Taidelukion opetussuunnitelmat - 2016 ja LOPS2021

TL22 ja TL21-ryhmät

Nämä ryh­mät opis­ke­le­vat lu­kio-opin­to­jaan LOPS2021-asia­kir­jan mu­kaan. Se löy­tyy täs­tä lin­kis­tä.

Ope­tus­ha­li­tuk­sen mää­räyk­sen (OPH-1103-2022) mu­kai­ses­ti oppi­lai­tos on pä­vit­tä­nyt suun­ni­tel­maa ku­rin­pito­toi­miin liit­ty­vää oh­jeis­tus­ta, tämä lii­te löy­tyy täs­tä hy­per­lin­kis­tä

TL20- ja TL19- ryhmien opiskelijat

Nämä opis­ke­li­jat suo­rit­ta­vat opin­ton­sa vuon­na 2016 laa­di­tun ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan. Par­hai­ten näi­hin pää­set kiin­ni seu­raa­vien kurs­si­op­pai­den avul­la;

yleis­lu­ki­o­ai­nei­den kurs­si­opas

laa­ja-alai­sen kuva­tai­teen ope­tus­suun­ni­tel­ma

laa­ja-alai­sen mu­sii­kin ope­tus­suun­ni­tel­ma

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014