KUVATAIDELUKION KUULUMISIA

Yleistä

Men­nyt luku­vuo­si on ol­lut työn­täy­tei­nen ja ta­pah­tu­ma­ri­kas. Luku­vuo­den ai­ka­na on tar­tut­tu nor­maa­lin kou­lu­työn ohel­la Ope­tus-ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön myön­tä­män kuva­tai­teen val­ta­kun­nal­li­sen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän haas­tei­siin, luo­tu uu­sia ver­kos­to­ja ja to­teu­tet­tu uu­den­lai­sia yh­teis­työ­ku­vi­oi­ta.

Kuva­tai­teen opin­toi­hin kuu­luu olen­nai­se­na osa­na näyt­te­ly­vie­rai­lut. Näyt­te­lyis­sä käy­dään useim­mi­ten kä­ve­ly­mat­kan pääs­sä si­jait­se­vas­sa Rii­hi­saa­ren mu­se­os­sa. Tänä vuon­na mu­se­ol­la esit­te­li En­sio On­nu­kan Vä­riä ja pii­lo­konst­ruk­ti­oi­ta Riit­ta Moi­san­der, joka toi­mi myös näyt­te­lyn ku­ra­toi­ja­na. Kari Cavé­nin Ilo pit­käs­tä it­kus­ta -näyt­te­ly käy­tiin kat­so­mas­sa ai­em­min syk­syl­lä.

Ke­vään vii­mei­sel­lä ope­tus­vii­kol­la kuva­tai­de­lin­jan toi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat vie­tiin Pun­ka­har­jul­le. Lus­tos­sa ko­et­tiin Jen­ni Tie­ahon veis­tok­sia, Ase­man Tai­de­lai­tu­ril­la ilah­dut­ti vä­ri­käs ko­ko­nai­suus ja van­han ni­men­sä taas käyt­töön saa­nut Ret­ret­ti tar­jo­si ka­le­va­la-hen­kis­tä ym­pä­ris­tö­tai­det­ta, Joen­suun tai­tei­li­ja­seu­ran näyt­te­lyn Bunk­ke­ri-ra­ken­nuk­ses­sa sekä Mut­te­ri-ti­las­sa Pek­ka Pit­kä­sen vai­kut­ta­via te­ok­sia.

Ke­vät­luku­kau­del­la ko­ro­na­vi­rus vai­kut­ti ope­tuk­seen jon­kin ver­ran. Etä­o­pis­ke­lus­sa toi­mit­tiin osa ke­vääs­tä, mut­ta lähi­o­pe­tuk­seen pääs­tiin pa­laa­maan mel­ko ki­vut­to­mas­ti. Suu­rem­pia opin­to­mat­ko­ja ei voi­tu tä­nä­kään vuon­na to­teut­taa.

Kuva­tai­de­lu­ki­on pää­sy­koe to­teu­tet­tiin säh­köi­se­nä. Sii­hen si­säl­tyi haku­kaa­vak­keen täyt­tö sekä kol­men teh­tä­vän to­teut­ta­mi­nen: pii­rus­tus-, maa­laus sekä va­paa­va­lin­tai­nen teh­tä­vä. Ha­ki­joi­den mo­ti­vaa­ti­o­ta ja har­ras­tu­nei­suut­ta sel­vi­tet­tiin haas­tat­te­lu­lo­mak­keen avul­la.

Kuva­tai­de­lu­ki­on luku­vuo­den huip­pu­het­ki on pe­rin­tei­ses­ti Taik­ka­ri­vii­koil­le avau­tu­va abi­tu­rient­tien päät­tö­työ­näyt­te­ly. Tänä vuon­na päät­tö­töi­den tee­ma­na oli RAU­HA. Näyt­te­ly jär­jes­tet­tiin kou­lun si­sään­tulo­ker­rok­ses­sa si­jait­se­vas­sa Gal­le­ria Etei­ses­sä. Näyt­te­lyn työt val­mis­tui­vat kuva­tai­de­lin­jan eri suun­tau­tu­mis­vaih­to­eh­to­jen kurs­seil­la: graa­fi­nen muo­toi­lu ja tila, me­di­a­il­mai­su, so­vel­let­tu kuva­tai­de ja ylei­nen kuva­tai­de. Mu­ka­na oli moni­puo­li­nen kir­jo eri tek­nii­koi­ta mm. ak­ryy­li- ja ak­va­rel­li­maa­lauk­sia, gra­fiik­kaa, ke­ra­miik­kaa, valo­ku­via, veis­tok­sia, ja ani­maa­ti­oi­ta. Oleel­li­se­na osa­na päät­tö­työ­tä on tai­teel­lis­ta/luo­vaa pro­ses­sia ku­vaa­va port­fo­lio. Myös port­fo­li­ot oli­vat näyt­te­ly­vie­rai­den tu­tus­tut­ta­vi­na. Näyt­te­lyn te­ok­set edus­ti­vat tyy­lil­tään ja näkö­kul­mil­taan per­soo­nal­li­sia lä­hes­ty­mis­ta­po­ja RAU­HA-tee­maan.

RAU­HA -näyt­te­ly ku­vat­tiin 360 -ka­me­ral­la ja on kat­sot­ta­vis­sa vir­tu­aa­li­kier­rok­se­na Tai­de­lu­ki­on net­ti­si­vuil­la. https://www.thing­link.com/vi­deo/1412388978929172482

Näyt­te­lyn yh­tey­des­sä ja­et­tiin jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut Taik­ka­rin du­kaat­ti­pal­kin­to, joka on vuon­na 2005 pe­rus­tet­tu tai­de­pal­kin­to. Pal­kin­non saa­jan va­lit­see päät­tö­töi­den jou­kos­ta Tai­de­lu­ki­on kut­su­ma kou­lun ulko­puo­li­nen kuva­tai­teen tai muun vi­su­aa­li­sen kult­tuu­rin am­mat­ti­lai­nen.

Tänä vuon­na va­lin­nan teki Kuva­tai­tei­li­ja Kir­si­ma­ria E. Tö­rö­nen. Tö­rö­nen pe­rus­te­li va­lin­taan­sa moni­puo­li­ses­ti ja pe­rus­teel­li­ses­ti. Pal­kin­to myön­net­tiin Kia Sky­täl­le. Pal­kin­non pe­rus­te­lut on lu­et­ta­vis­sa vuo­si­ker­to­muk­sen stip­den­dit-artk­ke­lis­ta.

Kuvataiteen valtakunnallinen kehittämistehtävä ja nettisivusto kuvistuubi

Ke­hit­tä­mis­teh­tä­väs­tä on oma ar­tik­ke­li toi­saal­la täs­sä ker­to­muk­ses­sa.

Biotalouspolku  lukioissa– hanke

Sa­von­lin­nan kau­pun­gin hal­lin­noi­man Bio­ta­lous­pol­ku lu­ki­ois­sa -hank­keen ta­voit­tee­na oli li­sä­tä lu­ki­on opet­ta­jien ja opis­ke­li­joi­den ym­mär­rys­tä bio­ta­lou­des­ta sekä to­teut­taa laa­ja-alai­seen osaa­mi­seen täh­tää­viä ope­tus­ko­kei­lu­ja, jot­ka edis­tä­vät lu­ki­oi­den, kor­ke­a­kou­lu­jen sekä asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­ti­oi­den vä­lis­tä yh­teis­työ­tä.

Hank­kees­sa mu­ka­na ol­leet lu­ki­ot ja opet­ta­jat to­teut­ti­vat moni­a­lai­sia ope­tus­ko­kei­lu­ja, jois­sa so­vel­let­tiin il­mi­ö­poh­jais­ta ja tut­ki­vaa lä­hes­ty­mis­ta­paa sekä op­pi­joi­den ak­tii­vi­suut­ta ja yh­tei­söl­li­syyt­tä tu­ke­vaa pe­da­go­giik­kaa. Hank­keen tu­lok­se­na ra­ken­tui myös osaa­mis­ra­jat ylit­tä­viä ver­kos­to­ja, toi­min­ta­mal­le­ja sekä tie­to­re­surs­se­ja, jot­ka ovat hyö­dyn­net­tä­vis­sä lu­kio-ope­tuk­sen ke­hit­tä­mi­ses­sä sekä bio­ta­lou­den ope­tuk­ses­sa.

Luon­non­vara­kes­kus toi­mi hank­kees­sa bio­ta­lou­den asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­ti­o­na ja koor­di­naat­to­ri­na- han­ke liit­tyi Lu­kes­sa laa­jem­paan met­sä­bio­ta­lou­den näy­te­ik­ku­na­työ­hön. Itä-Suo­men yli­o­pis­ton so­vel­ta­van kas­va­tus­tie­teen ja opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen osas­to vas­ta­si pe­da­go­gi­ses­ta oh­jauk­ses­ta sekä hank­keen ke­hit­tä­mis­työn poh­ja­na ole­vas­ta tut­ki­muk­ses­ta.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­os­sa to­teut­tiin Bio­ta­lous­pol­ku lu­ki­ois­sa –hank­keen mu­kai­nen bio­tai­teen työ­paja­kurs­si tee­mal­la Sie­net ja tai­de. Opis­ke­li­joi­den va­lit­ta­va­na oli nel­jä paja­vaih­to­eh­toa: maa­laus­paja, me­di­a­paja, gra­fii­kan­paja ja ta­ri­na­paja.

Opis­ke­li­jat oli­vat orien­toi­tu­neet tee­maan sie­niä ku­va­ten, piir­tä­en ja maa­la­ten. Sy­vem­mäl­le ai­hee­seen pääs­tiin Päi­vik­ki Liuk­ko­sen asi­an­tun­ti­ja­lu­en­nol­la Bio­ta­lou­des­ta bio­tai­tee­seen – op­pi­mis­ta raja­pin­noil­la sekä tu­tus­tu­mal­la mm. koi­vu­vi­nok­kaan kas­va­tuk­seen, sie­ni­pre­pa­raat­tien te­koon ja mik­ro­sko­poin­tiin Lu­ken eri­kois­tut­ki­ja Hen­ri Van­ha­sen joh­dol­la.

Me­di­a­pa­jas­sa vie­rai­li kuva­tai­tei­li­ja Kal­le Ham, jon­ka opas­tuk­sel­la saa­tet­tiin kuu­nel­la ja ää­nit­tää sien­ten ää­niä.

Työ­pa­jo­jen opet­ta­jat oh­ja­si­vat tut­ki­maan sien­ten maa­il­maa vi­su­aa­li­sen tai­teen kei­noin: pa­jois­sa ku­vat­tiin ti­me­lap­se –vi­de­oi­ta, käy­tet­tiin sie­niä pai­no­vä­rin tuot­ta­mi­seen, ke­hi­tel­tiin eri­lai­sia ta­ri­nan ker­to­mi­sen muo­to­ja sekä teh­tiin tai­teel­lis­ta tut­ki­mis­ta piir­tä­en ja maa­la­ten. Työ­pa­jat oli­vat tut­ki­mus- ja tai­de­la­bo­ra­to­ri­oi­ta, jois­sa jä­tet­tiin ti­laa muu­tok­sel­le – bio­tai­de syn­tyy ja ke­hit­tyy opis­ke­li­jan oman pro­ses­sin mu­kaan.

Bio­tai­de –pa­jois­sa syn­ty­nei­den tuo­tos­ten näyt­te­ly jär­jes­te­tään Tai­de­lu­ki­on Gal­le­ria Etei­ses­sä jou­lu­kuus­sa 2020.

Hank­keen ra­hoit­ti: Ope­tus­hal­li­tus, Luon­non­vara­kes­kus, Itä-Suo­men yli­o­pis­to, Sa­von­lin­nan kau­pun­ki, Lap­peen­ran­nan kau­pun­ki, Imat­ran kau­pun­ki.

Näyttelyt

Kuva­tai­de­lu­kio on elä­vöit­tä­nyt luku­vuo­den ai­ka­na kau­pun­gin tai­de­tar­jon­taa tuot­ta­mal­la näyt­te­lyi­tä kou­lun omaan gal­le­ri­aan sekä jär­jes­tä­mäl­lä vie­rai­lu­näyt­te­lyi­tä.

Gal­le­ria Etei­sen näyt­te­lyt

Gal­le­ria Etei­nen on kou­lun ti­lois­sa toi­mi­va vaih­tu­vien näyt­te­lyi­den tila, jos­sa op­is­ke­li­ja­töi­den esit­te­lyn li­säk­si to­teu­tam­me alum­ni­toi­min­taa näyt­te­ly­muo­dos­sa. Kut­sum­me gal­le­ri­aan näyt­teil­le­a­set­ta­jik­si myös vi­su­aa­li­sen alan am­mat­ti­lai­sia Sa­von­lin­nas­ta sekä lähi­seu­duil­ta. Gal­le­ri­a­an on va­kiin­tu­nut pe­da­go­gi­nen toi­min­ta­mal­li: näyt­te­ly­a­va­jais­ten yh­tey­des­sä tai­tei­li­jat esit­te­le­vät opis­ke­li­joil­le näyt­te­lyn­sä te­ok­set ja ker­to­vat sa­mal­la mm. opin­nois­taan ja tai­tei­li­jan työn ar­jes­ta. Gal­le­ria on avoin­na kou­lu­päi­vi­nä klo 8-17. Näyt­te­lyi­hin on va­paa pää­sy.

Ars Nova ry:n Vuo­si­näyt­te­ly 4.9.-30.10.2020

Min­na Ko­po­nen –  Ing­ma­ne­dun kuva- ja me­di­a­tai­teen lin­jan päät­tö­työ­näyt­te­ly

Fun­gi – Bio­tai­de­näyt­te­ly 7.12.2020-15.1.2021

Ti­lai­suus – GTS-opis­ke­li­joi­den näyt­te­ly 4.6-10.8.2021

Mui­ta Tai­de­lu­ki­on näyt­te­lyi­tä

Bio­tai­de-hank­keen te­ok­sia kah­vi­la Al­kus­sa

Opis­ke­li­joi­den kuva­tai­teen dip­lo­mi­työt kah­vi­la Al­kus­sa huh­ti-tou­ko­kuu 2021

Kal­li­o­lin­na -opis­ke­li­ja­työ­näyt­te­ly Let­tu­kah­vi­la Kal­li­o­lin­nas­sa 29.5-19.6.2021

Kak­si ak­tii­vis­ta opis­ke­li­jaa ha­lu­si­vat myös pi­tää oman näyt­te­lyn kah­vi­la Al­kus­sa, jo­ten hei­tä avus­tet­tiin näyt­te­lyn ri­pus­ta­mi­ses­sa ja or­ga­ni­soi­mi­ses­sa. Sa­moil­le opis­ke­li­joil­le va­rat­tiin Sai­maa il­miö -kont­ti 7-13.6.2021 näyt­te­lyn pi­tä­mis­tä var­ten.

Syk­syl­lä 2020 Ars Nova ry:n vuo­si­näyt­te­lyn ava­jai­sia vie­tet­tiin sa­ma­na päi­vä­nä, kuin Sa­von­lin­nan Tai­tei­den il­taa, jo­ten gal­le­ri­as­sa kävi kii­tet­tä­väs­ti vie­rai­ta. Kou­lun pi­hal­la esiin­tyi tai­tei­den yön puo­les­ta muu­sik­ko.

Mar­ras­kuus­sa Gal­le­ria Etei­ses­sä piti Ing­ma­ne­dun kuva- ja me­di­a­tai­teen lin­jal­ta päät­tö­työ­näyt­te­lyn­sä Tai­de­lu­ki­on en­ti­nen opis­ke­li­ja Min­na Ko­po­nen.

Ke­vääl­le ai­ot­tu Riik­ka Kaar­ti­lan­mä­ki oli es­ty­nyt pi­tä­mään näyt­te­ly­ään Etei­ses­sä, jo­ten se siir­tyi syk­syyn 2022. Ke­vään näyt­te­ly­ka­len­te­riin tuli mui­ta­kin muu­tok­sia kou­lun siir­ty­es­sä het­kek­si etä­o­pe­tuk­seen maa­lis­kuus­sa. Tä­ten Kat­rii­na Kai­jan näyt­te­ly siir­tyi tu­le­vai­suu­teen ja Kir­si­ma­ria E. Tö­rö­sen näyt­te­lyä jat­ket­tiin tou­ko­kuu lop­puun.

GTS-opis­ke­li­joi­den Ti­lai­suus -näyt­te­lyn suun­nit­te­li­vat ja or­ga­ni­soi­vat gts-opis­ke­li­jat itse.

Kuluneen lukuvuoden kuulumiset pitkistä taideaineista:

Graafinen muotoilu ja tilasuunnittelu (GTS)

GTS on tu­le­vi­na luku­vuo­si­na vi­ral­li­sel­ta ni­mel­tään Graa­fi­nen muo­toi­lu ja tila­suun­nit­te­lu.

GTSn yk­kö­set aloit­ti­vat en­sim­mäi­set opin­ton­sa poh­ti­mal­la mu­sii­kin ja ku­van vä­lis­tä yh­teyt­tä. Syn­tyi kal­li­gra­fi­aa ja koho­pai­nan­taa yh­dis­tä­viä yk­si­löl­li­siä te­ok­sia. Ryh­mä­töi­hin avau­tui mah­dol­li­suus seu­raa­val­la Ku­vi­tus-kurs­sil­la. Aloi­tim­me suo­ma­lai­sia sa­tu­ja kä­sit­te­le­vän kah­den kurs­sin mit­tai­sen pro­jek­tin jos­sa en­sim­mäi­ses­sä osas­sa luo­tiin va­lit­tuun sa­tuun hah­mot ja toi­sel­la kurs­sil­la Ta­ri­na ja Draa­ma pohh­dim­me käsi­kir­joi­tus­ta ja draa­man ym­pä­ris­töä. Syn­ty­neet satu­te­at­te­ri­laa­ti­koi­ta on esil­lä Gal­le­ria Etei­ses­sä Ti­lai­suus-näyt­te­lys­sä ke­säl­lä 2021. Laa­ti­koil­la voi esit­tää sa­tua ja leik­kiä. Koh­tee­na on päi­vä­koti­ryh­mät, jot­ka voi­vat vie­rail­la näyt­te­lys­sä.

GTSn kak­ko­set aloit­ti­vat syk­syn lä­mip­mis­sä tun­nel­mis­sa Sulo­saa­res­sa Let­tu­kah­vi­la Kal­li­o­lin­nan piha­pii­ris­sä. Al­koi Ym­pä­ris­tö maa­la­ten ja piir­tä­en-kurs­si, jos­sa kes­ki­tyt­tiin pers­pek­tii­vin ku­vaa­mi­seen ak­va­rel­li­tek­nii­kal­la. Syn­ty­neet ak­va­rel­lit ovat esil­lä ke­säl­lä 2021 Let­tu­kah­vi­las­sa sekä Ti­lai­suus-näyt­te­lys­sä Gal­le­ria Etei­ses­sä.

Sar­ja­kuva-kurs­sil­la jo­kai­nen teki oman sar­ja­ku­van­sa tee­maan Yöl­li­nen vie­ras. Tämä Taik­ka­rin pe­rin­tei­nen pai­net­tu sar­ja­kuva-al­bu­mi jul­kais­tiin jou­lu­kuus­sa 2020 ja sitä voi os­taa Taik­ka­ril­ta.

Gal­le­ria Etei­ses­sä ovat esil­lä myös Ra­ken­nus­suun­nit­te­lu-kurs­sil­la syn­ty­neet työt. Opis­ke­li­ja sai saa­pas- tai ken­kä­laa­ti­kon ja teh­tä­vä­nä oli suun­ni­tel­la Atel­jee­talo tai­tei­li­jal­le. Laa­tik­ko piti si­joit­taa pys­tyyn ikään­kuin ka­pe­al­le ton­til­le.Ta­los­sa oli ol­ta­va atel­jee­ti­lan li­säk­si mah­dol­li­suus ruu­an­lait­toon, pe­sey­ty­mi­seen ja WC.

Luku­vuo­den ai­ka­na Rii­hi­saa­ren mu­seo jul­kai­si te­ok­sen ”Ka­don­nut­ta Sa­von­lin­naa et­si­mäs­sä” (Vil­le Vi­len). Täs­tä upe­as­ta te­ok­ses­ta ins­pi­roi­tu­nee­na teim­me Ju­lis­te-kurs­sil­la tee­maan liit­ty­viä ju­lis­tei­ta, jois­sa sa­von­lin­na­lai­set ra­ken­nuk­set tun­nel­mi­neen esiin­ty­vät. Nä­mä­kin te­ok­set ovat Ti­lai­suus-näyt­te­lys­sä. Tait­to-kurs­sin ai­ka­na teim­me näyt­te­lyyn tar­vit­ta­via do­ku­ment­te­ja. Näyt­te­ly koot­tiin opis­ke­li­ja­voi­min ko­ko­naan: opis­ke­li­jat muo­dos­ti­vat työn­joh­don ja näyt­te­lyn ko­ko­a­mis­ta var­ten tar­vit­ta­vat työ­ryh­mät. Ti­lai­suus-näyt­te­ly on auki 4.6. – 10.8.2021 Gal­lia Etei­ses­sä.​

Aloi­tim­me abien kans­sa kir­jan­si­don­ta­kurs­sil­la: si­doim­me kä­sin port­fo­li­on ja luon­nos­kir­jan. Luon­no­sir­jaa saat­toi käyt­tää lop­pu­työn port­fo­li­o­na.

Yh­tei­nen tai­val päät­tyi lop­pu­työ­hön. Sen tee­ma Rau­ha ins­pi­roit opis­ke­li­joi­ta sy­väl­li­siin poh­din­toi­hin ja upei­siin saa­vu­tuk­siin: syn­tyi ani­maa­ti­oi­ta, veis­tok­sia, maa­lauk­sia ja piir­rok­sia, jois­ta vä­lit­tyi hen­ki­lö­koh­tai­nen suh­de tee­maan. Lop­pu­kes­kus­te­luis­sa ja port­fo­li­ois­sa omaa te­os­ta avat­tiin li­sää kat­so­jil­le.

Mediailmaisu

Me­di­a­il­mai­sun luku­vuo­si­suun­ni­tel­maan kuu­luu mm. valo­ku­vaus­ta, pi­miö-työs­ken­te­lyä, ku­van­kä­sit­te­lyä, tai­ton opet­te­lua, di­gi­taa­lis­ta piir­tä­mis­tä, elo­ku­vien te­koa sekä edi­toin­tia. Tek­ni­sen te­ke­mi­sen li­säk­si me­di­an eri si­säl­löt ja me­di­a­luku­tai­don ke­hit­tä­mi­nen ovat myös osa opin­to­ja.

Tai­de­lu­ki­ol­le ke­hi­tet­tiin oma leh­ti, joka sai ni­mek­seen Tai­ku­ri. Opis­ke­li­jat tuot­ti­vat leh­den si­säl­lön itse ja suun­nit­te­li­vat kul­le­kin ar­tik­ke­lil­le oman vi­su­aa­li­sen il­meen. Leh­ti tu­los­tu­tet­tiin Sa­von­lin­nan Tu­los­tus­pal­ve­lus­sa. Tai­ku­ri il­mes­tyy ker­ran vuo­des­sa tu­los­tet­tu­na sekä sitä suun­ni­tel­laan lai­tet­ta­vak­si myös net­tiin.

Me­di­a­il­mai­su aloit­ti yh­teis­työn Sa­von­lin­nan kan­sain­vä­li­sen elo­kuva­fes­ti­vaa­lin (Sinff) kans­sa jo vuon­na 2020 ke­vääl­lä. Ko­ro­nan vuok­si Sinff pe­ruun­tui, mut­ta alku­pe­räis­tä suun­ni­tel­maa jat­ket­tiin: Me­dia-näyt­te­lyn suun­nit­te­lu seu­raa­van luku­vuo­den elo­kuul­le. Me­di­an toi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat to­teut­ti­vat tä­hän kan­taa­ot­ta­via, tut­ki­via ja ta­ri­nal­li­sia elo­ku­via, sekä my­to­lo­gi­aan viit­taa­via valo­kuva­sar­jo­ja.

Me­di­an toi­sen ja kol­man­nen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat to­teut­ti­vat tus­si­a­ni­maa­ti­on Te­ra­pi­a­kes­kus Ko­mee­tan uu­sil­le net­ti­si­vuil­le. Ani­maa­tio to­teu­tet­tiin piir­tä­mäl­lä tau­lu­tus­seil­la tau­lul­le ja valo­ku­vaa­mal­la.

Yh­teis­työ­tä teh­tiin Omu­te- sekä gts-lin­jo­jen kans­sa Uppo­nal­le-oop­pe­ran suh­teen. Gts-opis­ke­li­jat to­teut­ti­vat Uppo­nal­le-ta­ri­naan ku­vi­tuk­sia ja me­di­a­lais­ten teh­tä­vä­nä oli vie­dä ku­vi­tuk­set yh­teen­so­pi­vak­si Omu­ten lau­lun kans­sa.

Me­di­a­lin­jan toi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat to­teut­ti­vat mu­siik­ki­elo­ku­van, jos­sa ku­vat­tiin Tai­de­lu­ki­on kuo­ron Lumi-kap­pa­le. Vi­deo ku­vat­tiin ul­ko­na tai­de­lu­ki­on lä­hei­syy­des­sä ja se jul­kais­tiin muun mu­as­sa Itä-savo-leh­den ne­tis­sä jou­lu­ter­veh­dyk­se­nä.

Me­di­a­lin­jal­la opis­kel­tiin strii­maus-tek­niik­ka, joka on nous­sut tär­ke­äk­si kei­nok­si to­teut­taa lä­he­tyk­siä ko­ro­na-pan­de­mi­an ra­joit­ta­es­sa ko­koon­tu­mi­sia ja lähi­kon­tak­te­ja. Tek­niik­ka kävi opet­ta­mas­sa Sa­vo­films oy:n Sami Kart­tu­nen. En­sim­mäi­nen strii­maus, jos­sa li­ve­lä­he­tyk­se­nä ku­vat­tiin ka­ma­ri­kuo­ron kon­sert­ti, to­teu­tui lop­pu­ke­vääs­tä on­nis­tu­nees­ti.

Sovellettu kuvataide

So­vel­le­tun kuva­tai­teen kurs­seil­la pe­reh­dyt­tiin tai­teen ja de­sig­nin maa­il­moi­hin. Pe­rin­tei­sen kuva­tai­teel­li­sen te­ke­mi­sen ohel­la kurs­seil­la py­rit­tiin ajat­te­le­maan asi­oi­ta laa­ti­kon ulko­puo­lel­ta: nä­ke­mään ar­ki­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä mah­dol­li­suu­det luo­van ajat­te­lun ja ko­kei­le­van te­ke­mi­sen kaut­ta oman il­mai­sun ja roh­keu­den löy­tä­mi­seen.

Luku­vuo­den opis­ke­lu ja ope­tus to­teu­tui nor­maa­liin ta­paan tal­vi­lo­maan saak­ka, jol­loin siir­ryim­me kol­mek­si vii­kok­si etä­o­pis­ke­luun ja -ope­tuk­seen. Pa­la­sim­me het­kek­si lähi­o­pe­tuk­seen, kun­nes taas kah­den vii­kon ku­lut­tua siir­ryt­tiin vie­lä pa­rik­si vii­kok­si etä­o­pin­toi­hin. Lop­pu­ke­vät su­jui nor­maa­liin ta­paan. Etä­o­pe­tus to­teu­tui Zoom-vi­de­o­so­vel­luk­sen, Goog­le Dri­ven sekä Wil­man avul­la. Voi­mak­kaas­ti tek­niik­ka- ja ma­te­ri­aa­li­pai­not­tei­seen tai­de­ai­nee­seen etä­o­pis­ke­lu toi mu­ka­naan omat haas­teen­sa, ja sen myö­tä pa­kot­ti kek­si­mään uu­sia ta­po­ja teh­dä ja toi­mia. Toki edel­li­sen vuo­den etä­jär­jes­te­lyis­tä oli jää­nyt hy­viä käy­tän­tei­tä.

Syk­syn orien­taa­ti­o­kurs­sin jäl­keen so­vel­le­tun kuva­tai­teen 1 vsk:n ryh­mä otti hal­tuun ope­tus­ti­lam­me Puu­ta­lon ik­ku­na­pin­nat. Syn­tyi LUX Taik­ka­ri, Tai­de­lu­ki­on oma pie­ni ja sym­paat­ti­nen valo­fes­ti­vaa­li, tuo­maan iloa ohi­kul­ki­joil­le mar­ras­kuun pi­mei­siin aa­mui­hin ja il­toi­hin. Puu­ta­lon ik­ku­noi­hin to­teu­tet­tiin va­loa, väri­kal­vo­ja sekä pa­pe­ri­ma­te­ri­aa­le­ja hyö­dyn­tä­en valo­ins­tal­laa­ti­ot. Yk­kös­ten luku­vuo­den ai­ka­na opis­kel­tiin mm. gra­fiik­kaa ja kir­jan­si­don­taa. Koho­pai­no­kurs­sil­la pe­reh­dyt­tiin mm. ka­to­a­van laa­tan me­ne­tel­mään. Kir­jan­si­don­nas­sa opis­ke­li­jat suun­nit­te­li­vat ja to­teut­ti­vat oman­nä­köi­sen­sä luon­nos­kir­jan ja etä­jak­sol­la kir­ja- tai pa­pe­ri­veis­tok­sen tee­mal­la “Pii­lo”. Kan­kaan­pai­no­kurs­sil­la opis­ke­li­jat tu­tus­tui­vat pa­pe­ri­kaa­vi­oi­den käyt­töön ja to­teut­ti­vat kan­kaan­pai­no­työt sekä ne­ga­tii­vi että po­si­tii­vi­sab­luu­noi­den avul­la. Etä­jak­sol­la tu­tus­tut­tiin de­sig­niin, print­tei­hin ja kuo­sei­hin.

Toi­sen vuo­si­kurs­sin ryh­mä to­teut­ti mm. pit­kän pro­jek­tin, jos­sa yh­dis­tyi­vät use­am­man kurs­sin si­säl­löt ja ta­voit­teet. Lop­pu­tu­lok­se­na syn­tyi koko ryh­män yh­tei­nen ins­tal­laa­tio, joka on näh­tä­vis­sä Sa­von­lin­nan Mu­siik­ki- ja tans­si­o­pis­ton por­ras­kui­lus­sa.

Syys­luku­kau­del­la olim­me pi­lot­ti­ryh­mä­nä mu­ka­na luo­mas­sa uut­ta MUTU -muo­toi­lu­op­pi­mi­sen oppi­ma­te­ri­aa­lia lu­ki­oil­le. Täs­tä enem­män kuva­tai­teen val­ta­kun­nal­lis­ta ke­hit­tä­mis­teh­tä­vää kä­sit­te­le­väs­sä lu­vus­sa.  Ke­vät­luku­kau­del­la opis­ke­li­jat tu­tus­tui­vat se­rig­ra­fia-tek­niik­kaan ja to­teut­ti­vat joko tai­de- tai käyt­tö­teks­tii­lin seu­la­pai­no­me­ne­tel­mää hyö­dyn­tä­en. Etä­jak­sol­la tu­tus­tut­tiin de­sig­niin, suo­ma­lai­siin muo­toi­li­joi­hin, print­tien ja kuo­sien suun­nit­te­luun ja ana­ly­soin­tiin.

Abi­tu­rient­tien ryh­män tai­de­o­pin­not pai­not­tui­vat vii­mei­se­nä vuon­na kah­den kurs­sin laa­jui­seen päät­tö­työ­hön ja hui­pen­tui abien RAU­HA-päät­tö­työ­näyt­te­lyyn Gal­le­ria Etei­ses­sä.

Yleinen kuvataide

Luku­vuo­si su­jui tii­viis­ti tai­teen maa­il­man tut­ki­muk­sis­sa. Oli jäl­leen ker­ran in­nos­ta­vaa näh­dä uu­det tu­lok­kaat ja saat­taa kol­mo­set lop­pu­työn ää­rel­le. Sii­nä on pit­kä kaa­ri vä­lis­sä niin­kuin kak­ko­set hy­vin tie­tää.

Tai­teen maa­il­man asi­at au­ke­ne­vat työn kaut­ta. Oma te­ke­mi­nen an­taa yk­si­tyi­sen ko­ke­muk­sen. Tämä ko­ke­mus on hel­pos­ti laa­jen­net­ta­vis­sa ylei­sek­si ja ajat­to­mak­si tai­de­his­to­ri­an ää­rel­lä. Tai­de­his­to­ria on aina elä­vä aika­kone, jon­ne voit men­nä ja tut­kia sitä ja am­men­taa siel­tä omia kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta.

Ylei­sen kuva­tai­teen ryh­mis­sä to­teu­tet­tiin piir­rok­sia ja gra­fii­koi­ta Erik Lax­ma­nin elä­mään liit­ty­en. Näi­tä skan­nat­tiin val­miik­si odot­ta­maan seu­raa­va­na vuo­den Omu­ten Lax­man-pro­duk­ti­o­ta, jon­ka taus­tal­le kuva­tai­de­te­ok­sia tul­laan lait­ta­maan. Töi­tä on myös tar­koi­tus lait­taa esil­le Rii­hi­saa­ren mu­se­oon vuon­na 2022.

Kuva­tai­teen lu­ki­o­dip­lo­mit

Kuva­tai­teen lu­ki­o­dip­lo­me­ja val­mis­tui syk­syl­lä 2020 yksi ja ke­vääl­lä 2021 kuu­si, eli yh­teen­sä seit­se­män.

Dip­lo­mi­kurs­sin oh­jaa­ja­na ja ar­vi­oi­ja­na toi­mi Tit­ta Väli­maa ja kou­lun ulko­puo­li­se­na ar­vi­oi­ja­na tai­tei­li­ja Juho Sih­vo­nen. Dip­lo­mi­työt oli­vat tou­ko­kuus­sa esil­lä kou­lun kah­vi­la Al­kus­sa. Tai­de­lu­ki­on opis­ke­li­jat to­teut­ti­vat dip­lo­mei­ta ai­heis­ta 1. ko­ko­el­ma 2. eli­öt, oli­ot  3. ih­meel­li­nen raha 4. puu, Kuva­tai­teen val­ta­kun­nal­li­set lu­ki­o­dip­lo­mi­teh­tä­vät: https://www.oph.fi/si­tes/de­fault/fi­les/do­cu­ments/kuva­tai­teen_lu­ki­o­dip­lo­min_teh­ta­vat-2020-2021-oph.pdf

Kuva­tai­de­lu­ki­on ajan­koh­tai­sia kuu­lu­mi­sia voi seu­ra­ta Ins­tag­ra­mis­sa: https://www.ins­tag­ram.com/taik­ka­rin­ku­vis/?hl=fi

Hy­vää ke­sää toi­vot­ta­en

Taik­ka­rin kuva­tai­de­o­pet­ta­jat

Kal­le Hamm työ­pa­jaa pi­tä­mäs­sä. Kuva Kat­rii­na Kai­ja.

Tai­de­lu­ki­on opis­ke­li­joi­den te­ok­sia Kah­vi­la Al­kun ti­lois­sa. Kuva Kat­rii­na Kai­ja.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2020 - 2021