Juuri nyt ajankohtaista

Täl­lä si­vul­la jul­kis­te­taan ajan­koh­tai­sia, tie­do­tet­ta­via asi­oi­ta. Useim­mi­ten näis­tä tie­do­te­taan myös wima-vies­tien tai ryh­män­oh­jaa­jien tuo­ki­oi­den muo­dos­sa.

Info TL22-ryhmien opiskelijoille yo-tutkinnosta

Info pi­de­tään vii­koil­la 47 ja 48 TL22-ryh­mien tun­neil­la. In­fos­sa käy­dään lä­vit­se lin­kis­tä löy­ty­vä ma­te­ri­aa­li. Tun­neil­la oh­jeis­te­taan myös ha­jaut­ta­mis­suun­ni­tel­man te­ke­mi­nen.

Kouluterveyskyselyn tuloksia 2023 tiedonkeruun osalta

Täs­tä lin­kis­tä au­ke­aa asia­kir­ja, jos­sa on kes­kei­sim­mät in­di­kaat­to­ri vuo­den 2023 kou­lu­ter­veys­ky­se­lys­tä

Työpajainfo ke 30.8.2023

Ohes­sa työ­paja­in­fos­sa käy­tä­vä ma­te­ri­aa­li.

Taidelukion vuosikertomus 2022-2023

Tai­de­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2022-2023

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014