Opiskeluympäristö ja -menetelmät

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­os­sa opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jä laa­jen­ne­taan mm. oppi­lai­tok­ses­ta teh­tä­vien ta­voit­teel­lis­ten opin­to­mat­ko­jen ja oppi­lai­tok­seen tu­le­vien vie­rai­li­joi­den muo­dos­sa. Gal­le­ria Etei­sen mah­dol­li­suuk­sia käy­te­tään hy­väk­si kut­su­mal­la sii­hen tai­tei­li­joi­ta pys­tyt­tä­mään näyt­te­lyi­tään ja liit­tä­mäl­lä tämä osak­si kuva­tai­de­lu­ki­o­lais­ten tai­de­kas­va­tus­ta.

Opis­ke­li­ja hyö­dyn­tää opin­nois­saan kou­lun omaa ICT-ark­ki­teh­tuu­ria. Kou­lus­sa on oma pal­ve­lin, jo­hon kai­kil­le opis­ke­li­joil­le luo­daan käyt­tä­jä­pro­fii­lit. Kou­lul­la ope­tus­ryh­mien käy­tös­sä ole­va lai­te­kan­ta on iOS-käyt­tö­jär­jes­tel­mään kuu­lu­va. Kuva­tai­teen ja mu­sii­kin te­ke­mi­ses­sä tar­vit­ta­vat so­vel­luk­set tu­le­vat tu­tuk­si osa­na opin­to­ja.

Opis­ke­li­ja ot­taa vas­tuu­ta oman kou­lu­tus­pol­kun­sa suun­nit­te­lus­ta mo­nin eri ta­voin. Nämä vai­heet tu­le­vat ilmi tä­män ope­tus­suun­ni­tel­man oh­jaus­suun­ni­tel­mas­ta, koh­ta 7.7.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014