KUVATAIDELUKION KUULUMISIA

Men­nyt luku­vuo­si on ol­lut työn­täy­tei­nen ja ta­pah­tu­ma­ri­kas. Uu­det ope­tus­suun­ni­tel­mat otet­tiin käyt­töön ja luku­vuo­den ai­ka­na on jat­ket­tu nor­maa­lin kou­lu­työn ohel­la Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön myön­tä­män kuva­tai­teen val­ta­kun­nal­li­sen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän to­teut­ta­mis­ta. Ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän myö­tä myös Taik­ka­rin opis­ke­li­jat ovat pääs­seet tuo­reen oppi­ma­te­ri­aa­lin ja op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen pii­riin, kun osa ma­te­ri­aa­lis­ta on pi­lo­toi­tu kuva­tai­teen kurs­seil­la: https://www.ku­vis­tuu­bi.fi/.  Ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän kuu­lu­mi­sia li­sää omas­sa lu­vus­saan. 

Uusi lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­ma as­tui voi­maan syys­luku­kau­den alus­sa. Taik­ka­ri on ol­lut uu­dis­tuk­sen yti­mes­sä, sil­lä kuva­tai­de­o­pet­ta­ja­e­dus­ta­jam­me on ol­lut mu­ka­na Ope­tus­hal­li­tuk­sen val­ta­kun­nal­li­ses­sa LOPS2021 -asi­an­tun­ti­ja­ryh­mäs­sä jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa. Syk­syl­lä aloit­ta­neet 1-vuo­si­kurs­si­lai­set opis­ke­le­vat uu­den lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti. Toi­sen ja kol­man­nen vuo­si­kurs­sin ope­tus jat­kui van­hal­la ope­tus­suun­ni­tel­mal­la. Uu­des­ta op­sis­ta löy­tyy niin van­ho­ja hy­vik­si ha­vait­tu­ja opin­to­jak­so­ja ja ra­ken­tei­ta kuin uu­sia si­säl­tö­jä ja ko­ko­nai­suuk­sia. Suu­rim­pa­na muu­tok­se­na uu­des­sa op­sis­sa on so­vel­le­tun kuva­tai­teen ti­lal­le syn­ty­nyt muo­toi­lu ja kuva­tai­de eli MUKU, jon­ka opin­to­jak­sot ra­ken­tu­vat osit­tain so­vel­le­tun kurs­sien hy­vil­le pe­rin­teil­le. Tai­de­lu­ki­os­sa osa­taan ot­taa vas­taan muu­tok­set ja säi­lyt­tää pe­rin­tei­nen Taik­ka­rin hen­ki muu­tos­ten jäl­keen­kin. Nä­ke­mys kuva­tai­de­kas­va­tuk­ses­ta vah­vis­tuu sekä elää ajas­sa mu­kail­len uu­sia si­säl­tö­jä ja ta­voit­tei­ta. KU­VIS ly­hen­net­tä voi­daan­kin ny­ky­ään aja­tel­la ly­hen­tee­nä sana­pa­ris­ta KUva­tai­de ja VI­Su­aa­li­nen kult­tuu­ri.

Kuva­tai­de­lu­ki­on luku­vuo­den huip­pu­het­ki on pe­rin­tei­ses­ti Taik­ka­ri­vii­koil­le avau­tu­va abi­tu­rient­tien päät­tö­työ­näyt­te­ly. Tänä vuon­na yh­tei­se­nä tee­ma­na oli RE­AK­TIO. Näyt­te­ly jär­jes­tet­tiin kou­lun si­sään­tulo­ker­rok­ses­sa si­jait­se­vas­sa Gal­le­ria Etei­ses­sä. Näyt­te­lyn työt val­mis­tui­vat kuva­tai­de­lin­jan eri suun­tau­tu­mis­vaih­to­eh­to­jen kurs­seil­la: graa­fi­nen muo­toi­lu ja tila, me­di­a­il­mai­su, so­vel­let­tu kuva­tai­de ja ylei­nen kuva­tai­de. Mu­ka­na oli moni­puo­li­nen kir­jo eri tek­nii­koi­ta mm. ak­ryy­li- ja ak­va­rel­li­maa­lauk­sia, gra­fiik­kaa, ke­ra­miik­kaa, valo­ku­via, veis­tok­sia, vi­de­o­te­ok­sia sekä ins­tal­laa­ti­oi­ta. Oleel­li­se­na osa­na päät­tö­työ­tä on tai­teel­lis­ta luo­vaa pro­ses­sia ku­vaa­va port­fo­lio. Myös port­fo­li­ot oli­vat näyt­te­ly­vie­rai­den tu­tus­tut­ta­vi­na. Näyt­te­lyn te­ok­set edus­ti­vat tyy­lil­tään ja näkö­kul­mil­taan per­soo­nal­li­sia lä­hes­ty­mis­ta­po­ja RE­AK­TIO-tee­maan.

Tai­de­lu­kio on ajan her­mol­la näyt­te­ly­jen saa­vu­tet­ta­vuu­den osal­ta. Tai­de­lu­ki­on abi­tu­rient­tien päät­tö­työ­näyt­te­ly on kat­sot­ta­vis­sa 360 -vir­tu­aa­li­kier­rok­se­na Tai­de­lu­ki­on koti­si­vuil­la: http://www.tai­de­lu­kio.fi/opis­ke­lu-tai­de­lu­ki­os­sa/opis­ke­lu-kuva­tai­de­lin­jal­la/

Näyt­te­lyn yh­tey­des­sä ja­et­tiin jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut Taik­ka­rin du­kaat­ti­pal­kin­to, joka on vuon­na 2005 pe­rus­tet­tu tai­de­pal­kin­to. Pal­kin­non saa­jan va­lit­see päät­tö­töi­den jou­kos­ta Tai­de­lu­ki­on kut­su­ma kou­lun ulko­puo­li­nen kuva­tai­teen tai muun vi­su­aa­li­sen kult­tuu­rin am­mat­ti­lai­nen. Tänä vuon­na va­lin­nan teki tai­de­lu­ki­on alum­ni, kuva­tai­tei­li­ja Sini Ko­so­nen.

Ke­vät­luku­kau­den päät­teek­si jul­kis­tet­tiin myös tu­le­van luku­vuo­den 2022-23 päät­tö­työ­aihe: UNI.

Tou­ko­kuun lo­pus­sa avau­tui Let­tu­kah­vi­la Kal­li­o­lin­naan “Elä­köön Wivi Lönn” -näyt­te­ly.  Ark­ki­teh­ti Lön­nin syn­ty­mäs­tä tuli ku­lu­neek­si 20.5.22 150 vuot­ta. Näyt­te­lyn työt ovat syn­ty­neet GTS:n Ym­pä­ris­tö maa­la­ten ja piir­tä­en -kurs­sil­la, ai­hei­na ark­ki­teh­ti Wivi Lön­nin Sa­von­lin­naan suun­nit­te­le­mat ra­ken­nuk­set Ho­tel­li Hos­pitz ja Kan­sa­kou­lu. Näyt­te­ly on avoin­na 28.5. – 12.6. 2022. 

Li­sää tie­toa näyt­te­ly­toi­min­nas­tam­me löy­tyy Gal­le­ria Etei­nen -ot­si­kon alla.

DU­KAAT­TI­PAL­KIN­TO­LAU­SUN­TO

Saa­ja: Ian Lai­ti­nen 

As­tu­es­sa­ni si­sään Gal­le­ria Etei­seen kiin­ni­tin heti huo­mi­o­ni tä­hän tila­tai­de­te­ok­seen. Se kii­pe­ää sei­näl­tä il­maan, pai­no­voi­maa uh­ma­ten. Teos il­men­tää te­ki­jän­sä ri­kas­ta mie­li­ku­vi­tus­ta, tek­nis­tä tai­tu­ruut­ta sekä ky­kyä luo­vaan ajat­te­luun ja ma­te­ri­aa­lin käyt­töön. Port­fo­lio tu­kee ko­ko­nai­suut­ta kau­niis­ti piir­re­tyil­lä luon­nok­sil­laan ja teks­tit avaa­vat tai­tei­li­jan teko­pro­ses­sia. Va­lit­sen tä­män vuo­den du­kaat­ti­pal­kin­non saa­jak­si Ian Lai­ti­sen. Te­ok­sen ri­pus­tus on hy­vin dy­naa­mi­nen ja kui­ten­kin tasa­pai­noi­nen. Sei­näl­lä on rus­ke­as­ta aal­to­pah­vis­ta ra­ken­net­tu kol­mi­u­lot­tei­nen pie­nois­kau­pun­ki, il­mas­sa lei­ju­vat niin ikään pah­vi­set lai­vat. Kau­pun­gin pa­pe­ri­set asuk­kaat toi­mit­ta­vat ar­ke­aan mm. te­at­te­ris­sa ja kou­lus­sa, lei­ju­vas­ta ve­nees­tä myy­dään len­to­ka­laa. Niin yk­sin­ker­tais­ta kuin ma­te­ri­aa­li on­kin, Lai­ti­nen kä­sit­te­lee sitä hy­vin moni­puo­li­ses­ti ja kek­se­li­ääs­ti. Re­pi­mäl­lä ja leik­kaa­mal­la, käyt­tä­mäl­lä aal­to­pah­vin vuo­roin si­le­ää, vuo­roin aal­toi­le­vaa puol­ta hän saa luo­tua eri­lai­sia struk­tuu­re­ja, ku­ten ta­lo­jen aal­to­pel­ti­kat­to­ja. Port­fo­li­os­saan Lai­ti­nen ker­too sar­ja­ku­vien ja ani­maa­ti­o­elo­ku­vien vai­ku­tuk­ses­ta töi­hin­sä. Tämä nä­kyy te­ok­sen es­te­tii­kas­sa, kui­ten­kaan häi­rit­se­mät­tä Lai­ti­sen omaa il­mai­sua. Tai­tei­li­jan ar­ki­nen ma­te­ri­aa­li­va­lin­ta ilah­dut­taa muu­ten­kin kuin vi­su­aa­li­se­na ele­ment­ti­nä. Eläm­me hy­vin ku­lu­tus­kes­kei­ses­sä yh­teis­kun­nas­sa, ha­mu­am­me hal­paa ta­va­raa, jota kus­ka­taan toi­sel­ta puo­lel­ta maa­il­maa. Aal­to­pah­vi näh­dään yleen­sä pah­vi­laa­ti­kon muo­dos­sa, säi­lyt­tä­mäs­sä ta­va­raa, lo­pul­ta ru­tat­tu­na ke­räys­as­ti­as­sa, ros­ka­na. Lai­ti­nen yle­vöit­tää sa­man ma­te­ri­aa­lin muun­ta­mal­la sen mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sek­si tai­de­te­ok­sek­si. Tämä he­rät­tää poh­ti­maan op­pi­sim­me­ko suh­tau­tu­maan ar­vos­ta­vam­min tuot­ta­maam­me ja ku­lut­ta­maam­me ta­va­raan niin, ett­ei­vät ne muut­tui­si­kaan ros­kik­si. Te­ok­ses­ta muis­tuu myös mie­leen lap­suu­den lei­kit, jois­sa pah­vi­laa­ti­kos­ta muo­tou­tui mil­loin auto, nuk­ke­koti tai he­vos­tal­li. Tai­tei­li­jan tär­keim­piä ky­ky­jä on­kin jat­kaa leik­ki­mis­tä ja aja­tel­la laa­ti­kon ulko­puo­lel­ta. Port­fo­li­os­saan Lai­ti­nen kir­joit­taa ha­lu­a­van­sa ai­heut­taa kat­so­jas­sa ”vau”-re­ak­ti­on ja sii­nä hän on­nis­tuu. Pah­vi­kau­pun­ki on oma maa­gi­nen maa­il­man­sa, joka he­rät­tää ha­lun näh­dä enem­män. Us­kon, että Ian Lai­ti­sel­la on lah­jak­kuut­ta ja tai­toa jat­kaa tai­teen pa­ris­sa niin ha­lu­tes­saan.

Sa­von­lin­nas­sa 24.2.2022 

Sini Ko­so­nen Kuva­tai­tei­li­ja AMK

KUVA­TAI­TEEN LU­KI­O­DIP­LO­MI

Kuva­tai­teen lu­ki­o­dip­lo­min suo­rit­ti 10 opis­ke­li­jaa. Oppi­lai­tok­sen ulko­puo­li­se­na ar­vi­oi­ja­na toi­mi kuva­tai­tei­li­ja Juho Sih­vo­nen. Dip­lo­mi­työt oli­vat esil­lä Kah­vi­la Al­kus­sa 10.5.-1.6. 

Kuva­tai­teen val­ta­kun­nal­li­set lu­ki­o­dip­lo­mi­teh­tä­vät: https://www.oph.fi/fi/lu­ki­o­dip­lo­mit

Poi­min­to­ja kuva­tai­de­lu­ki­on luku­vuo­den ta­pah­tu­mis­ta:

SYYS­LUKU­KAU­SI

KE­VÄT­LUKU­KAU­SI

GAL­LE­RIA ETEI­NEN

Kuva­tai­de­lu­kio on elä­vöit­tä­nyt luku­vuo­den ai­ka­na kau­pun­gin tai­de­tar­jon­taa tuot­ta­mal­la näyt­te­lyi­tä kou­lun omaan gal­le­ri­aan sekä jär­jes­tä­mäl­lä vie­rai­lu­näyt­te­lyi­tä.  Gal­le­ria Etei­nen on kou­lun ti­lois­sa toi­mi­va vaih­tu­vien näyt­te­lyi­den tila, jos­sa op­is­ke­li­ja­töi­den esit­te­lyn li­säk­si to­teu­tam­me alum­ni­toi­min­taa näyt­te­ly­muo­dos­sa. Kut­sum­me gal­le­ri­aan näyt­teil­le­a­set­ta­jik­si myös kuva­tai­teen ja muun vi­su­aa­li­sen alan am­mat­ti­lai­sia Sa­von­lin­nas­ta sekä lähi­seu­duil­ta. Gal­le­ri­a­an on va­kiin­tu­nut pe­da­go­gi­nen toi­min­ta­mal­li: näyt­te­ly­a­va­jais­ten yh­tey­des­sä jär­jes­tet­tä­vis­sä tai­tei­li­ja­ta­paa­mi­sis­sa näyt­teil­le­a­set­ta­jat esit­te­le­vät opis­ke­li­joil­le te­ok­set ja ker­to­vat sa­mal­la mm. opin­nois­taan ja tai­tei­li­jan työn ar­jes­ta. Gal­le­ria on avoin­na kou­lu­päi­vi­nä klo 8-17. Näyt­te­lyi­hin on va­paa pää­sy. 

Kuva­tai­de­lu­ki­on ajan­koh­tai­sia kuu­lu­mi­sia voi seu­ra­ta Ins­tag­ra­mis­sa: https://www.ins­tag­ram.com/taik­ka­rin­ku­vis/?hl=fi

Hy­vää ke­sää toi­vot­ta­en

Taik­ka­rin kuva­tai­de­o­pet­ta­jat

Elä­köön Wivi Lönn -näyt­te­ly. Kuva Sei­ja Tik­ka.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2021 - 2022