MUSIIKKILUKION KUULUMISIA

Men­nyt luku­vuo­si oli mu­siik­ki­lu­ki­os­sa tut­tuun ta­paan hy­vin toi­min­nan- ja työn­täy­tei­nen. Olem­me iloi­sia sii­tä, että kah­den ko­ro­na­vuo­den jäl­keen pys­tyim­me siir­ty­mään jo to­del­la pal­jon lä­hem­mäs nor­maa­lia, ei­vät­kä ko­ro­na­ra­joi­tuk­set vai­kut­ta­neet toi­min­taam­me enää ko­vin pal­joa. Saim­me to­teu­tet­tua kai­ken ja vä­hän enem­män­kin kuin olim­me edel­tä kä­sin suun­ni­tel­leet, ja luku­vuo­si si­säl­si pal­jon enem­män yh­des­sä te­ke­mis­tä, kon­sert­te­ja, mat­ko­ja ja yh­tei­söl­li­syyt­tä kuin ai­em­mat ko­ro­na­vuo­det, mis­tä olem­me su­per­on­nel­li­sia.

Luku­vuo­si si­säl­si pe­rä­ti kak­si Taik­ka­rin te­at­te­rin mu­siik­ki­te­at­te­ri­pro­duk­ti­on ensi-il­taa. Heti luku­vuo­den aluk­si elo­kuus­sa saim­me iloi­ta vii­me vuo­den ke­vääl­tä siir­ty­neen Put­ki­not­kon ensi-il­las­ta ja ylei­sö­e­si­tyk­sis­tä. Put­ki­not­ko oli Han­na Hau­ta­lan en­sim­mäi­nen oh­jaus Taik­ka­rin te­at­te­ris­sa ja sai ihas­tu­neen vas­taan­oton. Mu­siik­ki­lu­ki­o­lai­set oli­vat sä­vel­tä­neet ja so­vit­ta­neet näy­tel­män kap­pa­leet ja toi­mi­vat In­ter­Lu­teet -or­kes­te­rin muu­sik­koi­na, ja or­kes­te­rin ka­pel­li­mes­ta­ri­na toi­mi mu­siik­ki­lu­ki­on abi­tu­rient­ti Oona It­ko­nen. Luku­vuo­den lo­puk­si huh­ti-tou­ko­kuus­sa val­mis­tui esi­tet­tä­väk­si upea Ro­meo ja Ju­lia. Mu­siik­ki­lu­ki­on opis­ke­li­jat oli­vat sä­vel­tä­neet ja so­vit­ta­neet mo­lem­pien mu­siik­ki­näy­tel­män kap­pa­leet Tee­mu Ta­ka­sen oh­jauk­ses­sa, ja mu­sii­kin oh­jauk­sis­ta vas­ta­si Hei­di Ta­ka­nen. Voit lu­kea Taik­ka­rin te­at­te­rin kuu­lu­mi­sis­ta li­sää Han­na Ha­tu­ta­lan kir­joit­ta­mas­ta ar­tik­ke­lis­ta.

Men­nee­nä luku­vuo­te­na pääs­tiin lä­hes kah­den vuo­den tauon jäl­keen jat­ka­maan opin­to­mat­ko­jen pe­rin­net­tä. Hel­sin­kiin suun­tau­tui kak­si mu­siik­ki­lu­ki­on opin­to­mat­kaa, en­sim­mäi­nen loka­kuus­sa ja toi­nen maa­lis­kuus­sa. Syk­syl­lä vie­rai­lim­me Mu­siik­ki­ta­lol­la seu­ra­ten Siba Folk Big Ban­din kon­sert­tia ja tu­tus­tu­en Si­be­lius-Aka­te­mi­an kou­lu­tus­oh­jel­miin. Li­säk­si kä­vim­me kat­so­mas­sa Kan­sal­lis­mu­se­on näyt­te­lyt. Ke­vään opin­to­mat­kan pää­koh­tee­na oli Suo­men Kan­sal­lis­oop­pe­ra- ja ba­let­ti, mis­sä pää­sim­me seu­raa­maan Sa­lo­me-oop­pe­ran pää­har­joi­tus­ta. Eh­dim­me sen li­säk­si vie­rail­la myös Mu­siik­ki­ta­lol­la, kes­kus­ta­kir­jas­to Oo­dis­sa sekä Valo­kuva­tai­teen mu­se­ol­la.

Olem­me ol­leet mu­ka­na jo tois­ta vuot­ta We are mu­sic -ni­meä kan­ta­vas­sa Eras­mus+ -hank­kees­sa  por­tu­ga­li­lai­sen ja sak­sa­lai­sen yh­teis­työ­kou­lun kans­sa. Vih­doin tänä luku­vuon­na pää­sim­me to­teut­ta­maan suun­ni­tel­tu­ja ulko­maan mat­ko­ja edel­li­sen vuo­den etä­ta­paa­mis­ten si­jaan. En­sim­mäi­nen mat­kois­ta teh­tiin loka­kuus­sa pie­nel­lä, nel­jän opis­ke­li­jan ja kah­den opet­ta­jan ryh­mäl­lä Sak­san Fürs­te­nau­hun. Oh­jel­mas­sa oli mm. toi­siim­me tu­tus­tu­mis­ta, yh­des­sä mu­si­soin­tia, näh­tä­vyyk­siä ja pro­jek­tin suun­nit­te­lua eteen­päin.

Tou­ko­kuus­sa len­sim­me isom­mal­la, 31 opis­ke­li­jan ja kol­men opet­ta­jan po­ru­kal­la Por­tu­ga­lin Bar­reiróon. Tä­hän Eras­mus+ -han­ke­e­en mah­dol­lis­ta­maan yh­teis­työ­ku­vi­oon ja mat­kaan saim­me yh­dis­tet­tyä kou­lum­me use­am­man vuo­si­kym­me­nen tär­ke­än esiin­ty­mis- ja kuo­ro­mat­ko­jen pe­rin­teen. Yh­teis­työs­sä por­tu­ga­li­lais­ten isän­tien kans­sa jär­jes­tim­me kol­me kon­sert­tia, jois­sa esiin­tyi Tai­de­lu­ki­on kuo­ro ja jazz­yh­tye. Oh­jel­mis­tos­sa meil­lä oli suo­ma­lais­ta mu­siik­kia, ja saim­me to­del­la ihas­tu­neen vas­taan­oton ja pal­jon kii­tos­ta ylei­söl­tä, joka eli kon­ser­teis­sa täy­sil­lä mu­ka­na. Hie­noa oli myös esiin­tyä yh­des­sä pai­kal­lis­ten muu­si­koi­den, mm. nuo­ri­so­kuo­ron ja jazz­bän­dien kans­sa ja mu­sii­kin kaut­ta ra­ken­taa sil­to­ja eri kult­tuu­rien ja ih­mis­ten vä­lil­lä. Mat­kam­me Por­tu­ga­lis­sa si­säl­si toki pal­jon muu­ta­kin kuin kon­sert­te­ja, mm. tu­tus­tu­mis­ta ja uu­sia ka­ve­rei­ta, yh­teis­tä te­ke­mis­tä tans­si- ja mu­siik­ki­work­sho­pien mer­keis­sä, Lis­sa­bo­nin näh­tä­vyyk­siä, ran­nal­la olei­lua, kym­me­niä kä­ve­ly­kilo­met­re­jä ja pal­jon muu­ta mu­ka­vaa. Pro­jek­ti jat­kuu vie­lä seu­raa­van luku­vuo­den ajan, ja jou­lu­kuus­sa 2022 saam­me­kin isän­nöi­tä­väk­sem­me sak­sa­lai­sia ja por­tu­ga­li­lai­sia vie­rai­ta. Pää­täm­me hank­keen tou­ko­kuus­sa 2023 Sak­sas­sa jär­jes­tet­tä­vän ta­paa­mi­sen mer­keis­sä.

Kon­sert­te­ja:

Ku­ten yllä ole­vas­ta lis­tauk­ses­ta voi huo­ma­ta, luku­vuo­si si­säl­si laa­jan kat­tauk­sen kon­sert­te­ja, näis­tä tar­kem­min seu­raa­vas­sa.

Oop­pe­ra- ja mu­siik­ki­te­at­te­ri­ryh­män opis­ke­li­joi­den tä­män vuo­den suu­rin pon­nis­tus oli mar­ras­kuus­sa jär­jes­tet­ty Lax­ma­nin ta­ri­na -kon­sert­ti Ola­vin­lin­nas­sa, joka nos­ti esil­le Suo­men ja Sa­von­lin­nan suh­teet kau­kai­seen Ja­pa­niin jo 1700-lu­vun lo­pul­la. Tämä tee­ma saa jat­koa myös ensi vuon­na, jol­loin Adam Lax­ma­nin vie­rai­lus­ta ja ja­pa­ni­lais­ten haak­si­rik­kois­ten pa­luus­ta Ja­pa­niin tu­lee ku­lu­neek­si 230 vuot­ta. Lax­man-kon­ser­tin li­säk­si omu­te­lai­set esiin­tyi­vät luku­vuo­den ai­ka­na use­an eri yh­teis­työ­ta­hon ti­lai­suuk­sis­sa ja toki kou­lun omis­sa kon­ser­teis­sa.

Mar­ras­kuus­sa Ola­vin­lin­nas­sa kon­ser­toi myös Lau­ri Ky­rön­se­pän joh­ta­ma ka­ma­ri­kuo­ro esit­tä­en Hol­vi­kai­ku-ni­meä kan­ta­van kon­ser­tin. Kon­sert­ti koos­tui a cap­pel­la -kuo­ro­mu­sii­kis­ta ja osit­tain kap­pa­leis­ta, jot­ka ovat kuu­lu­neet ka­ma­ri­kuo­ron va­kio-oh­jel­mis­toon hy­vin pit­käl­ti sen koko muu­ta­man vuo­den ole­mas­sa­olon ajan.

Pe­rin­tei­nen Tai­de­lu­ki­on jou­lu­kon­sert­ti pi­det­tiin täl­lä ker­taa Tuo­mi­o­kir­kos­sa. Suu­res­sa osas­sa täs­sä­kin kon­ser­tis­sa oli kou­lum­me kuo­rot, joil­ta kuul­tiin uu­dem­paa ja van­hem­paa jou­lu­mu­siik­kia sekä a cap­pel­la­na että mm. jou­si­or­kes­te­rin sä­es­tä­mä­nä. Jou­lu­kon­ser­tis­sa esii­tyi­vät myös mm. sel­lo­yh­tye, jazz­bän­di, abi­tu­rient­tien lau­lu­ryh­mät ja kan­san­mu­siik­ki­yh­tye Ta­Ka­Mus uu­den opet­ta­jan­sa Sirk­ka Ko­so­sen joh­dol­la.

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ki­ris­ty­es­sä vuo­den vaih­tees­sa, juu­ri Tai­de­lu­kio-vii­kon lä­hes­ty­es­sä jou­duim­me muut­ta­maan suun­ni­tel­lut li­ve­kon­ser­tit li­vest­re­am-to­teu­tuk­sik­si. Pro­me­na­di­kon­sert­ti strii­mat­tiin Tai­de­lu­ki­on sa­lis­ta ti 25.1. Lä­hes nel­jä­tun­ti­sen kon­ser­tin ai­ka­na kuul­tiin moni­puo­li­nen kat­taus mu­siik­ki­lin­jan opis­ke­li­joi­den esi­tyk­siä mo­nes­sa eri tyy­lis­sä ja tun­nel­mas­sa, pää­osin akus­ti­ses­ti esi­tet­ty­nä. Kon­ser­tin alku­puo­lel­la esiin­tyi so­lis­te­ja ja klas­sis­ten inst­ru­ment­tien tai­ta­jia, kuul­tiin jazz­bän­din tun­nel­moin­tia sekä mm. mais­ti­ai­nen Taik­ka­rin te­at­te­rin ke­vään mu­siik­ki­näy­tel­mäs­tä Ro­meo ja Ju­lia. OMU­TE:n opis­ke­li­jat esit­ti­vät 20-vuo­tis­ta tai­val­ta juh­lis­ta­van ko­ko­nai­suu­den, ja kan­san­mu­siik­kia kuul­tiin kou­lun ja opis­ke­li­joi­den omien kamu­bän­dien esit­tä­mä­nä. Kon­ser­tin lop­pu­puo­lel­la oli tut­tuun ta­paan myö­häis­il­lan lau­lu­klu­bi, jos­sa lois­ta­maan pää­si­vät lu­kui­sat lau­lu­so­lis­tit, pien­yh­ty­eet ja eri vuo­si­kurs­sien pop­lau­lu­ryh­mät.

Vaik­ka Tai­de­lu­kio-viik­ko­jen kon­ser­tit siir­tyi­vät li­vest­rii­meik­si, oli­vat ne sii­tä huo­li­mat­ta vuo­den eh­dot­to­mia koho­koh­tia. Tam­mi­kuun lo­pun kon­sert­ti­viik­ko hui­pen­tui Ke­va­riin, joka toi Sa­von­lin­na­sa­lin la­val­le kym­me­niä taik­ka­ri­lais­ten bän­de­jä. Kon­ser­tin alku­puo­li oli va­rat­tu opet­ta­jien oh­jaa­mil­le vuo­si­kurs­si­bän­deil­le, ja väli­ajan jäl­keen la­val­le nou­si­vat lu­kui­sat opis­ke­li­joi­den omat yh­ty­eet, jois­ta suu­ri osa on koot­tu juu­ri Ke­va­ria var­ten. Il­lan ai­ka­na kuul­tiin roc­kia, pop­pia, pro­gea ja ras­kaam­paa­kin mu­siik­kia opis­ke­li­joi­dem­me häi­käi­se­vän tai­dok­kaas­ti esit­tä­mi­nä.


Ko­ro­na­ti­lan­teen ta­kia kou­lum­me kuo­rot ei­vät esiin­ty­neet ol­len­kaan tä­män vuo­den Tai­de­lu­kio-vii­kon Pro­me­na­di­kon­ser­tis­sa. Ha­lu­sim­me kui­ten­kin pääs­tä esit­tä­mään ylei­söl­le syk­syn ai­ka­na kuo­ro­har­joi­tuk­sis­sa val­mis­tu­nut­ta oh­jel­mis­toa, jo­ten pää­tim­me jär­jes­tää kuo­ro­jen oman kon­ser­tin Kult­tuu­ri­kel­la­ril­la myö­hem­min ke­vääl­lä ko­ro­na­ti­lan­teen hel­po­tut­tua. Kuo­ro­kon­sert­ti to­teu­tui 26.4., jol­loin sitä kuun­te­le­mas­sa kel­la­ril­la oli lä­hes täy­si kat­so­mo.  Kuo­ro­kon­sert­ti toi­mi myös hy­vä­nä ken­raa­li­har­joi­tuk­se­na seu­raa­val­la vii­kol­la Por­tu­ga­liin läh­te­vis­tä kuo­ro­lai­sis­ta muo­dos­te­tul­le ”mat­ka­kuo­rol­le”.

Kon­ser­tit jat­kui­vat vie­lä lop­pu­ke­vääs­tä, jol­loin lu­vas­sa oli li­sää bän­di­kon­sert­te­ja. Yk­kös­ten vuo­si­kurs­si­bän­dit pää­si­vät pro­jek­ti­vii­kol­la kol­men vuo­den tauon jäl­keen ”Mu­sa­tou­ril­le”, joka si­säl­si kou­lu­lais­kon­sert­te­ja va­jaan vii­kon mit­tai­sel­la kier­tu­eel­la Ruo­ko­lah­del­la, Pun­ka­har­jul­la sekä Tal­vi­sa­lon ja Mer­ta­lan kou­luis­sa. Mu­sa­tou­ris­ta on muo­dos­tu­nut mu­ka­va uusi pe­rin­ne ja tär­keä osa mu­siik­ki­kas­va­tus­tam­me, jon­ka kaut­ta yk­kö­set pää­se­vät hie­nos­ti yh­des­sä te­ke­mi­sen mei­nin­kiin mu­kaan kaik­ki­ne rou­dauk­si­neen, bus­si­mat­koi­neen ja esiin­ty­mi­si­neen. Täs­tä pe­rin­tees­tä ha­lu­am­me mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan tu­le­vi­na vuo­si­na var­mas­ti pi­tää kiin­ni.

Vii­mei­sel­lä kou­lu­vii­kol­la to­teu­tui pi­dem­män ai­kaa suun­ni­tel­mis­sa ol­lut bän­dien kon­sert­ti to­ril­la, joka jär­jes­tet­tiin yh­teis­työs­sä Kaup­pa­to­rin ke­hit­tä­mis­hank­keen ja SAK­KE ry:n kans­sa. Ra­hoit­ta­ja­ta­hoi­na ovat toi­mi­neet Ete­lä-Sa­von maa­kun­ta­liit­to ja Sa­von­lin­nan kau­pun­ki. Tori­la­val­la esiin­tyi kah­dek­san taik­ka­ri­lais­ten omaa bän­diä, ja ylei­söä saa­pui mu­ka­vas­ti pai­kal­le seu­raa­maan hui­ke­an hie­no­ja esi­tyk­siä.

Mah­tui­pa vii­mei­sel­le kou­lu­vii­kol­le vie­lä toi­nen­kin pie­ni­muo­toi­nen kon­sert­ti, kun en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­kurs­sin bän­dit pää­si­vät lau­teil­le oman kou­lun sa­lis­sa pi­de­tys­sä yh­dis­te­tys­sä bän­di­ma­ti­ne­as­sa ja ke­vät­juh­las­sa.

Kon­sert­tien li­säk­si kou­lun omis­sa it­se­näi­syys- ja lak­ki­ais­juh­lis­sa on ol­lut myös kor­ke­a­ta­soi­sia eri gen­re­jä edus­ta­via mu­siik­ki­e­si­tyk­siä. Li­säk­si Tai­de­lu­ki­on ko­koon­pa­no­t ja so­lis­tit ovat esiin­ty­neet kou­lun ulko­puo­li­sis­sa ti­lai­suuk­sis­sa, yh­te­nä esiin­ty­mi­se­nä mai­nit­ta­koon kan­san­mu­siik­ki­yh­tye Ta­Ka­Muk­sen esiin­ty­mi­nen Sa­von­lin­nan kau­pun­gin it­se­näi­syys­päi­vä­juh­las­sa Sa­von­lin­na­sa­lis­sa 3.12.2021.

Saim­me luku­vuo­den ai­ka­na to­teu­tet­tua myös muu­ta­man mie­len­kiin­toi­sen vie­rai­lun. Elo­kuus­sa oop­pe­ra­oh­jaa­ja Vil­le Sauk­ko­nen piti opis­ke­li­joil­lem­me lu­en­non, jos­sa hän ker­toi mu­sii­kil­li­ses­ta po­lus­taan, opin­nois­taan ja oh­jaa­jan työs­tään mm. Ope­ra BO­Xin tai­teel­li­se­na joh­ta­ja­na.

Si­be­lius-lu­ki­on ka­ma­ri­kuo­ro vie­rai­li joh­ta­jan­sa Rei­jo Ait­ta­kum­mun kans­sa Tai­de­lu­ki­ol­la tou­ko­kuus­sa pi­tä­en oppi­tun­nin mit­tai­sen upe­an kon­sert­ti­ko­ko­nai­suu­den koko Taik­ka­rin vä­el­le. En­nen kon­sert­tia oli  yh­tei­nen work­shop, jo­hon osal­lis­tui myös mei­dän kuo­ro­lai­sem­me, ja work­sho­pis­sa val­mis­tu­neet kak­si kap­pa­let­ta esi­tet­tiin kon­ser­tis­sa kah­den nuo­ri­so­kuo­ron voi­min yh­teis­nu­me­ro­na.

Tou­ko­kuul­le mah­tui vie­lä toi­nen­kin work­shop, kun kan­san­muu­sik­ko ja lyö­mä­soit­ta­ja Os­ka­ri Leh­to­nen Si­be­lius-Aka­te­mi­an kan­san­mu­siik­ki­o­sas­tol­ta vie­rai­li kou­lul­lam­me pi­tä­en työ­pa­jan Ta­Ka­Muk­sel­le, yk­kös­ten kan­san­mu­siik­ki­yh­ty­eel­le, lyö­mä­soit­ta­jil­le ja kai­kil­le muil­le kiin­nos­tu­neil­le. Opis­ke­li­jat sai­vat kor­ke­a­ta­sois­ta ryt­mii­kan ope­tus­ta ja pal­jon uu­sia vi­rik­kei­tä so­vel­let­ta­vak­si kan­san­mu­siik­kiin ja muu­hun­kin mu­si­soin­tiin.

Niin kuin edel­lä mai­nit­tu teem­me yh­teis­työ­nä hy­vin mo­nien eri ta­ho­jen ja toi­mi­joi­den kans­sa. Tii­viin­tä yh­teis­työ on tie­ten­kin Sa­von­lin­nan mu­siik­ki- ja tans­si­o­pis­ton kans­sa, ja mo­net opis­ke­li­jam­me saa­vat siel­tä pää- tai sivu­soit­ti­men­sa ope­tuk­sen. Jäl­leen tä­män hie­non, an­toi­san ja työn­täy­tei­sen luku­vuo­den jäl­keen tah­don kiit­tää mu­siik­ki- ja tans­si­o­pis­ton opet­ta­jia ja muu­ta hen­ki­lö­kun­taa hy­vin su­ju­nees­ta ja tär­ke­äs­tä yh­teis­työs­tä.

Läm­min eri­tyis­kii­tos Emmi Ra­ja­lal­le, joka an­noit mah­ta­van pa­nok­se­si Tai­de­lu­ki­on mu­sii­kin­o­pe­tuk­seen men­nee­nä luku­vuon­na San­na Pirt­ti­sa­lon vi­ran­si­jai­se­na. Suur­kii­tos myös si­nul­le, Sirk­ka Ko­so­nen, joka lai­toit per­soo­na­si ja osaa­mi­se­si li­koon kan­san­muu­si­kin opet­ta­ja­na. Teit­te mo­lem­mat upe­aa mu­siik­ki­kas­va­tus­työ­tä opis­ke­li­joi­dem­me hy­väk­si San­nan vir­ka­va­paan ai­ka­na. Kii­tok­set myös kai­kil­le muil­le mu­sii­kin tun­ti­o­pet­ta­jil­le, joi­den kans­sa saim­me aher­taa men­nee­nä luku­vuo­te­na.

Nyt toi­vo­tan kai­kil­le ny­kyi­sil­le, tu­le­vil­le ja en­ti­sil­le­kin taik­ka­ri­lai­sil­le oi­kein hy­vää ja ren­tout­ta­vaa kesä­lo­maa!

Hei­di Ta­ka­nen, mu­sii­kin vas­tuu­leh­to­ri

Syys­luku­kau­den opin­to­mat­kan koh­tee­na oli Mu­siik­ki­talo Hel­sin­gis­sä Kuva Hei­di Ta­ka­nen.

Täl­lä po­ru­kal­la vie­rail­tiin Eras­mus+ We ar mu­sic -hank­keen tii­moil­ta Sak­sas­sa. Kuva Emmi Ra­ja­la.

Ku­vas­sa Eras­mus+ We are mu­sic -hank­keen opet­ta­ja­tii­mi kool­la Por­tu­ga­lis­sa tou­ko­kuus­sa 2022. Kuva Hei­di Ta­ka­nen.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2021 - 2022