Taidelukion opetussuunnitelma LOPS2021

Tai­de­lu­ki­os­sa opis­kel­laan LOPS2021-asia­kir­jan mu­kaan. Se löy­tyy täs­tä lin­kis­tä.

Ope­tus­hal­li­tuk­sen mää­räyk­sen (OPH-1103-2022) mu­kai­ses­ti oppi­lai­tos on päi­vit­tä­nyt suun­ni­tel­maa ku­rin­pito­toi­miin liit­ty­vää oh­jeis­tus­ta, tämä lii­te löy­tyy täs­tä hy­per­lin­kis­tä

Täs­tä alta löy­tyy OPH-4610-2022 mää­räyk­sen mu­kai­nen kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän opis­ke­lu­huol­to­suun­ni­tel­ma, se on vel­voit­ta­va 1.8.2023.

Opis­ke­lu­huol­to­suun­ni­tel­ma 1.8.2023 al­ka­en

Lii­te 2: Hy­vin­voin­nin vuois­kel­lo – 2. aste

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014