Plagiointi ja vilppi

Pla­gi­oin­nil­la tar­koi­te­taan lu­va­ton­ta lai­naa­mis­ta eli toi­sen ih­mi­sen teks­tin, ku­van tms. tuo­tok­sen esit­tä­mis­tä oma­na tuo­tok­se­na. Vä­häi­ses­ti muun­net­tu teks­ti on ko­pio ja sen alku­pe­räi­nen te­ki­jä on mai­nit­ta­va.

Pla­gi­oin­ti on vilp­piä joka vaa­ran­taa op­pi­mi­sen.

Pla­gi­oin­nin seu­rauk­se­na kurs­si­suo­ri­tus hy­lä­tään ja kurs­si on käy­tä­vä uu­del­leen.

Vilp­piä on mm. lunt­taus tai kän­ny­kän lu­va­ton käyt­tö ko­kees­sa.

Toi­mi näin:

Kun viit­taat toi­sen esit­tä­mään aja­tuk­seen, tuo teks­tis­sä­si esil­le sen alku­pe­räi­nen esit­tä­jä: Vei­jo Hie­ta­lan mu­kaan ih­mi­nen on aina ol­lut kiin­nos­tu­nut ku­vit­teel­li­ses­ta väki­val­las­ta. Vaih­to­eh­toi­ses­ti voit esit­tää suo­ran lai­nauk­sen: Vei­jo Hie­ta­la to­te­aa ar­tik­ke­lis­saan Elo­ku­van väki­val­ta : ”Se­pit­teel­li­nen väki­val­ta on kieh­to­nut ih­mis­tä niin kau­an kuin ku­via ja ta­ri­noi­ta on teh­ty.”

Il­moi­ta läh­teet läh­de­lu­et­te­los­sa:

Hie­ta­la, Vei­jo: Elo­ku­van väki­val­ta. Lu­et­ta­vis­sa www.uta.fi/lai­tok­set/tai­de/kir­jal­li­suus/va­ki­val­ta/elo­kuva.html lu­et­tu 26.1.2002

Kun käy­tät ku­via, ti­las­to­ja, mu­siik­kia yms. osa­na kou­lu­työ­tä­si, il­moi­ta kuva/teks­ti­läh­de.

Yl­läo­le­vat oh­jeet ovat yleis­luon­toi­set. Jos olet epä­var­ma, kysy opet­ta­jal­ta lisä­tie­toa oi­keis­ta toi­min­ta­ta­vois­ta. Jat­ko-opin­nois­sa opit li­sää ai­neis­ton käy­tös­tä ja läh­tei­den mer­kit­se­mi­ses­tä.

Ohei­nen tie­dos­to an­taa laa­jem­min tie­toa läh­tei­den käy­tös­tä, läh­tei­den käyt­tö 

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014