STIPENDIT

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio myön­tää yh­teis­työ­kump­pa­nei­den­sa lah­joit­ta­mia sti­pen­de­jä opis­ke­li­joil­le. Myön­tä­mis­pe­rus­teis­sa ko­ros­tu­vat kuva­tai­teel­li­set ja mu­sii­kil­li­set an­si­ot, hyvä suo­riu­tu­mi­nen opin­nois­sa sekä po­si­tii­vi­nen to­mi­min­ta kou­lu­yh­tei­sös­sä.

Luku­vuo­den ai­ka­na usea opis­ke­li­ja on käy­nyt esiin­ty­mäs­sä yh­teis­työ­kump­pa­niem­me ti­lai­suuk­sis­sa tai teh­nyt muu­ta eri­tyis­o­saa­mis­ta vaa­ti­nut­ta työ­tä. Näis­tä on mak­set­tu sti­pen­de­jä luku­vuo­den ai­ka­na. Nämä suo­ruk­set ei­vät täs­sä lis­tauk­ses­sa näy.

Syksyn 2020 ylioppilaat

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on Se­ni­o­rit ry.

Sal­la Eli­a­la

Jut­ta Hä­mä­läi­nen

Anni Kar­vi­nen

Ven­la Kuja­mäki

Kas­pe­ri Pul­li­nen

Jen­na Saa­va­lai­nen

San­ni Saik­ko

Hen­na Ra­si­mus

Aino Tiik­kai­nen

Soro-sää­tiö

Kas­pe­ri Pul­li­nen

Ven­la Kuja­mäki

Duo­de­cim

Sal­la Eli­a­la

Poh­jo­la-Nor­de­an

Jen­na Saa­va­lai­nen

LC Pun­ka­har­ju

Anni Kar­vi­nen

Sa­von­lin­nan Mu­siik­ki-aka­te­mia

Kar­vi­nen

Yk­si­tyis­hen­ki­lön lah­joit­ta­ma sti­pen­di

Ven­la Kuja­mäki

Sa­vo­films

San­ni Saik­ko, pe­rus­te­lu­na seu­raa­vaa: an­si­oi­tu­nees­ta kuva­tai­teen lop­pu­työs­tä, jos­sa oli roh­kea aihe­va­lin­ta sekä upea 3D ani­moin­ti

Kevään 2021 ylioppilaat

Keri­mäen Poh­jo­la Nor­den ry.

Noo­ra Kos­ke­lai­nen

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on Se­ni­o­rit ry.

Ron­ja Heik­ki­nen

Noo­ra Kos­ke­lai­nen

Jon­na Myl­ler

Ju­lia Mäki-Kuu­se­la

Pek­ko Pe­so­nen

Sa­vo­films

Vera Tö­rö­nen

Long-Play -leh­ti­sti­pen­di

Reet­ta Im­mo­nen

TEA-kir­ja­sti­pen­di

Anni Meh­to­nen

Yk­si­tyis­hen­ki­lö

Da­niel Heik­ki­lä

Pek­ko Pe­so­nen

Taidelukion 1. – 3. vuosikurssin opiskelijoille myönnetyt stipendit

Du­kaat­ti­pal­kin­to

Kia Skyt­tä

Tä­män vuo­den Du­kaat­ti­pal­kin­non saa päät­tö­työ, jon­ka mo­lem­mat osat, teos ja port­fo­lio, toi­mi­vat toi­si­aan tu­ke­vi­na mut­ta har­vi­nai­sen on­nis­tu­nees­ti myös it­se­näi­si­nä te­ok­si­na. Ne on­nis­tu­vat luo­maan tasa­pai­noi­sen, ensi­vai­ku­tel­mal­taan vä­rik­kään ja iloi­sen teos­ko­ko­nai­suu­den, joka avau­tuu moni­ta­soi­sek­si ajan­ku­vak­si. Hy­vän tai­de­te­ok­sen ta­voin sekä maa­laus että port­fo­lio kes­tä­vät kriit­tis­tä tar­kas­te­lua, an­ta­en ai­het­ta pa­la­ta ää­rel­leen ker­ta toi­sen­sa jäl­keen. Jo­kai­nen kat­se­lu- ja luku­ker­ta on pal­kit­se­va, sy­ven­tä­en ko­ke­mus­ta.

Du­kaat­ti­pal­kin­non saa Kia Skyt­tä. Päät­tö­työ ko­ko­nai­suu­des­saan on hui­kea tai­don­näy­te. Kiin­ni­tin huo­mi­o­ta seu­raa­viin asi­oi­hin: – roh­keus ja vas­tuul­li­suus ma­te­ri­aa­li­va­lin­nas­sa (ve­gaa­ni­nen maa­laus) – pe­rin­tei­sen gen­ren (oma­kuva) roh­kea kä­sit­te­ly (imp­ro­vi­saa­tio) – tee­man taus­toi­tus hen­ki­lö­koh­tai­sen kas­vu­ta­ri­nan kaut­ta sekä tai­de­his­to­ri­an viit­tauk­sin ja näi­den te­os­ten uu­del­leen­tul­kin­noin – maa­lauk­sen väri­maa­ilma ja muo­to­kie­li (hah­mot, som­mit­te­lu, vii­van ja vä­rin käyt­tö) – tek­ni­nen to­teu­tus (koko, ma­te­ri­aa­lin hal­lin­ta, tek­ni­nen suo­ri­tus) – port­fo­lio, joka on graa­fis­ta ilo­tu­li­tus­ta au­ke­a­ma au­ke­a­mal­ta Vuo­den 2021 päät­tö­työn tee­ma­na on rau­ha. Kia Skyt­tä port­fo­li­os­saan taus­toit­taa tee­maa seik­ka­pe­räi­ses­ti ja moni­ta­soi­ses­ti. Pa­neu­tu­mi­nen tee­maan, työn suun­nit­te­lu ja ref­lek­toin­ti omal­ta osal­taan an­ta­vat te­ki­jäl­le roh­keut­ta heit­täy­tyä. Päät­tö­työn pro­ses­si­ku­vaus on oiva osoi­tus suun­nit­te­lun ja sy­ven­ty­mi­sen tar­peel­li­suu­des­ta sekä op­pi­mis­ym­pä­ris­tön mer­ki­tyk­ses­tä. Ma­te­ri­aa­li­va­lin­ta ja maa­laus­ta­pa osoit­ta­vat roh­keut­ta ja kyp­syyt­tä haas­taa it­sen­sä, mikä kai­kes­sa tai­teen­te­ke­mi­ses­sä on kes­keis­tä. Rau­ha on ais­ti­är­syk­keet­tö­myy­den ohel­la myös ”va­paut­ta odo­tuk­sis­ta ja ra­joi­tuk­sis­ta, eli va­paut­ta olla oma it­se­ni.”

Päät­tö­työ on pit­kä pro­ses­si, ku­ten sen kuu­luu­kin olla. ”…en voi lo­pet­taa päät­tö­työn ajat­te­le­mis­ta, kos­ka tää on mul­le iso jut­tu …ha­lu­an teh­dä jo­tain tosi hie­noa, jos­ta oon yl­peä.” Maa­laus on tasa­pai­noi­nen, tek­ni­ses­ti var­ma suo­ri­tus, joka on te­ki­jäl­leen ol­lut myös löy­tö­ret­ki tun­te­mat­to­maan. Sii­nä on­nis­tu­mi­nen ker­too pait­si lah­jak­kuu­des­ta myös ai­em­mas­ta har­ras­tu­nei­suu­des­ta. Viit­tauk­set suo­ma­lai­sen ja eu­roop­pa­lai­sen tai­de­his­to­ri­an merk­ki­te­ok­siin ei­vät ole vä­ki­näi­siä vaan luon­te­via poh­din­to­ja myös port­fo­li­os­sa kä­si­tel­tyi­hin tee­moi­hin, tai­tei­li­jan va­pau­den ol­les­sa niis­tä kes­kei­nen. Teos avau­tuu oma­laa­tui­sen ja rik­kaan muo­to­kie­len­sä kaut­ta myös tai­de­his­to­ri­aan pe­reh­ty­mät­tö­mäl­le kat­so­jal­le. Port­fo­lio on pien­tä edi­toin­tia vail­le val­mis tai­de­teos it­ses­sään. Port­fo­li­o­ta voi lä­hes­tyä kuva­kir­ja­na. Sen au­ke­a­mat ovat moni­ta­soi­sia, var­mo­ja esi­tyk­siä graa­fi­ses­ta osaa­mi­ses­ta, muo­dos­ta­en kos­ket­ta­van kas­vu­ta­ri­nan. Kia Skyt­tä ref­lek­toi haus­kas­ti myös omaa ke­hi­tys­tään ja op­pi­mis­pro­ses­sia van­ho­jen pii­rus­tus­ten avul­la. On­nis­tu­es­saan tai­de­teos ase­moi­tuu osak­si jat­ku­moa, luo­den sil­lan men­neen ja tu­le­van vä­lil­le. Kia Skyt­tä on­nis­tuu omal­la työl­lään tuo­maan iloa ja luo­maan us­koa huo­mi­seen. Ajoit­tain jopa raa­dol­li­sel­la avoi­muu­del­laan hän pal­jas­taa ne asen­teet ja ra­ken­teet, joi­den ta­kia yh­teis­kun­ta voi pa­hoin kiel­täy­ty­es­sään hy­väk­sy­mäs­tä eri­lai­suut­ta. Päät­tö­työ osal­lis­tuu ajan­koh­tai­seen yh­teis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun eri­lai­suu­den hy­väk­sy­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä. Kia Skyt­tä on­nis­tuu ta­voit­tees­saan luo­da ”tri­buut­ti itse­il­mai­sul­le”. Hä­nen toi­veen­sa oli saa­da ai­kaan ”…toi­von mu­kaan jo­tain uniik­kia ja py­säyt­tä­vää, tun­tei­ta he­rät­tä­vää”Tai­de par­haim­mil­laan avaa uu­sia näkö­kul­mia, joh­dat­te­le kat­so­jan uu­teen maa­il­maan. Löy­tö­ret­ki Kian maa­il­maan on ai­nut­laa­tui­nen ko­ke­mus.

Mik­ke­lis­sä, 11.2.2021 Kir­si­ma­ria E. Tö­rö­nen Kuva­tai­tei­li­ja

Poh­jo­la-Nor­den

Han­na Myl­ler

Ruo­ko­lah­den kun­ta

Art­tu Si­kiö

Uu­si­o­uu­ti­set

Sti­pen­din lah­joit­ta­vat Uu­si­o­uu­ti­set-leh­ti ja yh­teis­työ­kump­pa­nit: Kier­to­kaa­ri, Kuu­sa­kos­ki, Las­si­la & Ti­kan­oja, LHJ Group, Pur­ku­piha, SER-tuot­ta­ja­yh­tei­sö SER­TY, Suo­men Eri­tyis­jäte, Suo­men Kier­to­voi­ma ry KIVO, Tu­run am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu ja Ur­ba­ser.

Sii­ri So­me­ra

Ke­mia-leh­ti

Sti­pen­din lah­joit­ta­vat Ke­mia-leh­ti ja yh­teis­työ­kump­pa­nit: Aal­to-yli­o­pis­ton ke­mi­an tek­nii­kan kor­ke­a­kou­lu, BASF, Ber­gius Tra­ding AB, Forc­hem Oy, Hel­sin­gin yli­o­pis­ton ke­mi­an osas­to, In­no­va­tics, Itä-Suo­men yli­o­pis­ton ke­mi­an lai­tos, Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton ke­mi­an lai­tos, Ke­mi­an Kus­tan­nus Oy, Ke­mi­an Seu­rat, Ke­mi­an­te­ol­li­suus ry, Labo Line Oy, LUT-yli­o­pis­to, Mie­le Oy Pro­fes­si­o­nal, Nes­te Oyj, Nor­nic­kel Har­ja­val­ta, Ou­lun yli­o­pis­ton tek­nil­li­nen tie­de­kun­ta, Pa­pu­la-Ne­vin­pat ja Tu­run yli­o­pis­ton ke­mi­an lai­tos.

Kat­ri Aal­to

Ju­lius Kuru­hei­mo

Veik­ka Tam­mi­suo

AFS Glo­ba You Ad­ven­tu­rer

Vii­vi Toi­vo­nen

Sa­vo­films

Satu-Nea Mar­ti­kai­nen

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on Se­ni­o­rit ry.

Mi­ka­el Kar­vi­nen

An­nii­na Kon­tio

Ju­lius Kuru­hei­mo

Tiu­ku Lau­rio

Neea Luuk­ko­nen

Anas­ta­siia Ly­sa­ko­va

Elli Suo­ma­lai­nen

Lii­sa Tynk­ky­nen

Vili Vä­ke­väi­nen

Saa­ra Au­te­re

Emmi Ket­tu­nen

Han­na Myl­ler

Ju­lia Pel­lik­ka

Mint­tu Puur­ti­nen

Anni Saa­ri­nen

Ven­la Vi­re­mo

Soi­tin­kul­ma

Eino Neu­vo­nen

Suo­ma­lai­nen Kir­ja­kaup­pa

Ame­lia Dahl­berg

Emmi Tells

Tomi Ko­so­nen

Äi­din­kie­len ja his­to­ri­an kir­ja­sti­pen­di

Enni Huo­ta­ri

Anni Lauk­ka­nen

Inka Rii­he­lä

Tai­de­his­to­ri­an kir­ja­sti­pen­di

Riik­ka Sor­sa

Suo­men Luon­non­suo­je­lu­liit­to, Ete­lä-Sa­von pii­ri

Aada To­ro­pai­nen

Sa­von­lin­nan Tai­tei­den yö -ta­pah­tu­ma

Mat­lee­na Pii­roi­nen

Nee­an bio­tai­de­teos. Kuva Kat­rii­na Kai­ja.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2020 - 2021