Lukiolaiset tuet / KELA - Matkahuolto - VR

Kai­kis­sa opis­ke­li­jal­le kuu­lu­vis­sa etuuk­sis­sa ja nii­den ha­ke­mi­ses­sa Tai­de­lu­ki­ol­la kou­lu­sih­tee­ri on yh­dys­hen­ki­lö.

Kelan opintotuki

Kela voi myön­tää opin­to­tu­kea mää­rä­a­jak­si lu­kio-opin­toi­hin. Tuki myön­ne­tään aluk­si kol­mek­si en­sim­mäi­sek­si opis­ke­lu­vuo­dek­si. Voit saa­da tu­kea myös lisä­a­jal­le, jos opin­to­si jat­ku­vat pää­toi­mi­si­na. Jos kes­key­tät opin­to­si, muis­ta lak­kaut­taa opin­to­tuki.

Opin­to­tu­keen kuu­lu­vat opin­to­raha, asu­mis­lisä ja opin­to­lai­nan val­ti­on­ta­kaus. Omat tu­lot ja use­as­sa ta­pauk­ses­sa myös van­hem­pien tu­lot voi­vat vai­kut­taa opin­to­tuen saa­mi­seen. Täs­tä joh­tu­en tai­de­lu­ki­o­lai­sil­la on hy­vin eri­suu­rui­sia opin­to­tu­kia käy­tös­sään. Pe­rus­tie­toa opin­to­tu­e­sat löy­tyy osoit­tees­ta; https://www.kela.fi/opin­to­tuki

Voit sel­vit­tää oi­keu­te­si opin­to­tu­keen ja tuen mää­rään ohei­sel­la las­ku­ril­la

Tai­de­lu­ki­on kou­lu­sih­tee­ri aut­taa ha­ke­mus­kaa­vak­kei­den te­oss­sa.

Yleinen asumistuki

Yleis­tä asu­mis­tu­kea voi­daan mak­saa pie­ni­tu­loi­sel­le ruo­ka­kun­nal­le asu­mis­me­no­jen hel­pot­ta­mi­sek­si. Asu­mis­tu­kea voi saa­da vuok­ra- tai omis­tus­a­sun­toon. Pe­rus­tie­toa ylei­ses­tä asu­mis­tu­es­ta löy­tyy osoit­tees­ta https://www.kela.fi/ylei­nen-asu­mis­tuki

Voit sel­vit­tää oi­keu­te­si ylei­seen asu­mis­tu­keen ja tuen mää­rään ohei­sel­la las­ku­ril­la

Tai­de­lu­ki­on kou­lu­sih­tee­ri aut­taa ha­ke­mus­kaa­vak­kei­den te­oss­sa.

Koulumatkatuki päivittäisiin koulumatkoihin / Matkahuolto

Kou­lu­mat­ka­tuki muut­tuu kai­kil­la opis­ke­li­joil­la 1.8.2021 al­ka­en. Mak­sut­to­maan kou­lu­tuk­seen oi­keu­te­tut opis­ke­li­jat saa­vat kou­lu­mat­ka­tu­kea eri­lai­sil­la eh­doil­la kuin muut opis­ke­li­jat. Elo­kuus­ta al­ka­en voit saa­da kou­lu­mat­ka­tu­kea, jos si­nul­la on vä­hin­tään 10 mat­ka­päi­vää ka­len­te­ri­kuu­kau­des­sa.

Tar­kem­paa tie­toa kou­lu­mat­ka­tu­es­ta löy­tyy Ke­lan kou­lu­mat­ka­tuki-in­fos­ta.

Matkahuollon ja VR:n opiskelijakortit

Tai­de­lu­ki­ol­la on otet­tu käyt­töön SLI­CE-opis­ke­li­ja­kort­ti 10.8.2022. Sen avul­la saat alen­nuk­set Mat­ka­huol­lon ja VR:n reit­ti­lii­ken­tees­sä. Oh­jeet kor­tin ak­ti­voi­mi­ses­ta löy­ty­vät tätä lin­kis­tä.

Jos si­nul­la tätä kort­tia ei ole, tai et on­nis­tu sitä ak­ti­voi­maan, toi­mi alla ole­van oh­jeen mu­kaan

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014