Yhteistyö muiden oppilaitosten sekä muiden toimijoiden kanssa

Yhteistyö Lyseon lukion ja aikuislukion kanssa

Sa­von­lin­nas­sa Tai­de­lu­ki­on tär­keim­pi­nä yh­teis­työ­kump­pa­nei­na kou­lu­tuk­sen toi­sel­la as­teel­la toi­mi­vat Sa­von­lin­nan Ly­se­on lu­kio sekä Sa­von­lin­nan Ai­kuis­lu­kio.

Tai­de­lu­ki­o­lai­nen voi va­li­ta kurs­se­ja Ly­se­on lu­ki­on kurs­si­tar­jot­ti­mis­ta. Va­lin­ta ta­pah­tuu wil­ma-so­vel­luk­sen avul­la Ly­se­on an­ta­man aika­tau­lun puit­teis­sa. Va­lin­ta on­nis­tuu ha­keu­tu­mal­la wil­man etu­si­vun kaut­ta koh­taan ”muu­ta kurs­si­tar­jo­tin­va­lin­to­ja­si”. Sen jäl­keen va­lit­ta­vak­si tu­le­vat kaik­ki Tai­de­lu­ki­on ja Ly­so­en lu­ki­on jak­soit­ta­set kurs­si­tar­jot­ti­met.

Tai­de­lu­kio tie­dot­taa tar­kem­min näis­tä asi­ois­ta viik­ko­tie­dot­teis­saan.

Yhteistyö toisten koulujen ja muiden sidosryhmien kanssa

Eri­lai­sis­sa ryh­mis­sä työs­ken­te­ly yh­des­sä suun­ni­tel­tu­jen ja to­teut­ta­vien pro­jek­tien ja pro­duk­ti­oi­den kans­sa tu­kee so­si­aa­lis­ta kas­vua ja tar­jo­aa oi­val­li­sen mah­dol­li­suu­den poik­ki­tai­teel­li­seen ja eri oppi­ai­nei­den vä­li­seen in­teg­raa­ti­oon. Pro­jek­tit ja pro­duk­ti­ot ovat yh­teis­työ­a­lus­to­ja myös eri ins­ti­tuu­ti­oi­den vä­li­ses­sä työs­ken­te­lys­sä. Kul­loi­set­kin kump­pa­nuu­det mää­räy­ty­vät kou­lus­sa to­teu­tet­ta­vien ta­pah­tu­mien, pro­duk­ti­oi­den ja pro­jek­tien mu­kaan. Li­säk­si vuo­sit­tain to­teut­ta­vanp­ro­ejk­ti­vii­kon ai­ka­na, usea pro­jek­ti to­teu­te­taan yh­teis­työ­säs jon­kun toi­sen kou­lu­toi­mi­jan kans­sa.

Tai­de­lu­kio toi­mii mui­den lu­ki­oi­den sekä eri­tyi­ses­ti mu­siik­ki- ja kuva­tai­de­lu­ki­oi­den kans­sa toi­min­ta­e­del­ly­tys­ten­sä pa­ran­ta­mi­sek­si. Li­säk­si Tai­de­lu­kio on osa maan ke­hit­tä­jä­lu­ki­o­ver­kos­toa ja nämä lu­ki­ot te­ke­vät tii­vis­tä yh­teis­työ­tä kes­ke­nään.

Am­ma­til­li­sen toi­sen as­teen kou­lu­tuk­sen osal­ta tär­kein yh­teis­työ­kump­pa­ni on Am­mat­ti­o­pis­to SA­MIe­du. Tai­de­lu­ki­o­lai­nen voi va­li­ta opin­to-oh­jel­maan­sa myös am­ma­til­li­sia opin­to­ja. Va­lin­ta ta­pah­tuu opin­to­koor­di­naat­to­rin avul­la. Hän toi­mii tii­viis­sä yh­teis­työs­sä kou­lum­me opin­to-oh­jaa­jan kans­sa. Yh­teys­tie­dot löy­ty­vät toi­saal­ta täs­tä op­paas­ta.

Kou­lu­tuk­sen kol­man­nel­la as­teel­la eni­ten yh­teys­työ­tä teh­dään Kaak­kois-Suo­men Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu Xam­kin kans­sa. Jat­ku­vaa yh­teis­työ­tä teh­dään myös mui­den tie­de – ja tai­de­kor­ke­a­kou­lu­yk­si­köit­ten kans­sa.

Tai­de­lu­kio ja Sa­von­lin­nan Mu­siik­ki- ja tans­si­o­pis­to ovat lä­hei­ses­sä yh­teis­työs­sä mu­sii­kin ope­tus­ta jär­jes­tet­tä­es­sä. Suu­ri osa mu­siik­ki­lin­jal­la soi­ton ja lau­lun opet­ta­jis­ta on yh­tei­siä Tai­de­lu­ki­on ja Mu­siik­ki­o­pis­ton kans­sa.

Mui­na yh­teis­työ­kump­pa­nei­na toi­mi­vat Sa­von­lin­nan maa­kun­ta­mu­seo Rii­hi­saa­ri, Sa­von­lin­nan te­at­te­ri, Sa­von­lin­nan kir­jas­to, Lin­na­lan set­le­ment­ti­yh­dis­tys ja sen yllä­pi­tä­mä kuva­tai­de­kou­lu sekä Sa­von­lin­nan Oop­pe­ra­juh­lat.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014