Kevätlukukauden 2023 kalenteri

IV JAK­SO 9.1. – 17.2.2023

Ti 3.1. – ma 9.1. opin­to­jak­so- ja kurs­si­va­lin­to­ja voi teh­dä Ly­se­on lu­ki­on I jak­son kurs­si­tar­jot­ti­meen

Ma 9.1.
Ti 10.1.
Ke 11.1. Eras­mus+ Ak­kre­di­toi­tu­jen oppi­lai­tos­ten ra­hoi­tus­haku­info. Tai­de­lu­kio va­lit­tiin täl­lai­sek­si laa­tu­var­men­ne­tuk­si kv-lu­ki­ok­si jou­lu­kuus­sa 2022.
To 12.1. TL22-ryh­mien ryh­män­oh­jaus­tun­ti klo 12 – 13, ke­va­ri-info I
Pe 13.1.

Ma 16.1. III jak­son ar­vi­oin­nit val­mis­tu­vat, mu­siik­ki­lu­ki­on tour Joen­suus­sa, kon­ser­tit Joen­suun nor­maa­li­kou­luis­sa
Ti 17.1. il­moit­tau­tu­mis­aika III jak­son uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun päät­tyy
Ke 18.1. lu­ki­o­rek­si­ko­kous
To 19.1. – 20.1. kuva­tai­de­lu­ki­oi­den reh­to­rei­den ja kuva­tai­de­vas­taa­vien päi­vät Sa­von­lin­nas­sa, pai­kal­la Hel­sin­gin ku­vaa­ti­de­lu­kio, Tam­mer­kos­ken lu­kio, La­pin­lah­den lu­kio ja kuva­tai­de­lu­kio sekä Lah­den lu­kio Gau­dia
Pe 20.1. III jak­son uu­sin­ta­kuu­lus­te­lu

Ma 23.1.Ku­va­tai­de­a­bien päät­tö­työ­näyt­te­ly UNI avau­tuu Gal­le­ria Etei­ses­sä
Ti 24.1.  Päät­tö­työ­näyt­te­lyn ava­jais­ti­lai­suus
Ke 25.1. Taik­ka­ri tu­tuk­si -verk­ko­ti­lai­suus (meet) pe­rus­kou­lu­lai­sil­le ha­ki­joil­le ja hei­dän huol­ta­jil­leen,
To 26.1. Taik­ka­ri tu­tuk­si -läs­näo­lo­ti­lai­suus pe­rus­kou­lu­lai­sil­le ha­ki­joil­le ja hei­dän huol­ta­jil­leen
Pe 27.1.

Ma 30.1.
Ti 31.1. Tai­de­lu­kon pro­me­na­di­kon­sert­ti Me­lar­tin-sa­lis­sa
Ke 1.2. Opet­ta­jain­ko­kous, ai­hee­na pro­jek­ti­viik­ko ja Rans­kaan suun­tau­tu­va opin­to­mat­ka
To 2.2.
Pe 3.2. Tai­de­lu­kon ke­vy­en mu­sii­kin kon­sert­ti eli Ke­va­ri 2023 Sa­von­lin­na­sa­lis­sa

Ma 6.2. 
Ti 7.2.
Ke 8.2.
To 9.2. Opas­tus TL22-ryh­mil­le esi­va­lin­to­jen te­ke­mis­tä var­ten, näil­lä saa­daan sel­vil­le lv. 2023-2024 opin­to­jak­so­toi­veet ja tie­toa oppi­ma­te­ri­aa­lien ti­laa­mis­ta var­ten
Pe 10.2. Joen­suun kon­ser­va­to­ri­on esit­te­ly­ti­lai­suus Tai­de­lu­ki­ol­la klo 13:15 al­ka­en

Ma 13.2. opin­to­jak­so- ja kurs­si­va­lin­to­ja voi teh­dä Ly­se­on lu­ki­on V jak­son kurs­si­tar­jot­ti­meen aika­vä­lil­lä 13.2.-19.2.2022
Ti 14.2.
Ke 15.2.
To 16.2. penk­ka­rit, penk­ka­ris­how, abi­a­je­lu, wan­ho­jen tans­sien ken­raa­li­har­joi­tuk­set klo 12 – 14
Pe 17.2. wan­ho­jen päi­vä, tans­si­ai­set Sa­von­lin­na­sa­lis­sa klo 11 ja 16

V JAK­SO 20.2. – 6.4.2023

Ma 20.2.
Ti 21.2.
Ke 22.2. lu­ki­o­reh­to­ri­ko­kous
To 23.2. pro­jek­ti­vii­kon pe­rus­info TL21- ja TL20-ryh­mien opis­ke­li­joil­le, OHO-ryh­män ko­kous, ryh­mä koor­di­noi opis­ke­lu­huol­lon pal­ve­lui­ta Sa­von­lin­nan kau­pun­gis­sa, Tai­de­lu­ki­on reh­to­ri edus­taa lu­ki­o­toi­mea
Pe 24.2.

Ma 27.2. – pe 3.3. opis­ke­li­joi­den tal­vi­loma

Ma 6.3. IV jak­son ar­vi­oin­nit val­mis­tau­tu­vat
Ti 7.3. il­moit­tau­tu­mis­aika IV jak­son uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun päät­tyy
Ke 8.3.
To 9.3.
Pe 10.3. yo-ko­keis­sa tar­vit­ta­vien vir­tu­aa­li­pal­ve­li­mien asen­ta­mi­nen ja kuor­mi­tus­tes­taus, juh­la­sa­lin ka­lus­ta­mi­nen ja ver­kot­ta­mi­nen yo-ko­kei­ta var­ten, IV jak­son uu­sin­ta­kuu­lus­te­lu

Ma 13.3. luo­kan 415 ka­lus­ta­mi­nen ja ver­kot­ta­mi­nen yo-ko­kei­ta var­ten
Ti 14.3. yo-koe, äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus, luku­tai­don koe, suo­mi toi­se­na kie­le­nä -koe
Ke 15.3.
To 16.3. yo-koe, vie­ras kie­li, ly­hyt oppi­mää­rä
Pe 17.3. yo-koe, äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus, kir­joi­tus­tai­don koe

Ma 20.3. yo-koe, vie­ras kie­li, pit­kä oppi­mää­rä
Ti 21.3.
Ke 22.3. yo-koe, ma­te­ma­tiik­ka, pit­kä ja ly­hyt oppi­mää­rä
To 23.3. TL22-ryh­mien ryh­män­oh­jaus­tun­ti klo 12 – 13
Pe 24.3. yo-koe, re­aa­li: psy­ko­lo­gia, fi­lo­so­fia, his­to­ria, fy­siik­ka, bi­o­lo­gia

Ma 27.3. yo-koe, toi­nen ko­ti­mai­nen kie­li, pit­kä ja kes­ki­pit­kä oppi­mää­rä
Ti 28.3.
Ke 29.3. yo-koe, re­aa­li: us­kon­to, elä­män­kat­so­mus­tie­to, yh­teis­kun­ta­oppi, ke­mia, maan­tie­de, ter­veys­tie­to
To 30.3., sa­lien yo-va­rus­tuk­sen pur­ku
Pe 31.3.

Ma 3.4.
Ti 4.4.
Ke 5.4.
To 6.4.
Pe 7.4. – ma 10.4. Pää­si­äis­loma

Ti 11.4. – ma 17.4. Lu­ki­oi­den pro­jek­ti­viik­ko

Ti 11.4. – ma 17.4. opin­to­jak­so- ja kurs­si­va­lin­to­ja voi teh­dä Ly­se­on lu­ki­on VI jak­son kurs­si­tar­jot­ti­meen

VI JAK­SO 18.4. – 2.6.2023

Ti 18.4.
Ke 19.4.
To 20.4. TL22-ryh­mien ryh­män­oh­jaus­tun­ti klo 12 – 13
Pe 21.4.

Ma 24.4. V jak­son ar­vi­oin­nit val­mis­tu­vat
Ti 25.4. il­moit­tau­tu­mis­aika V jak­son uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun päät­tyy
Ke 26.4.
To 27.4.
Pe 28.4. V jak­son uu­sin­ta­kuu­lus­te­lu

Ma 1.5. Va­pun­päi­vä, ei kou­lu­työ­tä
Ti 2.5. Tai­de­lu­kio mer­kit­see 3.6.2023 yli­oppi­laik­si val­mis­tu­vat opis­ke­li­ja­tie­to­jär­jes­tel­mään si­ten, että KOS­KI-osaa­mis­tie­to­va­ran­to ja yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­ta saa­vat nämä tie­dot käyt­töön­sä
Ke 3.5.
To 4.5.
Pe 5.5.

Ma 8.5. 
Ti 9.5. 
Ke 10.5.
To 11.5.
Pe 12.5.

Ma 15.5. Tai­de­lu­ki­on kuva­tai­de­lu­ki­on ja mu­siik­ki­lu­ki­on pää­sy­koe
Ti 16.5. info syk­syn 2023 yo-ko­kei­siin il­moit­tau­tu­mi­ses­ta klo 12 juh­la­sa­lis­sa
Ke 17.5. lu­ki­o­reh­to­ri­ko­kous
To 18.5. Hela­tors­tai­va­paa, ei kou­lu­työ­tä
Pe 19.5.

Ma 22.5.
Ti 23.5.
Ke 24.5.
To 25.5.
Pe 26.5.

Ma 29.5.
Ti 30.5.
Ke 31.5.
To 1.6.
Pe 2.6. Tai­de­lu­ki­on ke­vät­juh­la juh­la­sa­lis­sa
La 3.6. Lak­kiai­set Me­lar­tin­sa­lis­sa (So­ti­las­po­jan­katu 1)

Pe 9.6. VI jak­son ar­vi­oin­nit val­mis­tu­vat

Ma 12.6. il­moit­tau­tu­mis­aika VI jak­son uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun päät­tyy
Ke 14.6. V jak­son uu­sin­ta­kuu­lus­te­lu

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014