REHTORIN TERVEHDYS

Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne han­ka­loit­ti edel­leen Tai­de­lu­ki­on luku­vuo­si­suun­ni­tel­man to­teut­ta­mis­ta mm. use­am­pi opin­to­mat­ka jäi to­teut­ta­mat­ta, ke­vään te­at­te­ri­pro­duk­ti­on esi­tyk­siä jou­dut­tiin pe­ru­maan ja pe­rin­tei­set mam­mut­ti­kon­ser­tit to­teut­tiin il­man li­vey­lei­söä. On­nek­si etä­o­pe­tus­moo­diin emme jou­tu­neet luku­vuo­den ai­ka­na ja on­nis­tuim­me to­teut­ta­maan yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set suun­ni­tel­lus­ti ja il­man on­gel­mia.

Luku­vuo­den ai­ka­na jat­koim­me voi­mal­li­ses­ti val­ta­kun­nal­li­sen lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän to­teut­ta­mis­ta. Ope­tus­mi­nis­te­ri­hän oli va­lin­nut loka­kuus­sa 2017 Suo­mes­ta 11 lu­ki­o­ta täl­lai­sik­si ke­hit­tä­jä­lu­ki­oik­si vas­tuut­ta­en ne omiin ke­hit­tä­mis­teh­tä­viin­sä. Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vas­tuu­tet­tiin kuva­tai­teen ke­hit­tä­mi­seen. Ke­hit­tä­mis­työ on hy­vin re­sur­soi­tu, mi­nis­te­riö (OKM) an­taa vuo­sit­tain 185 000€ val­ti­on­o­suu­den tätä var­ten. Tä­hän teh­tä­vään liit­ty­en suu­rin koi­tok­sem­me on ol­lut lu­ki­oi­den uu­dis­tu­neen ope­tus­suun­ni­tel­man (LOPS2021) kuva­tai­teen 2. opin­to­jak­son tuki­ma­te­ri­aa­lik­si tuo­tet­tu ns. MUTU-pa­ket­ti, Tämä pa­ket­ti lan­see­rat­tiin ke­vääl­lä 2021 ja ku­lu­van luku­vuo­den ai­ka­na se jal­kau­tet­tiin laa­jal­ti kuva­tai­de­o­pet­ta­jien käyt­töön, pel­käs­tään ma­te­ri­aa­li­pos­ti­tuk­sia teh­tiin 404 kpl:tta.  Li­säk­si to­teu­tim­me lisä­ma­te­ri­aa­le­ja jako­ka­na­vak­si tuo­tet­tuun ku­vis­tuu­bi.fi -si­vus­toon. Ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän or­ga­ni­soin­tiin teh­tiin muu­tos si­ten, että tätä toi­min­taa koor­di­noi kuva­tai­de­o­pet­ta­ja Kat­rii­na Kai­ja ja hä­nen työ­pa­nok­ses­taan n. 50% koh­dis­tuu tä­hän.

Luku­vuo­den ai­ka­na to­teu­tet­tiin tai­de­kas­va­tus­hank­kei­ta laa­jal­la kir­jol­la. Kuva­tai­de­lu­ki­on pe­rin­tei­nen päät­tö­työ­näyt­te­ly oli saa­nut ai­heek­seen RE­AK­TIO.Tee­man pa­ris­sa kuva­tai­de­lin­jan abit pää­si­vät to­teut­ta­maan it­se­ään ja osoit­ta­maan Tai­de­lu­ki­os­sa han­kit­tua osaa­mis­ta. To­teu­tim­me vir­tu­aa­li­sen vie­rai­lu­mah­dol­li­suu­den näyt­te­lyym­me.

Mu­siik­ki­lu­ki­on pe­rin­tei­set mam­mut­ti­kon­ser­tit ke­vät­luku­kau­den alku­puo­lel­la to­teut­tiin etä­to­teu­tuk­sel­la. Etä­to­teu­tuk­set toi­mi­vat myös ope­tuk­sen eheyt­tä­jä­nä, kos­ka kuva­tai­de­lu­ki­on me­dia-il­mai­su huo­leh­ti strii­mauk­ses­ta. Ohes­sa tal­len­teet näis­tä kon­ser­teis­ta.

Luku­vuo­den tär­ke­ä­nä ke­hit­tä­mis­koh­tee­na oli LOPS2021-asia­kir­jan jal­kaut­ta­mi­nen nor­maa­liin ope­tus­työ­hön. Edel­li­sen 1,5 vuo­den ai­ka­na olim­me uu­dis­ta­neet ope­tus­suu­ni­tel­man ja se otet­tiin käyt­töön 1.8.2021 lu­kio-opin­ton­sa aloit­ta­vien osal­ta.  Ai­em­min opin­ton­sa aloit­ta­neet jat­koi­vat opin­to­jaan LOPS2016-asa­kir­jan mu­kai­ses­ti. Sa­maan ai­kaan myös ope­tuk­sen muut­tu­mi­nen mak­sut­to­mas­ki ai­heut­ti uu­sia vel­voit­tei­ta lu­ki­ol­le. Han­kim­me mak­sut­to­mat ope­tus­ma­te­ri­aa­lit opin­to­jak­so­ja var­ten ja opin­nois­sa tar­vit­ta­van pää­te­lait­teen. Pää­te­lait­teek­si oli va­li­koi­tu­nut Opin­sys Oy:n Lu­ki­o­lais­kan­net­ta­va. Va­lin­ta osoit­tau­tui hy­väk­si ja han­kit­tu käy­tä­jä­pa­lau­te tuki tätä vah­vas­ti.

Erin­o­mai­sen mu­ka­va asia oli se, että pää­sim­me pa­rin vuo­den tauon jäl­keen to­teut­ta­maan ulko­mail­le suun­ta­tu­nei­ta opin­to- ja han­ke­mat­ko­ja. Eras­mus+ -hank­keen We are Mu­sic osal­ta kan­sain­vä­li­siä liik­ku­vuuk­sia  ker­tyi yh­teen­sä 40. Vie­rai­lim­me Sak­sas­sa ja Por­tu­ga­lis­sa 1.5. – 7.5.2022. Luku­vuo­den ai­ka­na emme ky­en­neet aloit­ta­maan KA122-han­ket­tam­me rans­ka­lai­sen lu­ki­on kans­sa. Par­hail­laan ha­em­me uut­ta yh­teis­työ­kump­pa­nia Rans­ka-Suo­mi Ins­ti­tuu­tin avus­tuk­sel­la.  SuS­hi-hank­keen to­teu­tus kes­key­tet­tiin ra­hoit­ta­jan toi­mes­ta. Täs­sä hak­kees­sa yh­teis­työ­kump­pa­ni­na ovat ol­leet ve­nä­läi­set kou­lut.

Ku­ten huo­maat­te, luku­vuo­den ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ri on pul­lol­laan mitä eri­lai­sim­pia ta­pah­tu­mia, jot­ka an­toi­vat tär­kei­tä vai­kut­tei­ta opis­ke­li­joi­den omaan työs­ken­te­lyyn. Opis­ke­li­joi­den oma­eh­toi­nen toi­min­ta opet­ta­jiem­me oh­jauk­ses­sa taa­sen an­toi opis­ke­li­joil­le tui­ki tär­kei­tä mah­dol­li­suuk­sia saa­da on­nis­tu­mi­sen elä­myk­siä ja sitä kaut­ta kas­vat­ti­vat hei­tä ih­mi­si­nä ja kult­tuu­ri­toi­mi­joi­na. Läm­min kii­tos myös tu­tor-opis­ke­li­joil­le ja opis­ke­li­ja­kun­nan ak­tii­veil­le sii­tä mut­kat­to­muu­des­ta, jol­la yh­tei­siä asi­oi­ta hoi­det­tiin. Tu­to­rit te­ke­vät kul­lan­ar­vois­ta työ­tä uu­sien taik­ka­ri­lais­ten hy­vin­voin­nin eteen. Opis­ke­li­ja­kun­ta jär­jes­tää kou­lun kas­va­tus- ja ope­tus­työ­tä tu­ke­via ta­pah­tu­mia, jois­sa ha­luk­kaat voi­vat ot­taa vas­tuu­ta yh­tei­sis­tä asi­ois­ta. Täs­tä lin­kis­tä löy­tyy Tai­de­lu­ki­on luku­vuo­si­suun­ni­tel­man to­teu­tu­ma­ra­port­ti.

Luku­vuo­den ai­ka­na Tai­de­lu­ki­os­sa lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen ja yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ti 66 yli­oppi­las­ta.

Ha­lu­an kiit­tää Sa­von­lin­nan kau­pun­kia kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä, Tai­de­lu­ki­on opis­ke­li­joi­ta, hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­via, yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ja yli­pään­sä kaik­kia toi­min­taan osal­lis­tu­nei­ta tou­hua täyn­nä ol­lees­ta ja on­nis­tu­nees­ta luku­vuo­des­ta.

Hy­vää ke­sää!

Rei­ma Här­kö­nen

Pro­me­na­di­kon­sert­ti me­nos­sa, kon­sert­ti li­vest­rii­mat­tiin. Kuva Kat­rii­na Kai­ja.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on ja Sa­von­lin­nan Ly­se­on lu­ki­on 1. vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­joi­den pa­lau­te lu­ki­o­lais­kan­net­ta­vas­ta. Kaa­vio Rei­ma Här­kö­nen.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2021 - 2022