LUKIODIPLOMIT JA MUSIIKKISUORITUKSET SEKÄ SUULLISEN KIELITAIDOT KOKEET

Kuvataiteen lukiodiplomi

Tai­de­lu­ki­os­sa suo­ri­tet­tiin muu­ta­ma lu­ki­o­dip­lo­mi kuva­tai­tees­sa. Kuva­tai­de­o­pin­to­jen osuus kuva­tai­de­lin­jal­ta val­mis­tu­vien osal­ta on kes­ki­mää­rin 25 lu­ki­o­kurs­sia eli huo­mat­ta­vas­ti laa­jem­pi kuin kuva­tai­de­dip­lo­mis­sa edel­le­tet­ty.

Mira Jump­pa­nen

Jon­na Myl­ler

Nen­na Piis­pa­nen

Musiikkisuoritukset

Osa mu­siik­ki­lu­ki­on opis­ke­li­jois­ta suo­rit­ti luku­vuo­den ai­ka­na  Suo­men Mu­siik­ki­oppi­lai­tos­ten Lii­ton vaa­ti­mus­ten mu­kai­sia tut­kin­to­ja

Todistus suullisesta kielitaidosta / englannin kieli, pitkä oppimäärä

Da­niel Heik­ki­lä

Elsa Ko­leh­mai­nen

Sii­ri Tuu­na­nen

Todistus suullisesta kielitaidosta / ruotsin kieli, keskipitkä oppimäärä

Anni Meh­to­nen

Vera Tö­rö­nen

Mi­ran kuva­tai­teen lu­ki­o­dip­lo­mi­teos. Kuva Kat­rii­na Kai­ja.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2020 - 2021