Taidelukion opetussuunnitelmat LOPS2021 (OPS2016)

TL23-, TL22- ja TL21-ryhmät

Nämä ryh­mät opis­ke­le­vat lu­kio-opin­to­jaan LOPS2021-asia­kir­jan mu­kaan. Se löy­tyy täs­tä lin­kis­tä.

Ope­tus­hal­li­tuk­sen mää­räyk­sen (OPH-1103-2022) mu­kai­ses­ti oppi­lai­tos on päi­vit­tä­nyt suun­ni­tel­maa ku­rin­pito­toi­miin liit­ty­vää oh­jeis­tus­ta, tämä lii­te löy­tyy täs­tä hy­per­lin­kis­tä

Täs­tä alta löy­tyy OPH-4610-2022 mää­räyk­sen mu­kai­nen kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän opis­ke­lu­huol­to­suun­ni­tel­ma, se on vel­voit­ta­va 1.8.2023.

Opis­ke­lu­huol­to­suun­ni­tel­ma 1.8.2023 al­ka­en

Lii­te 2: Hy­vin­voin­nin vuois­kel­lo – 2. aste

TL20- ryhmien opiskelijat

Nämä opis­ke­li­jat suo­rit­ta­vat opin­ton­sa vuon­na 2016 laa­di­tun ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan. Par­hai­ten näi­hin pää­set kiin­ni seu­raa­vien kurs­si­op­pai­den avul­la;

yleis­lu­ki­o­ai­nei­den kurs­si­opas

laa­ja-alai­sen kuva­tai­teen ope­tus­suun­ni­tel­ma

laa­ja-alai­sen mu­sii­kin ope­tus­suun­ni­tel­ma

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014