Juuri nyt ajankohtaista

Täl­lä si­vul­la jul­kis­te­taan ajan­koh­tai­sia, tie­do­tet­ta­via asi­oi­ta. Useim­mi­ten näis­tä tie­do­te­taan myös wima-vies­tien tai ryh­män­oh­jaa­jien tuo­ki­oi­den muo­dos­sa.

Projektiviikko –  alkuinfo – Nuoren kansalaisen turvallisuuskurssi

Täs­tä lin­kis­tä au­ke­aa to 9.3. pi­det­tä­vän alku­in­fon ma­te­ri­aa­li Nuo­ren kan­sa­lai­sen­tur­val­li­suus­kurs­sin osal­ta.

Lukuvuoden 2023-24 esivalinnat

Oh­jeis­tam­me koti­ryh­mit­täin esi­va­lin­to­jen teon TL22- ja TL21-ryh­mien opis­ke­li­joil­le. Opis­ke­li­joil­le ja­e­taan esi­va­lin­ta­opas, joka löy­tyy myös täs­tä lin­kis­tä. Li­säk­si va­lin­to­jen te­koon liit­ty­vä info löy­tyy täs­tä lin­kis­tä.

Projektiviikko 11.4. – 17.4.2023

Pro­jek­ti­vii­kol­la  TL22- ja TL21-ryh­mien opis­ke­li­ja suo­rit­taa yh­den pro­jek­tin eli jo­tain ihan muu­ta kuin ta­val­lis­ta opis­ke­lua. Pro­jek­tin suo­rit­ta­mi­nen on osa kou­lu­työ­tä. Pro­jek­tin suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen opis­ke­li­ja saa opin­to­jak­so­mer­kin­nän tee­ma­opin­nois­ta, TO02. Tämä opin­to­jak­so ker­ryt­tää lu­kio-opin­to­ja­si ja on laa­juu­del­taan 2 op.

Teh­tä­vä­nä­si on nyt tu­tus­tua pro­jek­ti­tar­jon­taan ja va­li­ta si­nul­le so­pi­vin. Pro­jek­ti­va­lin­ta teh­dään wil­man kurs­si­tar­jot­ti­men avul­la aika­vä­lil­lä pe 24.2. klo 14 – su 5.3. klo 22. Lisä­tie­toa pro­jek­teis­ta löy­tyy täs­tä lin­kis­tä.

Va­lit­ta­va­na ovat seu­raa­vat pro­jek­tit.

TL22-ryhmien huoltajatapaaminen ke 15.2.2023

Ohes­sa ti­lai­suu­den ma­te­ri­aa­lit, huol­ta­ja­ta­paa­mi­sen ai­neis­to

TL22-ryhmien opiskelijoiden ensimmäiset kokemukset uudesta koulustaan

Lu­ki­o­lais­kan­net­ta­van käyt­tö­kou­lu­tuk­sen yh­tey­des­sä uu­det opis­ke­li­jam­me te­ki­vät har­joi­tus­ko­keen ns. abit­ti-ym­pä­ris­tös­sä. Ko­kees­sa ky­syt­tiin opis­ke­li­joi­dem­me ko­ke­muk­sia eka kou­lu­vii­koil­ta. Täs­tä lin­kis­tä au­ke­aa opis­ke­li­jo0iden an­ta­mat teks­ti­vas­tauk­set.

Neljättä vuotta jatkavien ryhmänohjaus to 11.8.2022

Täs­tä lin­kis­tä au­ke­aa ryh­män­oh­jauk­ses­sa kä­si­tel­tä­vät asi­at, kaik­ki ei­vät pää­se pai­kal­le.

Aloitusinfo TL22-ryhmän opiskelijoille ja heidän huoltajilleen

Täs­tä lin­kis­tä au­ke­aa yh­teis­ti­lai­suu­des­sa kä­si­tel­ty ma­te­ri­aa­li

Lyseon lukion kurssitarjottimet lv. 2022-2023

Sa­von­lin­nan Ly­se­on lu­ki­on kurs­si­tar­jot­ti­met löy­ty­vät täs­tä lin­kis­tä (pdf).

Kurs­sil­le / opin­to­jak­sol­le ei voi il­moit­tau­tua kuin tiet­tyi­nä ai­koi­na, noin viik­ko en­nen jak­son al­ka­mis­ta.  Nämä ajat ovat aina lu­et­ta­vis­sa viik­ko­tie­dot­teis­ta. Jos ha­lu­at jo nyt var­mis­taa asi­an, il­moi­ta kurs­si-/opin­to­jak­so­toi­vees­ta­si Rei­mal­le tai Sa­ril­le. Nämä kir­jaa­vat toi­vee­si ja il­moit­ta­vat Si­nut ky­sei­sel­le kur­sil­le /opin­to­jak­sol­le heti, kun se on mah­dol­lis­ta.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014