Opintojaksojen itsenäinen suorittaminen

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­os­sa kuva­tai­teen ja mu­sii­kin opin­to­jak­so­ja ei voi opis­kel­la it­se­näi­ses­ti. Ns. yleis­lu­ki­o­ai­nei­den opin­to­jak­so­jen osal­ta tämä saat­taa tul­la ky­see­seen. Täl­lä lo­mak­keel­la ano­taan oi­keut­ta opin­to­jak­son suo­rit­ta­mi­sek­si it­se­näi­ses­ti.

Opin­to­jak­son / kurs­sin it­se­näi­nen suo­rit­ta­mi­nen tu­lee ky­sy­myk­seen mm. seu­raa­vis­sa ta­pauk­sis­sa:

Opin­to­jak­son/kurs­sin it­se­näis­tä suo­rit­ta­mis­ta ha­e­taan lo­mak­keel­la, jon­ka löy­tää esim. täs­tä lin­kis­tä. Lo­mak­keen täy­tön yh­tey­des­sä kan­nat­taa olla yh­teyk­sis­sä oppi­ai­neen opet­ta­jaan. Opet­ta­ja vah­vis­taa suun­ni­tel­man omal­la alle­kir­joi­tuk­sel­laan.

Opin­to­jak­son/kurs­sin it­se­näi­seen suo­rit­ta­mi­seen ei rii­tä pelk­kä kurs­si­ko­keen hy­väk­syt­ty suo­rit­ta­mi­nen, vaan sii­hen kuu­luu aina eri­lai­sia teh­tä­viä kurs­sin luon­teen mu­kai­ses­ti.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014