TAIKKARIN TEATTERIN KUULUMISIA

Ku­lu­nut kau­si oli ny­kyi­ses­sä muo­dos­saan toi­mi­van te­at­te­ri­o­pe­tuk­sen yh­dek­säs vuo­si.

Vuo­si al­koi kes­ken jää­neen te­at­te­ri­pro­duk­ti­on; Nenä-mu­si­kaa­lin esi­tyk­sil­lä. Ne­nän ensi-ilta oli 20.8.2020, ja sa­mal­la hy­väs­tel­tiin TEA-kurs­sien opet­ta­ja, oh­jaa­ja, Kira Bo­e­sen-Mu­ho­nen, joka siir­tyi Taik­ka­ril­ta uu­siin työ­ku­vi­oi­hin.

Te­at­te­ri­o­pe­tus käyn­nis­tyi elo­kuus­sa TEA01-kurs­sin mer­keis­sä, uu­te­na opet­ta­ja­na Han­na Hau­ta­la.

Kurs­sil­la tu­tus­tut­tiin te­at­te­rin te­ke­mi­sen maa­il­maan mm. te­at­te­ri-imp­ro­vi­saa­ti­on, koh­taus­har­joit­tei­den ja län­si­mai­sen te­at­te­ri­his­to­ri­an op­pi­mi­sen avul­la.

Syk­sy jat­kui TEA02- kurs­sil­la, jos­sa 17 opis­ke­li­jaa sy­ven­tyi näyt­te­li­jän­työ­hön val­mis­ta­mal­la oh­jaa­jan kans­sa eri­lai­sis­ta mo­no­lo­geis­ta koos­tu­van teos­ko­ko­nai­suu­den. Mo­no­lo­gien ai­hee­na oli kuva­tai­tei­li­jat sekä työs­ken­te­ly kuva­tai­teen pa­ris­sa. Nel­jä mo­no­lo­geis­ta oli opis­ke­li­joi­den it­sen­sä kir­joit­ta­mia. Mo­no­lo­git esi­tet­tiin kut­su­vie­ras­y­lei­söl­le (ko­ro­na­ra­joi­tus­ten mu­kaan) 30.11 sekä kou­lun yk­kö­sil­le ja muu­ta­mal­le opet­ta­jal­le 1.12. Kii­tos­ta saa­nees­ta demo­e­si­tyk­ses­tä pyy­det­tiin lisä­e­si­tys koko kou­lul­le, joka jär­jes­tet­tiin 23.2.2021.

Taik­ka­rin Te­at­te­ri tart­tui TEA3-5 pro­duk­ti­os­sa 140v. juh­la­vuot­ta viet­tä­vän kir­jai­li­ja Joel Leh­to­sen klas­sik­koon; Put­ki­not­koon. Joel Leh­to­sen seu­ran kaut­ta jär­jes­tyi näyt­te­li­jöill­le ja säso -(sä­vel­lys ja so­vi­tus) kurs­sil­le vie­rai­lu In­han ti­lal­le (Put­ki­not­ko) Tol­van­nie­meen 8.10.

Sä­vel­lys­työ al­koi opis­ke­li­joil­la Tee­mu Ta­ka­sen oh­jauk­ses­sa heti syk­syl­lä ja näyt­te­li­jät aloit­ti­vat heil­le so­vi­te­tun Put­ki­not­ko mu­siik­ki­näy­tel­män har­joi­tuk­set mar­ras­kuus­sa. Vuo­den vaih­teen jäl­keen al­koi­vat myös lau­lu­tree­nit Hei­di Ta­ka­sen oh­jauk­ses­sa. La­vas­tus val­mis­tui ajal­laan Am­mat­ti­o­pis­to Sa­mie­dun te­at­te­ri­tek­nii­kan (Ar­te­mia) lin­jal­ta, Anne Pel­to­sen ja Heik­ki Lyy­ti­käi­sen oh­jauk­ses­sa. Myös pu­vus­tus saa­tiin val­miik­si ke­vääl­lä, Jon­na Kuit­ti­sen ja Jen­ni Pur­mo­sen (Sa­von­lin­nan Te­at­te­ri) suun­nit­te­le­ma­na. Mut­ta Put­ki­not­kon suun­ni­tel­tua ensi-il­taa jou­dut­tiin siir­tä­mään ke­vääl­lä kah­teen ot­tee­seen CO­VID-19 pan­de­mi­an vuok­si ja lo­pul­ta pää­dyt­tiin sii­hen että esi­tyk­set esi­te­tään ly­hen­ne­tyl­lä esi­tys­jak­sol­la elo­kuus­sa 2021. Toi­vo­en, että ylei­sö­ra­joi­tuk­set ta­pah­tu­mis­sa ovat sil­loin myös suu­rem­mat.

Mui­na TEA-kurs­sei­na to­teu­tui syk­syl­lä suo­sit­tu LARP- kurs­si, joka hui­pen­tui vii­kon­lo­pun mit­tai­seen larp­piin.

Han­na Hau­ta­la, te­at­te­ri-il­mai­sun vas­tuu­o­pet­ta­ja

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2020 - 2021