SAVONLINNAN TAIDELUKION TOIMIJAT

Henkilökunta 

Lis­tauk­ses­sa ovat mu­ka­na sel­lai­set ope­tus­työ­tä te­ke­vät, jot­ka kuu­lu­vat Tai­de­lu­ki­on pal­kan­mak­sun pii­riin. Tai­de­lu­ki­o­lai­set ovat suo­rit­ta­neet kurs­se­ja myös muis­sa oppi­lai­tok­sis­sa, en­nen kaik­kea Sa­von­lin­nan Ly­se­on lu­ki­ol­la, Sa­von­lin­nan Mu­siik­ki­o­pis­tol­la sekä Sa­von­lin­nan am­mat­ti- ja ai­kuis­o­pis­tol­la. Näi­den kurs­sien opet­ta­jat ei­vät lis­tauk­ses­sa näy.

Joh­to­ryh­mä:

Här­kö­nen Rei­ma: reh­to­ri, yh­teis­kun­ta­oppi, opis­ke­li­ja­kun­nan oh­jaus, val­ta­kun­nal­li­seen lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vään liit­ty­vät teh­tä­vät

Vou­ti­lai­nen Vesa: apu­lais­reh­to­ri, ma­te­ma­tiik­ka, ly­hyt oppi­mää­rä, ke­mia

Sink­ko­nen Kati: kuva­tai­teen vas­tuu­leh­to­ri, so­vel­let­tu tai­de, kuva­il­mai­sun pe­rus­teet, val­ta­kun­nal­li­seen lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vään liit­ty­vät teh­tä­vät, vir­ka­va­paal­la 1.2.2021 – 6.6.2021.

Ta­ka­nen Hei­di: mu­sii­kin vas­tuu­leh­to­ri, sä­vel­ta­pai­lu ja mu­sii­kin te­o­ria, mu­sii­kin his­to­ria ja kuun­te­lu, pi­a­no, bän­di, kuo­ro ja te­at­te­ri­or­kes­te­ri

Här­kö­nen Sari: opin­to-oh­jaus, tu­tor-opis­ke­li­joi­den oh­jaus, val­ta­kun­nal­li­seen lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vään liit­ty­vät teh­tä­vät

Leh­to­rit ja pää­toi­mi­set tun­ti­o­pet­ta­jat:

De la Cruz Ce­sar: vs. leh­to­ri, eng­lan­nin kie­li, a-kie­li, yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa

Har­ti­kai­nen Satu: leh­to­ri, his­to­ria, yh­teis­kun­ta­oppi, tai­de­his­to­ria

Hy­vö­nen Jar­mo: leh­to­ri, bi­o­lo­gia, maan­tie­de, ter­veys­tie­to, yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa

Hy­vö­nen Mer­ja: leh­to­ri, bi­o­lo­gia, maan­tie­de, yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa                                                                                                                                                         

Häk­ki­nen Tai­na: leh­to­ri, eng­lan­nin kie­li, a-kiel, rans­kan kie­li, b3-kie­li

Kai­ja Kat­rii­na, pää­toi­mi­nen tun­ti­o­pet­ta­ja, kuva­il­mai­sun pe­rus­teet, me­di­a­il­mai­su, valo­ku­vaus, elo­kuva, gra­fiik­ka, val­ta­kun­nal­li­seen lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vään liit­ty­vät teh­tä­vät, vas­tuu­leh­to­ri ajal­la 1.2. – 6.6.2021

Kar­ja­lai­nen Ulla-Mai­ja: leh­to­ri, toi­nen ko­ti­mai­nen kie­li, b1-kie­li

Ko­po­nen Kat­rii­na: leh­to­ri, äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus

Ky­rön­sep­pä Lau­ri: leh­to­ri, mu­sii­kin his­to­ria ja kuun­te­lu, sä­vel­ta­pai­lu ja mu­sii­kin te­o­ria, mu­siik­ki­tek­no­lo­gia, bän­di, kuo­ro, imp­ro­vi­saa­tio, lau­lu, ki­ta­ra

Lam­pi­nen Kare: kuva­tai­teen leh­to­ri, ylei­nen kuva­tai­de, kuva­il­mai­sun pe­rus­teet, tai­de­his­to­ria

Neu­vo­nen Anna-Lee­na: leh­to­ri, lii­kun­ta, yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa

Pirt­ti­salo San­na: mu­sii­kin leh­to­ri, sä­vel­ta­pai­lu ja mu­sii­kin te­o­ria, pop­lau­lu, kan­san­mu­siik­ki, kuo­ro, mu­siik­ki, lau­lu

Ron­tu An­ne­le: eri­tyis­o­pet­ta­ja, yh­tei­nen Kel­lar­pel­lon kou­lun ja Ly­se­on lu­ki­on kans­sa

Sai­ra­nen Kati, äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus, yh­tei­nen Mer­ta­lan kou­lun kans­sa

Soi­ni Han­nu: leh­to­ri, lii­kun­ta, yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa

Soi­ni Rea: leh­to­ri, lii­kun­ta, ter­veys­tie­to yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa

Ta­ka­nen Hei­di:, mu­sii­kin leh­to­ri, sä­vel­ta­pai­lu ja mu­sii­kin te­o­ria, mu­siik­ki­tek­no­lo­gia, pop­lau­lu, bän­di, lau­lu, pi­a­no

Tik­ka Sei­ja: leh­to­ri, graa­fi­nen suun­nit­te­lu ja tila­suun­nit­te­lu, kuva­il­mai­sun pe­rus­teet, val­ta­kun­nal­li­seen lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vään liit­ty­vät teh­tä­vät

Tuo­ri­la Nii­na-Kai­sa: leh­to­ri, ma­te­ma­tiik­ka, pit­kä oppi­mää­rä, fy­siik­ka

Ur­sin Jou­ni, ke­mia, yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa

Vou­ti­lai­nen Mar­juk­ka: leh­to­ri, ev.lut. us­kon­to, psy­ko­lo­gia, fi­lo­so­fia

Väli­maa Tit­ta: ylei­nen kuva­tai­de, kuva­il­mai­sun pe­rus­teet, kuva­tai­teen lu­ki­o­dip­lo­mi yh­tei­nen Ly­se­on lu­ki­on kans­sa

Tun­ti­o­pet­ta­jat:

Bo­e­sen-Mu­ho­nen Kira: te­at­te­ri-il­mai­su

Es­ke­li­nen Juha: säh­kö­ki­ta­ra, säh­kö­bas­so

Hau­ta­la Han­na: Taik­ka­rin te­at­te­rin vas­tuu­o­pet­ta­ja, te­at­te­ri-il­mai­su

Hei­no­nen Aapo: pop/jazz­pi­a­no

Jär­ven­sivu Jan­ne: rum­mut

Kank­ku­nen Nora: pi­a­no, lau­lu, va­paa sä­es­tys

Kei­no­nen Mik­ko: elo­kuva, esi­tys­ten tal­ti­oin­ti ja strii­maus

Kin­nu­nen Sam­po: ki­ta­ra, säh­kö­ki­ta­ra, bän­di­oh­jaus

Kuh­mo­nen Mer­ja: om­pe­lu

Laa­ma­nen Kir­si: har­mo­nik­ka

Laak­so­nen Juk­ka: urut

Lei­no­nen Mat­ti: saks­fo­ni

Lät­ti Rami: te­at­te­ri-il­mai­su, mu­siik­ki­tek­no­lo­gia

Mak­ko­nen Mat­ti: sä­vel­ta­pai­lu ja mu­sii­kin te­o­ria, mu­sii­kin joh­to

Oka­be-Sil­vas­ti Chie­ko: omu­te­lin­jan vas­tuu­o­pet­ta­ja, lau­lu, mu­siik­ki­te­at­te­ri­työ­paja

Puik­ko­nen Juho: bas­so, kont­ra­bas­so

Rin­ne Jaak­ko: LARP-työ­paja

Rönn Jo­a­cim: mac-ko­nei­den ja -pal­ve­li­men yllä­pito

Sa­vo­lai­nen Outi: ke­ra­miik­ka

Ta­ka­nen Tee­mu: jazz­bän­di, sak­so­fo­ni,  sä­vel­lys ja so­vi­tus

Tei­ka­ri Mai­ja mu­siik­ki­e­si­tys­ten sä­es­tys

Vas­ke­lai­nen Anna: sä­vel­ta­pai­lu ja mu­sii­kin te­o­ria

Vesi­oja Pirk­ko: sel­lo

Muu hen­ki­lö­kun­ta:

Ku­pa­ri­nen Riit­ta: kou­lu­sih­tee­ri

Koi­vu­nen Eli­sa: seu­tu­koor­di­naat­to­ri, teh­tä­vä­nä yh­teen­so­vit­taa am­ma­til­li­set ja lu­kio-opin­not yh­teen nii­den opis­ke­li­joi­den so­al­ta, jot­ka ha­lu­a­vat ssäl­lyt­tää toi­sen kou­lu­muo­do opin­to­ja omaan tut­kin­toon­sa, hal­li­noin­ti­vas­tuus­sa  Sa­mie­du

Aal­to Mai­ja: opis­ke­li­ja­ter­vey­den­hoi­ta­ja

Lit­ma­nen Anne: kou­lu­lää­kä­ri

Mut­to­nen Mart­ti: kou­lu­psy­ko­lo­gi

Käpy­kan­gas Mari: kou­lu­ku­raat­to­ri

Mak­ko­nen Mir­ja: siis­ti­jä

Kut­vo­nen Päi­vi: ruo­ka­pal­ve­lun työn­te­ki­jä

Tun­tu­ri­la Kir­si: ruo­ka­pal­ve­lun työn­te­ki­jä

Suo­ma­lai­nen Anja: ruo­ka­pal­ve­lun työn­te­ki­jä

Vei­ja­lai­nen Anja: ruo­ka­pal­ve­lun työn­te­ki­jä

Leh­to­sar­ka Päi­vi: ruo­ka­pal­ve­lun työn­te­ki­jä

Eero Kelo­suo, si­vii­li­pal­ve­lus­mies syys- ja ke­vät­luku­kau­del­la

Jen­ni Hi­ro­nen: kou­lu­a­vus­ta­ja syys­luku­kau­del­la

Elsa Par­ta­nen: kou­lu­a­vus­ta­ja syys- ja ke­vät­luku­kau­del­la

Ma­ri­an­ne Leh­ti­nen: kou­lu­a­vus­ta­ja ke­vät­luku­kau­del­la

Sal­la Eli­a­la: kou­lu­a­vus­ta­ja ke­vät­luku­kau­del­la

Hen­na Ra­si­mus: kou­lu­a­vus­ta­ja ke­vät­luku­kau­del­la

Ryh­män­oh­jaa­jat:

TL17abc Rei­ma Här­kö­nen

TL18a Ulla-Mai­ja Kar­ja­lai­nen

TL18b Mar­juk­ka Vou­ti­lai­nen

TL18c Nii­na-Kai­sa Tuo­ri­la

TL19a Kat­rii­na Ko­po­nen

TL19b Kati Sai­ra­nen

TL19c Sari Här­kö­nen

TL20a Satu Har­ti­kai­nen

TL20b Vesa Vou­ti­lai­nen

TL20c Tai­na Häk­ki­nen

Opis­ke­li­ja­huol­to­ryh­mä

Här­kö­nen Rei­ma, reh­to­ri, pu­heen­joh­ta­ja

Vou­ti­lai­nen Vesa, apu­lais­reh­to­ri, vara­pu­heen­joh­ta­ja

Här­kö­nen Sari, opin­to-oh­jaa­ja, jä­sen

Ko­po­nen Kat­rii­na, leh­to­ri, jä­sen

Aal­to Mai­ja, ter­vey­den­hoi­ta­ja, jä­sen

Mut­to­nen Mart­ti, kou­lu­psy­ko­lo­gi, jä­sen

Käpy­kan­gas Mari, ku­raat­to­ri

Ron­tu An­ne­le, eri­tyis­o­pet­ta­ja

Pal­vi­ai­nen Ida, opis­ke­li­joi­den edus­ta­ja

Pe­las­tus­ryh­mä

Här­kö­nen Rei­ma, reh­to­ri, tur­val­li­suus­joh­ta­ja

Vou­ti­lai­nen Vesa, apu­lais­reh­to­ri, tur­val­li­suus­joh­ta­jan si­jai­nen

Ku­pa­ri­nen Riit­ta, jä­sen

Lam­pi­nen Kare, jä­sen

Täs­tä Kas­pi­an ku­vas­ta ovat pi­tä­neet kaik­ki!

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2020 - 2021