Opiskeluhuollon palvelut

Täs­sä ar­tik­ke­lis­sa on tie­to opis­ke­lu­huol­lon pal­ve­luis­ta. Muis­ta­han, että opis­ke­li­ja tai hä­nen huol­ta­jan­sa voi ot­taa aina yh­teyt­tä ryh­män­oh­jaa­jaan, Tai­de­lu­ki­on opin­to-oh­jaa­jaan tai reh­to­riin täl­lai­sis­sa asi­ois­sa. Nämä ta­hot oh­jaa­vat sit­ten opis­ke­li­jan tar­vit­se­man­sa avun pii­riin.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opis­ke­lu­huol­toa mää­rit­te­lee Sa­von­lin­nan lu­ki­oi­den opis­ke­lu­huol­to­suun­ni­tel­ma 1.8.2023 al­ka­en,  se löy­tyy täs­tä lin­kis­tä.

Tä­hän alle on koot­tu opis­ke­li­ja­ter­vey­den­huol­toa ja muu­ta yk­si­lö­kes­kies­tä opis­ke­lu­huol­toa an­ta­vat ta­hot ja ku­vauk­set avus­ta ja tu­es­ta.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Ter­vey­den­hoi­ta­ja, puh. 044 417 2376

Ter­vey­den­hoi­ta­ja Jon­na Pel­ko­nen

Yh­tey­den­otot ensi­si­jai­ses­ti Wil­man kaut­ta.

Vas­taan­otto il­man ajan­va­raus­ta

Ter­vey­den­hoi­ta­ja työs­ken­te­lee Tai­de­lu­ki­ol­la tiis­tai­sin ja tors­tai­sin klo 8 – 16 sekä per­jan­tai­sin klo 8-13. Vas­taan­o­tol­le voi tul­la il­man ajan­va­raus­ta klo 8.00-9.00 ja 11.30-12.30 vä­li­si­nä ai­koi­na. Mui­na ai­koi­na vas­taan­otot on ajan­va­rauk­sel­la Wil­man kaut­ta, säh­kö­pos­tit­se jon­na.pel­ko­nen@ete­la­sa­von­ha.fi tai soit­ta­mal­la p. 044 417 3966. Ter­vey­den­hoi­ta­jan löy­tää Tai­de­lu­ki­on ja mu­siik­ki­o­pis­ton vä­li­sen yh­dys­käy­tä­vän Mu­siik­ki­o­pis­ton puo­lei­ses­sa pääs­sä luo­kas­sa 225.

Vas­taan­otto ajan­va­rauk­sel­la

Ter­vey­den­hoi­ta­ja työs­ken­te­lee ma – to klo 8 – 16 ja pe klo 8 – 13:00. Näi­nä ai­koi­na teh­dään myös ter­veys­tar­kas­tuk­set (1. vuo­si­kurs­sil­la ter­vey­den­hoi­ta­jan te­ke­mä ter­veys­tar­kas­tus ja 2. vuo­si­kurs­sil­la li­säk­si lää­kä­rin­tar­kas­tus, mm. kut­sun­to­ja var­ten). Näi­hin tar­kas­tuk­siin saat kut­sun.

Voit myös itse vara­ta ajan ter­vey­den­hoi­ta­jal­ta, yh­tey­den­otto Wil­man kaut­ta, pu­he­li­mit­se tai säh­kö­pos­tit­se. Ter­vey­den­hoi­ta­ja löy­tyy Wil­man ”Opet­ta­jat” -re­kis­te­ris­tä.

Kou­lu­lää­kä­ri Iri­na Lit­ma­nen

Kou­lu­lää­kä­ril­le vas­taan­otto­ajan voit va­ra­ta ter­vey­den­hoi­ta­jal­ta.

Päivystys

Pu­he­lin­neu­von­ta 24/7 p. 116 117. Sa­von­lin­nan kes­kus­sai­raa­la, Kes­kus­sai­raa­lan­tie 6

Lasten ja nuorten palveluluukku

Las­ten ja nuor­ten pal­ve­lu­luuk­ku tar­jo­aa sai­ras­vas­taan­oton ja vas­tauk­sia 0-23-vuo­ti­ai­den las­ten ja nuor­ten ter­veys- ja hy­vin­voin­ti­a­si­oi­hin yh­del­lä yh­tey­den­o­tol­la. Saat apua myös mie­len­ter­veys- ja so­si­aa­li­alan ky­sy­myk­siin. Apua saat myös sil­loin, kun si­nul­la on lap­seen tai nuo­reen liit­ty­vä huo­li, etkä tie­dä, mikä taho aut­tai­si.

Yh­tey­den­otto pu­he­li­mit­se p. 015 527 7000 ar­ki­sin klo 8-15, cha­tin kaut­ta ar­ki­sin klo 8-15 sekä yh­tey­den­otto­lo­mak­keel­la 24/7: https://www.sos­te­ri.fi/asi­oin­ti/sah­koi­set-pal­ve­lut/pal­ve­lu­luuk­ku/

Koulupsykologin palvelut

Koul­kup­sy­ko­lo­gi Mart­ti Mut­to­nen

Kou­lu­psy­ko­lo­gin vas­taan­otto on Kau­pun­gin­ta­lol­la (Ola­vin­katu 27, B-rap­pu, 3.krs, huo­ne 302). Lv. 2022-2023 ko­keil­laan mal­lia, jos­sa psy­ko­lo­gi ot­taa vas­taan taik­ka­ri­lai­sia Mu­siik­ki­o­pin­ton huo­nees­sa 110 kes­ki­viik­koi­sin klo 9 – 15 (ku­raat­to­rin vas­taan­otto­tila). Ajan voit va­ra­ta wil­man kaut­ta tai ko­put­te­le ovea klo 9 – 15 vä­li­se­nä ai­ka­na il­man ajan­va­raus­ta.

Yh­teyt­tä kou­lu­psy­ko­lo­giin voi ot­taa wil­man kaut­ta, pu­he­li­mit­se ja jät­tä­mäl­lä tar­vit­ta­es­sa soit­to­pyyn­nön vas­taa­jaan. Pu­he­lin­aika on per­jan­tai­sin klo 10 – 12. Yh­teys­tie­dot: p.044-4174218 ja mart­ti.mut­to­nen@ete­la­sa­von­ha.fi

Kuraattoripalvelut

Kou­lu­ku­raat­to­ri Nii­na Pie­ti­käi­nen, puh 050-4754096 yh­tey­den­otto on mah­dol­lis­ta teh­dä myös wil­man kaut­ta. Ku­raat­to­ri työs­ken­te­lee maa­nan­tai­sin, tiis­tai­sin ja per­jan­tai­sin Tai­de­lu­ki­ol­la. Hä­nen vas­taan­otto­ti­lan­sa on mu­siik­ki­o­pis­ton 1.ker­rok­ses­sa ruo­ka­lan vie­res­sä.

Kou­lu­ku­raat­to­ri toi­mii yh­teis­työs­sä opis­ke­li­jan, hä­nen huol­ta­jien­sa, opis­ke­li­ja­ryh­mien, opet­ta­jien, opis­ke­lu­huol­lon asi­an­tun­ti­joi­den sekä mui­den vi­ran­o­mais­ten ku­ten las­ten­suo­je­lun kans­sa. Kou­lu­ku­raat­to­ri kuu­luu oppi­lai­tok­sen hen­ki­lö­kun­taan.

Kou­lu­ku­raat­to­rin teh­tä­vät voi­vat liit­tyä yk­sit­täi­sen opis­ke­li­ja tu­ke­mi­seen, oppi­lai­tos­yh­tei­sön hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­seen tai opis­ke­lu­huol­lon yh­teis­työ­hön. Kou­lu­ku­raat­to­ri ja pal­ve­lu­oh­jaa­ja nou­dat­ta­vat työs­sään so­si­aa­li­työn am­mat­ti­eet­ti­siä peri­aat­tei­ta.

Hammashoitola

Sa­von­lin­nan ham­mas­hoi­to­la, Pih­la­ja­ve­den­tie 4, p. 015-5277114

Ehkäisyneuvonta

Sa­von­lin­nan so­si­aa­li- ja ter­veys­kes­kuk­sen neu­vo­la, Pih­la­ja­ve­den­tie 4, p. 015 527 7187 (ma-pe 8-15.00)

Voit näis­sä asi­ois­sa myös kään­tyä oman ter­vey­den­hoi­ta­ja­si puo­leen

Kuntoneuvola / fysioterapia

Pih­la­ja­ve­den­tie, puh. 044-4172760

Savonlinnan kriisikeskuksen palvelut

Ola­vin­katu 40 A

57130 Sa­von­lin­na

Asi­a­kas­vas­taan­otto: ma – pe klo 10 – 17

Krii­si­pu­he­lin­päi­vys­tys puh. 015-273700

sln.krii­si­kes­kus@spy­net.fi

ma – ti klo 10 – 17

Ke – pe klo 10 – 19

www.nuor­ten­mie­len­ter­veys­talo.fi

Etelä- Savon Etsivä nuorisotyö

https://oh­jaa­mo­sa­von­lin­na.fi/

Eeva Kar­ja­lai­nen

Puh. 044-4174248

eeva.kar­ja­lai­nen@sa­von­lin­na.fi

Sää­min­gin­katu 6, 57100 SA­VON­LIN­NA

Sa­riia Lin­na­mur­to

sa­riia.lin­na­mur­to@sa­von­lin­na.fi

Sää­min­gin­katu 6, 57100 SA­VON­LIN­NA

Rii­na Rau­ha­mäki

rii­na.rau­ha­maki@sa­von­lin­na.fi

Sää­min­gin­katu 6, 57100 SA­VON­LIN­NA

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014