Tervetuloa

Täs­tä jul­kai­sus­ta löy­dät tie­toa Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on luku­vuo­des­ta 2024 – 2025.

Olem­me pyr­ki­neet edel­lis­ten luku­vuo­sien ai­ka­na vä­hen­tä­mään pa­pe­rin­ku­lu­tus­ta kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen peri­aat­tei­den mu­kai­ses­ti. Täs­tä joh­tu­en emme jaa pa­pe­ris­ta opin­to-opas­ta opis­ke­li­joil­lem­me vaan oh­jaam­me hei­dät käyt­tä­mään tie­to­ver­kois­ta löy­ty­viä oh­jeis­tuk­sia. Oppi­lai­tok­ses­sa on kaik­kien va­paas­ti käy­tet­tä­vis­sä ole­va, teho­tuki­a­se­mil­la toi­mi­va wlan-verk­ko ja opis­ke­li­ja voi sekä omin että oppi­lai­tok­sen vä­li­nein käyt­tää säh­köi­siä pal­ve­lui­ta kou­lu­vuo­sien­sa ai­ka­na.

Uu­det opis­ke­li­jam­me si­joi­te­taan omiin koti­ryh­miin­sä va­lin­ta­ko­keen ai­ka­na täy­tet­ty­jen aine­va­lin­ta­kort­tien pe­rus­teel­la. Kor­tis­sa ky­syt­tiin ma­te­ma­tii­kan oppi­mää­rän laa­juut­ta, ha­luk­kuut­ta va­paa­eh­tois­ten vie­rai­den kie­lien opis­ke­luun sekä us­kon­to­kun­taa. En­sim­mäi­nen lu­ki­o­vuo­si si­säl­tää ns. yleis­lu­ki­o­ai­nei­den osal­ta en­nen kaik­kea pa­kol­li­sia opin­to­jak­so­ja. Sy­ven­tä­viä opin­to­jak­so­ja on tar­jol­la psy­ko­lo­gi­an ja fy­sii­kan osal­ta. Täs­tä joh­tu­en oppi­lai­tos ei tar­vit­se uu­sil­ta opis­ke­li­joil­ta eril­li­siä opin­to­jak­so­va­lin­to­ja en­nen kou­lu­työn al­kua. Jo­kai­sel­le koti­ryh­mäl­le on teh­ty val­mis työ­jär­jes­tys ja opis­ke­li­jat saa­vat sen tie­toon­sa wil­man kaut­ta kesä­kuun lo­pul­la 2024. Uu­det wil­ma-tun­nuk­set lä­he­te­tään kir­jeit­se koti­o­soit­tei­siin.

Kuva­tai­teen ja mu­sii­kin leh­to­rit tu­tus­tut­ta­vat uu­det opis­ke­li­jat lin­jo­jen oppi­ai­nei­siin ja opin­to­jak­so­tar­jon­taan en­sim­mäis­ten kou­lu­viik­ko­jen ai­ka­na. Nämä opin­not ete­ne­vät ns. pe­da­go­gi­sen jat­ku­vuu­den ni­mis­sä eli sama pien­ryh­mä opis­ke­lee oppi­ai­net­ta yh­des­sä. Mo­lem­mil­la lin­joil­la on run­saas­ti ns. pai­kal­li­sia oppi­ai­nei­ta ja nii­den opin­to­jak­so­ja, joi­hin opis­ke­li­ja voi ha­keu­tua miel­ty­mys­ten­sä mu­kaan. Täs­tä­kin lin­jo­jen leh­to­rit an­ta­vat opas­tus­ta kou­lu­työn alus­sa.

Heti kou­lu­työn alet­tua uu­det opis­ke­li­jat pää­se­vät tu­tor­o­pis­ke­li­joi­den oh­jat­ta­vik­si. Tu­to­rit ovat toi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­joi­ta, jot­ka  ovat itse ha­keu­tu­neet tä­hän teh­tä­vään ja hei­dät on sii­hen kou­lu­tet­tu. Tu­to­rei­ta oh­jaa kou­lum­me opin­to-oh­jaa­ja, ja he te­ke­vät ar­vo­kas­ta työ­tä. Ku­kaan ei tule jää­mään yk­sin uu­des­sa kou­lus­sa.

Oppi­lai­tos laa­tii luku­vuo­si­suun­ni­tel­man Sa­von­lin­nan kau­pun­gin si­vis­tys­lau­ta­kun­nal­le loka­kuun al­kuun men­nes­sä. Kou­lun pal­kat­tu väki poh­tii luku­vuo­den pai­no­tuk­sia ja ke­hit­tä­mis­koh­tei­ta. Ai­ka­naan op­pi­las­kun­nan hal­li­tus ot­taa kan­taa val­mis­teil­la ole­vaan suun­ni­tel­maan.

Ha­lu­an toi­vot­taa Teil­le kai­kil­le me­nes­tyk­se­käs­tä ja mu­ka­vaa luku­vuot­ta tääl­lä Taik­ka­ris­sa.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014