Oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri

Oppimiskäsitys

Tai­de­lu­ki­os­sa op­pi­mi­nen pe­rus­tuu hu­ma­nis­min pe­rus­ar­voil­le ja kä­si­tyk­sel­le yk­si­lön ja yh­tei­sön op­pi­mi­ses­ta.

Tai­de­lu­ki­os­sa ke­hi­te­tään toi­saal­ta konst­ruk­tii­vis­ta, ku­rin­a­lai­ses­ti tie­toa ana­ly­soi­vaa ja uut­ta tie­toa tuot­ta­vaa ja toi­saal­ta tai­teel­lis­es­teet­tis­tä, ais­ti­muk­sel­lis­ta, ko­kei­le­vaa ja elä­myk­sel­lis­tä op­pi­mis­ta. Pro­ses­seis­sa ko­ros­tu­vat so­si­aa­li­nen, tut­ki­va, ko­kei­le­va ja uut­ta luo­va toi­min­ta.

Tai­de­lu­ki­os­sa tai­teet ovat yh­dis­tä­vä te­ki­jä yk­si­lön kas­vus­sa ja ke­hi­tyk­ses­sä.

Opis­ke­li­jan ak­tii­vi­ses­ta ja ta­voit­teel­li­ses­ta toi­min­nas­ta seu­raa op­pi­mi­nen, jos­sa hän on vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa ai­em­pien tie­to- ja tai­to­ra­ken­tei­den­sa ja op­pi­mis­ym­pä­ris­tön­sä kans­sa. Täl­tä poh­jal­ta hän kä­sit­te­lee ja tul­kit­see vas­taan­ot­ta­maan­sa in­for­maa­ti­o­ta.

Ope­tuk­ses­sa huo­mi­oi­daan opis­ke­li­joi­den yk­si­löl­li­set op­pi­mis­tyy­lit sekä opet­ta­jien ja opis­ke­li­joi­den käyt­tä­mät op­pi­mis­stra­te­gi­at.

Toimintakulttuuri

Tai­de­lu­ki­on työs­ken­te­lyl­le on omi­nais­ta avoi­muus, vas­tuul­li­suus, luot­ta­muk­sel­li­suus ja kol­le­gi­aa­li­suus sekä opis­ke­li­joi­den että opet­ta­jien kes­ken.

Va­li­tes­saan Tai­de­lu­ki­on sekä opis­ke­li­ja että opet­ta­ja si­tou­tu­vat yh­tei­siin ta­voit­tei­siin, ti­lan­tei­siin ja ta­pah­tu­miin.

Ar­vi­oin­ti- ja ke­hi­tys­kes­kus­te­lu­ja käy­dään sään­nöl­li­ses­ti sekä yk­si­löl­li­ses­ti että koko opet­ta­ja­kun­nan kes­ken. Li­säk­si opis­ke­li­joi­den an­ta­maa pa­lau­tet­ta ke­rä­tään sään­nöl­li­ses­ti mm. laa­jo­jen wil­ma-ky­se­lyi­den muo­dos­sa.

Kai­kes­sa toi­min­nas­sa ko­ros­tuu yh­tei­nen kas­va­tus­vas­tuu. Opis­ke­li­jaa kan­nus­te­taan ak­tii­vi­suu­teen ja vas­tuun­tun­ton­sa ke­hit­tä­mi­seen sekä it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn tot­tu­mi­seen. Omat tai­pu­muk­set opi­taan tun­nis­ta­maan hen­ki­lö­koh­tai­sen oh­jauk­sen ja tu­to­roin­nin avul­la. Ta­voit­tee­na on, että jo­kai­nen opis­ke­li­ja ha­lu­aa opis­kel­la ja pys­tyy opis­ke­le­maan edel­ly­tys­ten­sä mu­kai­ses­ti.

Tai­de­lu­ki­on jär­jes­tys­sään­tö, Taik­ka­rin peli­sään­nöt, an­taa ra­jat työs­ken­te­lyl­le. Huo­mi­on­ar­vois­ta on se, että peli­sään­nöt on pää­tet­ty yh­teis­työs­sä opis­ke­li­joi­den edus­ta­jien (opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus) kans­sa.

Op­pi­mis­me­ne­tel­mien moni­muo­toi­suut­ta ja osa kou­lu­työ­tä ovat ope­tus­suun­ni­tel­maan si­säl­ty­vät opin­to-, kon­sert­ti- sekä näyt­te­ly­mat­kat koti- ja ulko­maan koh­tei­siin.

Opis­ke­lua ja ope­tus­suun­ni­tel­man si­säl­tö­jä, eri­tyi­ses­ti aihe­ko­ko­nai­suuk­sien to­teut­ta­mis­ta, tu­kee yh­teis­työ eri kou­lu­tuk­sen ja tai­det­ta sekä kult­tuu­ria tuot­ta­vien ins­ti­tuu­ti­oi­den kans­sa koti­seu­dul­la, koti- ja ulko­mail­la. Käy­tän­nös­sä aihe­ko­ko­nai­suu­det konk­re­ti­soi­tu­vat eri­lai­sik­si eri toi­mi­joi­den vä­li­sik­si kurs­seik­si ja pro­jek­teik­si.

Ope­tus­tek­no­lo­gia tuo lisä­mah­dol­li­suuk­sia ja moni­puo­lis­taa tie­don­han­kin­taa, il­mai­sua ja op­pi­mis­ta.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014