Taikkarin yhteiset pelisäännöt, suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä sekä taidelukion tilojen ja laitteistojen käyttöön liittyvät ohjeet

 

Taikkarin yhteiset pelisäännöt

Olen taik­ka­ri­lai­nen, sil­lä…

Työs­ken­te­ly­ilma­pii­ri:

Käyt­täy­dyn ys­tä­väl­li­ses­ti, ti­lan­teen­mu­kai­ses­ti ja kor­rek­tis­ti.

Huo­leh­din omas­ta hy­vin­voin­nis­ta­ni.

Työ­jär­jes­tyk­sen nou­dat­ta­mi­nen:

Teen so­vi­tut työt ja teh­tä­vät an­net­tu­jen aika­tau­lu­jen mu­kai­ses­ti.

Kan­nan vas­tuun opin­nois­ta­ni, laa­din opin­to­suun­ni­tel­ma­ni ja nou­da­tan sitä.

En ole tur­haan pois­sa ja sel­vi­tän pois­sa­o­lo­ni.

Sel­vi­tän pois­sa­o­lo­jen ai­kai­set teh­tä­vät ja so­vin opet­ta­jan kans­sa nii­den suo­rit­ta­mi­ses­ta.

Muis­tan aina, että pää­työ­ni on kou­lun­käyn­ti. An­si­o­työt, auto­kou­lu ja muu kou­lun ulko­puo­li­nen toi­min­ta ei­vät saa hai­ta­ta kou­lun­käyn­tiä.

Työ­rau­han yllä­pi­tä­mi­nen:

Saa­vun ajois­sa oppi­tun­nil­le.

An­nan työ- ja kes­kit­ty­mis­rau­han opis­ke­li­joil­le ja opet­ta­jil­le.

Kan­nan omal­ta osal­ta­ni vas­tuu­ta ope­tus­ryh­män työs­ken­te­lys­tä.

Mo­bii­li­lait­teet

Opis­ke­li­ja voi käyt­tää mo­bii­li­lait­tei­ta op­pi­mi­sen­sa tu­ke­na, mi­kä­li käyt­tö hyö­dyt­tää op­pi­mis­ta.

Mo­bii­li­lait­tei­ta ei tule käyt­tää ope­tuk­seen liit­ty­mät­tö­mään toi­min­taan oppi­tun­tien ai­ka­na, so­pi­va aika täl­le on väli­tun­nit.

Mo­bii­li­lait­tei­ta ei saa käyt­tää kurs­si­ko­kei­den tai vas­taa­vien ai­ka­na, ell­ei sii­hen erik­seen ole an­net­tu lupa.

Ta­paa­mis­ai­ko­jen ja so­pi­mus­ten nou­dat­ta­mi­nen:

En ole pois­sa oppi­tun­nil­ta il­man ky­sei­sen ai­neen­o­pet­ta­jan lu­paa.

Nou­da­tan kou­lu­yh­tei­sön jä­sen­ten kans­sa teh­ty­jä so­pi­muk­sia ja si­tou­muk­sia.

Teen kurs­si­ko­kee­ni yms. an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kaan il­man ulko­puo­lis­ta apua.

Nou­da­tan opet­ta­jien, muun hen­ki­lö­kun­nan sekä ter­vey­den­hoi­ta­jan kans­sa so­vit­tu­ja ta­paa­mis­ai­ko­ja, ku­ten soit­to- ja lau­lu­tun­te­ja.

Pois­tun kou­lus­ta vii­meis­tään klo 21.30, jot­ta en ai­heu­ta tur­haa hä­ly­tys­tä. Pois­tu­es­sa­ni kou­lu­ra­ken­nuk­ses­ta var­mis­tan, että ulko-ovi sal­pau­tuu kiin­ni.

Kou­lum­me omai­suus:

Pi­dän hy­vää huol­ta kou­lu­kiin­teis­tön ti­lois­ta, ir­tai­mis­tos­ta ja siis­tey­des­tä.

Huo­leh­din kou­lun kul­ku­kor­tis­ta ja pa­lau­tan sen reh­to­ril­le, kun en sitä enää tar­vit­se.

Kan­nan vas­tuu­ta kou­lun lait­teis­ta käyt­tä­es­sä­ni nii­tä omal­la ajal­la­ni.

Jä­tän kou­lun ti­lat ja työ­vä­li­neet hy­vään kun­toon seu­raa­vaa käyt­tä­jää var­ten.

Seu­raan ak­tii­vi­ses­ti wil­ma-so­vel­lus­ta opis­ke­lu­je­ni tu­ke­na.

Huo­leh­din, että tie­to­kone­luo­kat ja –ti­lat ovat rau­hal­lis­ta opis­ke­lua var­ten,  va­paa-ai­kaa vie­tän muis­sa kou­lun ti­lois­sa .

An­nan ar­voa tois­ten työs­ken­te­lyl­le. En va­hin­goi­ta tois­ten töi­tä näyt­te­ly­ti­lois­sa, tie­to­ko­neel­la jne..

Käy­tän por­tai­ta mu­siik­ki­o­pis­ton puo­lel­la, en his­siä.

Huo­leh­din omis­ta ja tois­ten ta­va­rois­ta.

Tu­pa­koin­ti ja päih­teet:

En tu­pa­koi kou­lun ti­lois­sa, kou­lun piha-alu­eel­la, naa­pu­ri­pi­hois­sa enkä kou­lu­a­lu­een lä­hei­syy­des­sä.

En ole päih­tei­den vai­ku­tuk­sen alai­nen kou­lus­sa enkä kou­lun ti­lai­suuk­sis­sa.

En tuo al­ko­ho­li­juo­mia kou­lun ti­loi­hin.

Kou­lum­me yh­tei­set ti­lai­suu­det:

Osal­lis­tun kou­lun jär­jes­tä­miin ti­lai­suuk­siin (opin­to­mat­kat, näyt­te­lyt, kon­ser­tit, juh­lat) ja kan­nan myös vas­tuu­ta jär­jes­te­lyis­tä.

Kou­lu­työ­tä tu­ke­vat, joko opis­ke­li­ja­kun­nan tai muu­toin ak­tii­vis­ten opis­ke­li­joi­den jär­jes­tä­mät ta­pah­tu­mat yms. suun­ni­tel­laan kou­lu­työn ulko­puo­li­sel­la ajal­la.

Kou­lu­työ­hön liit­ty­vät ta­pah­tu­mat voi­daan suun­ni­tel­la kou­lu­työn ai­ka­na ja täl­löin hyö­dyn­ne­tään wil­man edu-mer­kin­tö­jä.

Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­oon tu­lee si­säl­tyä myös suun­ni­tel­ma ku­rin­pito­kei­no­jen käyt­tä­mi­ses­tä ja nii­hin liit­ty­vis­tä me­net­te­lyis­tä. Se löy­tyy täs­tä lin­kis­tä.

Tilojen ja laitteistojen käyttöön liittyvät pelisäännöt

Tai­de­lu­ki­on ti­lo­ja ei läh­tö­koh­tai­ses­ti an­ne­ta yh­dis­tys­poh­jais­ten toi­mi­joi­den käyt­töön.

Poik­keuk­se­na edel­li­seen Sa­von­lin­nan or­kes­te­ri­yh­dis­tys ry. ja Sa­von­lin­na Big Bänd ry. Pe­rus­te­lu­na se, että nii­den toi­min­nas­sa on mu­ka­na Tai­de­lu­ki­on opis­ke­li­joi­ta ja ti­lo­jen ai­em­pi käyt­tö ei ole ai­heut­ta­nut on­gel­mia.

Kesä­kes­key­tyk­sen ajal­la Tai­de­lu­ki­on eri­kois­ti­lat pi­de­tään jat­kos­sa lu­kit­tui­na, jo­ten nii­den vuok­raa­mi­nen ulko­puo­li­seen käyt­töön ei ole mah­dol­lis­ta. Näi­tä ti­lo­ja ovat bän­di­luok­ka, stu­dio ja mu­sii­kin atk-luok­ka. Mi­kä­li Tai­de­lu­kio opis­ke­li­jal­la / opis­ke­li­ja­ryh­mäl­lä on pai­na­via pe­rus­tei­ta näi­den ti­lo­jen käyt­töön, lupa ja avain saa­daan Tai­de­lu­ki­on reh­to­ril­ta.

Sa­von­lin­na­lais­ten oppi­lai­tos­ten kans­sa tila­va­rauk­set ta­pah­tu­vat niin, että oppi­lai­tos va­raa ti­lan wil­man kaut­ta ja/tai kon­sul­toi Tai­de­lu­ki­on kou­lu­sih­tee­riä tai reh­to­ria. Näi­tä oppi­lai­tok­sia ovat esim. Sa­von­lin­nan mu­siik­ki- ja tans­si­o­pis­to, Sa­von­lin­nan Kesä­yli­o­pis­to (ope­tus­toi­min­nan osal­ta, ei yh­dis­tys­ten), Sa­von­lin­nan Ly­se­on lu­kio, Am­mat­ti­o­pis­to Sa­mie­du, Kaak­kois-Suo­men am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu (lis­ta ei ole tyh­jen­tä­vä).

Jos tila­va­rauk­sia on teh­ty, vuok­raa­jan tu­lee muis­taa, että käyt­tö­oi­keus kos­kee vain ni­men­o­maan va­rat­tua ti­laa, ei siis Tai­de­lu­ki­on mui­ta ti­lo­ja. Esim. juh­la­sa­lin va­raus ei tar­koi­ta oi­keut­ta käyt­tää opet­ta­jain­huo­net­ta esim. tau­ko­ti­la­na.

Tai­de­lu­ki­on mu­siik­ki­lait­teis­to­ja ja -vä­li­nei­tä ei lai­na­ta kou­lun ulko­puo­li­sil­le toi­mi­joil­le.

Kesä­kes­key­tyk­sen ai­ka­na mu­siik­ki­lait­teis­to­ja ja -vä­li­nei­tä ei lai­na­ta edes opis­ke­li­joil­le. Muu­na ai­koi­na opis­ke­li­joi­den lai­nauk­set ovat mah­dol­li­sia ja se ta­pah­tuu pant­ti­mak­sua vas­taan (50,00€). Pant­ti­mak­su pa­lau­tuu, kun lai­nat­tu­jen vä­li­nei­den kun­to on tar­kis­tet­tu.

Tai­de­lu­ki­on opis­ke­li­ja­kun­nan huo­neen ”tila­sään­nöt”. Kuva Rei­ma Här­kö­nen.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014