Opintojen rakenne ja kurssikertymä

Opintojen rakenne

Lu­ki­o­laki 1998/629 sää­te­lee lu­ki­os­sa opis­kel­ta­vik­si mää­rä­tyt oppi­ai­neet. Val­ti­o­neu­vos­to on puo­les­taan päät­tä­nyt tun­ti­ja­os­ta eli mää­ri­tel­lyt pa­kol­lis­ten kurs­sien ja val­ta­kun­nal­lis­ten sy­ven­tä­vien kurs­sien luku­mää­rän lu­ki­o­lais­sa ni­met­ty­jen oppi­ai­nei­den osal­ta, Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus lu­ki­o­lais­sa tar­koi­te­tun kou­lu­tuk­sen ylei­sis­tä val­ta­kun­nal­li­sis­ta ta­voit­teis­ta ja tun­ti­a­jos­ta 942/2014.

Kai­kis­ta Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­os­sa opis­kel­ta­vien kurs­sien si­säl­löis­tä, ta­voit­teis­ta ja ar­vi­oin­nin pe­rus­teis­ta sää­del­lään tar­kem­min Sa­von­lin­nan kau­pun­gin kou­lu­tus­lau­ta­kun­nan hy­väk­sy­mäs­sä ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa, Tai­de­lu­kon ope­tus­suun­ni­tel­ma. Ope­tus­suun­ni­tel­ma nou­dat­taa pit­käl­ti Ope­tus­hal­li­tuk­sen an­ta­mia lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­ta (OPH:n mää­räyk­set ja oh­jeet: 2015:48). Näi­den asia­kir­jo­jen pe­rus­teel­la on laa­dit­tu Tai­de­lu­ki­on yleis­lu­ki­o­ai­nei­den kurs­si­opas, joka pal­jas­taa op­pi­neit­tain tar­jol­la ole­vat pa­kol­li­set, sy­ven­tä­vät ja so­vel­ta­vat kurs­sit.

Kos­ka Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­ol­le on mää­ri­tel­ty eri­tyi­sek­si kou­lu­tus­teh­tä­väk­si laa­ja-alai­sen mu­sii­kin ope­tus ja laa­ja-alai­nen kuva­tai­teen ope­tus, tai­de­lu­ki­o­lai­nen voi ra­ken­taa opin­to-oh­jel­man­sa va­paam­min kuin ”nor­maa­lis­sa” lu­ki­os­sa opis­ke­le­va ikä­to­ve­rin­sa. Opis­kel­tu­aan vä­hin­tään 12 kurs­sia eri­tyi­sen kou­lu­tus­teh­tä­vän mu­kai­sia opin­to­ja on hä­nel­lä oi­keus vä­hen­tää Va­li­o­neu­vos­ton tun­ti­jako­pää­tök­ses­sä sää­det­ty­jen pa­kol­lis­ten kurs­sien mää­räs­tä kah­dek­san kurs­sia. Opis­ke­li­jan tu­lee kui­ten­kin suo­rit­taa vä­hin­tään puo­let lu­ki­on jo­kai­sen pa­kol­li­sen oppi­ai­neen kurs­seis­ta.

Jos suun­nit­te­let käyt­tä­vä­si hy­väk­se­si edel­lä ker­rot­tua mah­dol­li­suut­ta, kes­kus­te­le asi­as­ta opin­to-oh­jaa­jan kans­sa. Tee pää­tös vain hy­vin pe­rus­tel­lus­ta syys­tä muis­ta­en, että lu­kio on yleis­si­vis­tä­vä oppi­lai­tos ja kaik­ki opis­kel­ta­vak­si mää­rä­tyt pa­kol­li­set kurs­sit ovat joko yleis­tie­don tai yh­teis­kun­nas­sa pär­jää­mi­sen kan­nal­ta tui­ki tar­peel­li­sia. Huo­mat­ta­vaa on myös se, että yo-tut­kin­toon si­säl­ly­tet­tä­väs­sä ai­nees­sa kaik­ki pa­kol­li­set kurs­sit on opis­kel­ta­va.

Alla ole­vas­ta lin­kis­tä löy­tyy Tai­de­lu­ki­on tun­ti­ja­ko. Se ker­too, kuin­ka pal­jon eri oppi­ai­nei­ta voi opis­kel­la. Oppi­ai­neen kurs­sit­han ovat luon­teel­taan pa­kol­li­sia, sy­ven­tä­viä tai so­vel­ta­via kurs­se­ja. Kurs­sin laa­juus on 38 ope­tus­tun­tia. Lu­ki­on oppi­mää­rä on vä­hin­tään 75 kurs­sia. Tai­de­lu­ki­os­sa kes­ki­mää­räi­nen kurs­si­ker­ty­mä on hie­man suu­rem­pi joh­tu­en tai­de­kas­va­tus­o­pin­to­jen laa­jas­ta tar­jon­nas­ta ja mo­ti­vi­oi­tu­neis­ta opis­ke­li­jois­tam­me. Lu­ki­os­sa­han suo­ri­te­taan myös yli­op­pi­las­tut­kin­to ja sii­tä löy­tyy oma oh­jeis­tuk­sen­sa toi­saal­ta täs­tä op­paas­ta.

Tun­ti­ja­ko

Kou­lum­me koti­si­vuil­la on teh­ty sel­koa kuva­tai­de­lin­jan oppi­ai­neis­ta, kuva­tai­teen kurs­si­opas!

Kou­lum­me koti­si­vuil­la on teh­ty sel­koa mu­siik­ki­lin­jan oppi­ai­neis­ta, mu­sii­kin kurs­si­opas!

Opiskelijan kurssikertymä

Jos opis­ke­li­ja täh­tää yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ta­mi­seen kol­men opis­ke­lu­vuo­den ai­ka­na, hä­nen oli­si edet­tä­vä opin­nois­saan seu­raa­vas­ti;

Kan­san­e­lä­ke­lai­tos toi­voo lu­ki­oi­den seu­raa­van opis­ke­li­oi­den kur­si­ker­ty­mää. Jos kurs­se­ja ei ker­ry, Tai­de­lu­kio il­moit­taa täl­lai­set opis­ke­li­jat KELA:een ja KELA päät­tää tä­män poh­jal­ta opis­ke­li­jal­le mah­dol­li­ses­ti mak­set­ta­vien opin­to­tuki­e­tuuk­sien pe­ruut­ta­mi­ses­ta. Jos opis­ke­li­ja täy­sin lai­min­lyö opis­ke­lun­sa, Tai­de­lu­kio voi kat­soa täl­lai­sen opis­ke­li­jan eron­neek­si. Täl­lai­sia ta­pauk­sia sat­tuu erit­täin har­voin. Jo­kai­sen tu­lee kui­ten­kin muis­taa, että nuo­ri­so­as­teen lu­ki­o­kou­lu­tus on opis­ke­li­jal­leen työ­tä ja se tu­lee hoi­taa kun­ni­ak­kaas­ti.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014