TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA

TAIDELUKION TEHTÄVÄ

Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mis­lu­vas­sa mää­ri­tel­lään eri­tyi­sek­si kou­lu­tus­teh­tä­väk­si kuva­tai­de- ja mu­siik­ki­pai­not­tei­nen ope­tus.

Tai­de­lu­kio on yleis­si­vis­tä­vä oppi­lai­tos, joka an­taa opis­ke­li­jal­le riit­tä­vät tie­dot ja tai­dot lu­ki­on oppi­mää­riin pe­rus­tu­viin jat­ko-opin­toi­hin. Lu­kio-opin­to­jen päät­ty­es­sä opis­ke­li­ja saa lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen ja suo­rit­taa yli­op­pi­las­tut­kin­non. Eri­tyis­teh­tä­vän mu­kai­ses­ti Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­os­sa an­ne­taan laa­ja-alais­ta kuva­tai­teen ja mu­sii­kin ope­tus­ta.

TAIDELUKION ARVOPERUSTA JA PÄÄMÄÄRÄ

Tai­de­lu­ki­on ope­tus- ja kas­va­tus­teh­tä­vä ra­ken­tuu suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin kes­kei­sel­le arvo­poh­jal­le. Yk­si­lön ih­mis­arvo, tasa-ar­voi­suus, oi­keu­den­mu­kai­suus, to­tuu­del­li­suus, su­vait­se­vai­suus, yk­si­lön va­paus, tois­ten huo­mi­oo­not­ta­mi­nen ja kes­ki­näi­nen vas­tuu ovat tär­kei­tä ar­vo­jen pe­rus­pi­la­rei­ta. Li­säk­si Tai­de­lu­ki­os­sa ko­ros­tu­vat tai­teen ja es­teet­ti­syy­den; kau­neu­den ko­ke­mi­sen ja ais­tien her­kik­si har­joit­ta­mi­sen pe­rus­tee­sit.

Kai­kes­sa oppi­lai­tok­ses­sa teh­dys­sä työs­sä py­ri­tään en­na­koi­maan muu­tok­sen si­säl­töä ja no­peut­ta. Opis­ke­li­joi­ta tu­e­taan jä­sen­tä­mään arvo­maa­il­maan­sa ja ta­paan­sa hah­mot­taa maa­il­maa. Opis­ke­li­joi­ta kan­nus­te­taan omiin luo­viin rat­kai­su­mal­lei­hin sekä omak­su­maan ja ke­hit­tä­mään val­miuk­si­aan luo­vaan tai­teel­li­seen toi­min­taan. Työ­hön si­tou­tu­mi­nen, vas­tuul­li­suus ja vuo­ro­vai­kut­tei­suus ovat toi­min­nan pe­rus­läh­tö­koh­tia.

Tai­de­lu­kio tu­kee opis­ke­li­joi­den kas­va­mis­ta yh­teis­työ­ky­kyi­sik­si, kor­ke­at es­teet­ti­set ja eet­ti­set ar­vot si­säis­tä­neik­si ihmi­sik­si, jot­ka tie­dos­ta­vat oi­keu­ten­sa ja vel­vol­li­suu­ten­sa ja tun­te­vat vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­ten­sa kan­sain­vä­lis­ty­väs­sä yh­teis­kun­nas­sa.

Yleis­si­vis­tä­vä ope­tus ja tai­tei­den ope­tus sekä nii­den kes­ki­näi­nen vuo­ro­vai­ku­tus muo­dos­ta­vat toi­min­nan yti­men uu­den tie­don, tai­don, osaa­mi­sen ja hy­vin­voin­nin ko­ko­nai­suu­des­sa. Tai­teet osa­na yleis­si­vis­tys­tä näh­dään kaik­kien tasa-ar­voi­se­na perusoi­keu­te­na ri­kas­tut­taa elä­mään­sä.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2021 - 2022