Opiskelun tuki

1 Tuki­toi­mis­ta ja nii­tä kos­ke­vis­ta oi­keuk­sis­ta tie­dot­ta­mi­nen opis­ke­li­joil­le ja huol­ta­jil­le

Lu­kio-opis­ke­li­jal­la on oi­keus saa­da eri­tyis­o­pe­tus­ta tai muu­ta op­pi­mi­sen tu­kea riip­pu­mat­ta sii­tä, mis­tä syis­tä op­pi­mi­sen vai­keu­det joh­tu­vat. Täs­tä oi­keu­des­ta tie­do­te­taan opis­ke­li­jaa ja hä­nen huol­ta­ji­aan eri­tyis­o­pet­ta­jan tie­dot­tees­sa, joka an­ne­taan kai­kil­le lu­ki­on aloit­ta­vil­le. Eri­tyis­o­pet­ta­ja ja opin­to-oh­jaa­ja pi­tä­vät li­säk­si en­sim­mäi­ses­sä opis­ke­lu­jak­sos­sa op­pi­mi­sen tu­keen liit­ty­vän OPO1-opin­to­jak­son yh­tei­sen oppi­tun­nin. Eri­tyis­o­pet­ta­ja muis­tut­taa huol­ta­jia tuki­mah­dol­li­suuk­sis­ta en­sim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin van­hem­pain­il­las­sa heti lu­kio-opis­ke­lun käyn­nis­ty­es­sä. OPO1-opin­to­jak­sol­la aihe tu­lee esil­le use­am­man ker­ran ku­ten ryh­män­oh­jauk­sis­sa­kin. Op­pi­mi­sen tuki esi­tel­lään li­säk­si opin­to-op­paas­sa.

Tuki­toi­miin liit­ty­en opis­ke­li­jaa tie­do­te­taan oi­keu­des­ta op­pi­mi­sen tu­keen lu­ki­o­lain pe­rus­teel­la, tuki­toi­mien käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä sekä yli­op­pi­las­tut­kin­toon tar­vit­ta­es­sa ha­et­ta­vis­ta eri­tyis­jär­jes­te­lyis­tä pe­rus­tei­neen. Reh­to­ri muis­tut­taa eri­tyis­jär­jes­te­ly­ha­ke­muk­sis­ta toi­sen vuo­si­kurs­sin van­hem­pain­il­las­sa

2 Tuki­toi­mien tar­peen ar­vi­oin­ti

Tuki­toi­mien tar­peen ar­vi­oin­ti al­kaa va­lin­ta­kir­jeen mu­ka­na lä­he­tet­tä­väl­lä eri­tyis­o­pet­ta­jan tie­dot­teel­la, jos­sa pyy­de­tään ko­toa yh­tey­den­ot­toa eri­tyis­o­pet­ta­jaan opis­ke­li­jan kou­lu­his­to­ri­an ja op­pi­mi­sen tut­ki­mus­ten tie­don siir­tä­mi­sek­si, mi­kä­li opis­ke­li­jal­la on jo tie­dos­sa ole­va op­pi­mi­sen tuen tar­ve. Eri­tyis­o­pet­ta­ja käyn­nis­tää näi­den opis­ke­li­joi­den tuen tar­peen sel­vit­te­lyn heti syk­syl­lä.

Syys­luku­kau­den alus­sa en­sim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat te­ke­vät eri­tyis­o­pet­ta­jan or­ga­ni­soi­ma­na lu­ki­seu­lan. Moni­kie­lis­ten opis­ke­li­joi­den suo­men kie­len tai­to ar­vi­oi­daan ai­kuis­lu­ki­on suo­mi toi­se­na kie­le­nä -opet­ta­jien toi­mes­ta syys­luku­kau­den alus­sa.

Opis­ke­li­jan op­pi­mi­sen tuen ar­vi­oin­ti­tar­peen tul­tua lu­ki­os­sa tie­toon opis­ke­li­ja oh­ja­taan eri­tyis­o­pet­ta­jan luo. Eri­tyis­o­pet­ta­ja ke­rää tar­vit­ta­vat taus­ta­tie­dot opis­ke­li­jal­ta, huol­ta­jil­ta ja opet­ta­jil­ta sekä käyn­nis­tää tuen tar­peen sel­vit­te­lyn. Tuen tar­peen ar­vi­oin­nis­sa voi olla opis­ke­li­jan suos­tu­muk­sel­la mu­ka­na myös mui­ta kuin ope­tus­työn asi­an­tun­ti­joi­ta. Lu­ki­tes­tauk­ses­ta huo­leh­tii eri­tyis­o­pet­ta­ja, mui­den tuki­pe­rus­tei­den osal­ta eri­tyis­o­pet­ta­ja te­kee seu­lo­vaa taus­ta­työ­tä ja oh­jaa sen jäl­keen opis­ke­li­jan jat­ko­tut­ki­mus­ar­vi­oon joko kou­lu­psy­ko­lo­gin luo tai kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jan kaut­ta kou­lu­lää­kä­rin vas­taan­o­tol­le.

Tuki­tar­peen ar­vi­oin­nin val­mis­tut­tua eri­tyis­o­pet­ta­ja saa sii­tä tie­don joko moni­am­ma­til­li­ses­sa yh­teis­työ­pa­la­ve­ris­sa ja/tai kir­jal­li­se­na.. Eri­tyis­o­pet­ta­ja laa­tii saa­dun tut­ki­mus­yh­teen­ve­don poh­jal­ta yh­des­sä opis­ke­li­jan kans­sa wil­maan pe­da­go­gi­sen tuen suun­ni­tel­man osak­si opis­ke­li­jan hen­ki­lö­koh­tais­ta opin­to­suun­ni­tel­maa.

3 Tuki­toi­mien kir­jaa­mi­nen hen­ki­lö­koh­tai­seen opin­to­suun­ni­tel­maan

Opis­ke­li­jan opis­ke­luun­sa tar­vit­se­mat tuki­toi­met kir­ja­taan pe­da­go­gi­sen tuen suun­ni­tel­mak­si, joka on osa­na hen­ki­lö­koh­tais­ta opin­to­suun­ni­tel­maa. Tuki­toi­mien suun­nit­te­lu teh­dään opis­ke­li­jan ja eri­tyis­o­pet­ta­jan yh­teis­työ­nä, jol­loin opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus vai­kut­taa suun­ni­tel­man tar­kem­paan si­säl­töön. Suun­nit­te­lus­sa hyö­dyn­ne­tään opet­ta­jil­ta tie­dok­si saa­tu­ja huo­mi­oi­ta sekä mah­dol­lis­ta kou­lun ulko­puo­li­sen muun asi­an­tun­ti­jan tut­ki­mus­yh­teen­ve­toa/lau­sun­toa, joka on saa­tu käyt­töön opis­ke­li­jan suos­tu­muk­sel­la. Lu­ki­on käy­tän­tö­nä on kir­ja­ta pe­da­go­gi­sen tuen kei­not opin­to­suun­ni­tel­maan nii­den siir­ty­mi­sek­si var­mem­min käy­tän­nön työ­hön sekä tuen pa­rem­man seu­raa­mi­sen ja ar­vi­oin­nin mah­dol­lis­ta­mi­sek­si. Seu­ran­ta- ja ar­vi­oin­ti­mer­kin­töi­neen ne tar­vi­taan kir­jat­tui­na myös mah­dol­lis­ta myö­hem­pää yli­op­pi­las­tut­kin­non eri­tyis­jär­jes­te­ly­hake­mus­ta aja­tel­len.

4 Tuen to­teut­ta­mi­nen

Opis­ke­lun tuki to­teu­te­taan ope­tus­hen­ki­lös­tön yh­teis­työ­nä. Opis­ke­li­jaa oh­ja­taan kan­nus­ta­vas­ti op­pi­maan op­pi­mi­sen tai­dois­sa, opis­ke­lun ja op­pi­mi­sen vas­tuun kan­ta­mi­ses­sa sekä kul­le­kin oppi­ai­neel­le omi­nais­ten opis­ke­lu­stra­te­gi­oi­den käyt­tä­mi­ses­sä.

Op­pi­mi­sen tuki to­teu­tuu yh­tei­söl­li­sin ja opis­ke­lu­ym­pä­ris­tön rat­kai­suin sekä opis­ke­li­jan yk­si­löl­li­siä tuki­tar­pei­ta huo­mi­oi­den. Op­pi­mi­sen yleis­tä pe­da­go­gis­ta tu­kea ovat esi­mer­kik­si oppi­aine­koh­tai­nen opis­ke­lu­tai­to­jen ja op­pi­mi­sen tai­to­jen opet­ta­mi­nen, ope­tuk­sen eriyt­tä­mi­nen, op­pi­mis­ta tu­ke­vat pe­da­go­gi­set rat­kai­sut oppi­tun­neil­la sekä tuki­o­pe­tus. Yk­si­lö­koh­tai­sem­paa tu­kea voi­daan tar­jo­ta opin­to-oh­jauk­se­na ja ryh­män­oh­jaa­jan tu­ke­na sekä eri­lai­si­na opin­to­jen va­lin­ta­mah­dol­li­suuk­si­na. Re­surs­sien mu­kaan opin­to­jak­so­va­li­koi­mas­sa voi olla myös op­pi­mis­ta ja hy­vin­voin­tia li­sää­viä opin­to­ja ku­ten opis­ke­lu­tai­to­jen opin­to­ja tai oppi­aine­koh­tais­ta tu­kea. Ai­neen­o­pet­ta­jat suun­nit­te­le­vat ja to­teut­ta­vat oman oppi­ai­neen­sa tuki­toi­met yh­teis­työs­sä ja seu­raa­vat tuki­toi­mien to­teu­tu­mis­ta (aine­ryh­mä­koor­di­naat­to­ri.

Eri­tyis­o­pe­tus­ta an­taa eri­tyis­o­pet­ta­ja ta­voit­tee­naan tu­kea opis­ke­li­jaa opin­to­jen suo­rit­ta­mi­ses­sa sekä edis­tää opis­ke­li­jan hy­vin­voin­tia ja jak­sa­mis­ta. Eri­tyis­o­pe­tus to­teu­tuu pää­osin op­pi­mi­sen tuki­tar­peen sel­vit­te­lyn ja tuen suun­nit­te­lun yh­tey­des­sä. Si­säl­löl­tään se on opis­ke­lu­ta­po­jen muok­kaa­mis­ta, opis­ke­li­jan vah­vuuk­sien käyt­tä­mi­seen oh­jaa­mis­ta sekä yk­si­löl­li­sen ta­voi­te­ta­son poh­ti­mi­seen ja sen saa­vut­ta­mi­seen tu­ke­mis­ta opis­ke­li­jan jak­sa­mi­nen huo­mi­oi­den. Eri­tyis­o­pet­ta­ja te­kee yh­teis­työ­tä opet­ta­jien kans­sa tu­kea tar­vit­se­vien opis­ke­li­joi­den ope­tuk­seen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Li­säk­si eri­tyis­o­pe­tus­ta voi olla mah­dol­lis­ta re­surs­sien niin sal­lies­sa to­teut­taa opis­ke­lu­tek­ni­siin asi­oi­hin pai­not­ta­en yh­teis­o­pet­ta­juu­te­na, ryh­mä­muo­toi­se­na yk­si­lö- tai ryh­mä­muo­toi­se­na oh­jauk­se­na.

Opis­ke­lun poik­ke­a­vat ope­tus­jär­jes­te­lyt teh­dään tar­vit­ta­es­sa kos­kien eri­tyis­o­pe­tus­ta tai muu­ta op­pi­mi­sen tu­kea tar­vit­se­vaa opis­ke­li­jaa. Ne teh­dään vain vält­tä­mät­tö­mil­tä osin ja kir­ja­taan opis­ke­li­jan hen­ki­lö­koh­tai­seen opin­to­suun­ni­tel­maan. Poik­ke­a­va jär­jes­te­ly voi­daan teh­dä opis­ke­li­jan ha­ke­muk­ses­ta tai hä­nen suos­tu­muk­sel­laan. Reh­to­ri te­kee poik­ke­a­vis­ta ope­tus­jär­jes­te­lyis­tä pää­tök­sen. Opis­ke­li­jaa oh­ja­taan tar­vit­ta­es­sa ha­ke­maan tu­ki­na mui­ta­kin pal­ve­lu­ja ku­ten apu­vä­li­nei­tä ja avus­ta­ja­pal­ve­lui­ta. Yh­teis­työ opis­ke­lu­huol­lon pal­ve­lu­jen ja tar­vit­ta­es­sa myös kou­lun ulko­puo­lis­ten pal­ve­lu­jen kans­sa on mah­dol­lis­ta opis­ke­li­jan suos­tu­muk­sel­la. Opis­ke­li­jal­la on aina oi­keus myös yk­si­lö­koh­tai­seen opis­ke­lu­huol­toon.

5 Tuen to­teu­tu­mi­sen seu­ran­ta ja ar­vi­oin­ti

Tu­kea tar­vit­se­van opis­ke­li­jan työs­ken­te­lyä ja op­pi­mis­ta ar­vi­oi­daan moni­puo­li­ses­ti. Osaa­mi­sen osoit­ta­mi­seen voi­daan käyt­tää eri­lai­sia ta­po­ja pel­kän kir­jal­li­sen tuot­ta­mi­sen rin­nal­la. Täl­lai­sia yk­si­löl­li­siä jär­jes­te­ly­jä ovat esi­mer­kik­si ar­vi­oi­ta­van kir­jal­li­sen ko­keen/tuo­tok­sen suul­li­nen täy­den­tä­mi­nen, kes­kei­sen oppi­ai­nek­sen ko­keet, lisä­ajan an­ta­mi­nen ar­vi­oin­ti­ti­lan­teis­sa, pien­ryh­mä­ti­lan käyt­tä­mi­nen it­se­näi­ses­sä työs­ken­te­lys­sä ja ar­vi­oin­ti­ti­lan­teis­sa, ma­te­ri­aa­lin riit­tä­vän suu­ri kir­ja­sin­koko tai eril­li­sen näy­tön käyt­tä­mi­nen. Ope­tus­ti­lan­teis­sa käy­tös­sä on lu­kui­sia hy­vää op­pi­mis­ta edis­tä­viä pe­da­go­gi­sia rat­kai­su­ja, joi­ta eri­tyis­o­pet­ta­ja kir­jaa nos­toi­na pe­da­go­gi­sen tuen suun­ni­tel­maan.

Pe­da­go­gi­sen tuen suun­ni­tel­man toi­mi­vuut­ta ar­vi­oi­daan opet­ta­jien toi­mes­ta muun jat­ku­van ar­vi­oin­nin osa­na sekä li­säk­si eri­tyis­o­pet­ta­jan toi­mes­ta laa­jem­min aina tar­peen vaa­ties­sa. Eri­tyis­o­pet­ta­jal­le tie­to tuen uu­del­leen ar­vi­oin­nin tar­pees­ta voi tul­la opis­ke­li­jan, hä­nen huol­ta­jan­sa, ryh­män­oh­jaa­jan, ai­neen­o­pet­ta­jien tai opin­to-oh­jaa­jan kaut­ta. Sään­nöl­li­ses­ti tuen suun­ni­tel­man toi­mi­vuus ar­vi­oi­daan toi­sen opis­ke­lu­vuo­den ke­vät­luku­kau­den alku­puo­lel­la, se to­teu­tuu yh­teis­työ­nä opis­ke­li­jan, ryh­män­oh­jaa­jan ja eri­tyis­o­pet­ta­jan kes­ken, mui­den opet­ta­jien ha­vain­not tu­le­vat käyt­töön ryh­män­oh­jaa­jan kaut­ta.

Yli­op­pi­las­tut­kin­non ko­kei­den eri­tyis­jär­jes­te­lyis­tä tie­do­te­taan opis­ke­li­joi­ta lu­kio-opin­to­jen al­ka­mi­ses­ta läh­tien. Mi­kä­li opis­ke­li­jal­la on pe­rus­tel­tu eri­tyi­sen tuen tar­ve ja eri­tyis­jär­jes­te­ly­oi­keus, hä­nen on ko­keil­ta­va ja har­joi­tel­ta­va eri­tyis­jär­jes­te­ly­jen käyt­tä­mis­tä lu­kio-opin­to­jen ai­ka­na, näin pääs­tään ar­vi­oi­maan jär­jes­te­ly­jen toi­mi­vuus ja hyö­ty. Opis­ke­li­jaa oh­ja­taan hank­ki­maan mah­dol­li­ses­ti tar­vit­ta­vat asi­an­tun­ti­ja­lau­sun­not eri­tyis­jär­jes­te­ly­jen ha­ke­mi­sek­si yli­op­pi­las­ko­kei­siin. Ha­ke­muk­sen laa­ti­vat yh­teis­työs­sä eri­tyis­o­pet­ta­ja ja opis­ke­li­ja.

6 Yhteistyö, vastuut ja työnjako edellä mainituissa asioissa

Lu­ki­on reh­to­ri on pää­vas­tuus­sa op­pi­mi­sen tuen jär­jes­te­ly­jen or­ga­ni­soin­nis­ta. Eri­tyis­o­pet­ta­ja siir­tää eri­tyis­jär­jes­te­ly­ha­ke­muk­set reh­to­ril­le, jon­ka kaut­ta ne siir­ty­vät yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nal­le. Reh­to­ri myös huo­leh­tii eri­tyis­jär­jes­te­lyi­den to­teu­tu­mi­ses­ta yli­op­pi­las­tut­kin­non ko­keis­sa saa­tu­jen pää­tös­ten mu­kai­ses­ti.

Ryh­män­oh­jaa­ja seu­raa ryh­män­sä opis­ke­li­joi­den opin­to­jen ete­ne­mis­tä ja op­pi­mi­sen tuen tar­vet­ta tu­kien sa­mal­la opis­ke­li­jan hy­vin­voin­tia kou­lun­käyn­nis­sä. Hän myös ko­ko­aa muil­ta opet­ta­jil­ta tie­toa opis­ke­li­jan opin­to­jen su­ju­mi­ses­ta. Ryh­män­oh­jaa­ja vä­lit­tää opis­ke­li­jan tuki­tar­ve­huo­mi­oi­ta tai hä­nel­le mui­den opet­ta­jien, opis­ke­li­jan it­sen­sä tai huol­ta­jien vä­lit­tä­miä huo­mi­oi­ta eri­tyis­o­pet­ta­jal­le. Sa­moin opis­ke­li­jal­le esi­tet­tä­vät yh­tey­den­otto­pyyn­nöt eri­tyis­o­pet­ta­jaan te­kee ryh­män­oh­jaa­ja, joka tun­tee opis­ke­li­jan opin­to­jen ete­ne­mis­tä ja tuki­tar­pei­ta laa­jem­min kuin yk­sit­täi­sen oppi­ai­neen osal­ta. Ryh­män­oh­jaa­ja pi­tää li­säk­si yh­teyt­tä opis­ke­li­jan huol­ta­jiin opis­ke­li­jan kou­lun­käyn­tiin liit­ty­vien, kes­kus­te­lua vaa­ti­vien asi­oi­den osal­ta.

Opin­to-oh­jaa­ja huo­mi­oi opis­ke­li­jan tuen tar­peen yh­des­sä opin­to­jak­so­va­lin­to­jen te­os­sa, opis­ke­lu­oh­jel­man mi­toit­ta­mi­ses­sa ja yli­op­pi­las­tut­kin­to­suun­ni­tel­mia teh­tä­es­sä. Myös jat­ko-opin­toi­hin oh­jat­ta­es­sa huo­mi­oi­daan lu­ki­o­ai­kai­set tuki­tar­peet.

Ai­neen­o­pet­ta­ja vas­taa oman oppi­ai­neen­sa osal­ta opis­ke­lu­tai­to­jen ja op­pi­mi­sen tai­to­jen opet­ta­mi­ses­ta sekä nii­den ker­taa­mi­ses­ta opin­to­jak­soit­tain. Hän vas­taa opis­ke­li­jan tuki­toi­mien to­teu­tu­mi­ses­ta omas­sa ope­tuk­ses­saan ja hä­nen teh­tä­vä­nään on ja­kaa hy­väk­si ha­vait­se­maan­sa tie­toa toi­mi­vis­ta tuis­ta oman aine­ryh­män­sä si­säl­lä. Ai­neen­o­pet­ta­ja myös vä­lit­tää te­ke­män­sä uu­det huo­mi­ot opis­ke­li­jan tuen­tar­pees­ta ensi­si­jai­ses­ti opis­ke­li­jan ryh­män­oh­jaa­jal­le tai ryh­män­oh­jaa­jan kans­sa niin so­vit­tu­aan suo­raan eri­tyis­o­pet­ta­jal­le. Ai­neen­o­pet­ta­ja on tu­ke­mas­sa opis­ke­li­jaa yli­op­pi­las­tut­kin­to­suun­ni­tel­man te­ke­mi­ses­sä.

Eri­tyis­o­pet­ta­ja pyr­kii saa­maan riit­tä­vän tie­don uu­den opis­ke­li­jan ai­em­mas­ta op­pi­mi­sen ja kou­lun­käyn­nin tuen tar­pees­ta use­al­la ta­val­la: va­lin­ta­kir­jeen mu­ka­na lä­he­tet­tä­väl­lä tie­dot­teel­la yh­tey­den­otto­pyyn­töi­neen, ky­sy­mäl­lä tie­toa heti syys­luku­kau­den al­ka­es­sa opis­ke­li­joi­den ja huol­ta­jien ta­paa­mi­sen yh­tey­des­sä sekä pyy­tä­mäl­lä näi­tä tie­to­ja opis­ke­li­jan en­ti­ses­tä kou­lus­ta. Sel­vät, lu­kio-opis­ke­lus­sa­kin jat­ku­vat tuki­tar­peet eri­tyis­o­pet­ta­ja kir­jaa mah­dol­li­sim­man ai­kai­ses­sa vai­hees­sa syys­luku­kaut­ta pe­da­go­gi­sen tuen suun­ni­tel­mak­si yh­teis­työs­sä opis­ke­li­jan kans­sa.

Eri­tyis­o­pet­ta­ja kar­toit­taa opis­ke­lun alku­vai­hees­sa kaik­kien opis­ke­li­joi­den lu­ke­mi­sen ja kir­joit­ta­mi­sen tai­to­ja, moni­kie­lis­ten opis­ke­li­joi­den suo­men kie­len tai­don ar­vi­oin­ti kuu­luu suo­mi toi­se­na kie­le­nä -opet­ta­jien teh­tä­viin. Kar­toi­tuk­sis­ta tie­do­te­taan opis­ke­li­joi­ta huol­ta­ji­neen wil­ma­vies­teil­lä, jos tu­lok­set osoit­ta­vat lisä­sel­vit­te­lyn tar­vet­ta. Eri­tyis­o­pet­ta­jan pää­työ­nä on käyn­nis­tää opis­ke­li­jan op­pi­mi­sen tuen tar­peen sel­vit­te­lyt, saat­taa ne lop­puun asti suun­ni­tel­mak­si pe­da­go­gi­ses­ta tu­es­ta ja oh­ja­ta opis­ke­li­jaa opis­ke­lu­tek­ni­siin muu­tok­siin sekä seu­ra­ta opin­to­jen ete­ne­mis­tä ja tu­kien toi­mi­vuut­ta muu­tos­tar­pei­neen. Eri­tyis­o­pet­ta­ja te­kee tar­vit­ta­vat lu­ki­tes­tauk­set sekä taus­ta­tie­to­jen ke­rää­mi­sen mui­den tuki­pe­rus­tei­den jat­ko­sel­vit­te­lyä var­ten. Hän vä­lit­tää ja vas­taan­ot­taa tie­toa sekä opis­ke­li­jan että tä­män huol­ta­jien kans­sa.

Eri­tyis­o­pet­ta­ja laa­tii pe­da­go­gi­sen tuen suun­ni­tel­man yh­teis­työs­sä opis­ke­li­jan kans­sa käyt­tä­en sii­hen myös ai­neen­o­pet­ta­jil­ta vä­li­tet­tyä tie­toa. Hän seu­raa opis­ke­li­jan opin­to­me­nes­tys­tä ja sii­hen liit­ty­en ta­paa opis­ke­li­jan yh­des­sä ryh­män­oh­jaa­jan kans­sa toi­sen opis­ke­lu­vuo­den puo­li­vä­lis­sä, tar­vit­ta­es­sa muul­loin­kin. Seu­ran­taan kuu­luu sekä tuki­tar­peen että suun­ni­tel­tu­jen tu­kien to­teu­tu­mi­sen ar­vi­oin­ti.

Eri­tyis­o­pet­ta­jan teh­tä­viin kuu­luu kaik­kien eri­tyis­jär­jes­te­ly­ha­ke­mus­ten laa­ti­mi­nen yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nal­le yh­des­sä opis­ke­li­jan kans­sa. Tar­vit­ta­vien asi­an­tun­ti­ja­lau­sun­to­jen pyy­tä­mi­nen teh­dään yh­teis­työs­sä ryh­män­oh­jaa­jien ja opin­to-oh­jaa­jien kans­sa. S2-opet­ta­ja te­kee yh­teis­työ­tä eri­tyis­o­pet­ta­jan kans­sa. Eri­tyis­o­pet­ta­ja tie­dot­taa opis­ke­li­jaa myös lau­sun­to­jen käyt­tä­mi­sen mah­dol­li­suu­des­ta lu­ki­on jäl­keen opis­ke­lu­pai­kan ha­ke­mi­ses­sa ja opis­ke­lus­sa. Hä­nel­tä voi­daan pyy­tää nä­ke­mys­tä jat­ko-opin­toi­hin ha­ke­mi­seen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Eri­tyis­o­pet­ta­ja osal­lis­tuu mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan yh­tei­söl­li­seen opis­ke­lu­huol­toon ja tar­vit­ta­es­sa opis­ke­lu­huol­lon moni­a­lai­sen asi­an­tun­ti­ja­ryh­män toi­min­taan sekä laa­jem­piin pe­da­go­gi­siin huol­ta­ja­pa­la­ve­rei­hin.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014