TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA

TAIDELUKION TEHTÄVÄ

Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mis­lu­vas­sa mää­ri­tel­lään eri­tyi­sek­si kou­lu­tus­teh­tä­väk­si kuva­tai­de- ja mu­siik­ki­pai­not­tei­nen ope­tus. Tä­män ohel­la on muis­tet­ta­va, että Tai­de­lu­kio on yleis­si­vis­tä­vä oppi­lai­tos, joka an­taa opis­ke­li­jal­le riit­tä­vät tie­dot ja tai­dot lu­ki­on oppi­mää­riin pe­rus­tu­viin jat­ko-opin­toi­hin. Lu­kio-opin­to­jen myö­tä opis­ke­li­ja suo­rit­taa lu­ki­on oppi­mää­rän ja yli­op­pi­las­tut­kin­non.

TAIDELUKION ARVOPERUSTA JA PÄÄMÄÄRÄ

Tai­de­lu­ki­on arvo­poh­ja päi­vi­tet­tiin LOPS2021-pro­ses­sin ai­ka­na vuo­si­na 2019-2021.

Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den arvo­pe­rus­ta ra­ken­tuu demo­kra­ti­al­le ja suo­ma­lai­sel­le si­vis­tys­i­han­teel­le, jon­ka mu­kaan opis­ke­lu ja op­pi­mi­nen uu­dis­ta­vat yh­teis­kun­taa ja kult­tuu­ria. Si­vis­tys on yk­si­löi­den ja yh­tei­sö­jen tai­toa teh­dä rat­kai­su­ja eet­ti­sen poh­din­nan, toi­sen ase­maan aset­tu­mi­sen ja tie­toon pe­rus­tu­van har­kin­nan avul­la. Si­vis­tyk­seen kuu­luu tai­to ja tah­to kä­si­tel­lä in­hi­mil­lis­ten pyr­ki­mys­ten ja val­lit­se­van to­del­li­suu­den vä­li­siä ris­ti­rii­to­ja eet­ti­ses­ti, myö­tä­tun­toi­ses­ti ja rat­kai­su­ja et­sien.

Si­vis­tys il­me­nee huo­len­pi­to­na, ava­ra­kat­sei­suu­te­na, laa­ja-alai­se­na to­del­li­suu­den hah­mot­ta­mi­se­na ja si­tou­tu­mi­se­na toi­min­taan myön­teis­ten muu­tos­ten puo­les­ta. Lu­ki­on si­vis­tys­i­han­tee­na on pyr­ki­mys to­tuu­teen, hy­vyy­teen, kau­neu­teen, oi­keu­den­mu­kai­suu­teen ja rau­haan.

Lu­kio-ope­tuk­sen pe­rus­ta­na on elä­män ja ih­mis­oi­keuk­sien kun­ni­oit­ta­mi­nen sekä ih­mis­ar­von louk­kaa­mat­to­muus. Lu­kio-ope­tus poh­jau­tuu kes­kei­siin ih­mis­oi­keus­so­pi­muk­siin. Opis­ke­li­ja muo­dos­taa lu­ki­o­ai­ka­naan jä­sen­ty­neen kä­si­tyk­sen pe­rus- ja ih­mis­oi­keuk­sien taus­tal­la ole­vis­ta ar­vois­ta, kes­kei­sis­tä pe­rus- ja ih­mis­oi­keus­nor­meis­ta sekä näi­tä oi­keuk­sia edis­tä­vis­tä toi­min­ta­ta­vois­ta. Lu­kio-ope­tus ke­hit­tää arvo-osaa­mis­ta kan­nus­ta­mal­la omien ar­vo­jen sy­väl­li­seen poh­din­taan sekä kä­sit­te­le­mäl­lä jul­ki­lau­sut­tu­jen ar­vo­jen ja to­del­li­suu­den vä­li­siä jän­nit­tei­tä.

 Lu­kio-ope­tus edis­tää yh­den­ver­tai­suut­ta ja suku­puol­ten tasa-ar­voa sekä demo­kra­ti­aa ja hy­vin­voin­tia. Lu­kio-ope­tus on opis­ke­li­jaa us­kon­nol­li­ses­ti, kat­so­muk­sel­li­ses­ti ja puo­lu­e­po­liit­ti­ses­ti si­tout­ta­ma­ton­ta, eikä sitä saa käyt­tää kau­pal­li­sen vai­kut­ta­mi­sen vä­li­nee­nä. Lu­kio-ope­tus kan­nus­taa poh­ti­maan suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ja kan­sain­vä­li­sen ke­hi­tyk­sen mah­dol­li­suuk­sia, vaih­to­eh­to­ja ja epä­koh­tia.

 Osal­li­suus, toi­mi­juus ja yh­tei­söl­li­syys ko­ros­tu­vat kai­kes­sa lu­ki­on toi­min­nas­sa.

Lu­kio-ope­tuk­ses­sa ym­mär­re­tään kes­tä­vän elä­män­ta­van vält­tä­mät­tö­myys sekä ra­ken­ne­taan osaa­mis­pe­rus­taa ym­pä­ris­tön ja kan­sa­lais­ten hy­vin­voin­tia edis­tä­väl­le ta­lou­del­le. Opis­ke­li­ja ym­mär­tää oman toi­min­tan­sa ja glo­baa­lin vas­tuun mer­ki­tyk­sen luon­non­va­ro­jen kes­tä­väs­sä käy­tös­sä, il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lin­näs­sä ja luon­non moni­muo­toi­suu­den säi­lyt­tä­mi­ses­sä. Lu­kio-ope­tus kan­nus­taa vas­tuul­li­seen toi­mi­juu­teen sekä kan­sain­vä­li­seen yh­teis­työ­hön ja maa­il­man­kan­sa­lai­suu­teen YK:n kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen toi­min­ta­oh­jel­ma Agen­da 2030:n mu­kai­ses­ti.

Jo­kai­nen lu­kio on yh­tei­sö, jos­sa eri­lai­sis­ta taus­tois­ta tu­le­vil­la ih­mi­sil­lä on mah­dol­li­suus tun­nis­taa ja poh­tia yh­tei­siä hy­vän elä­män ar­vo­ja ja peri­aat­tei­ta sekä op­pia yh­teis­työ­hön. Lu­ki­os­sa kan­nus­te­taan kes­ki­näi­seen vä­lit­tä­mi­seen ja huo­len­pi­toon. Luo­vuut­ta, aloit­teel­li­suut­ta, re­hel­li­syyt­tä ja si­sua ar­vos­te­taan. In­hi­mil­li­nen ja kult­tuu­ri­nen mo­ni­nai­suus näh­dään rik­kau­te­na ja luo­vuu­den läh­tee­nä. Kult­tuu­ri­pe­rin­tö­jä vah­vis­te­taan vä­lit­tä­mäl­lä, ar­vi­oi­mal­la ja uu­dis­ta­mal­la nii­hin liit­ty­vää tie­toa ja osaa­mis­ta.

Tai­de­lu­kio pe­rus­taa ope­tus- ja kas­va­tus­teh­tä­vän­sä luon­nol­li­ses­ti kult­tuu­rim­me kes­kei­sel­le arvo­poh­jal­le. Opis­ke­li­joi­tam­me tu­e­taan jä­sen­tä­mään arvo­maa­il­maan­sa ja poh­ti­maan kriit­ti­ses­ti va­lin­to­jaan. Hei­tä kan­nus­te­taan luo­vaan toi­min­taan, pit­kä­jän­tei­syy­teen ja työ­hön si­tou­tu­mi­seen, vas­tuul­li­suu­teen sekä vah­vaan vuo­ro­vai­kut­tei­suu­teen.

Tai­de­lu­ki­on LOPS2021-pro­ses­sis­sa ha­lu­sim­me vie­lä täs­men­tää tiet­ty­jä asi­oi­ta ja ne on koot­tu tä­hän alle

Tai­de­lu­kio on yh­tei­sö yk­si­löil­le. Tääl­lä jo­kai­sen tu­lee käyt­täy­tyä hy­vin ja toi­sia kun­ni­oit­ta­vas­ti. Tai­de­lu­kio tu­kee opis­ke­li­joi­den kas­vua yh­teis­työ­ky­kyi­sik­si, kor­ke­at eet­ti­set, es­teet­ti­sen ja eko­lo­gi­set ar­vot si­säis­tä­neik­si ih­mi­sik­si, jot­ka tie­dos­ta­vat oi­keu­ten­sa ja vel­vol­li­suu­ten­sa sekä tun­te­vat vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­ten­sa.

Kou­lum­me yksi tun­nus­piir­teis­tä on laa­jas­ti ym­mär­ret­ty kas­va­tus­op­ti­mis­mi. Tar­jo­am­me ak­tii­vi­sil­le opis­ke­li­joil­le, eri vuo­si­kurs­seil­le ja opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sel­le mah­dol­li­suuk­sia saa­da on­nis­tu­mi­sen elä­myk­siä eri­lais­ten vuo­den­kier­toon liit­ty­vien ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen myö­tä. Ta­pah­tu­mis­sa vas­tuu­tam­me nuo­ret si­ten, että osal­lis­tu­jat ei­vät pa­hoi­ta miel­tään / si­säl­tö ei ole louk­kaa­vaa.

Tai­de­kas­va­tus voi olla väy­lä li­sä­tä kult­tuu­ris­ta su­vait­se­vai­suut­ta, “– tai­de­kas­va­tus voi olla tie su­vait­se­vai­suu­teen ja in­hi­mil­li­sem­pään tie­toi­suu­teen, joka tu­li­si kai­kes­sa kou­lu­tuk­ses­sa saat­taa kaik­kien ulot­tu­vil­le.”. Kimmo Leh­to­nen

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2022 - 2023