Opiskelijan ohjaus ja tukeminen

Ohjauksen järjestäminen

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on ope­tu­suun­ni­tel­maan si­säl­tyy oh­jaus­suun­ni­tel­ma. Pää­set tu­tus­tu­maan sii­hen täs­tä lin­kis­tä.

Suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti Tai­de­lu­ki­os­sa ylei­ses­tä oh­jauk­ses­ta vas­taa opin­to-oh­jaa­ja. Oh­jaus on lui­o­kou­lu­tuk­sen hen­ki­lös­tön ta­voit­teel­li­ses­ti joh­de­tua yleis­tä työ­tä, jo­hon kuu­luu yh­teis­työ kor­ke­a­kou­lu­jen ja työ­e­lä­män kans­sa,

Alla ole­vas­sa kaa­vi­os­sa on ku­vat­tu oh­jauk­sen toi­mi­joi­ta ja työn­ja­koa. Oh­jaus on aina yh­teis­työ­tä ja se ni­vou­tuu tii­viis­ti yh­teen op­pi­mi­sen tuen sekä opis­ke­lu­huol­lon kans­sa. Op­pi­mi­sen tu­kea on ku­vat­tu tar­kem­min Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on ope­tus­suu­ni­tel­man lu­vus­sa 4.2 ja opis­ke­lu­huol­toa lu­vus­sa 4.3. Oh­jauk­ses­sa yh­teis­työ­tä teh­dään pait­si opis­ke­li­jan huol­ta­jien kans­sa myös työ­e­lä­män ja kor­ke­a­kou­lu­jen kans­sa. Työ­e­lä­män ja kor­ke­a­kou­lu­jen kans­sa teh­tä­vää yh­teis­työ­tä on ku­vat­tu tar­kem­min lu­vus­sa 3.6. Oh­jauk­sen avul­la tu­e­taan myös opis­ke­li­jan kan­sain­vä­li­sen osaa­mi­sen ke­hit­ty­mis­tä. Kan­sain­vä­li­sen osaa­mi­sen vah­vis­ta­mi­nen on koko kou­lu­yh­tei­sön yh­tei­nen teh­tä­vä.

Opiskelijahuolto

Opin­to-op­paan seu­raa­va ar­tik­ke­li kes­kit­tyy opis­ke­li­ja­huol­toon, käy kurk­kaa­mas­sa.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on opin­to-opas14.5.2014