Teatteri

TAIKKARIN TEATTERI on koulun oma, tutkiva opetusteatteri, jossa opiskellaan monipuolisesti näyttelijäntyötä sekä muita teatterin ja musiikkiteatterin osa-alueita. Oppiminen perustuu kokemukselliseen prosessiin. TEA 01-05 on näyttelijäntyön opintokokonaisuus. Lisäksi TEA -opintoja voi suorittaa esim. teatterimusiikin säveltämisestä tai tuotannon muissa osa-alueissa. Teatterikursseja voivat valita sekä musiikki- että kuvataidelinjalaiset, ja opetus toimiikin koulun sisällä molempia linjoja integroivana tekijänä.

TAIKKARIN TEATTERI valmistaa vuosittain teatterituotannon, jossa teatterin osa-alueet yhdistyvät ja kursseilla opitut taidot pääsevät vielä uudelle käytännönkemustasolle. Ohjaajana toimii teatterin ammattilainen. Muiden osa-alueiden opetuksesta vastaavat koulun omat lehtorit tai ao. alan ammattilaiset. Tuotantojen tiimoilta tehdään yhteistyötä myös useiden koulun ulkopuolisten tahojen, mm. Savonlinnan Teatterin ja SAMI Artemian teatteritekniikan linjan kanssa.

TAIKKARIN TEATTERI profiloituu tuotannoissaan tekijöidensä näköisiin, ammattilaisten ohjaamiin, opiskelijoiden luovuudelle tilaa antaviin tuotantoihin. Tuotannot painottuvat vahvasti musiikkiteatteriin, ja tarjoavat siten mahdollisuuden tutustua myös teatterituotannon sävellysprosessiin tai teatterimuusikkona toimimiseen. Kunkin vuoden tuotanto valitaan ko. ryhmälle ja se pitää sisällään teatterituotannon osa-alueet ja vaiheet koulun ja yhteistyökumppaneiden tarjoamien resurssien puitteissa.

Tavoitteet
TEA01 näyttelijäntyö, alkeet

Kurssilla tutustutaan suullisen ja fyysisen teatteri-ilmaisun perusteisiin. Opetus tapahtuu yksinkertaisin, toiminnallisin harjoituksin, joiden tehtävänä on auttaa opiskelijaa ymmärtämään puheen ja liikkeen merkitys ja oppia käyttämään niitä omassa ilmaisussaan, osana ryhmää ja kontaktissa muihin. Opetuksessa kannustetaan ja rohkaistaan yksilöllisyyteen sekä vahvistetaan opiskelijan ilmaisutekniikoita.

TEA02 näyttelijäntyö, jatko

Edellyttää TEA01 -kurssin. Kurssilla tutustutaan suullisen ja fyysisen teatteri-ilmaisun eri muotoihin ja lajityyppeihin. Opetus tapahtuu varioiduin, toiminnallisin harjoituksin, joiden tehtävänä on rohkaista ja haastaa oppilasta laajentamaan jo opittuja taitoja. Opetuksessa kannustetaan ja rohkaistaan tutkimaan yksilöllisen ilmaisukyvyn ääripäitä ja uusia ulottuvuuksia. Opetuksessa painotetaan henkisesti ja fyysisesti turvallista oppimista ja vahvistetaan opiskelijan ilmaisutekniikoita.

TEA03 – 05 näyttelijäntyö, produktio

Edellyttää TEA01 ja TEA02 -kurssit. Kurssikokonaisuus koostuu teatterituotannon järjestäytymisestä, harjoitusprosessista ja esityskaudesta. Opiskelija pääsee käyttämään ja vahvistamaan aiemmin oppimaansa. Opetus tapahtuu osana kokonaisuutta ja opiskelija kokee harjoitusprosessin eri vaiheet ja oppii ymmärtämään teatterin perusluonnetta kollektiivisena taidemuotona. Tuotannon muut osa-alueet, kuten käsikirjoitus, musiikki, valaistus, äänet, puvustus, maskeeraus, markkinointi jne. tulevat konkreettisiksi prosessin etenemisen myötä. Opiskelija sitoutuu tuotannon vaatimaan harjoitus- ja esitysaikatauluun, tuotannon vaatimien resurssien puitteissa. Tuotannoissa pyritään tekemään vaihdellen yhteistyötä koulun muiden kurssien ja opettajien kanssa. Lisäksi tehdään yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa (esim. Artemia, teatteritekniikka).

TEA06 – 07 teatterimusiikki ja äänisuunnittelu

Opiskelija säveltää ja/tai sovittaa kulloiseenkin tuotantoon tarvittavaa musiikkia osana sävellys- ja tuotantotiimiä tai suunnittelee ja toteuttaa näytelmän äänimaailmaa. Vaihtoehtoisesti opiskelija toimii tuotannossa muusikkona.

TEA08 – valosuunnittelu

Kurssilla opetellaan valaistuksen perusteita sekä käyttämään valaistuslaitteistoa. Luodaan valosuunnitelma näytelmään / musikaaliin sekä ollaan mukana kevarin valototeutuksessa.

TEA09 – 10 tanssi

Kurssisuorituksen (1-2 kpl) voi saada lukioaikaisista, koulun ulkopuolisten opetuksenjärjestäjien taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opinnoista tai osa-opinnoista.

TEA11 – 12 tuotantopracticum

Kurssi mahdollistaa osallistumisen tuotantoprosessiin suunnittelun, tekniikan tai tuotannon puolella sillä osa-alueella, johon opiskelija osoittaa erityistä kiinnostusta ja tuntemusta. Kurssi edellyttää itsenäistä työskentelyä osana tuotantokoneistoa. Kurssin voi suorittaa esim. tarpeistonvalmistuksesta, tuottamisesta, tiedotuksen visuaalisen ilmeen suunnittelusta ja toteuttamisesta, ääni- tai valomiehenä, videotyöstä tms. Tuotantotiimiin kuuluminen edellyttää tarvittaviin tuotantopalavereihin ja harjoituksiin osallistumista, yhteistyötaitoja ja oma-aloitteisuutta.

 

Pieniä Sankaritekoja -teos keväällä 2016

Nummisuutarit-teos keväällä 2015

Kuvataidelukion opinnot31.5.2016