MUSIIKKILUKION KUULUMISIA

Vaik­ka ku­lu­nut luku­vuo­si oli mo­nel­la ta­paa poik­keuk­sel­li­nen, se oli tut­tuun ta­paan myös hy­vin toi­min­nan- ja työn­täy­tei­nen. Olim­me on­nek­kai­ta ja saim­me opis­kel­la mel­kein koko luku­vuo­den lähi­o­pe­tuk­ses­sa, mikä on mu­sii­kin opis­ke­lun ja eri­tyi­ses­ti yh­teis­mu­si­soin­nin kan­nal­ta ensi­ar­voi­sen tär­ke­ää. Toki vaih­tu­vat ko­ro­na­ra­joi­tuk­set vaa­ti­vat ve­ny­mis­tä, jous­ta­mis­ta ja suun­ni­tel­mien no­pe­aa muut­ta­mis­ta niin opis­ke­li­joil­ta kuin opet­ta­jil­ta ja työl­lis­ti­vät pal­jon. Kui­ten­kin näin luku­vuo­den päät­ty­es­sä olem­me tyy­ty­väi­siä ja on­nel­li­sia eri­tyi­ses­ti sii­tä, että saim­me luku­vuo­den pää­ta­pah­tu­mat, pe­rin­tei­set isot kon­ser­tit to­teu­tet­tua, ja mu­sii­kin­o­pe­tus to­teu­tui kai­ken kaik­ki­aan mel­ko nor­maa­lis­ti.

Heti luku­vuo­den alus­sa saim­me iloi­ta vii­me vuo­den ke­vääl­tä siir­ty­neen Taik­ka­rin te­at­te­rin NENÄ -mu­si­kaa­li­hu­pa­el­man ensi-il­las­ta ja esi­tyk­sis­tä. Elo-syys­kuun ai­ka­na te­os­ta esi­tet­tiin ylei­sö­ti­lai­suuk­sien li­säk­si myös pie­nil­le kou­lu­lais­ryh­mil­le. Se sai ihas­tu­neen vas­taan­oton, ja toi iloa kai­kes­sa pirs­kah­te­le­vuu­des­saan. Kai­kes­sa hul­luu­des­saan (ta­ri­nan tun­te­vat tie­tä­vät) se sopi kuin ”nenä pää­hän” tä­hän ai­kaan. Mu­si­kaa­li­hu­pa­el­man kap­pa­leet oli­vat sä­vel­tä­neet ja so­vit­ta­neet mu­siik­ki­lin­jan opis­ke­li­jat Tee­mu Ta­ka­sen oh­jauk­ses­sa, ja NENÄ-or­kes­te­rin ka­pel­li­mes­ta­ri­na toi­mi alum­nim­me Eero Kelo­suo. NENÄ:n esi­tys­kau­den pää­tyt­tyä sa­noim­me tois­tai­sek­si hei­pat Taik­ka­rin te­at­te­rin pe­rus­ta­jal­le Kira Bo­e­se­nil­le, joka siir­tyi Rii­hi­mäen nuo­ri­so­te­at­te­rin reh­to­rik­si. Vaik­ka hai­kein mie­lin jou­duim­me luo­pu­maan Ki­ras­ta, saim­me on­nek­sem­me uu­dek­si te­at­te­ri-il­mai­sun opet­ta­jak­si Han­na Hau­ta­lan, joka ker­too­kin li­sää Taik­ka­rin te­at­te­rin kuu­lu­mi­sis­ta eril­li­ses­sä ar­tik­ke­lis­sa.

Pe­rin­tei­siä ja suun­ni­tel­tu­ja opin­to­mat­ko­ja Suo­meen tai ulko­mail­le emme tänä vuon­na pääs­seet te­ke­mään. Kan­sain­vä­li­syys oli kui­ten­kin läs­nä toi­min­nas­sam­me vah­vas­ti, kun käyn­nis­tim­me syk­syl­lä ”We are mu­sic” -ni­meä kan­ta­van Eras­mus+ -hank­keen por­tu­ga­li­lai­sen ja sak­sa­lai­sen yh­teis­työ­kou­lun kans­sa. Han­ke­suun­ni­tel­maa muok­ka­sim­me etä­to­teu­tuk­seen so­pi­vak­si, ja sii­hen liit­ty­vät mat­kat luon­nol­li­ses­ti siir­tyi­vät tu­le­vai­suu­teen. Luku­vuo­den ai­ka­na hank­keen tii­moil­ta pää­sim­me tu­tus­tu­maan yh­teis­työ­kou­lu­jem­me op­pi­lai­siin ja opet­ta­jiin sään­nöl­lis­ten etä­ta­paa­mis­ten myö­tä. Opis­ke­li­jat tu­tus­tui­vat tois­ten­sa li­säk­si eri mai­hin ja kult­tuu­rei­hin sekä esit­te­li­vät toi­sil­leen oman maan­sa mu­siik­kia. Yh­tei­siä mu­si­soin­ti­het­kiä odo­tel­les­sa hank­keen puit­teis­sa val­mis­tui li­säk­si mm. vi­de­oi­ta ja pie­niä bii­si­ai­hi­oi­ta, joi­ta toi­vom­me pää­se­väm­me soit­ta­maan yh­des­sä li­ve­nä mah­dol­li­sim­man pian.

Myös Hel­sin­gin opin­to­mat­kat oop­pe­ra­vie­rai­lu­neen jäi­vät tänä vuon­na te­ke­mät­tä. Op­pe­roi­den ja elo­ku­vien maa­il­mas­ta saim­me kui­ten­kin tuu­lah­duk­sen jou­lu­kuun alus­sa, kun vie­raak­seem­me saa­pui sä­vel­tä­jä Tuo­mas Kan­te­li­nen, joka työs­ken­te­lee mm. Hel­sin­gin Kan­sal­lis­oop­pe­ras­sa ja on sä­vel­tä­nyt oop­pe­roi­den li­säk­si mu­siik­kia lu­kui­siin elo­ku­viin. Hän ker­toi mie­len­kiin­toi­ses­ta po­lus­taan sä­vel­tä­jäk­si, ja opis­ke­li­jat sai­vat hy­vin vuo­ro­vai­kut­tei­ses­sa lu­en­nol­la uut­ta op­pia myös sä­vel­tä­mi­seen liit­ty­en.

Oop­pe­ra- ja mu­siik­ki­te­at­te­ri­ryh­män tä­män vuo­den suu­ri pon­nis­tus oli loka­kuus­sa jul­kais­tu Uppo­nal­le-las­ten­oop­pe­ra, jos­ta val­mis­tui ani­maa­tio. Mu­sii­kin oop­pe­raan on sä­vel­tä­nyt vuon­na 2013 Mika Siek­ki­nen ja lib­re­ton laa­ti­nut Asta Siek­ki­nen. OMU­TE:n opis­ke­li­jat aloit­ti­vat lau­lu­o­suuk­sien har­joit­te­lun jo vii­me ke­vää­nä opet­ta­jan­sa Chie­ko Oka­be-Sil­vas­tin joh­dol­la. Pro­jek­tin to­teut­ta­mi­seen tar­vit­tiin laa­jaa yh­teis­työ­tä. Pro­jek­tin ää­ni­tyk­sen hoi­ti­vat mu­siik­ki­tek­no­lo­gi­an kol­mos­kurs­sin opis­ke­li­jat Rami Lä­tin ja Lau­ri Ky­rön­se­pän joh­dol­la. Ku­via maa­la­si­vat graa­fi­sen- ja tila­suun­nit­te­lun opis­ke­li­jat kuva­tai­teen leh­to­ri Sei­ja Ti­kan oh­jauk­ses­sa, ja Kat­rii­na Kai­jan me­di­a­o­pis­ke­li­jat yh­dis­ti­vät ku­vat ja ää­net ani­maa­ti­ok­si.

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ki­ris­ty­es­sä lop­pu­syk­sys­tä teim­me pää­tök­sen, että Tai­de­lu­ki­on iso kuo­ro ei osal­lis­tu li­ve­nä tä­män vuo­den jou­lu­kon­sert­tiin. Sen si­jaan kä­vim­me työs­tä­mään kuo­ron kans­sa mu­siik­ki­vi­de­o­ta, jol­la tuo­tai­siin tal­vi­nen ter­veh­dys jou­lu­kon­sert­ti­päi­vä­nä. Syn­tyi Lumi-mu­siik­ki­vi­deo, joka on täy­sin Taik­ka­rin omaa tuo­tan­toa. Sen on sä­vel­tä­nyt ja sa­noit­ta­nut syk­syn 2020 yli­op­pi­las Ven­la Kuja­mäki ja so­vit­ta­nut kuo­rol­le Hei­di Ta­ka­nen. Vi­de­on to­teu­tuk­ses­ta vas­ta­si kuva­tai­de­lu­ki­on me­di­a­ryh­mä Kat­rii­na Kai­jan oh­jauk­ses­sa ja ää­ni­tyk­ses­tä Mik­ko Ni­ku­la. Vi­deo sai no­pe­as­ti yli 2000 You­tu­be-näyt­tö­ker­taa, ja myös sa­no­ma­leh­ti Itä-Savo jul­kai­si sen jou­lu­kon­sert­ti­päi­vä­nä si­vuil­laan.

Kon­ser­tit oli­vat strii­mat­tui­na­kin luku­vuo­den eh­dot­to­mia koho­koh­tia. Jou­lu­kon­sert­ti li­vest­rii­mat­tiin Taik­ka­rin omas­ta sa­lis­ta pe 11.12. Siel­lä esiin­tyi­vät Taik­ka­rin lu­kui­sat, vä­hän pie­nem­mät ko­koon­pa­not. Kon­ser­tis­sa kuul­tiin jou­luis­ta mu­siik­kia abi­kuo­ron, ka­ma­ri­kuo­ron, kan­san­mu­siik­ki­yh­tye Ta­Ka­Muk­sen, OMU­TE-ryh­män, jazz­bän­din, lau­lu­yh­ty­ei­den, sel­lo­yh­ty­een ja so­lis­tien esit­tä­mä­nä.

Strii­mi­kon­ser­tit sai­vat jat­koa hel­mi­kuun alus­sa Taik­ka­ri-vii­kon kon­sert­tien myö­tä. Oman kou­lun sa­lis­ta strii­ma­tus­sa Pro­me­na­di­kon­ser­tis­sa ti 2.2. oli tar­jol­la laa­ja kat­taus opis­ke­li­joi­den esi­tyk­siä mo­nes­sa eri tyy­lis­sä ja tun­nel­mas­sa, pää­osin akus­ti­ses­ti esi­tet­ty­nä. Kon­ser­tin alku­puo­lel­la esiin­tyi so­lis­te­ja ja klas­sis­ten inst­ru­ment­tien tai­ta­jia, ja kuul­tiin mm. mais­ti­ai­nen Taik­ka­rin te­at­te­rin ensi syk­sy­nä esi­tet­tä­väs­tä mu­siik­ki­näy­tel­mäs­tä Put­ki­not­ko. Tä­män jäl­keen la­val­le nou­si­vat Taik­ka­rin kuo­rot: Taik­ka­rin iso kuo­ro, jol­ta kuul­tiin mm. Qu­een-yh­ty­een le­gen­daa­ri­nen Bo­he­mi­an Rhap­so­dy sekä pie­nem­mät kuo­ro­ko­koon­pa­not, ku­ten ka­ma­ri­kuo­ro ja abi­tu­rient­tien kuo­ro. Ilta jat­kui kan­san­mu­sii­kin ja jaz­zin pa­ris­sa, kun esiin­ty­mis­vuo­ron sai kan­san­mu­siik­ki­yh­tye Ta­Ka­Mus, yk­kös­ten kan­san­mu­siik­ki­bän­di, irk­ku­bän­di ja jazz­bän­dit. Kon­sert­ti jat­kui vie­lä myö­häis­il­lan lau­lu­klu­bil­la, jos­sa lois­ta­maan pää­si­vät lau­lu­so­lis­tit ja eri vuo­si­kurs­sien pop­lau­lu­ryh­mät.

Taik­ka­ri-vii­kon hui­pen­nus Ke­va­ri eli ke­vy­en mu­sii­kin kon­sert­ti strii­mat­tiin Sa­von­lin­na­sa­lis­ta pe 5.2. Kym­me­net taik­ka­ri­lais­ten bän­dit esiin­tyi­vät myö­häis­il­taan ve­ny­nees­sä kon­ser­tis­sa. Alku­puo­li oli va­rat­tu opet­ta­jien oh­jaa­mil­le vuo­si­kurs­si­bän­deil­le ja jäl­ki­puo­li lu­kui­sil­le opis­ke­li­joi­den omil­le yh­ty­eil­le, jois­ta suu­ri osa oli koot­tu juu­ri Ke­va­ria var­ten. Il­lan ai­ka­na kuul­tiin roc­kia, pop­pia, pro­gea ja ras­kaam­paa­kin mu­siik­kia sekä mm. jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut Abi­show, jos­sa abi­tu­rien­tit kä­vi­vät läpi poik­keus­ajan lei­maa­maa lu­ki­o­ai­kaan­sa iloi­neen, on­nis­tu­mi­si­neen ja myös ko­ro­nan tuo­mi­ne pet­ty­myk­si­neen.

Vaik­ka li­ve­kon­sert­tien ja -ylei­sön kai­puu on var­mas­ti kai­kil­la suu­ri, jäi strii­mi­kon­ser­teis­ta pal­jon hy­vää kä­teen. Strii­mauk­sen an­si­os­ta opis­ke­li­joi­dem­me moni­puo­li­set mu­si­soin­ti­tai­dot pää­si­vät esil­le nyt yhä laa­jem­mal­le ylei­söl­le. Pro­me­na­din ja Ke­va­rin li­vest­rii­me­jä ja kon­sert­ti­tal­len­tei­ta kat­soi­vat tu­han­net ih­mi­set, ja saim­me niis­tä run­saas­ti kiit­tä­vää pa­lau­tet­ta. Tek­ni­nen to­teu­tus on­nis­tui hie­nos­ti, täs­tä suur­kii­tos ääni­tek­nik­ko Rami Lä­til­le ja vi­de­oin­tia hoi­ta­neel­le Mik­ko Kei­no­sel­le. Suu­re­na apu­na oli mu­siik­ki­tek­no­lo­gi­an opis­ke­li­jat ja leh­to­ri Lau­ri Ky­rön­sep­pä sekä ku­vis­lu­ki­on me­di­a­o­pis­ke­li­jat ja kuva­tai­teen opet­ta­ja Kat­rii­na Kai­ja.

Lop­pu­ke­vään suu­ri pon­nis­tus on val­ta­kun­nal­li­set mu­siik­ki­lu­ki­o­päi­vät, joi­ta Tai­de­lu­kio isän­nöi täl­lä ker­taa luon­nol­li­ses­ti­kin etä­to­teu­tuk­sel­la. Täs­tä voit lu­kea tar­kem­min reh­to­ri Rei­ma Här­kö­sen kir­joit­ta­mas­ta eril­li­ses­sä ar­tik­ke­lis­ta.

Vie­lä vii­mei­sel­lä kou­lu­vii­kol­la en­nen kesä­lo­maa saim­me naut­tia ka­ma­ri­kuo­ron kon­ser­tis­ta, joka niin ikään li­vest­rii­mat­tiin. Ka­ma­ri­kuo­ro oli val­mis­tel­lut Lau­ri Ky­rön­se­pän oh­jauk­ses­sa kon­sert­ti­ko­ko­nai­suu­den, jos­sa lii­kut­tiin eri tun­nel­mis­sa ja tyy­leis­sä pää­osin a cap­pel­la -kuo­ron soin­nis­ta naut­tien. Kon­ser­tin yh­tey­des­sä jul­kis­tet­tiin myös etä­ai­ka­na to­teu­tet­tu mu­siik­ki­vi­deo, jos­sa ka­ma­ri­kuo­ro­lai­set lau­lun ohes­sa näyt­tä­vät pa­lo­ja ko­ro­na-ar­jes­taan, ja saim­me pie­niä näyt­tei­tä kou­lun mu­siik­ki­toi­min­nas­ta en­nen pan­de­mi­aa.

Mah­tui­pa vii­mei­sel­le kou­lu­vii­kol­le vie­lä toi­nen­kin kon­sert­ti, kun en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­kurs­sin bän­dit pää­si­vät lau­teil­le oman kou­lun sa­lis­sa pi­de­tys­sä bän­di­ma­ti­ne­as­sa. Ensi luku­vuo­del­ta odo­tam­me malt­ta­mat­to­ma­na näi­tä li­vey­lei­söl­le esiin­ty­mi­siä run­sain mää­rin li­sää.

Kon­sert­tien li­säk­si kou­lun omis­sa it­se­näi­syys- ja lak­ki­ais­juh­lis­sa on ol­lut myös kor­ke­a­ta­soi­sia eri gen­re­jä edus­ta­via mu­siik­ki­e­si­tyk­siä. Vie­tet­tiin­hän lak­ki­ai­sia luku­vuo­den ai­kaan pe­rä­ti kol­meen ker­taan! Li­säk­si Tai­de­lu­ki­on ko­koon­pa­no­t ja so­lis­tit ovat esiin­ty­neet kou­lun ulko­puo­li­sis­sa ti­lai­suuk­sis­sa, toki vä­hem­män tänä vuon­na kuin ai­em­min, ti­lan­tees­ta joh­tu­en. Yh­te­nä esiin­ty­mi­se­nä mai­nit­ta­koon kan­san­mu­siik­ki­yh­tye Ta­Ka­Muk­sen esiin­ty­mi­nen leh­to­ri San­na Pirt­ti­sa­lon joh­dol­la Sai­maa-il­mi­ön ta­pah­tu­mas­sa, jos­sa pai­kal­la oli kan­sain­vä­li­nen Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki 2026 -va­lit­si­ja­raa­ti.

Toi­mim­me tii­viis­sä yh­teis­työs­sä Sa­von­lin­nan mu­siik­ki- ja tans­si­o­pis­ton kans­sa, ja mo­net opis­ke­li­jam­me saa­vat siel­tä pää- tai sivu­soit­ti­men­sa ope­tuk­sen. Jäl­leen tä­män an­toi­san, työn­täy­tei­sen sekä hy­vin poik­keuk­sel­li­sen luku­vuo­den jäl­keen tah­don kiit­tää mu­siik­ki- ja tans­si­o­pis­ton opet­ta­jia ja muu­ta hen­ki­lö­kun­taa hy­vin su­ju­nees­ta ja tär­ke­äs­tä yh­teis­työs­tä. Kii­tok­set myös kai­kil­le muil­le tun­ti­o­pet­ta­jil­le, jot­ka olet­te teh­neet työ­tä opis­ke­li­joi­dem­me hy­väk­si.

Tänä ke­vää­nä tu­tus­tuim­me taas uu­siin Taik­ka­riin pyr­ki­jöi­hin etä­nä vi­de­oi­den ja säh­köis­ten haku­lo­mak­kei­den vä­li­tyk­sel­lä. Nii­den pe­rus­teel­la ensi syk­sy­nä mu­siik­ki­lu­ki­os­sa aloit­taa hy­vin lu­paa­va jouk­ko uu­sia taik­ka­ri­lai­sia uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man ja opin­to­pis­tei­den pa­ris­sa. Nyt toi­vo­tan kai­kil­le ny­kyi­sil­le, tu­le­vil­le ja en­ti­sil­le­kin taik­ka­ri­lai­sil­le oi­kein hy­vää ja ren­tout­ta­vaa ke­sää!

Hei­di Ta­ka­nen, mu­sii­kin vas­tuu­leh­to­ri

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2020 - 2021