Suomi toisena kielenä opinnot

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­os­sa opis­ke­lee run­sa­a­a­ti kak­si- tai moni­kie­li­siä opis­ke­li­joi­ta.

Tai­de­lu­kio tar­jo­aa jo­kai­sel­le opis­ke­li­jal­le so­pi­van po­lun kie­li­opin­nois­sa yh­des­sä Sa­von­lin­nan ai­kuis­lu­ki­on kans­sa.

Lu­ki­on äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus -oppi­mää­rä voi olla haas­ta­va, vaik­ka pe­rus­kie­li­tai­to oli­si­kin hyvä. Jos opis­ke­li­jan äi­din­kie­le­si on muu kuin suo­mi, hä­nel­lä on oi­keus opis­kel­la suo­mea S2-oppi­mää­rän (eli suo­mi toi­se­na kie­le­nä) mu­kai­ses­ti. Opis­ke­li­ja voi myös kir­joit­taa yli­op­pi­las­ko­kees­sa S2-laa­jui­sen ko­keen.

Hy­väk­si ha­vait­tu käy­tän­tö on ol­lut se, että lu­kio aloi­te­taan äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus -oppi­mää­rän (eli äi­kän) kurs­sil­la. Yh­des­sä opet­ta­jan kans­sa opin­to­jen ete­ne­mis­tä seu­ra­ten ja kie­li­tai­toa ar­vi­oi­den siir­ry­tään tar­peen mu­kaan S2-kurs­seil­le. Jat­ko-opin­to­ja aja­tel­len myös opin­to-oh­jaa­ja osal­lis­tuu kar­toi­tuk­seen. Kun siir­ty­mi­nen ta­pah­tuu so­pi­vas­sa vai­hees­sa, var­mis­te­taan pa­ras mah­dol­li­nen on­nis­tu­mi­nen yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa. S2-opin­not tu­ke­vat myös mui­den lu­ki­o­ai­nei­den opis­ke­lua, kun kiel­tä tar­kas­tel­laan op­pi­mi­sen näkö­kul­mas­ta.

Suo­mi toi­se­na kie­le­nä -opin­nois­ta jär­jes­te­tään kou­lu­työn alet­tua info­ti­lai­suus ja tai­to­taso­kar­toi­tus ja täs­tä tie­do­te­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kak­si- ja moni­kie­li­siä opis­ke­li­joi­ta

Link­ke­jä:

Va­lo­tai­de­tos Tiit­ta­lan ka­rat­nos­sa tal­vel­la 2022. Kuva Kat­rii­na Kai­ja.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014