VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISTEHTÄVÄ- KUVATAIDE

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö (OKM) ha­lu­si eri­tyis­teh­tä­vä­lu­ki­o­uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä (2016-2017)  var­mis­taa, että eri­tyi­sen kou­lu­tus­teh­tä­vän lu­ki­oi­den osaa­mi­nen saa­daan koko lu­ki­o­ken­tän käyt­töön. Täs­tä joh­tu­en se va­lit­si ha­ke­mus­ten pe­rus­teel­la jou­kon ke­hit­tä­jä­lu­ki­oi­ta, jot­ka sai­vat vel­vol­li­suu­den ke­hit­tää ja le­vit­tää pai­no­tuk­seen­sa liit­ty­viä pe­da­go­gii­kan, toi­min­ta­kult­tuu­rin ja op­pi­mis­ym­pä­ris­tön hy­viä mal­le­ja ja käy­tän­tei­tä. Li­säk­si nämä lu­ki­ot vah­vis­ta­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti hen­ki­lös­tön ope­tuk­sel­li­sia val­miuk­sia ja osaa­mis­ta ja edis­tä­vät kaik­kien alaan kuu­lu­vien toi­mi­joi­den yh­teis­työ­tä.

Ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä an­net­tiin Kan­sal­li­sen kou­lu­tuk­sen ar­vi­oin­ti­kes­kuk­sen (KAR­VI) ja ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön to­teut­ta­mis­sa au­di­toin­neis­sa loka­kuus­sa 2017 yh­del­le­tois­ta suo­ma­lai­sel­le lu­ki­ol­le. Edus­tet­tui­na eri­tyis­teh­tä­vi­nä ovat mu­siik­ki, ur­hei­lu, kuva­tai­de, vie­raat kie­let, ma­te­ma­tiik­ka ja luon­non­tie­teet sekä yrit­tä­jyys. Näis­tä lu­ki­ois­ta kah­dek­san toi­mii pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja kol­me muu­al­la Suo­mes­sa.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio va­lit­tiin siis tä­hän har­va­lu­kui­seen jouk­koon ja sen teh­tä­väk­si tuli kuva­tai­teen lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­nen koko val­ta­kun­nas­sa. Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on rin­nal­le kuva­tai­teen ke­hit­tä­jä­lu­ki­ok­si va­lit­tiin Tölö Gym­na­sium Hel­sin­gis­tä.

OKM on vah­vis­ta­nut mar­ras­kuus­sa 2018 va­li­tuil­le lu­ki­oil­le eril­lis­ra­hoi­tuk­sen. Sen mää­rä on jy­vi­tet­ty OKM:öön toi­mi­te­tun ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man laa­dun ja laa­juu­den mu­kaan. Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio saa vuo­sit­tain tätä ra­hoi­tus­ta 185 000€. Ra­hoi­tus on yli­mää­räis­tä val­ti­on­o­suus­han­ket­ta ja sii­tä on pe­rus­tet­tu eril­li­nen kus­tan­nus­paik­ka, 3605. Nämä teh­tä­vät ja ra­hoi­tuk­set ovat suh­teel­li­sen pit­kä­ai­kai­sia eli ne ovat voi­mas­sa 31.7.2025 saak­ka. Yli­mää­räi­nen val­ti­on­o­suus­ker­ty­mä Sa­von­lin­nal­le täs­tä on näi­den vuo­sien osal­ta 1 295 000€.

MUTU – Muotoilukasvatuksen paketti lukiolle

Tai­de­lu­kio aloit­ti yh­teis­työ­nä Suo­mu ry:n kans­sa tuot­ta­maan muo­toi­lu­op­pi­mi­sen ko­ko­nai­suut­ta tam­mi­kuus­sa 2020. Pro­jek­ti saa­tiin maa­liin maa­lis­kuus­sa 2021, kun MUTU lan­see­rat­tiin live-lä­he­tyk­se­nä 23.3.2021 jul­ki­suu­teen ku­vis­tuu­bin en­sim­mäi­se­nä si­säl­tö­nä.

MU­TUn oppi­ma­te­ri­aa­li pe­rus­tuu Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­os­sa ke­hi­tet­tyi­hin si­säl­töi­hin, joi­hin Suo­mu ry:n sekä Pik­nik Pe­op­le -yri­tyk­sen työn­te­ki­jät Mari Sa­vio ja Anna Kok­ki tuot­ti­vat yh­teis­suun­nit­te­lu­työ­ka­lu­jen avul­la muo­toi­lu­op­pi­mi­sen työ­ta­po­jat ja me­ne­tel­miä.

MU­TUn ta­voi­te on in­nos­taa ja ava­ta muo­toi­lun maa­il­maa, ke­hit­tä­mis­tä ja kek­si­mis­tä. Se kan­nus­taa ko­kei­le­maan eri­lai­sia te­ke­mi­sen ja op­pi­mi­sen ta­po­ja. MUTU avaa muo­toi­lua ko­ko­nai­suu­te­na. Opis­ke­li­jat pää­se­vät ko­ke­maan, ko­kei­le­maan ja tes­taa­maan muo­toi­lun eri alu­ei­ta itse. MUTU koos­tuu kol­mes­ta osas­ta: opet­ta­jan op­paas­ta, opis­ke­li­jan luon­nos­kir­jas­ta sekä kol­mi­u­lot­tei­sis­ta MUTU-no­pis­ta. https://www.ku­vis­tuu­bi.fi/muo­toi­lu/

Tämä ke­hit­tä­mis­työ tu­kee lu­ki­oi­den ns. LOPS2021-työ­tä.  Muo­toi­lu­op­pi­mi­sen oppi­ma­te­ri­aa­li­pa­ket­ti aut­ta­nee eni­ten KU02-opin­to­jak­son suun­nit­te­lus­sa. Uusi ope­tus­suun­ni­tel­ma on käy­tös­sä 1.8.2021 al­ka­en lu­kio-opin­ton­sa aloit­ta­vien osal­ta. Ta­voit­tee­na oli ke­hit­tää KU02 –opin­to­jak­soon, Ym­pä­ris­tön ti­lat, pai­kat ja il­mi­öt, liit­ty­vää tuki- ja oppi­ma­te­ri­aa­lia. Ma­te­ri­aa­li on maan kaik­kien lu­ki­oi­den kuva­tai­de­o­pe­tuk­sen käy­tet­tä­vis­sä.

MUTU-muo­toi­lu­pa­ket­ti koos­tuu opis­ke­li­jan omas­ta luon­nos­kir­jas­ta, opet­ta­jan op­paas­ta ja kol­mi­u­lot­tei­ses­ta lisä­ma­te­ri­aa­lis­ta. Kaik­ki ma­te­ri­aa­lit ovat va­paas­ti la­dat­ta­vis­sa ja tu­los­tet­ta­vis­sa ne­tis­tä, osoit­tees­ta  https://www.ku­vis­tuu­bi.fi/

Opis­ke­li­jan luon­nos­kir­jas­ta löy­tyy eri laa­jui­sia pro­jek­te­ja, joi­ta on voi so­vel­taa ti­lan­teen mu­kaan. Opet­ta­ja ja opis­ke­li­jat voi­vat yh­des­sä va­li­ta kiin­nos­ta­via ko­ko­nai­suuk­sia. Open op­paas­ta löy­tyy mm. tii­vis­tä taus­ta­tie­toa ja ma­te­ri­aa­li­kir­jas­to ai­hee­seen sy­ven­ty­mi­seen.

Lan­see­rauk­sen jäl­keen olem­me lä­het­tä­neet MUTU-ko­ko­nai­suu­den op­pai­ta yh­teen­sä 404 kpl:tta. Tä­hän liit­ty­en olim­me yh­teyk­sis­sä kaik­kiin suo­men­kie­li­siin lu­ki­oi­hin.

Net­ti­si­vus­to ku­vis­tuu­bi.fi

Ke­hit­tä­mis­teh­tä­väs­sä pää­tet­tiin pa­nos­taa Ku­vis­tuu­biin, joka on lu­ki­on kuva­tai­de­kas­va­tuk­seen suun­nat­tu si­vus­to. Si­vus­ton on tar­koi­tus toi­mia kuva­tai­de­o­pet­ta­jan ma­te­ri­aa­li­pank­ki­na, ins­pi­raa­ti­o­na ja mah­dol­li­suu­te­na uu­den op­pi­mi­seen. Ku­vis­tuu­biin ke­rä­tään kuva­tai­de­alan am­mat­ti­lais­ten esit­te­ly­jä, te­o­ri­aa sekä ide­oi­ta teh­tä­viin. Ku­vis­tuu­bin vi­su­aa­li­sen il­meen suun­nit­te­li Pik­nik Pe­op­len Joo­nas Luo­to­nen, jon­ka kaut­ta myös tek­ni­nen run­ko ra­ken­tui.

Ku­vis­tuu­bin ylä­na­vi­goin­ti ja­kau­tuu osi­oi­hin Kuva­tai­de, Muo­toi­lu, Ark­ki­teh­tuu­ri, Me­dia sekä Ku­vis­luok­ka. Kuva­tai­teen alle on jo ra­ken­net­tu info- ja ma­te­ri­aa­li­pa­ke­tit pii­rus­tuk­seen, maa­lauk­seen, katu­tai­tee­seen, sar­ja­ku­vaan, tai­de­ke­ra­miik­kaan ja tai­de­kes­kus­te­luun. Pää­set tu­tus­tu­maan nii­hin täs­tä lin­kis­tä,  https://www.ku­vis­tuu­bi.fi/#

Ku­vis­tuu­bin si­säl­tö­jen osal­ta ku­ra­toim­me yh­teis­työ­ta­ho­jen kans­sa va­li­koi­tu­nei­ta tai­tei­li­joi­ta, haas­tat­te­lem­me näi­tä ja va­li­koim­me sit­ten edus­ta­vat kuva­ko­ko­nai­suu­det. Näin to­teu­tet­tiin esim. pii­rus­tus-osio Iida val­ko­sen kans­sa. Tai­de­ke­ra­mii­kan ko­ko­nai­suu­den tuot­ti Ara­bi­an Tai­de­o­sas­to­yh­dis­tys. Yh­teis­työ­tä on to­teu­tet­tu Ara­bi­an tai­de­o­sas­to­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Elis­se Si­mon­so­nin kans­sa, sekä vi­de­ot on ku­van­nut ja edi­toi­nut Je­fun­ne Gim­pel. Heil­tä on saa­tu ma­te­ri­aa­li tai­de­ke­ra­miik­ka-osi­on alle, sekä myös muo­toi­lun alle.

Ark­ki­teh­tuu­ri­osio on työn alla ja to­teut­ta­jak­si on va­lit­tu Arc­hin­fo / ark­ki­teh­tuu­ri­kas­va­tuk­ses­ta vas­taa­va Eeva As­ta­la. Ee­van siir­ryt­tyä pel­käs­tään ark­ki­teh­tuu­ri­po­li­tii­kan puo­lel­le, hä­nen ti­lal­leen tuli Lau­ra Nik­ki­lä.  Ark­ki­teh­tuu­rin osi­o­ta ke­hi­te­tään yh­teis­työs­sä Gau­di­an lu­ki­on kuva­tai­de­o­pet­ta­jan & ark­ki­teh­ti Jere Ma­li­sen kans­sa.

Las­ten ja Nuor­ten Tai­de­kes­kus, Nuo­ri tai­de, on tuot­ta­nut Ku­vis­luok­ka -ot­si­kon alle Pu­hu­taan tai­tees­ta -osi­on, jon­ka teh­tä­vän­an­not aut­ta­vat har­joit­te­le­maan pu­heen­vuo­ro­jen pi­tä­mi­siä sekä ryh­mä­kes­kus­te­lu­ja.

Luku­vuo­den 2021-2022 ai­ka­na koor­di­naat­to­ri on ke­rän­nyt Ku­vis­tuu­bi-si­vus­tol­le tai­tei­li­ja­e­sit­te­ly­jä seu­raa­vil­ta tai­tei­li­joil­ta: Tuo­mo Saa­li, Sa­mu­li Hei­mo­nen, Su­san­ne Got­berg, Mai­ju Sal­men­kivi, Emma Ai­na­la, Kaa­ri­na Haka, Kaa­ri­na Kaik­ko­nen, Han­na Vih­ri­ä­lä, Jiri Gel­ler, Tii­tu Ta­ka­la, Vil­le Tie­tä­väi­nen ja Han­ne­rii­na Mois­sei­nen.

Si­sus­tus­ark­ki­teh­tuu­ri­o­si­on tuot­ta­mi­sen on aloit­ta­nut ex-taik­ka­ri­lai­nen si­sus­tus­ark­ki­teh­ti Jo­han­na Strand.

Ihme­fil­mi ry:n Eli­na Vit­ka­la sekä Met­te La­gers­tam suun­nit­te­le­vat Me­dia-ot­si­kon alle ko­ko­nai­suut­ta, jos­sa kä­si­tel­lään elo­ku­vaa.

Av-ark­ki palk­kaa kor­ke­a­kou­lu­har­joit­te­li­jan , jon­ka teh­tä­vin kuu­luu muun mu­as­sa ra­ken­taa koos­tet­ta me­di­a­tai­tei­li­jois­ta Ku­vis­tuu­bi-si­vus­tol­le. Myös muu­ta yh­teis­työ­tä on suun­nit­teil­la ke­vääl­le 2023.

Sar­ja­kuva­tai­tei­li­ja H-P Leh­ko­nen koos­taa his­to­ri­a­pa­ket­tia zine-leh­dis­tä sekä te­kee ku­val­li­sen oh­jeen leh­den tait­te­luun.

Iida Val­ko­nen tuot­taa tai­tei­li­ja- ja tek­niik­ka -ko­ko­nai­suut­ta tai­de­gra­fii­kas­ta.

Yh­teis­työ­tä on myös vi­ri­tel­ty seu­raa­vien ta­ho­jen kans­sa: Bio­tai­teen seu­ra, ym­pä­ris­tö­tai­teen seu­ra, Hel­sin­ki Ur­ban art ry, Ark­ki­teh­tuu­ri­mu­seo, Mik­ke­lin Tai­de­mu­seo sekä  Ku­van­veis­tä­jä­liit­to

Taik­ka­rin ja La­pin­lah­den lu­ki­on ja kuva­tai­de­lu­ki­on yh­teis­työ

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio on teh­nyt ko­keel­lis­ta yh­teis­työ­tä La­pin­lah­den kuva­tai­de­lu­ki­on kans­sa. Ta­voit­tee­na on hah­mo­tel­la kou­lu­jen vä­li­sen yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sia ja suun­ni­tel­la näyt­te­ly­toi­min­taa, jol­la nos­tet­tai­siin kuva­tai­teen huo­mi­o­ar­voa oppi­ai­nee­na. La­pin­lah­den kuva­tai­de­lu­kio vie­rai­li Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­ol­la syk­syl­lä 2021, jol­loin opis­ke­li­jat pää­si­vät tu­tus­tu­maan toi­siin­sa sekä to­teut­ta­maan yh­tei­söl­lis­tä piir­tä­mis­tä kuva­tai­de­o­pet­ta­jien yh­tei­ses­ti suun­nit­te­le­mas­sa työ­pa­jas­sa.

Yh­teis­työ­tä jat­ket­tiin so­pi­mal­la yh­tei­ses­tä teh­tä­vän­an­nos­ta, joka täh­tää kol­lek­tii­vi­seen teos­ko­ko­nai­suu­teen ja näyt­te­lyyn:

Kol­lek­tii­vi­nen teos­ko­ko­nai­suus kä­sit­te­lee eri­lais­ten ym­pä­ris­tö­jen mer­ki­tyk­siä. Ym­pä­ris­tö­jä tar­kas­tel­laan pit­käl­lä aika­ja­nal­la. Niis­sä poh­di­taan his­to­ri­aa, mikä voi olla vai­kut­ta­nut ny­kyi­syy­teen, ja tä­hyil­lään tu­le­vai­suu­teen, ken­ties unel­miin, mut­ta myös uhka­ku­viin. Teos ra­ken­tuu en­sin kir­jeen­vaih­to­na oppi­lai­tos­ten vä­lil­lä: kes­ken­e­räi­siä teos­pa­lo­ja lä­he­te­tään kou­lus­ta toi­seen, jot­ka ku­kin jat­ka­vat nii­tä val­miik­si. Lo­pul­ta kai­kis­ta ra­ken­ne­taan ins­tal­laa­tio-ko­ko­nai­suus, joka aset­tuu ti­laan moni­u­lot­tei­ses­ti.

Ma­te­ri­aa­li­na käy­te­tään tu­ke­vaa pa­pe­ria tai kar­ton­kia, joi­hin piir­re­tään ja maa­la­taan. Pa­pe­reis­ta lei­ka­taan muo­to­ja, joi­ta voi yh­dis­tel­lä toi­siin­sa. Näis­tä muo­dois­ta luo­daan eri­lai­sia pie­nois­maa­il­mo­ja, jot­ka voi­vat aset­tua ti­laan lat­ti­al­le, ja­lus­tal­le tai ka­tos­ta roik­ku­maan. Pa­pe­ri­maa­il­mo­ja va­lais­taan suo­ral­la va­lol­la, saa­den ai­kaan niis­tä lan­ke­a­vat suu­ret var­jot sei­nä­pin­toi­hin.

Yh­teis­työ hui­pen­tui Tai­de­lu­ki­on prjo­ke­ti­vii­kol­le, jol­loin opis­ke­li­joi­ta tuli oh­jeis­ta­maan var­jo­tai­tei­li­ja Pau­la Vil­mi. Vil­min työ­pa­jas­sa ra­ken­net­tiin te­ok­sia val­miim­mak­si, ja niis­tä alet­tiin ra­ken­ta­maan ko­ko­nai­suuk­sia. Tätä tie­toa taik­ka­ri­lai­set vei­vät sit­ten La­pin­lah­teen vier­rail­les­saan siel­lä sa­mal­la vii­kol­la.

Kol­lek­tii­vi­ses­ta ko­ko­nai­suu­des­ta ra­ken­ne­taan näyt­te­ly syk­syl­lä 2022. Näyt­te­lyn poh­jal­ta suun­ni­tel­laan teh­tä­vä­ko­ko­nai­suut­ta, jota ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän avul­la voi­daan ja­kaa lu­ki­oi­hin ym­pä­ri Suo­mea. Yh­teis­työ voi­si myös joh­taa kuva­tai­teen oppi­ai­neen yh­teis­näyt­te­lyyn aluk­si esim. kuva­tai­de­lu­ki­oi­den kes­ken, mut­ta voi­si myös laa­jen­tua suu­rem­mak­si il­mi­ök­si. Näyt­te­ly­toi­min­nan idea on nos­taa kuva­tai­det­ta oppi­ai­nee­na esiin isom­mal­la vo­lyy­mil­la.

Täy­den­nys­kou­lu­tuk­set

Luku­vuo­den ai­ka­na ko­ro­na­vi­rus­ti­an han­ka­loit­ti kaik­kien ke­hit­tä­jä­lu­ki­oi­den täy­de­nys­kou­lu­tus­suun­ni­tel­mia. Tai­de­lu­ki­ol­la pää­dyt­tii pai­not­ta­maan täy­den­nys­kou­lu­tus­ta syk­sys­tä 2022 al­ka­en. Ke­vääl­lä jär­jes­tet­tiin TAI­TEI­LI­JA JA AK­TI­VIS­MI -lu­en­to 18.5.2022. Lu­en­nol­la esi­tel­tiin kuva­tai­tei­li­ja Jani Lei­no­sen tai­de­pro­jek­te­ja hä­nen uran­sa var­rel­ta. Jani Lei­nos­ta haas­tat­te­li Eli­na Vit­ka­la. Lu­en­non ava­si lu­ki­o­kuva­tai­teen val­ta­kun­nal­li­sen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän koor­di­naat­to­ri Kat­rii­na Kai­ja.

Al­mu­ni­toi­min­ta

Alum­ni­ver­kos­ton ko­ko­a­mis­ta jat­ket­tiin luku­vuo­den ai­ka­na. Tä­hän men­ness olem­me koon­neet seit­se­män alum­nin esit­te­lyt. Nii­hin pää­set tu­tus­tu­maan ohei­ses­ta lin­kis­ta. Ohes­sa vie­lä upo­tet­tu­na Tee­mu Muu­ri­mäen ter­vei­set van­has­ta opin­ah­jos­taan.

Ke­säl­le 2022 on suun­nit­teil­la alum­ni­näyt­te­ly Taik­ka­ri fo­re­ver. Sitä on va­lit­tu ku­ra­toi­maan tai­de­lu­ki­on käy­nyt kuva­tai­tei­li­ja Sini Ko­so­nen, ja sii­hen on kai­kil­le alum­neil­le avoin haku.

Han­ke­hal­lin­noin­ti

Ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän eril­lis­teh­tä­viä ovat luku­vuo­den 2021 – 2022 suo­rit­ta­neet kou­lun vi­ran­hal­ti­jois­ta seu­raa­vat hen­ki­löt; Kati Sink­ko­nen, Sei­ja Tik­ka, Kat­rii­na Kai­ja, Jo­a­cim Rönn, Jo­han­na Rot­ko, Iida Val­ko­nen ja Rei­ma Här­kö­nen. Li­säk­si osto­pal­ve­lu­na on han­kit­tu eril­lis­teh­tä­viä Suo­mu Ry / Tili-Sa­vio Oy:ltä, Pik­nic Pe­op­le Stu­dio Oy:ltä, Hos­ting-pal­ve­lu Oy:ltä sekä Tott-Print Oy:ltä.

Lisä­tie­toa ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän to­teut­ta­mi­seen liit­ty­en löy­dät kou­lum­me verk­ko­sivuilta

Val­ta­kun­nal­li­set ke­hit­tä­jä­lu­ki­ot 2019 – 2025. Tau­luk­ko Rei­ma Här­kö­nen.

Mai­ja Oja­nen. Le­vi­taa­tio. Osa ku­vis­tuu­bin pii­rus­tus-osi­o­ta.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2021 - 2022