Koulun ulkopuoliset opinnot

Muu­al­la kuin Tai­de­lu­ki­os­sa suo­ri­tet­tu­ja opin­to­ja voi­daan hy­väk­syä lu­kio-opin­noik­si.

Jos ha­keu­dut täl­lai­sin opin­toi­hin lu­ki­o­vuo­sien ai­ka­na, neu­vot­te­le ja sovi täs­tä hy­väk­si­lu­ke­mi­ses­ta reh­to­rin tai opin­to-oh­jaa­jan kans­sa etu­kä­teen. Pää­tök­sen hy­väk­si­lu­ke­mi­ses­ta te­kee aina reh­to­ri.

Vastaavuudet

Vas­taa­vuu­det pää­te­tään ta­paus­koh­tai­ses­ti ja jos vas­taa­vuut­ta mää­ri­tel­tä­es­sä ei voi mää­rä­tä vas­taa­ko toi­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa suo­ri­tet­tu ylem­pää vai alem­paa arvo­sa­naa, vas­taa­vuus pää­te­tään opis­ke­li­jan eduk­si. Opis­ke­li­jan siir­ty­es­sä oppi­ai­neen pit­käs­tä oppi­mää­räs­tä ly­hy­em­pään hä­nen suo­rit­ta­man­sa pit­kän oppi­mää­rän opin­not lu­e­taan hy­väk­si ly­hy­em­mäs­sä sii­nä mää­rin kuin nii­den ta­voit­teet ja kes­kei­set si­säl­löt vas­taa­vat toi­si­aan. Nämä vas­taa­vuu­det mää­ri­tel­lään tar­kem­min oppi­ai­nei­den oppi­mää­rien yh­tey­des­sä. Mtyös kurs­si­op­paas­sa tämä käy­tän­tö on sel­vi­tet­ty.

Vas­taa­vuuk­sien löy­ty­es­sä pit­kän oppi­ai­neen arvo­sa­nat siir­ty­vät suo­raan ly­hy­em­män suo­ri­tuk­sik­si. Ly­hy­es­tä pit­kään siir­ryt­tä­es­sä pä­tee sama pait­si, että lisä­näyt­tö­jä voi­daan edel­lyt­tää. Näi­den yh­tey­des­sä arvo­sa­naa voi­daan har­ki­ta uu­del­leen.

Vas­taa­vuuk­sis­ta, siir­rois­ta ja hy­väk­si­lu­ke­mi­sis­ta päät­tä­vät reh­to­ri ja asi­an­o­mai­sen ai­neen opet­ta­ja tai opet­ta­ja­ryh­mä.

Vastaavuusasteikko

Jos arvo­sana on saa­tu as­tei­kol­la 1 -5, arvo­sana muu­te­taan seu­raa­vas­ti;

Jos arvo­sana on saa­tu as­tei­kol­la 1 -3, arvo­sana muu­te­taan seu­raa­vas­ti;

Opis­ke­li­jal­la voi olla to­dis­tuk­ses­saan arvo­sana vain joko suo­men kie­len oppi­mää­räs­tä tai suo­mi toi­se­na kie­le­nä (S2) oppi­mää­räs­tä, mut­ta ei mo­lem­pia.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014