Oppimateriaalit TL20- ja TL19- ryhmien opiskelijoille

BI­O­LO­GIA

Kaik­ki säh­köi­se­nä tai pa­pe­ri­ver­si­o­na.

ENG­LAN­TI (A-KIE­LI)

FI­LO­SO­FIA

MA­TE­MA­TII­KAS­SA, FY­SII­KAS­SA JA KE­MI­AS­SA TAR­VIT­TA­VA TAU­LUK­KO­KIR­JA

FY­SIIK­KA

MAAN­TIE­DE

Kaik­ki säh­köi­se­nä tai pa­pe­ri­ver­si­o­na.

HIS­TO­RIA

KE­MIA

MA­TE­MA­TIIK­KA (Pit­kä oppi­mää­rä)

Lu­ki­o­lai­set, jot­ka ovat aloit­ta­neet opin­ton­sa 2016 tai myö­hem­min, tu­le­vat kir­joit­ta­maan myös ma­te­maat­ti­set ai­neet säh­köi­ses­ti. Lu­ki­os­sam­me käy­te­tään TI-Nspi­re CAS -oh­jel­mis­toa opin­to­jen tu­ke­na ja tu­le­vis­sa yo-kir­joi­tuk­sis­sa. Ky­seis­tä oh­jel­maa käy­te­tään luon­non­tie­tei­den si­mu­laa­ti­oi­den tut­ki­mi­seen, CAS-las­ken­taan ja dy­naa­mi­sen ge­o­met­ri­an tut­ki­muk­siin. Oh­jel­man avul­la on­nis­tuu myös rat­kai­sun kir­joit­ta­mi­nen, las­ke­mi­nen ja ma­te­maat­tis­ten ku­vi­oi­den piir­tä­mi­nen tu­le­vis­sa säh­köi­sis­sä yo-ko­keis­sa.

Oh­jel­man vuo­si­li­sens­sin tai jat­ku­van li­sens­sin os­ta­mi­nen ta­pah­tuu me­ne­mäl­lä verk­ko­kaup­paan https://schools­to­re.fi/shop/ ja seu­raa­mal­la si­vus­ton oh­jei­ta.

Oh­jel­man hin­taan si­säl­tyy myös oppi­ma­te­ri­aa­lia, jota hyö­dyn­ne­tään tu­le­vis­sa lu­kio-opin­nois­sa.

Opis­ke­li­jat voi­vat ha­lu­tes­saan hank­kia oh­jel­mis­ton li­säk­si myös eril­li­sen las­ki­men, esi­mer­kik­si TI-30X Pro Mul­ti­View tai TI-Nspi­re CX CAS, mut­ta tie­to­kone on opin­nois­sa pää­a­si­al­li­nen työ­vä­li­ne. Mi­kä­li ha­lu­at­te os­taa TI-Nspi­re CX CAS -las­ki­men, täl­löin oh­jel­mis­ton hank­ki­mi­nen ei ole erik­seen tar­peen, sil­lä las­ki­men mu­ka­na on tie­to­kone­oh­jel­man jat­ku­va li­sens­si.

Ma­te­ma­tii­kas­sa, fy­sii­kas­sa ja ke­mi­as­sa tar­vit­ta­va tau­luk­ko­kir­ja: 978-951-1-26270-1 MAOL tau­lu­kot; Sep­pä­nen ym.; Ota­va digi­kir­ja tai print­ti

MA­TE­MA­TIIK­KA (Ly­hyt oppi­mää­rä)

Lu­ki­o­lai­set, jot­ka ovat aloit­ta­neet opin­ton­sa 2016 tai myö­hem­min, tu­le­vat kir­joit­ta­maan myös ma­te­maat­ti­set ai­neet säh­köi­ses­ti. Lu­ki­os­sam­me käy­te­tään TI-Nspi­re CAS -oh­jel­mis­toa opin­to­jen tu­ke­na ja tu­le­vis­sa yo-kir­joi­tuk­sis­sa. Ky­seis­tä oh­jel­maa käy­te­tään luon­non­tie­tei­den si­mu­laa­ti­oi­den tut­ki­mi­seen, CAS-las­ken­taan ja dy­naa­mi­sen ge­o­met­ri­an tut­ki­muk­siin. Oh­jel­man avul­la on­nis­tuu myös rat­kai­sun kir­joit­ta­mi­nen, las­ke­mi­nen ja ma­te­maat­tis­ten ku­vi­oi­den piir­tä­mi­nen tu­le­vis­sa säh­köi­sis­sä yo-ko­keis­sa. Oh­jel­man vuo­si­li­sens­sin os­ta­mi­nen ta­pah­tuu me­ne­mäl­lä verk­ko­kaup­paan nspi­re.fi/osta ja seu­raa­mal­la si­vus­ton oh­jei­ta. Oh­jel­man hin­taan si­säl­tyy myös oppi­ma­te­ri­aa­lia, jota hyö­dyn­ne­tään tu­le­vis­sa lu­kio-opin­nois­sa. Opis­ke­li­jat voi­vat ha­lu­tes­saan hank­kia oh­jel­mis­ton li­säk­si myös eril­li­sen las­ki­men, esi­mer­kik­si TI-30X Pro Mul­ti­View tai TI-Nspi­re CX CAS, mut­ta tie­to­kone on opin­nois­sa pää­a­si­al­li­nen työ­vä­li­ne. Mi­kä­li ha­lu­at­te os­taa TI-Nspi­re CX CAS -las­ki­men, täl­löin oh­jel­mis­ton hank­ki­mi­nen ei ole erik­seen tar­peen, sil­lä las­ki­men mu­ka­na on tie­to­kone­oh­jel­man jat­ku­va li­sens­si.

OPIN­TO-OH­JAUS

PSY­KO­LO­GIA

 RANS­KAN KIE­LI (B3, ly­hyt kie­li)

TOI­NEN KO­TI­MAI­NEN KIE­LI, RUOT­SIN KIE­LI (B1)

TER­VEYS­TIE­TO

US­KON­TO

YH­TEIS­KUN­TA­OPPI

ÄI­DIN­KIE­LI JA KIR­JAL­LI­SUUS

SAK­SA (A-KIE­LI, pit­kä kie­li)

SAK­SA (B3-KIE­LI, ly­hyt kie­li)

VE­NÄ­JÄ (B3 – KIE­LI, ly­hyt kie­li)

ES­PAN­JA (B3 – kie­li, ly­hyt kie­li)

TAI­DE­HIS­TO­RIA

MU­SII­KIN HIS­TO­RIA

KUVA­IL­MAI­SUN PE­RUS­TEET

Rans­kan kie­len opis­ke­li­jat Pa­rii­sis­sa opin­to­mat­kal­la ke­vääl­lä 2017. Kuva Tai­na Häk­ki­nen.

Ku­vis­kak­ko­set Ber­lii­nis­sä opin­to­mat­kal­la ke­vääl­lä 2017. Kuva Mar­jo Es­ko­nen.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014