­ta­ja, kuva­il­mai­sun pe­rus­teet, me­di­a­il­mai­su, valo­ku­vaus, elo­kuva, gra­fiik­ka, val­ta­kun­nal­li­seen lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän koor­di­naat­to­ri

Ko­po­nen Kat­rii­na: leh­to­ri, äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus

Ky­rön­sep­pä Lau­ri: leh­to­ri, mu­sii­kin his­to­ria ja kuun­te­lu, sä­vel­ta­pai­lu ja mu­sii­kin te­o­ria, mu­siik­ki­tek­no­lo­gia, bän­di, kuo­ro, imp­ro­vi­saa­tio, lau­lu, ki­ta­ra

Laa­ma­nen Ter­hi: leh­to­ri, maan­tie­de, yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa

Lam­pi­nen Kare: kuva­tai­teen leh­to­ri, ylei­nen kuva­tai­de, kuva­il­mai­sun pe­rus­teet, tai­de­his­to­ria, vuo­rot­te­lu­va­paal­la aika­vä­lil­lä 9.11.2022 – 17.4.2023

Leh­mus­oksa Tii­na: leh­to­ri, ter­veys­tie­to, yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa

Mui­no­nen Arto: leh­to­ri, bi­o­lo­gia, yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa

Pirt­ti­salo San­na: mu­sii­kin leh­to­ri, sä­vel­ta­pai­lu ja mu­sii­kin te­o­ria, pop­lau­lu, kan­san­mu­siik­ki, kuo­ro, mu­siik­ki, lau­lu

Päi­vä­tie Lee­na: leh­to­ri, toi­nen ko­ti­mai­nen kie­li (ruot­si), eng­lan­nin kie­li, a-kie­li

Ron­tu An­ne­le: eri­tyis­o­pet­ta­ja, yh­tei­nen Kel­lar­pel­lon kou­lun ja Ly­se­on lu­ki­on kans­sa

Sai­ra­nen Kati, leh­to­ri, äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus, yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa

Sil­ven­noi­nen Heli: leh­to­ri, ma­te­ma­tiik­ka, pit­kä oppi­mää­rä, yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on ja ai­kuis­lu­ki­on kans­sa

Soi­ni Han­nu: leh­to­ri, lii­kun­ta, yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa

Soi­ni Rea: leh­to­ri, lii­kun­ta, yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa

Tik­ka Sei­ja: leh­to­ri, graa­fi­nen suun­nit­te­lu ja tila­suun­nit­te­lu, graa­fi­nen muo­toi­lu ja tila­suun­nit­te­lu, kuva­il­mai­sun pe­rus­teet, val­ta­kun­nal­li­seen lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vään liit­ty­vät teh­tä­vät

Tuo­ri­la Nii­na-Kai­sa: leh­to­ri, ma­te­ma­tiik­ka, pit­kä oppi­mää­rä, fy­siik­ka

Ur­sin Jou­ni, leh­to­ri, ke­mia, yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa

Vou­ti­lai­nen Mar­juk­ka: leh­to­ri, ev.lut. us­kon­to, psy­ko­lo­gia, fi­lo­so­fia

Väli­maa Tit­ta: pää­toi­mi­nen tun­ti­o­pet­ta­ja, ylei­nen kuva­tai­de, kuva­il­mai­sun pe­rus­teet, kuva­tai­teen lu­ki­o­dip­lo­mi yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa

Tun­ti­o­pet­ta­jat:

Es­ke­li­nen Juha: säh­kö­ki­ta­ra, säh­kö­bas­so

Hau­ta­la Han­na: Taik­ka­rin te­at­te­rin vas­tuu­o­pet­ta­ja, te­at­te­ri-il­mai­su

Häy­ry­nen Arto: viu­lu

Jär­ven­sivu Jan­ne: rum­mut

Jär­vi­salo Pert­ti: pi­a­no

Kaar­ti­nen Emmi: hui­lu

Kank­ku­nen Nora: pi­a­no, lau­lu

Kin­nu­nen Sam­po: ki­ta­ra, säh­kö­ki­ta­ra, uku­le­le, bän­di­oh­jaus

Kuh­mo­nen Mer­ja: om­pe­lu

Laa­ma­nen Kir­si: har­mo­nik­ka

Mak­ko­nen Mat­ti: sä­vel­ta­pai­lu ja mu­sii­kin te­o­ria

Oka­be-Sil­vas­ti Chie­ko: omu­te­lin­jan vas­tuu­o­pet­ta­ja, lau­lu, mu­siik­ki­te­at­te­ri­työ­paja

Puik­ko­nen Juho: bas­so, kont­ra­bas­so

Rin­ne Jaak­ko: LARP-työ­paja

Rönn Jo­a­cim: mac-ko­nei­den ja -pal­ve­li­men yllä­pito

Sa­vo­lai­nen Outi: ke­ra­miik­ka

Sil­lan­pää Heik­ki: trum­pet­ti, ba­ri­to­ni­tor­vi

Ta­ka­nen Tee­mu: jazz­bän­di, sä­vel­lys ja so­vi­tus

Vas­ke­lai­nen Anna: sä­vel­ta­pai­lu ja mu­sii­kin te­o­ria, lau­lu

Muu hen­ki­lö­kun­ta:

Ku­pa­ri­nen Riit­ta: kou­lu­sih­tee­ri

Hei­no­nen Mat­ti: seu­tu­koor­di­naat­to­ri, teh­tä­vä­nä yh­teen­so­vit­taa am­ma­til­li­set ja lu­kio-opin­not yh­teen nii­den opis­ke­li­joi­den osal­ta, jot­ka ha­lu­a­vat si­säl­lyt­tää toi­sen kou­lu­muo­don opin­to­ja omaan tut­kin­toon­sa, hal­lin­noin­ti­vas­tuus­sa  Sa­mie­du

Pel­ko­nen Jon­na: opis­ke­li­ja­ter­vey­den­hoi­ta­ja

Lit­ma­nen Anne: kou­lu­lää­kä­ri

Mut­to­nen Mart­ti: kou­lu­psy­ko­lo­gi

Pie­ti­käi­nen Nii­na  kou­lu­ku­raat­to­ri

Mer­ra Han­na­ma­ri, yh­tei­söl­lis­tä työ­tä te­ke­vä kou­lu­ku­raat­to­ri

Rii­hi­kos­ki An­nuk­ka: siis­ti­jä

Lon­ka Kuk­ka, kou­lu­a­vus­ta­ja syys- ja ke­vät­luku­kau­del­la

Mar­ja­mäki Lee­vi, kou­lu­a­vus­ta­ja ke­vät­luku­kau­del­la

Mar­ti­kai­nen Aino, kou­lu­a­vus­ta­ja ke­vät­luku­kau­del­la

Sor­sa Riik­ka, kou­lu­a­vus­ta­ja syys- ja ke­vät­luku­kau­del­la

Suon­pää Je­mi­na, kou­lu­a­vus­ta­ja syys- ja ke­vät­luku­kau­del­la

Ti­ai­nen Mil­la: kou­lu­a­vus­ta­ja syys- ja ke­vät­luku­kau­del­la

Tynk­ky­nen Lii­sa, kou­lu­a­vus­ta­ja ke­vät­luku­kau­del­la

Ryh­män­oh­jaa­jat:

TL19abc Rei­ma Här­kö­nen

TL20a Satu Har­ti­kai­nen

TL20b Vesa Vou­ti­lai­nen

TL20c Tai­na Häk­ki­nen

TL21a Lee­na Päi­vä­tie

TL21b Mar­juk­ka Vou­ti­lai­nen

TL21c Nii­na-Kai­sa Tuo­ri­la

TL22a Sari Här­kö­nen

TL22b Kat­rii­na Ko­po­nen

TL22c Sari Kek­ki

Opis­ke­li­ja­huol­to­ryh­mä

Här­kö­nen Rei­ma, reh­to­ri, pu­heen­joh­ta­ja

Vou­ti­lai­nen Vesa, apu­lais­reh­to­ri, vara­pu­heen­joh­ta­ja

Här­kö­nen Sari, opin­to-oh­jaa­ja, jä­sen

Kek­ki Sari, opin­to-oh­jaa­ja, jä­sen

Ko­po­nen Kat­rii­na, leh­to­ri, jä­sen

Pel­ko­nen Jon­na, ter­vey­den­hoi­ta­ja, jä­sen

Mut­to­nen Mart­ti, kou­lu­psy­ko­lo­gi, jä­sen

Pie­ti­käi­nen Nii­na, ku­raat­to­ri

Ron­tu An­ne­le, eri­tyis­o­pet­ta­ja

Jänt­ti Ven­la / Annu Ma­lo­la, opis­ke­li­joi­den edus­ta­ja

Pe­las­tus­ryh­mä

Här­kö­nen Rei­ma, reh­to­ri, tur­val­li­suus­joh­ta­ja

Vou­ti­lai­nen Vesa, apu­lais­reh­to­ri, tur­val­li­suus­joh­ta­jan si­jai­nen

Ku­pa­ri­nen Riit­ta, jä­sen

Lam­pi­nen Kare, jä­sen

Han­na on ol­lut Taik­ka­rin te­at­te­rin vas­tuu­o­pe­na syk­sys­tä 2020 läh­tien. Kii­tim­me hän­tä kai­kes­ta teh­dys­tä työs­tä ja toi­vo­tim­me on­nea tu­le­vaan. Luku­vuo­den ai­ka­na Han­na käsi­kir­joit­ti ja oh­ja­si uu­sim­man te­ok­sen, Itäi­sil­tä me­ril­tä kel­la­rin kät­köi­hin. Ku­vas­sa myös Rei­ma ja Lau­ri. Kuva Chie­ko Oka­be-Sil­vas­ti.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2022 - 2023