Lukiolaiset tuet / KELA - Matkahuolto - VR

Kai­kis­sa opis­ke­li­jal­le kuu­lu­vis­sa etuuk­sis­sa ja nii­den ha­ke­mi­ses­sa Tai­de­lu­ki­ol­la kou­lu­sih­tee­ri on yh­dys­hen­ki­lö.

Koulumatkatuki päivittäisiin koulumatkoihin / Matkahuolto

Kou­lu­mat­ka­tuki muut­tuu kai­kil­la opis­ke­li­joil­la 1.8.2021 al­ka­en. Mak­sut­to­maan kou­lu­tuk­seen oi­keu­te­tut opis­ke­li­jat saa­vat kou­lu­mat­ka­tu­kea eri­lai­sil­la eh­doil­la kuin muut opis­ke­li­jat. Elo­kuus­ta al­ka­en voit saa­da kou­lu­mat­ka­tu­kea, jos si­nul­la on vä­hin­tään 10 mat­ka­päi­vää ka­len­te­ri­kuu­kau­des­sa.

Tu­keen ovat oi­keu­te­tut sel­lai­set opis­ke­li­jat, joil­la päi­vit­täi­nen kou­lu­mat­ka yh­teen suun­taan on yli 7 kilo­met­riä.

Tar­kem­paa tie­toa kou­lu­mat­ka­tu­es­ta löy­tyy KELA:n si­vuil­ta;

Kun olet on­nis­tu­nees­ti tuen ha­ke­nut, saat KELA:lta pää­tök­sen asi­as­ta. Sen jäl­keen si­nun tu­lee asi­oi­da Mat­ka­huol­lon si­vuil­la ja alla oh­jeet täs­tä;

Kou­lu­mat­ka­tu­et­tu­jen lip­pu­jen os­ta­mi­nen Rei­tit ja Li­put -so­vel­luk­ses­sa

Kou­lu­mat­ka­tu­e­tun li­pun hank­ki­mi­nen Rei­tit ja Li­put -so­vel­luk­ses­ta on­nis­tuu, kun­han olet en­sin ha­ke­nut ver­kos­sa Oma­Kela-pal­ve­lus­sa kou­lu­mat­ka­tu­kea ja saa­nut osto-oi­keu­den. Li­pun osto so­vel­luk­ses­ta edel­lyt­tää vah­vaa tun­nis­tau­tu­mis­ta osto-oi­keu­den var­men­ta­mi­sek­si. Tä­män vuok­si si­nun kan­nat­taa hank­kia verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set tai mo­bii­li­var­men­ne hy­vis­sä ajoin en­nen li­pun os­toa. Osto-oi­keus tar­kis­te­taan jo­kai­sen lip­pu­os­ton yh­tey­des­sä.

Jos si­nul­la ei ole verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia tai mo­bii­li­var­men­net­ta eikä nii­tä ole mah­dol­lis­ta hank­kia, ota yh­teyt­tä Mat­ka­huol­lon asi­a­kas­pal­ve­luun puh. 020 331 222. Asi­a­kas­pal­ve­lu­nu­me­ro on avoin­na ma–pe klo 8–16 ja pu­he­lun hin­ta on 0,084 €/min.

Li­pun voit os­taa ai­kai­sin­taan kak­si viik­koa en­nen luku­kau­den al­ka­mis­ta. Lip­pu tu­lee so­vel­luk­seen nä­ky­vil­le, kun osto-oi­keus on myön­net­ty ja vah­va tun­nis­tau­tu­mi­nen teh­ty.

Os­tet­tu lip­pu on voi­mas­sa 30 päi­vää. Li­pun voi­mas­sa­olo al­kaa heti osto­het­kes­tä, jos al­ka­mis­päi­vää ei erik­seen va­li­ta. En­sim­mäi­sen os­ton yh­tey­des­sä kan­nat­taa­kin va­li­ta li­pun al­ka­mis­päi­väk­si luku­vuo­den al­ka­mis­päi­vä.

Voit sa­mal­la li­pul­la mat­kus­taa myös vaih­dol­li­sia mat­ko­ja, jos kou­lu­mat­kal­la­si on bus­si­vaih­to­ja. Lip­pu lu­e­taan myös vaih­dol­li­sil­la mat­koil­la aina bus­siin nous­ta­es­sa.

Alla oh­jeet li­pun os­toon so­vel­luk­ses­ta:

  1. Avaa Rei­tit ja Li­put -so­vel­lus. Jos si­nul­la ei vie­lä ole so­vel­lus­ta pu­he­li­mes­sa­si, voit la­da­ta sen omas­ta so­vel­lus­kau­pas­ta­si.
  2. Re­kis­te­röi­dy so­vel­luk­seen säh­kö­pos­ti­o­soit­teel­la­si ja ak­ti­voi so­vel­lus säh­kö­pos­tii­si saa­mie­si oh­jei­den mu­kai­ses­ti.
  3. Siir­ry Omat tie­dot -si­vul­le (Li­sää → Ase­tuk­set) ja na­pau­ta Tun­nis­tau­du kou­lu­mat­ka­tuki­lip­puun.
  4. Tun­nis­tau­du seu­raa­mal­la so­vel­luk­sen oh­jei­ta. Tun­nis­tau­tu­mi­sen jäl­keen pää­set tar­kas­te­le­maan osto-oi­keuk­si­a­si ja os­ta­maan kou­lu­mat­ka­tu­et­tu­ja lip­pu­tuot­tei­ta.

En­sim­mäi­sen tun­nis­tau­tu­mi­sen jäl­keen pää­set jat­kos­sa os­ta­maan kou­lu­mat­ka­tu­et­tu­ja lip­pu­ja suo­raan so­vel­luk­sen etu­si­vul­ta.

Tu­tus­tu myös tar­kem­paan oh­jee­seen:

Kelan opintotuki

Kela voi myön­tää opin­to­tu­kea mää­rä­a­jak­si lu­kio-opin­toi­hin. Tuki myön­ne­tään aluk­si kol­mek­si en­sim­mäi­sek­si opis­ke­lu­vuo­dek­si. Voit saa­da tu­kea myös lisä­a­jal­le, jos opin­to­si jat­ku­vat pää­toi­mi­si­na. Jos kes­key­tät opin­to­si, muis­ta lak­kaut­taa opin­to­tuki.

Opin­to­tu­keen kuu­lu­vat opin­to­raha, asu­mis­lisä ja opin­to­lai­nan val­ti­on­ta­kaus. Omat tu­lot ja use­as­sa ta­pauk­ses­sa myös van­hem­pien tu­lot voi­vat vai­kut­taa opin­to­tuen saa­mi­seen. Täs­tä joh­tu­en tai­de­lu­ki­o­lai­sil­la on hy­vin eri­suu­rui­sia opin­to­tu­kia käy­tös­sään. Pe­rus­tie­toa opin­to­tu­e­sat löy­tyy osoit­tees­ta; https://www.kela.fi/opin­to­tuki

Voit sel­vit­tää oi­keu­te­si opin­to­tu­keen ja tuen mää­rään ohei­sel­la las­ku­ril­la

Tai­de­lu­ki­on kou­lu­sih­tee­ri aut­taa ha­ke­mus­kaa­vak­kei­den te­oss­sa.

Yleinen asumistuki

Yleis­tä asu­mis­tu­kea voi­daan mak­saa pie­ni­tu­loi­sel­le ruo­ka­kun­nal­le asu­mis­me­no­jen hel­pot­ta­mi­sek­si. Asu­mis­tu­kea voi saa­da vuok­ra- tai omis­tus­a­sun­toon. Pe­rus­tie­toa ylei­ses­tä asu­mis­tu­es­ta löy­tyy osoit­tees­ta https://www.kela.fi/ylei­nen-asu­mis­tuki

Voit sel­vit­tää oi­keu­te­si ylei­seen asu­mis­tu­keen ja tuen mää­rään ohei­sel­la las­ku­ril­la

Tai­de­lu­ki­on kou­lu­sih­tee­ri aut­taa ha­ke­mus­kaa­vak­kei­den te­oss­sa.

Matkahuollon ja VR:n opiskelijakortit

Tai­de­lu­ki­ol­la on otet­tu käyt­töön SLI­CE-opis­ke­li­ja­kort­ti 10.8.2022. Sen avul­la saat alen­nuk­set Mat­ka­huol­lon ja VR:n reit­ti­lii­ken­tees­sä. Oh­jeet kor­tin ak­ti­voi­mi­ses­ta löy­ty­vät eril­li­ses­tä ar­tik­ke­lis­ta täs­tä sa­mai­ses­ta op­paas­ta.

Jos si­nul­la tätä kort­tia ei ole, tai et on­nis­tu sitä ak­ti­voi­maan, toi­mi alla ole­van oh­jeen mu­kaan

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014