REHTORIN TERVEHDYS

Luku­vuo­si 2022-23 oli­si voi­nut käyn­nis­tyä pa­rem­min­kin, sil­lä ai­van luku­vuo­den alus­sa tai­de­lu­ki­o­lai­sia jou­tui il­man omaa syy­tä tur­bu­lens­siin kou­lun ulko­puo­lis­ten nuor­ten to­teut­ta­man epä­a­si­al­li­sen käyt­täy­ty­mi­sen joh­dos­ta. Käyt­täy­ty­mi­nen il­me­ni mo­nin eri ta­voin. Asi­aan yri­tet­tiin puut­tua use­an toi­mi­jan ta­hol­ta, mut­ta rau­hal­li­sek­si ti­lan­ne saa­tiin vas­ta Tai­de­lu­ki­on pai­na­van pu­heen­vuo­ron jäl­keen. Kut­suim­me kas­va­tus­yh­teis­työ­hön näi­den epä­a­si­al­li­ses­ti käyt­täy­nei­den nuor­ten huol­ta­ji­a­kin ja saim­me ti­lai­suu­den kes­kus­tel­la ylä­kou­lu­i­käis­ten huol­ta­jien kans­sa ylä­kou­lun huol­ta­ja­il­lois­sa. Tai­de­lu­kio on edel­leen huo­lis­saan joi­den­kin sa­von­lin­na­lais­ten nuor­ten käyt­täy­ty­mi­ses­tä ja jak­sa­mi­ses­ta. Har­ras toi­veem­me on, että näi­den nuor­ten huol­ta­jat hoi­tai­si­vat kas­va­tus­teh­tä­vään­sä, ku­ten huol­ta­jan tu­lee­kin hoi­taa.

Luku­vuo­den ai­ka­na ”ajoim­me si­sään” LOPS2021-asia­kir­jan mu­kai­set opin­to­jak­sot myös toi­sen lu­ki­o­vuo­den osal­le. LOPS2021 otet­tiin käyt­töön 1.8.2021 ja nyt siis kak­si vuo­si­kurs­sia opis­ke­li sen mu­kai­ses­ti. Kuva­tai­teen ja mu­sii­kin pai­kal­li­set oppi­ai­neet ja nii­den pai­kal­li­set opin­to­jak­sot to­det­tiin hy­vin on­nis­tu­neik­si. Ns. yleis­lu­ki­o­ai­nei­den osal­ta edel­leen mei­tä päh­käi­lyt­tää 1 ja 3 opin­to­pis­teen laa­jui­set opin­to­jak­sot ei vä­hi­ten sen vuok­si, että ai­heut­ta­vat pään­vai­vaa työ­jär­jes­tys­tek­ni­ses­ti. Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen mak­sut­to­muus ulot­tui nyt sa­moin kah­del­le vuo­si­kurs­sil­le. Oppi­lai­tok­sen va­lit­se­ma Opin­sys Oy:n toi­mit­ta­ma Lu­ki­o­lais­kan­net­ta­va on osoit­tau­tu­nut var­sin on­nis­tu­neek­si pää­te­lait­teek­si lu­ki­o­lai­sen opin­to­ja ja muu­ta toi­min­taa var­ten.

Luku­vuo­den ai­ka­na jat­koim­me edel­leen voi­mal­li­ses­ti val­ta­kun­nal­li­sen lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän to­teut­ta­mis­ta. Ope­tus­mi­nis­te­ri­hän oli va­lin­nut loka­kuus­sa 2017 Suo­mes­ta 11 lu­ki­o­ta täl­lai­sik­si ke­hit­tä­jä­lu­ki­oik­si vas­tuut­ta­en ne omiin ke­hit­tä­mis­teh­tä­viin­sä. Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vas­tuul­la on kuva­tai­teen ke­hit­tä­mi­nen. Ke­hit­tä­mis­työ on hy­vin re­sur­soi­tu, mi­nis­te­riö (OKM) an­taa vuo­sit­tain 185 000€ val­ti­on­o­suu­den tätä var­ten. Tä­hän teh­tä­vään liit­ty­en olem­me tuot­ta­neet jo hy­vin moni­puo­li­sia ma­te­ri­aa­le­ja ku­vis­tuu­bi.fi -si­vus­toon. Luku­vuo­den ai­ka­na jär­jes­tim­me myös tii­viis­ti täy­den­nys­kou­lu­tus­ta kuva­tai­de­o­pet­ta­jil­le. Ke­hit­tä­mis­teh­tä­vää koor­di­noi kuva­tai­de­o­pet­ta­ja Kat­rii­na Kai­ja ja oppi­lai­tok­ses­sa toi­mii KeTe-tii­mi, jos­sa on Kat­riin­na li­säk­si mu­ka­na ovat kuva­tai­de­leh­to­rit Kati Sink­ko­nen, Sei­ja Tik­ka, Tit­ta Väli­maa sekä reh­to­ri Rei­ma Här­kö­nen.

Saim­me jou­lu­kuus­sa 2022 tär­ke­än laa­tu­var­men­teen toi­min­nas­tam­me, kun Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­ol­le myön­net­tiin yleis­si­vis­tä­vän kou­lu­tuk­sen Eras­mus+ -ak­kre­di­toin­ti. Tätä ak­kre­di­toin­tia tuli ha­kea ja in­nos­tuim­me asi­as­ta syk­syl­lä ja niin­hän sii­nä kävi, että Ope­tus­hal­li­tuk­sen Suo­men kan­sal­li­nen Eras­mus+ -toi­mis­to myön­si tun­nus­tuk­sen meil­le aika­vä­lil­le 1.2.2023-31.12.2027. Tämä ta­kaa meil­le mer­kit­tä­vän pe­rus­ra­hoi­tuk­sen kv-toi­min­taam­me var­ten. Pe­rus­tee­na myön­tä­mi­sel­le oli ta­keet sii­tä, että pys­tym­me to­teut­ta­maan erit­täin laa­duk­kai­ta liik­ku­vuus­hank­kei­ta. Huo­mi­on­ar­vois­ta täs­sä on se, että Ete­lä-Sa­von maa­kun­nas­sa ole­vis­ta yleis­si­vis­tä­vis­tä oppi­lai­tok­sis­ta olem­me vas­ta toi­nen, jol­le täl­lai­nen laa­tu­var­men­ne on myön­net­ty. Luku­vuo­den ai­ka­na to­teu­tim­me van­ho­jen Eras­mus+ hank­kei­den liik­ku­vuuk­sia; Opin­to­mat­ka Rans­kaan huh­ti­kuus­sa 2023, opin­to­mat­ka sak­saan tou­ko­kuus­sa 2023, val­mis­ta­va vie­rai­lu Por­tu­ga­liin maa­lis­kuus­sa 2023. Li­säk­si isän­nöim­me isoa sak­sa­lais-por­tu­ga­li­lais­ta opis­ke­li­ja­ryh­mää jou­lu­kuus­sa 2022. Yh­teen­sä liik­ku­vuuk­sia ker­tyi 100.

Luku­vuo­den ai­ka­na to­teu­tet­tiin Tai­de­lu­ki­on pe­rus­teh­tä­vän mu­kai­sia tai­de­kas­va­tus­hank­kei­ta laa­jal­la kir­jol­la. Kuva­tai­de­lu­ki­on pe­rin­tei­nen päät­tö­työ­näyt­te­ly oli saa­nut ai­heek­seen UNI.Tee­man pa­ris­sa kuva­tai­de­lin­jan abit pää­si­vät to­teut­ta­maan it­se­ään ja osoit­ta­maan Tai­de­lu­ki­os­sa han­kit­tua osaa­mis­ta. To­teu­tim­me vir­tu­aa­li­sen vie­rai­lu­mah­dol­li­suu­den näyt­te­lyym­me. Mu­siik­ki­lu­ki­on pe­rin­tei­set mam­mut­ti­kon­ser­tit ke­vät­luku­kau­den alku­puo­lel­la pääs­tiin on­nek­si to­teut­ta­maan lähi­to­teu­tuk­sel­la.

Ku­ten huo­maat­te, luku­vuo­den ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ri on pul­lol­laan mitä eri­lai­sim­pia ta­pah­tu­mia, jot­ka an­toi­vat tär­kei­tä vai­kut­tei­ta opis­ke­li­joi­den omaan työs­ken­te­lyyn. Opis­ke­li­joi­den oma­eh­toi­nen toi­min­ta opet­ta­jiem­me oh­jauk­ses­sa taa­sen an­toi opis­ke­li­joil­le tui­ki tär­kei­tä mah­dol­li­suuk­sia saa­da on­nis­tu­mi­sen elä­myk­siä ja sitä kaut­ta kas­vat­ti­vat hei­tä ih­mi­si­nä ja kult­tuu­ri­toi­mi­joi­na. Läm­min kii­tos myös tu­tor-opis­ke­li­joil­le ja opis­ke­li­ja­kun­nan ak­tii­veil­le sii­tä mut­kat­to­muu­des­ta, jol­la yh­tei­siä asi­oi­ta hoi­det­tiin. Tu­to­rit te­ke­vät kul­lan­ar­vois­ta työ­tä uu­sien taik­ka­ri­lais­ten hy­vin­voin­nin eteen. Opis­ke­li­ja­kun­ta jär­jes­tää kou­lun kas­va­tus- ja ope­tus­työ­tä tu­ke­via ta­pah­tu­mia, jois­sa ha­luk­kaat voi­vat ot­taa vas­tuu­ta yh­tei­sis­tä asi­ois­ta. Täs­tä lin­kis­tä löy­tyy Tai­de­lu­ki­on luku­vuo­si­suun­ni­tel­man to­teu­tu­ma­ra­port­ti.

Luku­vuo­den ai­ka­na Tai­de­lu­ki­os­sa lu­ki­on oppi­mää­rän ja yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ti 72 yli­oppi­las­ta.

Ha­lu­an kiit­tää Sa­von­lin­nan kau­pun­kia kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä, Tai­de­lu­ki­on opis­ke­li­joi­ta, hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­via, yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ja yli­pään­sä kaik­kia toi­min­taan osal­lis­tu­nei­ta tou­hua täyn­nä ol­lees­ta ja on­nis­tu­nees­ta luku­vuo­des­ta.

Hy­vää ke­sää!

Rei­ma Här­kö­nen

TL22-ryh­mien mu­siik­ki­lu­ki­o­lai­set opin­to­mat­kal­la Hel­sin­gis­sä. Kuva San­na Pirt­ti­salo.

Kat­ja ja Ma­ri­an­ne val­mis­tui­vat yli­oppi­laik­si ke­vääl­lä 2010. He kä­vi­vät kou­lul­la pi­tä­mäs­sä kuva­tai­de­lu­ki­o­lai­sil­le pop-up -ti­lai­suu­den yrit­tä­jyy­des­tä, työl­lis­tä­vät näet it­sen­sä vi­su­aa­li­sen kult­tuu­rin yrit­tä­ji­nä ny­kyi­sin. En­ti­siä opis­ke­li­joi­ta on aina kiva ta­va­ta. Kuva Ma­ri­an­ne Aho­nen.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2022 - 2023