VALTAKUNNALLINEN MUSIIKKILUKIOPÄIVÄ 17.5.2021 SAVONLINNASSA

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri päät­ti loka­kuus­sa 2017 lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen eri­tyis­teh­tä­vis­tä. Mu­sii­kin eri­tyis­teh­tä­vä an­net­tiin 13 lu­ki­ol­le ja näi­den jär­jes­tä­mis­lu­vis­sa ra­hoi­tuk­sen pe­rus­tee­na on yh­teen­sä 1820 opis­ke­li­ja­paik­kaa. Kes­ki­mää­rin siis n. 610 opis­ke­li­jaa aloit­taa mu­siik­ki­lu­ki­on opis­ke­li­ja­na vuo­sit­tain. Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­os­sa täl­lai­sia aloi­tus­paik­ko­ja on 37.

Suo­men mu­siik­ki­lu­ki­ot jär­jes­tä­vät pa­rin vuo­den vä­lein mu­siik­ki­lu­ki­o­päi­vät. Mu­siik­ki­lu­ki­o­päi­vien ai­ka­na py­ri­tään saat­ta­maan eri puo­lil­la maa­ta opis­ke­le­vat mu­siik­ki­lu­ki­o­lai­set te­ke­mi­siin tois­ten­sa kans­sa. Mu­siik­ki­lu­ki­ot ovat vah­vas­ti ver­kos­toi­tu­nei­ta kes­ke­nään. Olem­me näh­neet, että jou­kos­sa on voi­maa! Mu­siik­ki­lu­ki­o­päi­viin si­säl­ly­te­tään opis­ke­li­joi­ta ja ope­tus­hen­ki­lös­töä pal­ve­le­via työ­pa­jo­ja. Päi­vät hui­pen­tu­vat kon­sert­tiin, jota luon­nol­li­ses­ti har­joi­tel­laan päi­vien ai­ka­na.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio jär­jes­ti mu­siik­ki­lu­ki­o­päi­vän 17.5.2021. Päi­vän tee­ma­na on ”Mu­siik­ki­lu­ki­oi­den vah­vuu­det”. Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta joh­tu­en ti­lai­suus oli yksi­päi­väi­nen ja se jär­jes­tet­tiin etä­to­teu­tuk­se­na. Mu­siik­ki­lu­ki­o­päi­vä ja­kau­tuu kol­meen osaan; opis­ke­li­joil­le suun­na­tut työ­pa­jat. opet­ta­jien ja reh­to­rei­den ta­paa­mi­set   sekä yh­tei­nen Yu­tu­be-kon­sert­ti.

Työ­pa­jo­ja jär­jes­ti­vät Kaus­ti­sen mu­siik­ki­lu­kio, Ta­pi­o­lan lu­kio Es­poos­ta, Si­be­lius-lu­kio Hel­sin­gis­tä sekä Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio. Mu­siik­ki­lu­ki­oi­den opis­ke­li­joil­la oli mah­dol­lis­ta osal­lis­tua jo­kai­seen työ­pa­jaan ja kaik­ki työ­pa­jat jär­jes­tet­tiin päi­vän ai­ka­na kak­si ker­taa. Työ­pa­jat strii­ma­tiin suo­ra­na työ­pa­jan jär­jes­tä­jän il­moit­ta­mal­la ka­na­val­la.

Mu­siik­ki­lu­ki­o­päi­vä hui­pen­tui You­Tu­bes­sa klo 18 lä­he­te­tyyn kon­sert­tiin. Jo­kai­nen mu­siik­ki­lu­kio oli tuot­ta­nut etu­kä­teen oman osuu­ten­sa ja näis­tä on koos­tet­tu Sa­von­lin­nas­sa eheä kon­sert­ti. Kon­ser­tin tee­ma­na on mu­siik­ki­lu­ki­ot omil­la vah­vuuk­sil­laan.

Päivän ohjelma ja tallenteet

10.00 – 10.15 Yh­tei­nen aloi­tus Sa­von­lin­nas­ta

Työ­pa­jat – Kaus­ti­nen

Työ­pa­jat – Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio – Taik­ka­rin alum­nit mu­siik­ki­alan am­mat­ti­lai­si­na – pa­nee­li­kes­kus­te­lu

Kes­kus­te­lus­sa pa­ne­lis­tit avaa­vat omaa pol­ku­aan mu­siik­ki­alan am­mat­ti­lai­sek­si ja vas­taa­vat ny­kyis­ten tai­de­lu­ki­o­lais­ten ky­sy­myk­siin. Pa­ne­lis­tei­na Joo­se Kes­ki­talo, Jark­ko Mar­ti­kai­nen, An­ni­ka Mus­to­nen ja Mai­ja Ruus­ka­nen. Kes­kus­te­lua joh­ta­vat Tai­de­lu­ki­on ny­kyi­set opis­ke­li­jat.

16.00 – 16.10 Yh­tei­nen lo­pe­tus Sa­von­lin­nas­ta / Kii­tok­set opis­ke­li­joil­le!

18.00 Kon­sert­ti

Mu­siik­ki­lu­ki­o­päi­vän yh­tey­des­sä mu­siik­ki­lu­ki­ot saat­toi­vat jul­ki­suu­teen huo­les­tu­nei­suu­ten­sa vii­me­ai­kais­ten kou­lu­tus­po­liit­tis­ten pää­tös­ten vai­ku­tuk­sis­ta lu­ki­o­kou­lu­tuk­seen. Esi­mer­kik­si kor­ke­a­kou­lu­jen käyt­töön ot­ta­ma to­dis­tus­va­lin­ta­jär­jes­tel­mä on omi­aan ka­ven­ta­maan lu­ki­oi­den int­res­siä laa­duk­kaan tai­to- ja tai­de­o­pe­tuk­sen an­ta­mi­seen. Mu­siik­ki­lu­ki­oi­den mie­les­tä kou­lu­tus­po­liit­tis­ten lin­jaus­ten te­os­sa tar­vit­tai­siin tasa­ver­tai­suut­ta eri tie­don ja tai­don tuot­ta­mi­sen ta­po­ja koh­taan. Vain näin toi­mien lu­ki­on yleis­si­vis­tä­vä teh­tä­vä to­teu­tuu täy­si­mää­räi­ses­ti.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2020 - 2021