Opinnoissa eteneminen, hylätyt arvosanat ja lukion oppimäärän suorittaminen

Opintojen edistymisen seuranta

Opin­to­jak­son/kurs­sin pää­tyt­tyä oppi­lai­tok­sen laa­ti­man ar­vi­oin­ti­aika­tau­lun mu­kaan pi­de­tään ar­vi­oin­ti­ko­kous. Ryh­män­oh­jaa­ja val­mis­te­lee ko­kouk­sel­le ryh­män­sä opis­ke­li­joi­den suo­riu­tu­mi­sen niin, että hän tuo esil­le mah­dol­li­ses­ti syn­ty­neen huo­len. Huo­li voi syn­tyä esim. run­sais­ta T-mer­kin­nöis­tä, run­sais­ta hy­lä­tyis­tä arvo­sa­nois­ta tai suo­ri­tus­ta­son sel­väs­tä las­kus­ta. Täs­sä yh­tey­des­sä ryh­män­oh­jaa­jan tu­lee myös ker­toa, mitä hän on jo asi­an suh­teen teh­nyt. Useim­mi­ten täs­sä vai­hees­sa ryh­män­oh­jaa­ja on ol­lut jo yh­teyk­sis­sä opis­ke­li­jan huol­ta­jaan asi­an sel­vit­tä­mi­sek­si.

Opin­nois­sa edis­ty­mi­nen käy ilmi wil­man opin­not- sekä ko­keet -väli­leh­dil­tä. Huol­ta­jil­le toi­mi­te­taan lu­ki­o­kier­ron alus­sa tar­vit­ta­vat wil­ma-avain­koo­dit. Oppi­lai­tos kan­nus­taa huol­ta­jia seu­raa­maan huol­let­ta­van­sa opin­to­suo­ri­tuk­sia wil­man kaut­ta.

Las­ken­nal­li­ses­ti opin­not ovat edis­ty­neet ta­voi­te­aika­tau­lus­sa, kun en­sim­mäi­sen lu­ki­o­vuo­den ai­ka­na suo­ri­tet­tu­jen opin­to­pis­tei­den mää­rä on vä­hin­tään 50 ja toi­sen lu­ki­o­vuo­den jäl­keen vä­hin­tään 100. Kol­man­nen lu­ki­o­vuo­den jäl­keen opis­ke­li­ja tu­lee il­moit­taa reh­to­ril­le, mi­kä­li hän jat­kaa opin­to­jaan yli ta­voi­te­aika­tau­lun eli jat­kaa opin­to­jaan 4. vuo­del­le.. Reh­to­ri käy kes­kus­te­lun opis­ke­li­ja kans­sa ja var­mis­tu­taan opin­to-oh­jel­mas­ta ja teh­dään suun­ni­tel­ma opin­to­so­si­aa­li­siin etui­hin liit­ty­en, jos tar­vet­ta on. Ns. van­han ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­nen edis­ty­mi­nen nou­dat­taa kaa­vaa 30 kurs­sia eka vuo­den jäl­keen, toka vuo­den jäl­keen 60 kurs­sia.

Osaamisen tunnistaminen ja opintojen hyväksilukeminen

Reh­to­ri päät­tää opin­to­jen hy­väk­si­lu­ke­mi­ses­ta ja muu­toin han­ki­tun osaa­mi­sen tun­nus­ta­mi­ses­ta. Reh­to­ri kuu­lee tar­vit­ta­es­sa ai­neen­o­pet­ta­jaa pää­tös­tä teh­des­sään.

Hylätyt arvosanat

Aluk­si hyvä uu­ti­nen, luo­kat­to­mas­sa lu­ki­os­sa ei voi jää­dä luo­kal­le.

Hy­lä­tys­tä arvo­sa­nas­ta (4) tu­lee kui­ten­kin seu­raa­muk­sia muo­dos­sa tai toi­ses­sa.

Ope­tus­suun­ni­tel­ma mää­rit­te­lee oppi­mää­rän laa­juu­den mu­kai­ses­ti sen, kuin­ka mon­ta hy­lät­tyä arvo­sa­naa opis­ke­li­jal­la voi olla saa­dak­seen lu­ki­on oppi­mää­rän val­miik­si. Hy­lät­ty­jä opin­to­jak­so­ja / kurs­se­ja voi olla seu­raa­vas­ti;

Lukion oppimäärän suorittaminen

Opis­ke­li­ja on suo­rit­ta­nut lu­ki­on oppi­mää­rän sil­loin, kun hän on suo­rit­ta­nut oppi­ai­nei­den oppi­mää­rät hy­väk­sy­tys­ti ja lu­kio-opin­to­jen vä­him­mäis­mää­rä 150 opin­to­pis­tet­tä täyt­tyy.  Li­säk­si hä­nen tu­lee suo­rit­taa laa­ja-alai­sen kuva­tai­teen tai mu­sii­kin edel­ly­tet­tä­vät opin­to­jak­sot/kurs­sit.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014