Opinto-ohjaus, korkeakouluyhteistyö ja työelämävalmiudet

Korkeakouluopintoja lukiolaisille

Lu­ki­o­ai­ka­na si­nul­la on mah­dol­li­suus tu­tus­tua opis­ke­luun kor­ke­a­kou­lus­sa. Saat ko­ke­mus­ta it­se­ä­si kiin­nos­ta­van alan opis­ke­lus­ta, it­se­näi­ses­tä työs­ken­te­lys­tä ja kor­ke­a­kou­lu­o­pin­to­jen verk­ko-opis­ke­lus­ta. Li­säk­si voit saa­da jo lu­ki­o­ai­ka­na teh­ty­jä opin­to­ja myö­hem­mis­sä kor­ke­a­kou­lu­opin­nois­sa­si hy­väk­sy­tyik­si.

Kor­ke­a­kou­lut tar­jo­a­vat yk­sit­täi­siä opin­to­jak­so­ja eri aloil­ta. Tu­tus­tu alla ole­viin link­kei­hin avoi­men yli­o­pis­ton tar­jon­nas­ta ja verk­ko-opin­nois­ta. Laa­jaa, avoin­ta, opin­to­jak­so­tar­jon­taa kor­ke­a­kou­luis­sa voit hyö­dyn­tää lu­ki­os­ta val­mis­tu­mi­sen jäl­keen­kin.
Lu­ki­o­lai­sil­le tar­koi­te­tut kur­kis­tus­kurs­sit eri aloil­le:

Opo­pas­siin koo­tut kur­kis­tus­kurs­sit aloit­tain: https://www.opo­pas­si.com/kur­kis­tus­kurs­sit

Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen opin­to­jak­so­ja:

Kaak­kois-Suo­men am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu Xam­kin avoi­men amk:n opin­not ovat mak­sut­to­mia lu­ki­o­lai­sil­le. Xam­kin kou­lu­tus­ka­len­te­ris­ta voit et­siä si­nul­le so­pi­via avoi­men amk:n opin­to­ja ja verk­ko-opin­to­ja. Lu­ki­o­lai­sen kan­nat­taa tar­kis­taa opin­to­jak­son ku­vauk­ses­ta opin­to­jak­son koh­de­ryh­mä ja vaa­dit­tu ai­em­pi osaa­mi­nen. Kou­lu­tus­ka­len­te­riin pää­set tääl­tä: https://www.xamk.fi/kou­lu­tus­ka­len­te­ri/

Jy­väs­ky­län am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu JAMK tar­jo­aa lu­ki­o­lai­sil­le mah­dol­li­suu­den teh­dä kor­ke­a­kou­lu­o­pin­to­ja lu­ki­on ai­ka­na kesä­o­pin­toi­na tai verk­ko-opin­toi­na. Lisä­tie­to­ja: https://www.jamk.fi/fi/Kou­lu­tus/Avoin-AMK/toi­sen-as­teen-opis­ke­li­joil­le/

Yli­o­pis­to­jen opin­to­jak­so­ja:

Itä-Suo­men yli­o­pis­to UEF:n avoi­men yli­o­pis­ton si­vuil­la on myös lu­ki­o­lais­ten oma osio, jos­ta löy­dät verk­ko-opin­to­ja mm. met­sä­tie­teis­tä, oi­keus­tie­tees­tä ja psy­ko­lo­gi­as­ta. Opin­not ovat mak­sul­li­sia opis­ke­li­jal­le. Tu­tus­tu opin­to­jak­soi­hin tar­kem­min: https://www.uef.fi/fi/web/adu­ca­te/lu­ki­o­lai­sil­le

Ou­lun avoi­men yli­o­pis­ton si­vuil­le on koot­tu lu­ki­o­lai­sil­le mak­sut­to­mia opin­to­jak­so­ja mm. lää­ke­tie­teen ja luon­non­tie­teen aloil­ta. Tu­tus­tu tar­jon­taan tääl­lä: https://www.oulu.fi/avoin­yli­o­pis­to/node/59366

Jy­väs­ky­län yli­o­pis­to JYU on koon­nut avoi­men yli­o­pis­ton si­vuil­le lu­ki­o­lai­sil­le so­pi­via opin­to­jak­so­ja mm. lii­kun­ta- ja ter­veys­tie­tei­siin sekä kaup­pa­tie­tei­siin liit­ty­en. Opin­not ovat mak­sul­li­sia opis­ke­li­jal­le. Tu­tus­tu opin­to­jak­soi­hin tar­kem­min: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opin­to­tar­jon­ta/opin­not-lu­ki­oil­le

Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton IT-tie­de­kun­ta jär­jes­tää joi­ta­kin mak­sut­to­mia opin­to­jak­so­ja avoi­men yli­o­pis­ton kaut­ta. Opin­to­jak­sot liit­ty­vät mm. oh­jel­moin­tiin ja tie­to­verk­koi­hin. Lisä­tie­to­ja: https://www.jyu.fi/it/fi/hae-opis­ke­le­maan/avoin-opis­ke­lu-it-tie­de­kun­nas­sa

Hel­sin­gin avoi­men yli­o­pis­ton si­vuil­ta voit ha­kea opin­to­jak­sois­ta lu­ki­o­lai­sil­le so­vel­tu­via opin­to­ja. https://cour­ses.hel­sin­ki.fi/fi/open-uni­ver­si­ty/

Hel­sin­gin yli­o­pis­ton si­vuil­la on tar­jol­la lu­ki­o­lai­sil­le myös avoi­mia ja mak­sut­to­mia tie­de­o­pin­to­ja: https://www.hel­sin­ki.fi/fi/tie­de­kas­va­tus/lap­sil­le-nuo­ril­le-ja-per­heil­le/lu­ki­o­lais­ten-tie­de­o­pin­not

Hel­sin­gin yli­o­pis­ton te­o­lo­gi­nen tie­de­kun­ta tar­jo­aa eri­tyi­ses­ti lu­ki­o­lai­sil­le avoi­men yli­o­pis­ton kaut­ta te­o­lo­gi­an ja us­kon­non­tut­ki­muk­sen yli­o­pis­to-opin­toi­hin tu­tus­tut­ta­vaa kurs­sia. Kurs­si koos­tuu pel­käs­tä etä­o­pis­ke­lus­ta, jo­ten se on mah­dol­li­nen suo­rit­taa mis­tä päin Suo­mea ta­han­sa. Kurs­si tu­lee vuo­si­na 2020 – 2023 osa tut­kin­to­vaa­ti­muk­sia, eli suo­rit­ta­mal­la kurs­sin tai osan sii­tä lu­ki­o­lai­nen saa osan te­o­lo­gi­an ja us­kon­non­tut­ki­muk­sen kan­di­daa­tin tut­kin­nos­ta opin­to­re­kis­te­riin. Lisä­tie­to­ja: https://cour­ses.hel­sin­ki.fi/fi/AY­TUK-1001/130673016

Yli­o­pis­tot tar­jo­a­vat mak­sut­to­mia (mas­si­ve open on­li­ne cour­ses) MOOC-verk­ko­kurs­se­ja kai­kil­le kiin­nos­tu­neil­le. Tu­tus­tu esim. Hel­sin­gin yli­o­pis­ton mooc-kurs­seil­le. Itä-Suo­men mooc tar­jon­taan pää­set täs­tä.
Väy­lä­o­pin­not yli­o­pis­toon

Väy­lä­o­pin­to­jen kaut­ta voit saa­da suo­raan opis­ke­lu­pai­kan yli­o­pis­tos­ta, kun olet suo­rit­ta­nut riit­tä­väs­ti avoi­men opin­to­ja. Kaik­kien yli­o­pis­to­jen väy­lä­o­pin­not on koot­tu yh­del­le si­vus­tol­le: https://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-yli­o­pis­to/hank­keet/try/opis­ke­li­jal­le

Valmennuskeskusken materiaalit 2020 – 2021 (tämä materaali päivittyy syyslukukauden 2022 alussa)

Täs­tä hyö­dyl­lis­tä tie­toa ke­vään 2020 kor­ke­a­kou­lu­jen yh­teis­haus­ta, ma­te­ri­aa­liin pää­set täs­tä lin­kis­tä!

Ke­vään 2020 jat­ko-opin­to­info lu­ki­o­lai­sil­le, ma­te­ri­aa­liin pää­set täs­tä lin­kis­tä!

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014