Tiedottaminen

Wilma-sovellus

Saa­dak­seen mak­si­maa­li­sen hyö­dyn lu­ki­o­vuo­sis­taan opis­ke­li­jan tu­lee olla kar­tal­la sii­tä, mitä kou­lus­sa kul­loin­kin ta­pah­tuu.

Suu­rim­mal­le osal­le jo pe­rus­kou­lu­vuo­sil­ta tut­tu wil­ma-so­vel­lus toi­mi­ii tie­dot­ta­mi­sen pää­kana­vana. Jo­kai­sen opis­ke­li­jan tu­lee päi­vit­täin seu­ra­ta wil­maan­sa ja sen tie­dot­tei­ta sekä siel­lä käy­tä­vää vies­ti­lii­ken­net­tä.

Reh­to­ri laa­tii seu­raa­vaa viik­koa var­ten viik­ko­tie­dot­teen ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Tie­do­te on jul­ki­nen hen­ki­lö­kun­nal­le, opis­ke­li­joil­le sekä opis­ke­li­joi­den huol­ta­jil­le.

Li­säk­si wil­mas­sa tie­toa vä­lit­tyy vies­tien ja pika­vies­tien kaut­ta. Opet­ta­ja voi lä­het­tää vies­tin kai­kil­le ope­tus­ryh­män­sä jä­se­nil­le tai yk­sit­täi­sel­le opis­ke­li­jal­le.

Ryhmänohjaajan tuokio

Toi­nen tie­dot­ta­mi­nen pää­ka­na­vis­ta on vii­koit­tai­nen ryh­män­oh­jaa­jan tuo­kio, joka pi­de­tään tors­tai­sin klo 12 – 12:20. Ryh­män­oh­jaa­ja oh­jeis­taa val­von­ta­luok­kan­sa opis­ke­li­joi­ta ja kar­toit­taa mm. pois­sa­olo­ti­lan­tei­ta. Osal­lis­tu­mi­nen näi­hin tuo­ki­oi­hin on osa opis­ke­li­jan kou­lu­työ­tä.

Erilliset infotilaisuudet

Li­säk­si oppi­lai­tos jär­jes­tää eri­lai­sia info­ti­lai­suuk­sia esim. yo-tut­kin­toon il­moit­tau­tu­mi­ses­ta, yo-ko­kei­den käy­tän­nön jär­jes­tel­tyis­tä, esi­val­to­jen te­ke­mi­ses­tä jne.

Pop-up -tilaisuudet

Oppi­lai­tok­sen opet­ta­jia on kan­nus­tet­tu jär­jes­tä­mään pop-up -ti­lai­suuk­sia oman oppi­ai­neen­sa tii­mil­ta. Myös op­pi­las­kun­nan hal­li­tus tai opis­ke­li­ja­ka­tii­vit voi­vat jär­jes­tää täl­lai­sia ti­lai­suuk­sia.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014