Poissaolot ja niiden selvittäminen

Läsnäolo ja poissaolojen selvityskäytäntö

Opis­ke­li­jan tu­lee osal­lis­tua kai­kil­le luku­jär­jes­tyk­sen mu­kai­sil­le oppi­tun­neil­le ja kou­lun yh­tei­siin ti­lai­suuk­siin. Nuo­ri­so­as­teen lu­ki­o­kou­lu­tus on opis­ke­li­jal­leen työ­tä ja täl­lai­nen tun­nol­li­suus kuu­luu ai­van eh­dot­to­mas­ti työ­e­lä­män käy­tän­tei­siin.

Ker­ty­vät pois­sa­olot on sel­vi­tet­tä­vä vä­lit­tö­mäs­ti asi­al­li­ses­ti pe­rus­tel­tui­na ryh­män­oh­jaa­jal­le tai ai­neen­o­pet­ta­jal­le. Huol­ta­jat sel­vit­tä­vät pois­sa­olot pää­sään­töi­ses­ti Wil­man kaut­ta. Tä­hän tar­koi­tuk­seen huol­ta­jil­la on ol­ta­va Wil­ma-tun­nuk­set.

Huol­ta­ja sel­vit­tää huol­let­ta­van­sa pois­sa­olot lä­het­tä­mäl­lä ai­hee­seen liit­ty­vän wil­ma-vies­tin opis­ke­li­jan ryh­män­oh­jaa­jal­le tai ai­neen­o­pet­ta­jal­le. Tä­män tie­don jäl­keen ryh­män­oh­jaa­ja mer­kit­see pois­sa­olon sel­vi­te­tyk­si, jol­loin wil­man pois­sa­olo­mer­kin­nöis­sä ole­va pu­nai­nen ha­vain­ne­vä­ri muut­tuu vih­re­äk­si.

Täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja voi teh­dä tä­män itse. Jos opis­ke­li­ja il­moit­taa pois­sa­o­lon­sa ryh­män­oh­jaa­jal­le, hän voi hy­väk­syä sel­vi­tyk­sen ja mer­ki­tä sel­vit­tä­mät­tö­mät pois­sa­olot sel­vi­te­tyik­si Run­sais­ta pois­sa­o­lois­ta ja / tai myö­häs­te­lyis­tä ryh­män­oh­jaa­ja pu­hut­taa opis­ke­li­jaa. Mi­kä­li ti­lan­ne ei täs­tä pa­ra­ne, ryh­män­oh­jaa­ja ot­taa yh­teyt­tä ko­tiin.

Huol­ta­jan wil­man käyt­tö­oi­keus ei au­tom­maat­ti­ses­ti kat­kea, kun huol­let­ta­va täyt­tää 18 vuot­ta. Opis­ke­li­ja voi pyy­tää tätä il­moit­ta­mal­la asi­as­ta reh­to­ril­le.

Jos opis­ke­li­jal­le ker­tyy yk­sit­täi­sen kurs­sin op­pi­mi­sen kan­nal­ta lii­kaa pois­sa­o­lo­ja, ai­nee­no­pet­ta­ja kes­kus­te­lee asi­as­ta opis­ke­li­jan kans­sa, jot­ta opis­ke­li­ja voi­si kor­ja­ta pois­sa­olo­käyt­täy­ty­mis­tään. Opet­ta­ja voi tar­vit­ta­es­sa evä­tä oi­keu­den osal­lis­tua kurs­sil­le, jos pois­sa­olot jat­ku­vat.

Auto­kou­lun tun­nit, kam­paa­jal­la käyn­nit, va­paa-ajan har­ras­tus­toi­min­ta ym. ei­vät ole pä­te­viä syi­tä pois­sa­o­lol­le. Pa­kot­ta­vis­sa ta­pauk­sis­sa asi­as­ta voi kes­kus­tel­la etu­kä­teen ryh­mä­oh­jaa­jan tai reh­to­rin kans­sa.

Mu­siik­ki­lin­jan opis­ke­li­joil­la on erik­seen so­vi­tut ope­tus­ajat pää- ja sivu­ai­neen osal­ta. Näis­tä ajois­ta on eh­dot­to­mas­ti pi­det­tä­vä kiin­ni. Jos opis­ke­li­jal­le tu­lee este, hä­nen tu­lee il­moit­taa se teks­ti­vies­til­lä opet­ta­jal­le suo­raan. Opis­ke­li­jan tu­lee li­säk­si so­pia nämä oh­jaus­ajat niin, etä ne mah­dol­li­sim­man vä­hän hait­taa­vat mui­den oppi­ai­nei­den opis­ke­lua.

Sairastuminen

Mi­kä­li opis­ke­li­ja sai­ras­tuu kes­ken päi­vän, hän me­nee ter­vey­den­hoi­ta­jan luo. Mi­kä­li ter­vey­den­hoi­ta­ja ei ole ta­vat­ta­vis­sa, reh­to­ri tai ryh­män­oh­jaa­ja voi an­taa lu­van pois­tua kes­ken kou­lu­päi­vän.

Jos sai­raus jat­kuu pit­kään, opis­ke­li­jan etua on se, että hän hank­kii lää­kä­rin­to­dis­tuk­sen pois­sa­olo­a­jal­leen. Täl­lai­nen to­dis­tus tu­lee toi­mit­taa kou­lul­le. Opis­ke­li­jal­la on oi­keus saa­da opet­ta­jil­taan oh­jei­ta / teh­tä­viä op­pi­mi­sen­sa tu­ek­si.

EDU-merkinnät

Tai­de­lu­ki­os­sa tie­dos­te­taan hy­vin se, että op­pi­mis­ta ta­pah­tuu myös muu­al­la kuin kou­lus­sa. Opis­ke­li­ja voi ker­toa täl­lai­sis­ta asi­ois­ta esim. reh­to­ril­le, joka voi mer­ki­tä ker­ty­vän pois­sa­olon ns. edu-pois­sa­o­lok­si. Täl­lai­nen mer­kin­tö ei ker­ry­tä opis­ke­li­jan pois­sa­olo­ker­ty­mää. Täs­sä­kin ta­pauk­ses­sa opis­ke­li­jan omal­la vas­tuul­la on sel­vit­tää pois­sa­olon ai­kais­et teh­tä­vät ja huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että ne tu­le­vat teh­dyik­si.

Täl­lai­sia pois­sa­o­lo­ja ovat esim.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014