VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISTEHTÄVÄ- KUVATAIDE

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö (OKM) ha­lu­si eri­tyis­teh­tä­vä­lu­ki­o­uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä (2016-2017)  var­mis­taa, että eri­tyi­sen kou­lu­tus­teh­tä­vän lu­ki­oi­den osaa­mi­nen saa­daan koko lu­ki­o­ken­tän käyt­töön. Täs­tä joh­tu­en se va­lit­si ha­ke­mus­ten pe­rus­teel­la jou­kon ke­hit­tä­jä­lu­ki­oi­ta, jot­ka sai­vat vel­vol­li­suu­den ke­hit­tää ja le­vit­tää pai­no­tuk­seen­sa liit­ty­viä pe­da­go­gii­kan, toi­min­ta­kult­tuu­rin ja op­pi­mis­ym­pä­ris­tön hy­viä mal­le­ja ja käy­tän­tei­tä. Li­säk­si nämä lu­ki­ot vah­vis­ta­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti hen­ki­lös­tön ope­tuk­sel­li­sia val­miuk­sia ja osaa­mis­ta ja edis­tä­vät kaik­kien alaan kuu­lu­vien toi­mi­joi­den yh­teis­työ­tä.

Ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä an­net­tiin Kan­sal­li­sen kou­lu­tuk­sen ar­vi­oin­ti­kes­kuk­sen (KAR­VI) ja ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön to­teut­ta­mis­sa au­di­toin­neis­sa loka­kuus­sa 2017 yh­del­le­tois­ta suo­ma­lai­sel­le lu­ki­ol­le. Edus­tet­tui­na eri­tyis­teh­tä­vi­nä ovat mu­siik­ki, ur­hei­lu, kuva­tai­de, vie­raat kie­let, ma­te­ma­tiik­ka ja luon­non­tie­teet sekä yrit­tä­jyys. Näis­tä lu­ki­ois­ta kah­dek­san toi­mii pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja kol­me muu­al­la Suo­mes­sa.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio va­lit­tiin siis tä­hän har­va­lu­kui­seen jouk­koon ja sen teh­tä­väk­si tuli kuva­tai­teen lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­nen koko val­ta­kun­nas­sa. Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on rin­nal­le kuva­tai­teen ke­hit­tä­jä­lu­ki­ok­si va­lit­tiin Tölö Gym­na­sium Hel­sin­gis­tä.

OKM on vah­vis­ta­nut mar­ras­kuus­sa 2018 va­li­tuil­le lu­ki­oil­le eril­lis­ra­hoi­tuk­sen. Sen mää­rä on jy­vi­tet­ty OKM:öön toi­mi­te­tun ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man laa­dun ja laa­juu­den mu­kaan. Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio saa vuo­sit­tain tätä ra­hoi­tus­ta 185 000€. Ra­hoi­tus on yli­mää­räis­tä val­ti­on­o­suus­han­ket­ta ja sii­tä on pe­rus­tet­tu eril­li­nen kus­tan­nus­paik­ka, 3605. Nämä teh­tä­vät ja ra­hoi­tuk­set ovat suh­teel­li­sen pit­kä­ai­kai­sia eli ne ovat voi­mas­sa 31.7.2025 saak­ka. Yli­mää­räi­nen val­ti­on­o­suus­ker­ty­mä Sa­von­lin­nal­le täs­tä on näi­den vuo­sien osal­ta 1 295 000€.

MUTU – Muotoilukasvatuksen paketti lukiolle

Tai­de­lu­kio aloit­ti yh­teis­työ­nä Suo­mu ry:n kans­sa tuot­ta­maan muo­toi­lu­op­pi­mi­sen ko­ko­nai­suut­ta tam­mi­kuus­sa 2020. Pro­jek­ti saa­tiin maa­liin maa­lis­kuus­sa 2021, kun MUTU lan­see­rat­tiin live-lä­he­tyk­se­nä 23.3.2020 jul­ki­suu­teen ku­vis­tuu­bin en­sim­mäi­se­nä si­säl­tö­nä.

MU­TUn oppi­ma­te­ri­aa­li pe­rus­tuu Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­os­sa ke­hi­tet­tyi­hin si­säl­töi­hin, joi­hin Suo­mu ry:n sekä Pik­nik Pe­op­le -yri­tyk­sen työn­te­ki­jät Mari Sa­vio ja Anna Kok­ki tuot­ti­vat yh­teis­suun­nit­te­lu­työ­ka­lu­jen avul­la muo­toi­lu­op­pi­mi­sen työ­ta­po­jat ja me­ne­tel­miä.

MU­TUn ta­voi­te on in­nos­taa ja ava­ta muo­toi­lun maa­il­maa, ke­hit­tä­mis­tä ja kek­si­mis­tä. Se kan­nus­taa ko­kei­le­maan eri­lai­sia te­ke­mi­sen ja op­pi­mi­sen ta­po­ja. MUTU avaa muo­toi­lua ko­ko­nai­suu­te­na. Opis­ke­li­jat pää­se­vät ko­ke­maan, ko­kei­le­maan ja tes­taa­maan muo­toi­lun eri alu­ei­ta itse. MUTU koos­tuu kol­mes­ta osas­ta: opet­ta­jan op­paas­ta, opis­ke­li­jan luon­nos­kir­jas­ta sekä kol­mi­u­lot­tei­sis­ta MUTU-no­pis­ta. https://www.ku­vis­tuu­bi.fi/muo­toi­lu/

Tämä ke­hit­tä­mis­työ tu­kee lu­ki­oi­den ns. LOPS2021-työ­tä.  Muo­toi­lu­op­pi­mi­sen oppi­ma­te­ri­aa­li­pa­ket­ti aut­ta­nee eni­ten KU02-opin­to­jak­son suun­nit­te­lus­sa. Uusi ope­tus­suun­ni­tel­ma on käy­tös­sä 1.8.2021 al­ka­en lu­kio-opin­ton­sa aloit­ta­vien osal­ta. Ta­voit­tee­na oli ke­hit­tää KU02 –opin­to­jak­soon, Ym­pä­ris­tön ti­lat, pai­kat ja il­mi­öt, liit­ty­vää tuki- ja oppi­ma­te­ri­aa­lia. Ma­te­ri­aa­li on maan kaik­kien lu­ki­oi­den kuva­tai­de­o­pe­tuk­sen käy­tet­tä­vis­sä.

MUTU-muo­toi­lu­pa­ket­ti koos­tuu opis­ke­li­jan omas­ta luon­nos­kir­jas­ta, opet­ta­jan op­paas­ta ja kol­mi­u­lot­tei­ses­ta lisä­ma­te­ri­aa­lis­ta. Kaik­ki ma­te­ri­aa­lit ovat va­paas­ti la­dat­ta­vis­sa ja tu­los­tet­ta­vis­sa ne­tis­tä, osoit­tees­ta  https://www.ku­vis­tuu­bi.fi/

Opis­ke­li­jan luon­nos­kir­jas­ta löy­tyy eri laa­jui­sia pro­jek­te­ja, joi­ta on voi so­vel­taa ti­lan­teen mu­kaan. Opet­ta­ja ja opis­ke­li­jat voi­vat yh­des­sä va­li­ta kiin­nos­ta­via ko­ko­nai­suuk­sia. Open op­paas­ta löy­tyy mm. tii­vis­tä taus­ta­tie­toa ja ma­te­ri­aa­li­kir­jas­to ai­hee­seen sy­ven­ty­mi­seen.

Lan­see­rauk­sen jäl­keen olem­me lä­het­tä­neet MUTU-ko­ko­nai­suu­den op­pai­ta yh­teen­sä 238 kpl:tta. Tä­hän liit­ty­en olim­me yh­teyk­sis­sä kaik­kiin suo­men­kie­li­siin lu­ki­oi­hin.

Net­ti­si­vus­to ku­vis­tuu­bi.fi

Ke­hit­tä­mis­teh­tä­väs­sä pää­tet­tiin pa­nos­taa Ku­vis­tuu­biin, joka on lu­ki­on kuva­tai­de­kas­va­tuk­seen suun­nat­tu si­vus­to. Si­vus­ton on tar­koi­tus toi­mia kuva­tai­de­o­pet­ta­jan ma­te­ri­aa­li­pank­ki­na, ins­pi­raa­ti­o­na ja mah­dol­li­suu­te­na uu­den op­pi­mi­seen. Ku­vis­tuu­biin ke­rä­tään kuva­tai­de­alan am­mat­ti­lais­ten esit­te­ly­jä, te­o­ri­aa sekä ide­oi­ta teh­tä­viin. Ku­vis­tuu­bin vi­su­aa­li­sen il­meen suun­nit­te­li Pik­nik Pe­op­len Joo­nas Luo­to­nen, jon­ka kaut­ta myös tek­ni­nen run­ko ra­ken­tui.

Ku­vis­tuu­bin ylä­na­vi­goin­ti ja­kau­tuu osi­oi­hin Kuva­tai­de, Muo­toi­lu, Ark­ki­teh­tuu­ri sekä Me­dia.

Näi­den alle ke­rä­tään si­säl­tö­jä itse tuot­ta­en sekä hyö­dyn­tä­mäl­lä jo ole­mas­sa ole­via laa­duk­kai­ta ma­te­ri­aa­le­ja, esim. joi­ta mu­se­ot ovat tuot­ta­neet.

Ku­vis­tuu­bin si­säl­tö­jen osal­ta on jo avat­tu yh­teis­työ­tä eri ta­ho­jen kans­sa. Kuva­tai­teen pii­rus­tus-osi­oon tuot­ti tai­tei­li­ja-ko­ko­nai­suu­den kuva­tai­tei­li­ja/kuva­tai­de­kas­vat­ta­ja Iida Val­ko­nen. Val­ko­nen ku­ra­toi si­vus­tol­le va­li­koi­tu­nei­ta tai­tei­li­joi­ta, haas­tat­te­li näi­tä säh­kö­pos­tit­se sekä va­li­koi kul­ta­kin tai­tei­li­jal­ta kol­men ku­van ko­ko­nai­suu­den.

Tai­de­ke­ra­mii­kan ko­ko­nai­suu­den tuot­taa Ara­bi­an Tai­de­o­sas­to­yh­dis­tys ja heil­tä tu­lee si­vus­tol­le ke­sän ai­ka­na nel­jä tek­niik­ka­vi­de­o­ta sekä nel­jä tai­tei­li­ja­vi­de­o­ta. Yh­teis­työ­tä on to­teu­tet­tu Ara­bi­an tai­de­o­sas­to­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Elis­se Si­mon­so­nin kans­sa, sekä vi­de­ot on ku­van­nut ja edi­toi­nut Je­fun­ne Gim­pel.

Ark­ki­teh­tuu­ri­o­si­on puo­les­ta on aloi­tet­tu kes­kus­te­lua Arc­hin­fon kans­sa. Arc­hin­fon ark­ki­teh­tuu­ri­kas­va­tuk­ses­ta vas­taa­va Eeva As­ta­la on käy­nyt läpi jo ole­mas­sa ole­vaa ma­te­ri­aa­lia, jota Ku­vis­tuu­bis­sa voi­daan käyt­tää.

Mui­ta alus­ta­via yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ovat mm. Nuo­ri tai­de-or­ga­ni­saa­tio, Hel­sin­ki Ur­ban art -yh­dis­tys ja Conc­re­a­te, Tai­tei­li­ja-leh­ti, Mik­ke­lin Tai­de­mu­seo ja Ark­ki­teh­tuu­ri­mu­seo.

Ku­vis­tuu­bi avat­tiin maa­lis­kuus­sa sa­mas­sa yh­tey­des­sä, jos­sa lan­see­rat­tiin MUTU-pa­ket­ti jul­ki­suu­teen.

Täy­den­nys­kou­lu­tuk­set

Epä­var­man ko­ro­na-ti­lan­teen vuok­si täy­den­nys­kou­lu­tuk­set pää­tet­tiin suo­si­ol­la siir­tää tu­le­vai­suu­teen, kun­nes ti­lan­ne rau­hoit­tuu ja työ­pa­jo­ja on tur­val­lis­ta jär­jes­tää. Yksi pie­ni­muo­toi­nen, kol­men tun­nin, ani­maa­tio -työ­paja kui­ten­kin to­teu­tet­tiin ke­vääl­lä. Sii­hen kut­sut­tiin kuva­tai­de­o­pet­ta­jia lähi­a­lu­eel­ta. Työ­pa­jan, Pho­tos­hop fra­me by fra­me, oh­ja­si Juho Sih­vo­nen ja sii­hen osal­lis­tui Tai­de­lu­ki­ol­ta kak­si opet­ta­jaa ja Sa­von­lin­nan Ly­se­on kuva­tai­de­o­pet­ta­ja.

Al­mu­ni­toi­min­ta

Alum­ni­ver­kos­ton ko­ko­a­mis­ta jat­ket­tiin luku­vuo­den ai­ka­na. Tä­hän men­ness olem­me koon­neet seit­se­män alum­nin esit­te­lyt. Nii­hin pää­set tu­tus­tu­maan ohei­ses­ta lin­kis­ta. Ohes­sa vie­lä upo­tet­tu­na Tee­mu Muu­ri­mäen ter­vei­set van­has­ta opin­ah­jos­taan.

Han­ke­hal­lin­noin­ti

Ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän eril­lis­teh­tä­viä ovat luku­vuo­den 2020 – 2021 suo­rit­ta­neet kou­lun vi­ran­hal­ti­jois­ta seu­raa­vat hen­ki­löt; Kati Sink­ko­nen, Sei­ja Tik­ka, Kat­rii­na Kai­ja, Ant­ti Te­netz, Jo­a­cim Rönn, Jo­han­na Rot­ko ja Rei­ma Här­kö­nen. Li­säk­si osto­pal­ve­lu­na on han­kit­tu eril­lis­teh­tä­viä Suo­mu Ry / Tili-Sa­vio Oy:ltä, Pik­nic Pe­op­le Stu­dio Oy:ltä, Hos­ting-pal­ve­lu Oy:ltä sekä Tott-Print Oy:ltä.

Lisä­tie­toa ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän to­teut­ta­mi­seen liit­ty­en löy­dät kou­lum­me verk­ko­sivuilta

Val­ta­kun­nal­li­set ke­hit­tä­jä­lu­ki­ot 2019 – 2025. Tau­luk­ko Rei­ma Här­kö­nen.

Mai­ja Oja­nen. Le­vi­taa­tio. Osa ku­vis­tuu­bin pii­rus­tus-osi­o­ta.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2020 - 2021