Annettava opetus TL23-, TL22- ja TL21-ryhmille

Elo­kuus­sa 2023 lu­kio-opin­ton­sa aloit­ta­vat opis­ke­le­vat kesä­kuus­sa 2021 hy­väk­sy­tyn ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti (LOPS2021). Sa­moin te­ke­vät TL22- ja TL21-ryh­mien opis­ke­li­jat.

Nuo­ril­le tar­koi­te­tun lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen oppi­mää­rän laa­juus on 150 opin­to­pis­tet­tä. Lu­kio-opin­not muo­dos­tu­vat lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­ta an­ne­tun val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (810/2018) liit­teen 1 mu­kai­sis­ta pa­kol­li­sis­ta ja val­ta­kun­nal­li­sis­ta va­lin­nai­sis­ta opin­nois­ta, joi­ta kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän tu­lee tar­jo­ta opis­ke­li­jal­le.  Oppi­mää­rään voi li­säk­si si­säl­tyä lu­ki­o­dip­lo­mei­ta ja mui­ta va­lin­nai­sia opin­to­ja kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän päät­tä­mäl­lä ta­val­la.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on jär­jes­tä­mis­lu­vas­sa (OKM/54/530/2017) on mää­ri­tel­ty eri­tyi­sik­si kou­lu­tus­teh­tä­väk­si mu­siik­ki­pai­not­tei­nen- ja kuva­tai­de­pai­not­tei­nen ope­tus.

Jär­jes­tä­mis­lu­van mu­kaan opis­ke­li­jat, jot­ka suo­rit­ta­vat vä­hin­tään 24 opin­to­pis­tet­tä oppi­lai­tok­sen ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa mää­ri­tel­ty­jä eri­tyi­sen kou­lu­tus­teh­tä­vän mu­kai­sia opin­to­ja, ovat oi­keu­tet­tu­ja vä­hen­tä­mään val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (810/2018) liit­teen 1 mu­kais­ten pa­kol­lis­ten opin­to­jen mää­räs­tä 16 opin­to­pis­teen laa­jui­set opin­not.

Sa­von­lin­nan tai­de­lu­ki­on kuva­tai­de­lu­ki­os­sa opis­kel­laan val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (810/2018) liit­teen 1 mu­kais­ten pa­kol­lis­ten ja val­ta­kun­nal­lis­ten va­lin­nais­ten opin­to­jen li­säk­si tai­de­his­to­ri­aa, kuva­il­mai­sun pe­rus­tei­ta sekä nel­jää ns. suun­tau­tu­mis­ai­net­ta; graa­fi­nen muo­toi­lu ja tila­suun­nit­te­lu, me­di­a­il­mai­su, muo­toi­lu ja kuva­tai­de sekä ylei­nen kuva­tai­de. Näi­den oppi­ai­nei­den opin­to­jak­sot ovat ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa edel­ly­tet­tä­viä taik­ka va­paa­eh­toi­sia. Opin­toi­hin tu­lee si­säl­tyä vä­hin­tään kah­dek­san opin­to­pis­tet­tä tai­de­his­to­ri­aa, kah­dek­san opin­to­pis­tet­tä kuva­il­mai­sun pe­rus­teet -oppi­ai­neen ope­tus­ta sekä 26 opin­to­pis­tet­tä suun­tau­tu­mis­ai­neen ope­tus­ta, yh­teen­sä 42 opin­to­pis­tet­tä. Tämä vas­taa 28% lu­ki­on oppi­mää­rään vaa­dit­ta­vis­ta opin­nois­ta. Li­säk­si opis­ke­li­ja voi opis­kel­la lisä­o­pin­to­ja tai­de­his­to­ri­as­ta ja kuva­il­mai­sun pe­rus­teet -oppi­ai­nees­ta sekä eri­lai­sis­ta työ­paja­opin­nois­ta.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on mu­siik­ki­lu­ki­os­sa opis­kel­laan val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (810/2018) liit­teen 1 mu­kais­ten pa­kol­lis­ten ja val­ta­kun­nal­lis­ten va­lin­nais­ten opin­to­jen li­säk­si mu­sii­kin his­to­ri­aa ja kuun­te­lua, sä­vel­ta­pai­lua ja mu­sii­kin te­o­ri­aa sekä so­lis­ti­sia opin­to­ja. Näi­den oppi­ai­nei­den opin­to­jak­sot ovat ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa edel­ly­tet­tä­viä taik­ka va­paa­eh­toi­sia. Opin­toi­hin tu­lee si­säl­tyä vä­hin­tään 10 opin­to­pis­tet­tä mu­sii­kin his­to­ria ja kuun­te­lu -oppi­ai­neen opin­to­ja, 10 opin­to­pis­tet­tä sä­vel­ta­pai­lu ja mu­sii­kin te­o­ria oppi­ai­neen opin­to­ja, kah­dek­san opin­to­pis­tet­tä pää­soit­ti­men opin­to­ja sekä kah­den opin­to­pis­teen kuo­ro-opin­not. Näis­tä edel­ly­tet­tä­vis­tä opin­nois­ta ker­tyy yh­teen­sä 30 opin­to­pis­tet­tä. Tämä vas­taa 20% lu­ki­on oppi­mää­rään vaa­dit­ta­vis­ta opin­nois­ta. Li­säk­si opis­ke­li­ja voi opis­kel­la lisä­o­pin­to­ja laa­jas­ta kir­jos­ta eri­lai­sia mu­sii­kin va­paa­va­lin­tai­sia opin­to­jak­so­ja.

Ohei­sis­sa kah­des­sa ku­vas­sa on esi­tet­ty, kuin­ka ns. yleis­lu­ki­o­ai­nei­den opin­to­jak­sot ja­kaan­tu­vat eri vuo­sien osal­le. Esim. äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus (suo­mi) -oppi­ai­nees­sa on eka lu­ki­o­vuon­na tar­jol­la nel­jä opin­to­jak­soa. Nämä opin­to­jak­sot on esi­tel­ty Tai­de­lu­ki­on net­ti­si­vuil­la, jon­ne pää­set täs­tä lin­kis­tä!

Opis­ke­li­jal­le on teh­ty työ­jär­jes­tyk­set val­miik­si ”ta­lon puo­les­ta” niin, että opis­ke­li­ja nä­kee työ­jär­jes­tyk­sen­sä kesä­kuun lo­pul­ta al­ka­en. Nämä nä­ky­vät wil­ma-so­vel­luk­sen kaut­ta. Opis­ke­li­jat saa­vat wil­ma-tun­nuk­sen te­koon tar­vit­ta­va avain­koo­din  pos­ti­lä­he­tyk­se­nä.

Kuva­tai­de­lu­ki­on opis­ke­li­joil­la on työ­jär­jes­tyk­sis­sään n. kol­mas­osa kuva­tai­teen opin­to­jak­so­ja. Nämä ja­kaan­tu­vat seu­raa­val­la ta­val­la. Nämä op­pi­a­neet ja nii­den opin­to­jak­sot on esi­tel­ty tar­kem­min kou­lun net­ti­si­vuil­la ja sin­ne pää­set täs­tä lin­kis­tä!

Mu­siik­ki­lu­ki­on opis­ke­li­joil­la on työ­jär­jes­tyk­sis­sään ihan vas­taa­val­la ta­val­la n. kol­mas­osa mu­sii­kin opin­to­jak­so­ja. Nämä ja­kaan­tu­vat seu­raa­val­la ta­val­la. Nämä op­pi­a­neet ja nii­den opin­to­jak­sot on esi­tel­ty tar­kem­min kou­lun net­ti­si­vuil­la ja sin­ne pää­set täs­tä lin­kis­tä!

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014