Oppimisen arviointi

Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet

Ar­vi­oin­ti on aina si­dok­sis­sa ta­voit­tei­siin ja kul­loi­seen­kin ti­lan­tee­seen. Lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­sa ar­vi­oin­nil­la on kak­si kes­keis­tä teh­tä­vää:

Opintojakson / kurssin arviointi

Jo­kai­sen opin­to­jak­son ar­vi­oin­ti­pe­rus­teet sel­vi­te­tään opis­ke­li­joil­le opin­to­jak­son/kurs­sin al­ka­es­sa. Ar­vi­oin­ti pe­rus­tuu kir­jal­li­siin/säh­köi­siin ko­kei­siin tai mui­hin osaa­mi­sen näyt­töi­hin sekä opin­to­jen edis­ty­mi­sen jat­ku­vaan ha­vain­noin­tiin ja opis­ke­li­jal­le an­net­tu­jen teh­tä­vien ar­vi­oin­tiin. Opin­to­jak­son/kurs­sin ­ko­kei­siin on osal­lis­tut­ta­va. Myös opis­ke­li­jan oma itse­ar­vi­oin­ti sekä ver­tais­ar­vi­oin­ti voi­daan ot­taa huo­mi­oon käyt­tä­en hy­väk­si muun mu­as­sa opin­to­jak­son ar­vi­oin­ti­kes­kus­te­lu­ja.

Pää­sään­töi­ses­ti Tai­de­lu­ki­os­sa opis­kel­laan lähi­o­pe­tuk­ses­sa. Osa opin­nois­ta voi­daan edel­lyt­tää opis­kel­ta­vak­si it­se­näi­ses­ti. Opin­to­jak­sot/kurs­sit ar­vi­oi­daan nii­den val­mis­tut­tua oppi­lai­tok­sen laa­ti­man ar­vi­oin­ti­aika­tau­lun mu­kai­ses­ti. Nämä aika­tau­lut käy­vät ilmi opin­to-op­paas­ta.

Ar­vi­oin­nis­sa py­ri­tään huo­mi­oi­maan opis­ke­li­joi­den yk­si­löl­li­set op­pi­mis­tyy­lit sekä eri­tyis­tä tu­kea opin­nois­saan tar­vit­se­vat. Eri­tyi­nen tuki voi joh­tua sai­rau­des­ta, vam­mas­ta, vai­ke­as­ta elä­män­ti­lan­tees­ta, lu­ke­mi­sen tai kir­joit­ta­mi­sen liit­ty­väs­tä eri­tyis­vai­keu­des­ta sekä vie­ras­kie­li­syy­des­tä. Eri­tyis­jär­jes­te­lyt ja mah­dol­li­suus muu­hun kuin kir­jal­li­seen näyt­töön jär­jes­te­tään ta­paus­koh­tai­ses­ti.

Arviointimerkinnät ja uusintakuulustelut

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­os­sa ar­vi­oin­ti an­ne­taan nu­me­roin tai muul­la ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa mää­rä­tyl­lä ta­val­la. Nu­me­ro­arv­ioin­nis­sa käy­te­tään as­teik­koa 4 – 10.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­os­sa osa ope­tuk­ses­ta an­ne­taan pe­da­go­gi­sen jat­ku­vuu­den mu­kai­ses­ti ha­jau­te­tus­ti eli opin­to­jak­son ope­tus si­joit­tuu kah­den tai use­am­man jak­son ajal­le. Täl­löin ar­vi­oin­nin val­mis­tu­mi­nen ei nou­da­ta jak­son ar­vi­oin­nin aika­tau­lua.

Opin­to­jak­so/kurs­si mer­ki­tään T-kir­jai­mel­la, mi­kä­li arvo­sa­naa ei ole an­net­tu pois­sa­o­lo­jen tai suo­rit­ta­mat­to­mien teh­tä­vien vuok­si. Ar­vi­oin­tia teh­des­sä nämä puut­teet tu­lee yk­si­löi­dä ar­vi­oin­ti­kir­jaan. Opin­to­jak­so mer­ki­tään K-mer­kin­näl­lä, mi­kä­li kurs­si on kes­key­ty­nyt.

Opin­to­jak­so/kurs­si mer­ki­tään V kir­jai­mel­la, mi­kä­li opis­ke­li­ja käyt­tää oi­keut­taan pa­kol­lis­ten opin­to­jak­so­jen vä­hen­nyk­seen Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on jär­jes­tä­mis­lu­vas­sa (OKM/54/530/2017) mää­ri­tel­lyl­lä ta­val­la ja sen sal­li­mas­sa laa­juu­des­sa. Nämä kir­jauk­set te­kee opin­to-oh­jaa­ja, apu­lais­reh­to­ri tai reh­to­ri.

Opin­to­jak­so/kurs­si mer­ki­tään S kir­jai­mel­la (suo­ri­tet­tu), mi­kä­li ope­tus­suun­ni­tel­ma sen mah­dol­lis­taa.

Hy­lät­ty tai täy­den­net­tä­vä opin­to­jak­so tu­lee täy­den­tää tai uu­sia kah­den seu­raa­van jak­son ai­ka­na jär­jes­tet­tä­vis­sä uu­sin­ta­kuu­lus­te­luis­sa. Jos opis­ke­li­ja ei saa hy­väk­syt­tyä suo­ri­tus­ta, opin­to­jak­so on suo­ri­tet­ta­va uu­del­leen.

Opin­to­jak­son / kurs­sin ar­vi­oin­ti­ko­kei­siin tu­lee osal­lis­tua.

Ha­ke­muk­ses­ta opis­ke­li­ja voi uu­sin­ta­kuu­lus­te­lul­la ko­rot­taa jo hy­väk­syt­tyä opin­to­jak­so/kurs­si­arvo­sa­naa. Lu­van an­taa ai­neen­o­pet­ta­ja. Hy­väk­sy­tyn opin­to­jak­son/kurs­sin arvo­sa­naa saa yrit­tää ko­rot­taa yh­den ker­ran.

Ulko­mail­la suo­ri­te­tut opin­not voi­daan lu­kea hy­väk­si lu­kio-opin­toi­hin. Mi­kä­li ne hy­väk­sy­tään pa­kol­li­sik­si opin­noik­si, niis­tä an­net­taan nu­me­ro­arvo­sana. Arvo­sa­nan mää­rit­te­lyyn voi tar­vit­ta­es­sa si­säl­lyt­tää lisä­näyt­töä.

Vaih­to-opis­ke­lu­vuo­des­ta saa myös opin­to­jak­so­suo­ri­tuk­sia, mak­si­mis­saan 24 opin­to­pis­tet­tä.

Oppiaineen oppimäärän arviointi

Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen oppi­mää­rään kuu­lu­vien opin­to­jen ar­vi­oin­ti ta­pah­tuu ns. yleis­lu­ki­o­ai­nei­den ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa kir­ja­tul­la ta­val­la.

Opis­kel­tu­aan vä­hin­tään 24 opin­to­pis­teen laa­jui­set laa­ja-alai­sen kuva­tai­teen tai mu­sii­kin opin­not, Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opis­ke­li­jal­la on oi­keus vä­hen­tää opin­nois­saan mak­si­mis­saan 16 opin­to­pis­teen ver­ran val­ta­kun­nal­lis­ia pa­kol­li­sia opin­to­jak­so­ja Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on jär­jes­tä­mis­lu­van mu­kai­ses­ti (OKM/54/530/2017). Täl­lai­set opin­to­jak­so­vä­hen­nyk­set mer­ki­tään opis­ke­li­ja­tie­to­jär­jes­tel­mään ja sitä kaut­ta to­dis­tuk­siin mer­kin­näl­lä V. Nämä mer­kin­nät te­kee joko opin­to-oh­jaa­ja, apu­lais­reh­to­ri tai reh­to­ri. Opin­to-oh­jauk­sen pa­kol­li­sia kurs­se­ja ei saa vä­hen­tää.

Ns. van­has­sa ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa (2016) oi­keus kah­dek­san lu­ki­o­kurs­sin suu­rui­seen vä­hen­nyk­seen tu­lee 12 opis­kel­lun laa­ja-alai­sen kuva­tai­teen tai mu­sii­kin opin­to­jen jäl­keen.

Opis­ke­li­jan on kui­ten­kin suo­ri­tet­ta­va hy­väk­sy­tys­ti kai­kis­sa lu­ki­o­ai­neis­sa pa­kol­li­sis­ta opin­to­jak­sois­ta vä­hin­tään puo­let. Jos oppi­ai­nees­sa on vain yksi pa­kol­li­nen kurs­si.

Opis­ke­li­jan tu­lee opis­kel­la kaik­ki pa­kol­li­set opin­to­jak­sot oppi­ai­nees­sa, jon­ka hän si­säl­lyt­tää omaan yo-tut­kin­toon­sa.

Opettajan tekemän arvioinnin muuttaminen

LOPS2015

Pa­kol­li­sen kurs­sin arvo­sa­nat T tai 4. Kou­lun hal­lin­to­tii­mi voi muut­taa ar­vi­oin­nin V-mer­kin­näk­si, jos opis­ke­li­ja niin tah­too ja vä­hen­nys­oi­keut­ta on käyt­tä­mät­tä.

Val­ta­kun­nal­li­sen sy­ven­tä­vän kurs­sin arvo­sana T tai 4. Kou­lun hal­lin­to­tii­mi voi pois­taa ar­vi­oin­nin ko­ko­naan, jos opis­ke­li­ja niin tah­too.

So­vel­ta­vien kurs­sien arvo­sana T tai 4. Kou­lun hal­lin­to­tii­mi voi pois­taa ar­vi­oin­nin ko­ko­naan, jos opis­ke­li­ja niin tah­too.

Muut kurs­sit (eri­tyis­teh­tä­vät). Osa näis­tä on edel­ly­tet­tä­viä opin­to­ja, näis­sä­hän ei voi vä­hen­nys­tä käyt­tää, ne tu­lee pun­ner­taa ar­vi­oi­duik­si kurs­seik­si, jos ky­sees­sä ei ole edel­ly­tet­tä­vä kurs­si, ar­vi­oin­ti voi­daan pois­taa.

LOPS2019

Pa­kol­li­sen opin­to­jak­son arvo­sa­nat T tai 4. Hal­lin­to­tii­mi voi muut­taa ar­vi­oin­nin V-mer­kin­näk­si, jos opis­ke­li­ja niin tah­too ja vä­hen­nys­oi­keut­ta on käyt­tä­mät­tä.

Val­ta­kun­nal­li­sen sy­ven­tä­vän opin­to­jak­son arvo­sana T tai 4. Hal­lin­to­tii­mi voi pois­taa ar­vi­oin­nin ko­ko­naan, jos opis­ke­li­ja niin tah­too (op­sin pe­rus­teet mah­dol­lis­ta­vat tä­män).

Muut opin­to­jak­sot (eri­tyis­teh­tä­vät). Osa näis­tä on edel­ly­tet­tä­viä opin­to­ja, näis­sä­hän ei voi vä­hen­nys­tä käyt­tää, ne tu­lee pun­ner­taa ar­vi­oi­duik­si kurs­seik­si, jos ky­sees­sä ei ole edel­ly­tet­tä­vä opin­to­jak­so à ar­vi­oin­ti voi­daan pois­taa.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014