REHTORIN TERVEHDYS

Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne han­ka­loit­ti mui­den oppi­lai­tos­ten ta­voin Tai­de­lu­ki­on luku­vuo­si­suun­ni­tel­man to­teut­ta­mis­ta. Tai­de­lu­ki­on hen­ki­lö­kun­taa ja opis­ke­li­joi­ta jou­tui ka­ran­tee­niin 28.10. – 5.11.2020 sekä  10.4. – 25.4.2021 vä­li­si­nä ai­koi­na. Li­säk­si Tai­de­lu­kio an­toi ope­tuk­sen ja oh­jauk­sen etä­nä aika­vä­lit 8.3. – 28.3.2021 sekä 12.4. – 25.4.2021. An­net­tu ope­tus nou­dat­ti jo­kai­sen opis­ke­li­ja työ­jär­jes­tys­tä ja tä­hän­hän oli toki to­teut­tu edel­li­sen luku­vuo­den ai­ka­na, jol­lon etäil­tiin pa­ri­sen kuu­kaut­ta. Toi­min­ta­peri­aat­tee­na noi­den jak­so­jen ai­ka­na oli se, että opet­ta­ja sopi ope­tus­ryh­män­sä kans­sa etä­o­pe­tuk­sen to­teu­tu­mis­vä­li­neen. Hy­vin näyt­ti su­ju­van ja täs­tä läm­min kii­tos hen­ki­lö­kun­nal­le ja kai­kil­le opis­ke­li­joil­le. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set on­nis­tut­tiin to­teut­ta­maan suun­ni­tel­lus­ti ja il­man on­gel­mia.

Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne oli ai­heut­ta­nut se, että ke­vään 2020 lak­ki­ai­set pää­tet­tiin siir­tää elo­kuus­sa pi­det­tä­väk­si. Tämä pää­tös teh­tiin yli­oppi­lail­le suun­na­tun ky­se­lyn pe­rus­teel­la. Lak­ki­ai­set pi­det­tiin 29.8. Juh­lan koho­koh­ta­na oli ke­vääl­lä  1970 val­mis­tu­nei­den yli­op­pi­lai­den ter­veh­dys, jon­ka esit­ti He­le­na Hy­vö­nen. Si­hen pää­set tu­tus­tu­maan täs­tä lin­kis­tä.  Tämä tar­koit­ti sitä, että luku­vuo­den ai­ka­na oli kol­met lak­ki­ai­set. Nor­maa­lin vuo­den­keir­ron mu­kai­set lak­ki­ais­te 4.12. ja 5.6. pi­det­tiin il­man juh­la­y­lei­söä ja niin, että niis­tä tal­len­ne tai li­vest­rii­mi vä­li­tet­tiin ko­tei­hin la­ki­tet­ta­vien omai­sil­le.

Luku­vuo­den ai­ka­na jat­koim­me voi­mal­li­ses­ti val­ta­kun­nal­li­sen lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän to­teut­ta­mis­ta. Ope­tus­mi­nis­te­ri­hän oli va­lin­nut loka­kuus­sa 2017 Suo­mes­ta 11 lu­ki­o­ta täl­lai­sik­si ke­hit­tä­jä­lu­ki­oik­si vas­tuut­ta­en ne omiin ke­hit­tä­mis­teh­tä­viin­sä. Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vas­tuu­tet­tiin kuva­tai­teen ke­hit­tä­mi­seen. Ke­hit­tä­mis­työ on hy­vin re­sur­soi­tu, mi­nis­te­riö (OKM) an­taa vuo­sit­tain 185 000€ val­ti­on­o­suu­den tätä var­ten. Tä­hän teh­tä­vään liit­ty­en suu­rin koi­tok­sem­me oli lu­ki­oi­den uu­dis­tu­neen ope­tus­suun­ni­tel­man (LOPS2021) kuva­tai­teen 2. opin­to­jak­son tuki­ma­te­ri­aa­lik­si val­mis­te­tun ns. MUTU-pa­ke­tin lan­see­raus. Li­säk­si to­teu­tim­me tä­män ai­neis­ton ja jat­kos­sa val­mis­tu­vien ai­neis­to­jen jako­ka­na­vak­si uu­den ku­vis­tuu­bi.fi -si­vus­ton. Tämä kaik­ki to­teu­tet­tiin lois­ta­vien yh­teis­työ­kump­pa­nei­dem­me avul­la.

Luku­vuo­den ai­ka­na to­teu­tet­tiin tai­de­kas­va­tus­hank­kei­ta laa­jal­la kir­jol­la. Kuva­tai­de­lu­ki­on pe­rin­tei­nen päät­tö­työ­näyt­te­ly oli saa­nut ai­heek­seen­RAU­HA­Tee­man pa­ris­sa kuva­tai­de­lin­jan abit pää­si­vät to­teut­ta­maan it­se­ään ja osoit­ta­maan Tai­de­lu­ki­os­sa han­kit­tua osaa­mis­ta. Ko­ro­na­vi­rus­tiln­tees­ta joh­tu­en to­teu­tim­me vir­tu­aa­li­sen vie­rai­lu­mah­dol­li­suu­den näyt­te­lyym­me.

Mu­siik­ki­lu­kio to­teut­ti pe­rin­tei­set kon­ser­tit jou­lun alla sekä Tai­de­lu­ki­o­vii­kol­la etä­to­teu­tuk­sel­la. Tou­ko­kuus­sa pi­dim­me his­to­ri­as­saan en­sim­mäien ka­ma­ri­kuo­ron kon­ser­tin. Näi­hin tal­len­tei­siin pää­set tu­tus­tu­maan toi­saal­ta täs­sä ker­to­muk­ses­sa. Ohes­sa mais­ti­ai­se­na pe­rin­tei­sen ke­vy­en mu­sii­kin kon­ser­tin tal­ti­oin­ti.

Mu­siik­ki­lu­ki­on suu­ri voi­main­pon­nis­tus ko­et­tiin 17.5.2021, jol­loin maan 12 muu­ta mu­siik­ki­lu­ki­o­ta oli kut­sut­tu val­ta­kun­nal­li­seen mu­siik­ki­lu­ki­o­päi­vään. Päi­vän si­säl­löis­tä ja tuo­te­tus­ta yh­teis­kon­ser­tis­ta löy­tyy tie­toa toi­saal­ta täs­tä op­paas­ta. Ohes­sa upo­tus täs­tä yh­teis­kon­ser­tis­ta.

Val­ta­kun­nal­li­seen lu­ki­o­kou­lu­tuk­seen Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio pää­si vai­kut­ta­maan ope­tus­mi­nis­te­ri Li An­ders­so­nin ni­me­tyn lu­ki­o­dip­lo­mi­sel­vi­tys­ryh­män kaut­ta. Tai­de­lu­ki­on reh­to­ri Rei­ma Här­kö­nen oli kut­sut­tu laa­ti­maan tätä sel­vi­tys­tä yh­des­sä kah­den muun sel­vi­tys­hen­ki­lön kans­sa. Valms­tu­nees­sa sel­vi­tyk­ses­sä an­net­tiin 14 enem­män tai vä­hem­män roh­ke­aa toi­men­pide­suo­si­tus­ta lu­ki­o­dip­lo­mi­jär­jes­tel­män ase­man ko­hen­ta­mi­sek­si. Lu­ki­os­sa ny­kyi­sel­lään yli­ko­ros­tuu aka­tee­mi­sen tie­don tuot­ta­mi­sen ta­vat mui­den tie­don ja tai­don tuot­ta­mi­sen ta­po­jen kus­tan­nuk­sel­la. Tä­hän on syy­tä val­ti­o­val­lan toi­mes­ta jat­kos­sa puut­tua ja lu­ki­o­dip­lo­mi­sel­vi­tys tar­jo­aa tä­hän yh­den mah­dol­li­suu­den. Sel­vi­tys löy­tyy täs­tä lin­kis­tä.

Luku­vuo­den ke­hit­tä­mis­koh­tee­na oli ns. LOPS2021-asia­kir­jan laa­ti­mi­nen. Tämä teh­tiin­kin Ope­tus­hal­li­tuk­sen ePe­rus­teet -työ­ka­lun avul­la avul­la. Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta hy­väk­sy­nee ohei­sen ope­tus­suun­ni­tel­man ko­kouk­ses­saan kesä­kuus­sa 2021. Tämä ope­tus­suun­ni­tel­ma si­säl­tää käy­tän­nös­sä kol­me eril­lis­tä oep­tus­suun­ni­tel­maa, ns. yleis­lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man, kuva­tai­teen sekä mu­sii­kin vas­taa­vat.

Taik­ka­rin te­at­te­rin ke­vään 2020 teos Nenä siir­tyi elo­kuul­le ja esi­tyk­siä to­teu­tet­tiin aika­vä­lil­lä 19.8. – 6.9.2020. Ke­vään teos Put­ki­not­ko kär­si suu­res­ti ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta ja sen ai­heut­ta­mis­ta ra­joi­tuk­sis­ta. Emme pääs­seet te­os­ta esit­tä­mään nor­maa­lil­la ta­val­la, vaan esi­tyk­set siir­ret­tiin elo­kuul­le, ensi-ilta on 7.8.2021.

Kan­sain­vä­li­nen toi­min­tam­me myös kär­si ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta. Luku­vuo­den ai­ka­na to­tu­tu­mim­me etä­to­teu­tuk­se­na uu­sin­ta Eras­mus+ -han­ket­tam­me We are Mu­sic. Luku­vuo­den ai­ka­na jä­tim­me uu­den KA122-ha­ke­muk­sen rans­ka­lai­sen lu­ki­on kans­sa teh­tä­väs­tä yh­teis­työs­tä. Sen kan­ta­vi­na tee­moi­na ovat oop­pe­ra/mu­siik­ki­te­at­te­ri­kou­lu­tus, rans­kan kie­li ja me­di­a­il­mai­su. Pro­jek­ti­vii­kon ai­ka­na Tai­de­lu­kio osal­lis­tui vah­vas­ti SuS­hi-hank­keen pro­jek­tei­hin ja tätä kat­ta olim­me kos­ke­tuk­sis­sa pie­ta­ri­lais­ten lu­ki­oi­den ja nii­den opis­ke­li­joi­den kans­sa.

Ku­ten huo­maat­te, luku­vuo­den ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ri on pul­lol­laan mitä eri­lai­sim­pia ta­pah­tu­mia, jot­ka an­toi­vat tär­kei­tä vai­kut­tei­ta opis­ke­li­joi­den omaan työs­ken­te­lyyn. Opis­ke­li­joi­den oma­eh­toi­nen toi­min­ta opet­ta­jiem­me oh­jauk­ses­sa taa­sen an­toi opis­ke­li­joil­le tui­ki tär­kei­tä mah­dol­li­suuk­sia saa­da on­nis­tu­mi­sen elä­myk­siä ja sitä kaut­ta kas­vat­ti­vat hei­tä ih­mi­si­nä ja kult­tuu­ri­toi­mi­joi­na. Läm­min kii­tos myös tu­tor-opis­ke­li­joil­le ja opis­ke­li­ja­kun­nan ak­tii­veil­le sii­tä mut­kat­to­muu­des­ta, jol­la yh­tei­siä asi­oi­ta hoi­det­tiin. Tu­to­rit te­ke­vät kul­lan­ar­vois­ta työ­tä uu­sien taik­ka­ri­lais­ten hy­vin­voin­nin eteen. Opis­ke­li­ja­kun­ta jär­jes­tää kou­lun kas­va­tus- ja ope­tus­työ­tä tu­ke­via ta­pah­tu­mia, jois­sa ha­luk­kaat voi­vat ot­taa vas­tuu­ta yh­tei­sis­tä asi­ois­ta. Ohei­ses­ta lin­kis­tä löy­tyy Tai­de­lu­ki­on luku­vuo­si­suun­ni­tel­man to­teu­tu­ma­ra­port­ti.

Luku­vuo­den ai­ka­na Tai­de­lu­ki­os­sa lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen ja yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ti 52 yli­oppi­las­ta.

Ha­lu­an kiit­tää Sa­von­lin­nan kau­pun­kia kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä, Tai­de­lu­ki­on opis­ke­li­joi­ta, hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­via, yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ja yli­pään­sä kaik­kia toi­min­taan osal­lis­tu­nei­ta tou­hua täyn­nä ol­lees­ta ja on­nis­tu­nees­ta luku­vuo­des­ta.

Hy­vää ke­sää!

Rei­ma Här­kö­nen

 

Tai­de­lu­ki­on yli­op­pi­las Kas­pi­an Sonnén nä­ke­mys van­has­ta reh­to­ris­taan Rei­mas­ta

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2020 - 2021