Ylioppilaskokeet kevät 2023

Ke­vään 2023 yo-ko­kei­den suo­rit­ta­mis­oh­jeet löy­ty­vät täs­tä lin­kis­tä

Ke­vään 2023 yo-ko­kei­siin il­moit­tau­tu­mis­oh­jeet löy­ty­vät täs­tä lin­kis­tä

Ko­kei­den aika­tau­lut

Ti 14.3. yo-koe, yo-koe, äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus, luku­tai­don koe, suo­mi toi­se­na kie­le­nä -koe

To 16.3. yo-koe, vie­ras kie­li, ly­hyt oppi­mää­rä

Pe 17.3. yo-koe, äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus, kir­joi­tus­tai­don koe

Ma 20.3. yo-koe, vie­ras kie­li, pit­kä oppi­mää­rä

Ke 22.3. yo-koe, ma­te­ma­tiik­ka, pit­kä ja ly­hyt oppi­mää­rä

Pe 24.3. yo-koe, re­aa­li: psy­ko­lo­gia, fi­lo­so­fia, his­to­ria, fy­siik­ka, bi­o­lo­gia

Ma 27.3. yo-koe, toi­nen ko­ti­mai­nen kie­li, pit­kä ja kes­ki­pit­kä oppi­mää­rä

Ke 29.3. yo-koe, re­aa­li: us­kon­to, elä­män­kat­so­mus­tie­to, yh­teis­kun­ta­oppi, ke­mia, maan­tie­de, ter­veys­tie­to

Ke­vään 2014 yo-ko­ke­laat

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014