Opiskelijakunta ja tutortoiminta

Opiskelijakunta

Tai­de­lu­ki­on opis­ke­li­jat muo­dos­ta­vat opis­ke­li­ja­kun­nan. Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­seen va­li­taan syys­luku­kau­den alus­sa kak­si opis­ke­li­jaa / koti­ryh­mä. Opis­ke­li­ja­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja va­li­taan ylei­sil­lä vaa­leil­la, mi­kä­li eh­dol­le aset­tuu use­am­pi eh­do­kas. Vaa­li to­teu­taan joko pe­rin­tei­sin me­ne­tel­min tai säh­köi­ses­ti. Luku­vuon­na 2022 – 2023 pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii Annu Ma­lo­la.

Va­li­tut hal­li­tus­jä­se­net jär­jes­täy­ty­vät toi­mi­kau­ten­sa alus­sa ja va­lit­se­vat kes­kuu­des­taan toi­mi­hen­ki­löik­si ai­na­kin vara­pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, ra­has­ton­hoi­ta­jan, ta­pah­tu­ma­vas­taa­van sekä tie­do­tus- ja fa­ce­book­vas­taa­van.

Opis­ke­li­ja­kun­ta toi­mii tii­viis­sä yh­teis­työs­sä Suo­men Lu­ki­o­lais­ten Liit­to ry:n kans­sa. Oppi­lai­tos kan­nus­taa tai­de­lu­ki­o­lai­sia liit­ty­mään SLL:n jä­se­nek­si, yh­dis­tys te­kee ar­vo­kas­ta työ­tä lu­ki­o­lais­ten edun­val­von­nan osal­ta. Ohes­sa link­ki SLL:n si­vuil­le.

Opiskelijakunnan hallitus ja yhteystiedot

Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii lv. 2022-2023 Annu Ma­lo­la.

Op­pi­las­kun­nan hal­li­tuk­sen toi­min­taa pää­set kurk­kaa­maan vaik­ka­pa hal­li­tuk­sen fb-si­vuil­ta tai hal­li­tuk­sen instg­ra­mis­ta

Tutortoiminta

En­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­jat voi­vat va­li­ta esi­va­lin­ta­vai­hees­sa opin­to-oh­jauk­sen 3. kurs­sin eli tu­tum­min tu­tor­kurs­sin. En­sim­mäi­sen vuo­den ke­vääl­lä nämä opis­ke­li­jat kou­lu­te­taan toi­mi­maan uu­sien opis­ke­li­joi­den tu­tor­oh­jaa­ji­na. Syys­luku­kau­den al­ka­es­sa tu­to­rit aut­ta­vat kou­lun hen­ki­lö­kun­taa pe­reh­dyt­tä­mään uu­det opis­ke­li­jat uu­teen kou­luun­sa.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014