Opintonsa valmiiksi saaneen vinkkilista

Ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi ja työmarkkinatuki

Opin­ton­sa päät­tä­neel­le TE-pal­ve­lut an­ta­vat pal­jon eri­lai­sia työl­lis­ty­mis­pal­ve­lui­ta.

Toi­vot­ta­vaa tie­tys­ti on, että löy­täi­sit työ­tä, jos olet sitä ha­lu­a­mas­sa, mut­ta ai­na­han työ­paik­kaa ei löy­dy. Täl­löin oma etu­si oli­si il­moit­tau­tua työt­tö­mäk­si työn­ha­ki­jak­si ja se ta­pah­tuu TE-toi­mis­ton Oma asi­oin­ti -pal­ve­lun kaut­ta. Alla ole­vas­ta lin­kis­tä pää­set kurk­ki­maan TE-toi­mis­to­jen pal­ve­lui­ta ja siel­tä myös on­nis­tu tämä il­moit­tau­tu­mi­nen työt­tö­mäk­si työn­ha­ki­jak­si. Link­ki TE-toi­mis­ton pal­ve­lui­hin löy­tyy täs­tä!

Työt­tö­mäk­si työn­ha­ki­jak­si il­moit­tau­tu­mi­sen jäl­keen voit ha­kea työt­tö­myys­e­tuut­ta Ke­las­ta. Tätä etuut­ta ei voi­da mak­saa, jos et ole il­moit­tau­tu­nut työt­tö­mäk­si työn­ha­ki­jak­si. Tä­män etuu­den ha­ke­mi­nen on­nis­tuu ohei­sen lin­kin kaut­ta, tu­tus­tu huo­lel­li­ses­ti si­vus­ton an­ta­maan tie­toon. Opin­ton­sa päät­tä­nyt on lä­hes aina oi­keu­tet­tu tie­tyn ajan jäl­keen työ­mark­ki­na­tu­keen, kos­ka olet ensi ker­taa työ­mark­ki­noil­la ja tä­ten ns. työs­sä­olo­ehto ei ole täyt­ty­nyt. https://www.kela.fi/tyot­to­myy­se­tuut­ta-ke­las­ta

Opis­ke­li­ja­ryh­mä mu­siik­ki­ta­lol­la Hel­sin­gis­sä. Kuva San­na Pirt­ti­salo.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014