STIPENDIT

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio myön­tää yh­teis­työ­kump­pa­nei­den­sa lah­joit­ta­mia sti­pen­de­jä opis­ke­li­joil­le. Myön­tä­mis­pe­rus­teis­sa ko­ros­tu­vat kuva­tai­teel­li­set ja mu­sii­kil­li­set an­si­ot, hyvä suo­riu­tu­mi­nen opin­nois­sa sekä po­si­tii­vi­nen to­mi­min­ta kou­lu­yh­tei­sös­sä.

Luku­vuo­den ai­ka­na usea opis­ke­li­ja on käy­nyt esiin­ty­mäs­sä yh­teis­työ­kump­pa­niem­me ti­lai­suuk­sis­sa tai teh­nyt muu­ta eri­tyis­o­saa­mis­ta vaa­ti­nut­ta työ­tä. Näis­tä on mak­set­tu sti­pen­de­jä luku­vuo­den ai­ka­na. Nämä suo­ruk­set ei­vät täs­sä lis­tauk­ses­sa näy.

Syksyn 2021 ylioppilaat

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on Se­ni­o­rit ry.

Mim­mi Häy­ry­nen

Lau­ri Ikä­val­ko

Ju­lia Kin­nu­nen

Iina Laa­ma­nen

Ro­sa­bel­la Lindb­lad

Aino-Mai­lis Sak­sa

Riik­ka Sor­sa

Anni Vait­ti­nen

Ali­sa Vish­ni­a­ko­va

Soro-sää­tiö

Joel Jär­ven­sivu

Ali­sa Vish­ni­a­ko­va

Sa­von­lin­nan Oop­pe­ra­juh­lat

Elli As­ti­kai­nen

Ma­ri­ja Hyy­ti­äi­nen

Kir­jal­li­suus­sti­pen­di

Sil­ja Laa­ma­nen

Vil­ja­mi Paa­na­nen

Keri­mäen Poh­jo­la-Nor­den ry.

Kata Lauk­ka­nen

LC Pun­ka­har­ju

Anni Kar­vi­nen

Kevään 2022 ylioppilaat

LC Pun­ka­har­ju

Ron­ja Rau­ta­nen

Sa­von­lin­nan Oop­pe­ra­juh­lat

Anni Lauk­ka­nen

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on Se­ni­o­rit ry.

Cher Cher­mi­na

It­ko­nen Oona

Kin­nu­nen Aa­tos

Naa­pu­ri Ella

Ran­ta­la Han­na

Rii­he­lä Inka

Ke­mia-leh­ti

Sti­pen­din lah­joit­ta­vat Aal­to-yli­o­pis­ton ke­mi­an tek­nii­kan kor­ke­a­kou­lu, BASF, Forc­hem Oy, Hel­sin­gin yli­o­pis­ton ke­mi­an osas­to, In­no­va­tics, Itä-Suo­men yli­o­pis­ton ke­mi­an lai­tos, Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton ke­mi­an lai­tos, Ke­mia-leh­ti, Ke­mi­an Kus­tan­nus Oy, Ke­mi­an Seu­rat, Ke­mi­an­te­ol­li­suus ry, Labo Line Oy, LUT-yli­o­pis­to, Mie­le Oy Pro­fes­si­o­nal, Nes­te Oyj, Nor­nic­kel Har­ja­val­ta, Ou­lun yli­o­pis­ton tek­nil­li­nen tie­de­kun­ta, Soft­wa­re Point ja Tu­run yli­o­pis­ton ke­mi­an lai­tos. Sti­pen­dien lah­joit­ta­mi­seen on osal­lis­tu­nut myös yk­si­tyis­hen­ki­löi­tä.

Ron­ja Rau­ta­nen

Te­at­te­ri-il­mai­sun (TEA) kir­ja­sti­pen­di

Pii­oi­nen Ma­te­lee­na

Kir­ja­sti­pen­di

Lau­rio Tiu­ku

Suo­men ruot­sin­o­pet­ta­jat ry. / kir­joi­tus­kil­pai­lun pal­kin­to

It­ko­nen Oona

Poh­jo­la Nor­den ry.

Rii­he­lä Inka

Soi­tin­kul­ma

Rau­ti­ai­nen Ver­ne­ri

Suo­mi-Ve­nä­jä -seu­ra, Sa­von­lin­nan osas­to

Rau­ta­nen Ron­ja

Du­kaa­ti­pa­kin­to 2021 Kia Skyt­tä

Tä­män vuo­den Du­kaat­ti­pal­kin­non saa päät­tö­työ, jon­ka mo­lem­mat osat, teos ja port­fo­lio, toi­mi­vat toi­si­aan tu­ke­vi­na mut­ta har­vi­nai­sen on­nis­tu­nees­ti myös it­se­näi­si­nä te­ok­si­na. Ne on­nis­tu­vat luo­maan tasa­pai­noi­sen, ensi­vai­ku­tel­mal­taan vä­rik­kään ja iloi­sen teos­ko­ko­nai­suu­den, joka avau­tuu moni­ta­soi­sek­si ajan­ku­vak­si. Hy­vän tai­de­te­ok­sen ta­voin sekä maa­laus että port­fo­lio kes­tä­vät kriit­tis­tä tar­kas­te­lua, an­ta­en ai­het­ta pa­la­ta ää­rel­leen ker­ta toi­sen­sa jäl­keen. Jo­kai­nen kat­se­lu- ja luku­ker­ta on pal­kit­se­va, sy­ven­tä­en ko­ke­mus­ta.

Du­kaat­ti­pal­kin­non saa Kia Skyt­tä. Päät­tö­työ ko­ko­nai­suu­des­saan on hui­kea tai­don­näy­te. Kiin­ni­tin huo­mi­o­ta seu­raa­viin asi­oi­hin: – roh­keus ja vas­tuul­li­suus ma­te­ri­aa­li­va­lin­nas­sa (ve­gaa­ni­nen maa­laus) – pe­rin­tei­sen gen­ren (oma­kuva) roh­kea kä­sit­te­ly (imp­ro­vi­saa­tio) – tee­man taus­toi­tus hen­ki­lö­koh­tai­sen kas­vu­ta­ri­nan kaut­ta sekä tai­de­his­to­ri­an viit­tauk­sin ja näi­den te­os­ten uu­del­leen­tul­kin­noin – maa­lauk­sen väri­maa­ilma ja muo­to­kie­li (hah­mot, som­mit­te­lu, vii­van ja vä­rin käyt­tö) – tek­ni­nen to­teu­tus (koko, ma­te­ri­aa­lin hal­lin­ta, tek­ni­nen suo­ri­tus) – port­fo­lio, joka on graa­fis­ta ilo­tu­li­tus­ta au­ke­a­ma au­ke­a­mal­ta Vuo­den 2021 päät­tö­työn tee­ma­na on rau­ha. Kia Skyt­tä port­fo­li­os­saan taus­toit­taa tee­maa seik­ka­pe­räi­ses­ti ja moni­ta­soi­ses­ti. Pa­neu­tu­mi­nen tee­maan, työn suun­nit­te­lu ja ref­lek­toin­ti omal­ta osal­taan an­ta­vat te­ki­jäl­le roh­keut­ta heit­täy­tyä. Päät­tö­työn pro­ses­si­ku­vaus on oiva osoi­tus suun­nit­te­lun ja sy­ven­ty­mi­sen tar­peel­li­suu­des­ta sekä op­pi­mis­ym­pä­ris­tön mer­ki­tyk­ses­tä. Ma­te­ri­aa­li­va­lin­ta ja maa­laus­ta­pa osoit­ta­vat roh­keut­ta ja kyp­syyt­tä haas­taa it­sen­sä, mikä kai­kes­sa tai­teen­te­ke­mi­ses­sä on kes­keis­tä. Rau­ha on ais­ti­är­syk­keet­tö­myy­den ohel­la myös ”va­paut­ta odo­tuk­sis­ta ja ra­joi­tuk­sis­ta, eli va­paut­ta olla oma it­se­ni.”

Du­kaat­ti­pal­kin­non saa Kia Skyt­tä. Päät­tö­työ ko­ko­nai­suu­des­saan on hui­kea tai­don­näy­te. Kiin­ni­tin huo­mi­o­ta seu­raa­viin asi­oi­hin: – roh­keus ja vas­tuul­li­suus ma­te­ri­aa­li­va­lin­nas­sa (ve­gaa­ni­nen maa­laus) – pe­rin­tei­sen gen­ren (oma­kuva) roh­kea kä­sit­te­ly (imp­ro­vi­saa­tio) – tee­man taus­toi­tus hen­ki­lö­koh­tai­sen kas­vu­ta­ri­nan kaut­ta sekä tai­de­his­to­ri­an viit­tauk­sin ja näi­den te­os­ten uu­del­leen­tul­kin­noin – maa­lauk­sen väri­maa­ilma ja muo­to­kie­li (hah­mot, som­mit­te­lu, vii­van ja vä­rin käyt­tö) – tek­ni­nen to­teu­tus (koko, ma­te­ri­aa­lin hal­lin­ta, tek­ni­nen suo­ri­tus) – port­fo­lio, joka on graa­fis­ta ilo­tu­li­tus­ta au­ke­a­ma au­ke­a­mal­ta Vuo­den 2021 päät­tö­työn tee­ma­na on rau­ha. Kia Skyt­tä port­fo­li­os­saan taus­toit­taa tee­maa seik­ka­pe­räi­ses­ti ja moni­ta­soi­ses­ti. Pa­neu­tu­mi­nen tee­maan, työn suun­nit­te­lu ja ref­lek­toin­ti omal­ta osal­taan an­ta­vat te­ki­jäl­le roh­keut­ta heit­täy­tyä. Päät­tö­työn pro­ses­si­ku­vaus on oiva osoi­tus suun­nit­te­lun ja sy­ven­ty­mi­sen tar­peel­li­suu­des­ta sekä op­pi­mis­ym­pä­ris­tön mer­ki­tyk­ses­tä. Ma­te­ri­aa­li­va­lin­ta ja maa­laus­ta­pa osoit­ta­vat roh­keut­ta ja kyp­syyt­tä haas­taa it­sen­sä, mikä kai­kes­sa tai­teen­te­ke­mi­ses­sä on kes­keis­tä. Rau­ha on ais­ti­är­syk­keet­tö­myy­den ohel­la myös ”va­paut­ta odo­tuk­sis­ta ja ra­joi­tuk­sis­ta, eli va­paut­ta olla oma it­se­ni.”

Päät­tö­työ on pit­kä pro­ses­si, ku­ten sen kuu­luu­kin olla. ”…en voi lo­pet­taa päät­tö­työn ajat­te­le­mis­ta, kos­ka tää on mul­le iso jut­tu …ha­lu­an teh­dä jo­tain tosi hie­noa, jos­ta oon yl­peä.” Maa­laus on tasa­pai­noi­nen, tek­ni­ses­ti var­ma suo­ri­tus, joka on te­ki­jäl­leen ol­lut myös löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan. Sii­nä on­nis­tu­mi­nen ker­too pait­si lah­jak­kuu­des­ta myös ai­em­mas­ta har­ras­tu­nei­suu­des­ta. Viit­tauk­set suo­ma­lai­sen ja eu­roop­pa­lai­sen tai­de­his­to­ri­an merk­ki­te­ok­siin ei­vät ole vä­ki­näi­siä vaan luon­te­via poh­din­to­ja myös port­fo­li­os­sa kä­si­tel­tyi­hin tee­moi­hin, tai­tei­li­jan va­pau­den ol­les­sa niis­tä kes­kei­nen. Teos avau­tuu oma­laa­tui­sen ja rik­kaan muo­to­kie­len­sä kaut­ta myös tai­de­his­to­ri­aan pe­reh­ty­mät­tö­mäl­le kat­so­jal­le. Port­fo­lio on pien­tä edi­toin­tia vail­le val­mis tai­de­teos it­ses­sään. Port­fo­li­o­ta voi lä­hes­tyä kuva­kir­ja­na. Sen au­ke­a­mat ovat moni­ta­soi­sia, var­mo­ja esi­tyk­siä graa­fi­ses­ta osaa­mi­ses­ta, muo­dos­ta­en kos­ket­ta­van kas­vu­ta­ri­nan. Kia Skyt­tä ref­lek­toi haus­kas­ti myös omaa ke­hi­tys­tään ja op­pi­mis­pro­ses­sia van­ho­jen pii­rus­tus­ten avul­la. On­nis­tu­es­saan tai­de­teos ase­moi­tuu osak­si jat­ku­moa, luo­den sil­lan men­neen ja tu­le­van vä­lil­le. Kia Skyt­tä on­nis­tuu omal­la työl­lään tuo­maan iloa ja luo­maan us­koa huo­mi­seen. Ajoit­tain jopa raa­dol­li­sel­la avoi­muu­del­laan hän pal­jas­taa ne asen­teet ja ra­ken­teet, joi­den ta­kia yh­teis­kun­ta voi pa­hoin kiel­täy­ty­es­sään hy­väk­sy­mäs­tä eri­lai­suut­ta. Päät­tö­työ osal­lis­tuu ajan­koh­tai­seen yh­teis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun eri­lai­suu­den hy­väk­sy­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä. Kia Skyt­tä on­nis­tuu ta­voit­tees­saan luo­da ”tri­buut­ti itse­il­mai­sul­le”. Hä­nen toi­veen­sa oli saa­da ai­kaan ”…toi­von mu­kaan jo­tain uniik­kia ja py­säyt­tä­vää, tun­tei­ta he­rät­tä­vää”Tai­de par­haim­mil­laan avaa uu­sia näkö­kul­mia, joh­dat­te­le kat­so­jan uu­teen maa­il­maan. Löy­tö­ret­ki Kian maa­il­maan on ai­nut­laa­tui­nen ko­ke­mus.

Päät­tö­työ on pit­kä pro­ses­si, ku­ten sen kuu­luu­kin olla. ”…en voi lo­pet­taa päät­tö­työn ajat­te­le­mis­ta, kos­ka tää on mul­le iso jut­tu …ha­lu­an teh­dä jo­tain tosi hie­noa, jos­ta oon yl­peä.” Maa­laus on tasa­pai­noi­nen, tek­ni­ses­ti var­ma suo­ri­tus, joka on te­ki­jäl­leen ol­lut myös löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan. Sii­nä on­nis­tu­mi­nen ker­too pait­si lah­jak­kuu­des­ta myös ai­em­mas­ta har­ras­tu­nei­suu­des­ta. Viit­tauk­set suo­ma­lai­sen ja eu­roop­pa­lai­sen tai­de­his­to­ri­an merk­ki­te­ok­siin ei­vät ole vä­ki­näi­siä vaan luon­te­via poh­din­to­ja myös port­fo­li­os­sa kä­si­tel­tyi­hin tee­moi­hin, tai­tei­li­jan va­pau­den ol­les­sa niis­tä kes­kei­nen. Teos avau­tuu oma­laa­tui­sen ja rik­kaan muo­to­kie­len­sä kaut­ta myös tai­de­his­to­ri­aan pe­reh­ty­mät­tö­mäl­le kat­so­jal­le. Port­fo­lio on pien­tä edi­toin­tia vail­le val­mis tai­de­teos it­ses­sään. Port­fo­li­o­ta voi lä­hes­tyä kuva­kir­ja­na. Sen au­ke­a­mat ovat moni­ta­soi­sia, var­mo­ja esi­tyk­siä graa­fi­ses­ta osaa­mi­ses­ta, muo­dos­ta­en kos­ket­ta­van kas­vu­ta­ri­nan. Kia Skyt­tä ref­lek­toi haus­kas­ti myös omaa ke­hi­tys­tään ja op­pi­mis­pro­ses­sia van­ho­jen pii­rus­tus­ten avul­la. On­nis­tu­es­saan tai­de­teos ase­moi­tuu osak­si jat­ku­moa, luo­den sil­lan men­neen ja tu­le­van vä­lil­le. Kia Skyt­tä on­nis­tuu omal­la työl­lään tuo­maan iloa ja luo­maan us­koa huo­mi­seen. Ajoit­tain jopa raa­dol­li­sel­la avoi­muu­del­laan hän pal­jas­taa ne asen­teet ja ra­ken­teet, joi­den ta­kia yh­teis­kun­ta voi pa­hoin kiel­täy­ty­es­sään hy­väk­sy­mäs­tä eri­lai­suut­ta. Päät­tö­työ osal­lis­tuu ajan­koh­tai­seen yh­teis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun eri­lai­suu­den hy­väk­sy­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä. Kia Skyt­tä on­nis­tuu ta­voit­tees­saan luo­da ”tri­buut­ti itse­il­mai­sul­le”. Hä­nen toi­veen­sa oli saa­da ai­kaan ”…toi­von mu­kaan jo­tain uniik­kia ja py­säyt­tä­vää, tun­tei­ta he­rät­tä­vää”Tai­de par­haim­mil­laan avaa uu­sia näkö­kul­mia, joh­dat­te­le kat­so­jan uu­teen maa­il­maan. Löy­tö­ret­ki Kian maa­il­maan on ai­nut­laa­tui­nen ko­ke­mus.
Mik­ke­lis­sä, 11.2.2021 Kir­si­ma­ria E. Tö­rö­nen Kuva­tai­tei­li­ja

Taidelukion 1. – 3. vuosikurssin opiskelijoille myönnetyt stipendit

Du­kaat­ti­pal­kin­to 2022 Ian Lai­ti­nen

As­tu­es­sa­ni si­sään Gal­le­ria Etei­seen kiin­ni­tin heti huo­mi­o­ni tä­hän tila­tai­de­te­ok­seen. Se kii­pe­ää sei­näl­tä il­maan, pai­no­voi­maa uh­ma­ten. Teos il­men­tää te­ki­jän­sä ri­kas­ta mie­li­ku­vi­tus­ta, tek­nis­tä tai­tu­ruut­ta sekä ky­kyä luo­vaan ajat­te­luun ja ma­te­ri­aa­lin käyt­töön. Port­fo­lio tu­kee ko­ko­nai­suut­ta kau­niis­ti piir­re­tyil­lä luon­nok­sil­laan ja teks­tit avaa­vat tai­tei­li­jan teko­pro­ses­sia. Va­lit­sen tä­män vuo­den du­kaat­ti­pal­kin­non saa­jak­si Ian Lai­ti­sen.

Te­ok­sen ri­pus­tus on hy­vin dy­naa­mi­nen ja kui­ten­kin tasa­pai­noi­nen. Sei­näl­lä on rus­ke­as­ta aal­to­pah­vis­ta ra­ken­net­tu kol­mi­u­lot­tei­nen pie­nois­kau­pun­ki, il­mas­sa lei­ju­vat niin ikään pah­vi­set lai­vat. Kau­pun­gin pa­pe­ri­set asuk­kaat toi­mit­ta­vat ar­ke­aan mm. te­at­te­ris­sa ja kou­lus­sa, lei­ju­vas­ta ve­nees­tä myy­dään len­to­ka­laa. Niin yk­sin­ker­tais­ta kuin ma­te­ri­aa­li on­kin, Lai­ti­nen kä­sit­te­lee sitä hy­vin moni­puo­li­ses­ti ja kek­se­li­ääs­ti. Re­pi­mäl­lä ja leik­kaa­mal­la, käyt­tä­mäl­lä aal­to­pah­vin vuo­roin si­le­ää, vuo­roin aal­toi­le­vaa puol­ta hän saa luo­tua eri­lai­sia struk­tuu­re­ja, ku­ten ta­lo­jen aal­to­pel­ti­kat­to­ja. Port­fo­li­os­saan Lai­ti­nen ker­too sar­ja­ku­vien ja ani­maa­ti­o­elo­ku­vien vai­ku­tuk­ses­ta töi­hin­sä. Tämä nä­kyy te­ok­sen es­te­tii­kas­sa, kui­ten­kaan häi­rit­se­mät­tä Lai­ti­sen omaa il­mai­sua.
Tai­tei­li­jan ar­ki­nen ma­te­ri­aa­li­va­lin­ta ilah­dut­taa muu­ten­kin kuin vi­su­aa­li­se­na ele­ment­ti­nä. Eläm­me hy­vin ku­lu­tus­kes­kei­ses­sä yh­teis­kun­nas­sa, ha­mu­am­me hal­paa ta­va­raa, jota kus­ka­taan toi­sel­ta puo­lel­ta maa­il­maa. Aal­to­pah­vi näh­dään yleen­sä pah­vi­laa­ti­kon muo­dos­sa, säi­lyt­tä­mäs­sä ta­va­raa, lo­pul­ta ru­tat­tu­na ke­räys­as­ti­as­sa, ros­ka­na. Lai­ti­nen yle­vöit­tää sa­man ma­te­ri­aa­lin muun­ta­mal­la sen mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sek­si tai­de­te­ok­sek­si. Tämä he­rät­tää poh­ti­maan op­pi­sim­me­ko suh­tau­tu­maan ar­vos­ta­vam­min tuot­ta­maam­me ja ku­lut­ta­maam­me ta­va­raan niin, ett­ei­vät ne muut­tui­si­kaan ros­kik­si.

Te­ok­ses­ta muis­tuu myös mie­leen lap­suu­den lei­kit, jois­sa pah­vi­laa­ti­kos­ta muo­tou­tui mil­loin auto, nuk­ke­koti tai he­vos­tal­li. Tai­tei­li­jan tär­keim­piä ky­ky­jä on­kin jat­kaa leik­ki­mis­tä ja aja­tel­la laa­ti­kon ulko­puo­lel­ta.
Port­fo­li­os­saan Lai­ti­nen kir­joit­taa ha­lu­a­van­sa ai­heut­taa kat­so­jas­sa ”vau”-re­ak­ti­on ja sii­nä hän on­nis­tuu. Pah­vi­kau­pun­ki on oma maa­gi­nen maa­il­man­sa, joka he­rät­tää ha­lun näh­dä enem­män.

Us­kon, että Ian Lai­ti­sel­la on lah­jak­kuut­ta ja tai­toa jat­kaa tai­teen pa­ris­sa niin ha­lu­tes­saan.

Sa­von­lin­nas­sa 24.2.2022

Sini Ko­so­nen, kuva­tai­tei­li­ja AMK

Uu­sio-uu­ti­set

Sti­pen­din lah­joit­ta­vat Uu­si­o­uu­ti­set-leh­ti ja yh­teis­työ­kump­pa­nit: Bu­si­ness Ääne­kos­ki, Ka­jaa­nin am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu KAMK, Kier­to­kaa­ri, Kuu­sa­kos­ki, Las­si­la & Ti­kan­oja, LHJ Group, Pur­ku­piha, SER-tuot­ta­ja­yh­tei­sö SER­TY, Suo­men Eri­tyis­jäte, Suo­men Kier­to­voi­ma ry KIVO , Tu­run am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu sekä Ur­ba­ser .

Han­na Myl­ler

Ke­mia-leh­ti

Sti­pen­din lah­joit­ta­vat Aal­to-yli­o­pis­ton ke­mi­an tek­nii­kan kor­ke­a­kou­lu, BASF, Forc­hem Oy, Hel­sin­gin yli­o­pis­ton ke­mi­an osas­to, In­no­va­tics, Itä-Suo­men yli­o­pis­ton ke­mi­an lai­tos, Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton ke­mi­an lai­tos, Ke­mia-leh­ti, Ke­mi­an Kus­tan­nus Oy, Ke­mi­an Seu­rat, Ke­mi­an­te­ol­li­suus ry, Labo Line Oy, LUT-yli­o­pis­to, Mie­le Oy Pro­fes­si­o­nal, Nes­te Oyj, Nor­nic­kel Har­ja­val­ta, Ou­lun yli­o­pis­ton tek­nil­li­nen tie­de­kun­ta, Soft­wa­re Point ja Tu­run yli­o­pis­ton ke­mi­an lai­tos. Sti­pen­dien lah­joit­ta­mi­seen on osal­lis­tu­nut myös yk­si­tyis­hen­ki­löi­tä.

Jylk­kä Lumi

Myl­ler Han­na

Ruo­ho­aho Levi

Toit­tu­ri Tomi

Sai­ras­ten suku­seu­ra ry. / logo­kil­pai­lun voit­ta­jal­le

San­ta­har­ju Ron­ja

Nova-Re­cords Oy

Sonné Jas­mi­na

Ete­lä-Sa­von Tie­de­seu­ra ry.

Sal­li­nen Eve

Suo­mi-Sak­sa Yh­dis­tys­ten Lii­to ry. ja­Sa­von­lin­nan Suo­ma­lai­es-Sak­sa­lai­nen yh­dis­tys ry.

Kan­gas-Hyvn­ni­lä Nora

Suo­ma­lai­nen Kir­ja­kaup­pa

Sa­lo­nen Vie­no

Hut­tu­nen Nea

Sa­mo­del­ki­na So­fia

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on Se­ni­o­rit ry.

Aho Eeva

Kos­ki Sii­ri

Kan­gas-Hyn­ni­lä Mira

Kor­ho­nen Me­lis­sa

Rau­ti­ai­nen Tai­ja

Jo­ke­lai­nen An­ton

Mä­ki­nen Pau­lii­na

Ehrn­rooth Ka­ta­rii­na

Ran­ta­la Me­lis­sa

Elo­maa Vi­o­la

Wes­ter­lund Hel­mi

Au­ra­mo Ama­lia

Man­ner­kos­ki Sal­la

Mui­no­nen Eppu

Väns­kä Elli

Paa­na­nen To­pi­as

Stip­den­di Tai­de­lu­ki­on mark­ki­oin­ti­ma­te­ri­aa­lien ku­vi­tus­työs­tä

Lep­pä­lä Ron­ja

Eve Eric Lax­man­nin -näyt­te­lyn ava­jai­sis­sa. Kuva Kat­rii­na Kai­ja.

Valo­tai­det­ta Tiit­ta­lan kar­ta­nos­sa. Kuva Kat­rii­na Kai­ja

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2021 - 2022