Poissaolot ja niiden selvittäminen

Läsnäolo ja poissaolojen selvityskäytäntö

Opis­ke­li­jan tu­lee osal­lis­tua kai­kil­le luku­jär­jes­tyk­sen mu­kai­sil­le oppi­tun­neil­le ja kou­lun yh­tei­siin ti­lai­suuk­siin. Oppi­vel­vol­li­suus­lain (1214/2020) 9 §:n mu­kai­ses­ti opis­ke­li­jan huol­ta­jan on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että oppi­vel­vol­li­nen suo­rit­taa oppi­vel­vol­li­suu­den. Täs­tä joh­tu­en kou­lun ja ko­din yh­tey­den­pi­don tu­lee olla tii­vis­tä mm. pois­sa­o­lo­jen suh­teen.

Huol­ta­ja sel­vit­tää ala­i­käi­sen huol­let­ta­van­sa pois­sa­olot wil­mas­sa. Täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja voi teh­dä tä­män itse.

Luku­vuo­den ai­kais­ten pois­sa­o­lo­jen ker­ryt­tyä yli 50 tun­nin, ryh­män­oh­jaa­ja lä­het­tää opis­ke­li­jal­le sekä ala­i­käi­sen opis­ke­li­jan huol­ta­jal­le vies­tin asi­as­ta. Täl­lä vies­tilk­lä py­ri­tään sii­hen, että opis­ke­li­ja muut­tai­si käyt­täy­ty­mis­tään ja vä­hen­täi­si pois­sa­o­lo­ja.

Mi­kä­li pois­sa­o­lo­ja ker­tyy li­sää luku­vuo­den ai­ka­na ja ne ylit­tä­vät 100 tun­tia, ryh­män­oh­jaa­ja kut­suu opis­ke­li­jan sekä ala­i­käi­sen opis­ke­li­jan huol­ta­jan pa­la­ve­riin asi­an suh­teen. Täs­sä pa­la­ve­ris­sa tuo­daan esil­le pois­sa­o­lo­jen mer­ki­tys op­pi­mi­sel­le sekä yri­te­tään löy­tää kei­no­ja nii­den vä­hen­tä­mi­sek­si.

Jos opis­ke­li­jal­le ker­tyy yk­sit­täi­sen opin­to­jak­son op­pi­mi­sen kan­nal­ta lii­kaa pois­sa­o­lo­ja, ai­nee­no­pet­ta­ja kes­kus­te­lee asi­as­ta opis­ke­li­jan kans­sa, jot­ta opis­ke­li­ja voi­si kor­ja­ta pois­sa­olo­käyt­täy­ty­mis­tään. Opet­ta­ja voi tar­vit­ta­es­sa evä­tä oi­keu­den osal­lis­tua opin­to­jak­sol­le, jos pois­sa­olot jat­ku­vat.

Mu­siik­ki­lin­jan opis­ke­li­joil­la on erik­seen so­vi­tut ope­tus­ajat pää- ja sivu­ai­neen osal­ta. Näis­tä ajois­ta on eh­dot­to­mas­ti pi­det­tä­vä kiin­ni. Jos opis­ke­li­jal­le tu­lee este, hä­nen tu­lee il­moit­taa se teks­ti­vies­til­lä opet­ta­jal­le suo­raan. Opis­ke­li­jan tu­lee li­säk­si so­pia nämä oh­jaus­ajat niin, etä ne mah­dol­li­sim­man vä­hän hait­taa­vat mui­den oppi­ai­nei­den opis­ke­lua.

Huol­ta­jan wil­man käyt­tö­oi­keus ei au­to­maat­ti­ses­ti kat­kea, kun huol­let­ta­va täyt­tää 18 vuot­ta. Opis­ke­li­ja voi pyy­tää tätä il­moit­ta­mal­la asi­as­ta reh­to­ril­le.

Sairastuminen

Mi­kä­li opis­ke­li­ja sai­ras­tuu kes­ken päi­vän, hän me­nee ter­vey­den­hoi­ta­jan luo. Mi­kä­li ter­vey­den­hoi­ta­ja ei ole ta­vat­ta­vis­sa, reh­to­ri tai ryh­män­oh­jaa­ja voi an­taa lu­van pois­tua kes­ken kou­lu­päi­vän.

Jos sai­raus jat­kuu pit­kään, opis­ke­li­jan etua on se, että hän hank­kii lää­kä­rin­to­dis­tuk­sen pois­sa­olo­a­jal­leen. Täl­lai­nen to­dis­tus tu­lee toi­mit­taa kou­lul­le. Opis­ke­li­jal­la on oi­keus saa­da opet­ta­jil­taan oh­jei­ta / teh­tä­viä op­pi­mi­sen­sa tu­ek­si.

EDU-merkinnät

Tai­de­lu­ki­os­sa tie­dos­te­taan hy­vin se, että op­pi­mis­ta ta­pah­tuu myös muu­al­la kuin kou­lus­sa. Opis­ke­li­ja voi ker­toa täl­lai­sis­ta asi­ois­ta esim. reh­to­ril­le, joka voi mer­ki­tä ker­ty­vän pois­sa­olon ns. edu-pois­sa­o­lok­si. Täl­lai­nen mer­kin­tö ei ker­ry­tä opis­ke­li­jan pois­sa­olo­ker­ty­mää. Täs­sä­kin ta­pauk­ses­sa opis­ke­li­jan omal­la vas­tuul­la on sel­vit­tää pois­sa­olon ai­kais­et teh­tä­vät ja huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että ne tu­le­vat teh­dyik­si.

Täl­lai­sia pois­sa­o­lo­ja ovat esim.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014